Kultura, naród, obywatelstwo – najważniejsze pojęcia i definicje

2.7  7    31 fiszek    lenka1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Kultura
rozpocznij naukę
duchowy dorobek społeczeństwa (wierzenia, sztuka, moralność, prawa, obyczaje, zachowania); wszystko co jest dziełem człowieka; wytwór zbiorowy, powstający pod wpływem interakcji
Funkcje kultury
rozpocznij naukę
zaspokajanie potrzeb estetycznych; kształtowanie wrażliwości człowieka; oddziaływanie na postawy etyczne; możliwość samorealizacji
Kultura dominująca
rozpocznij naukę
kultura większości danej społeczności
Kultura narodowa
rozpocznij naukę
wartości charakterystyczne dla danego narodu, ukształtowane w procesie historycznym; element tożsamości narodowej
Kultura masowa
rozpocznij naukę
symboliczna, rozpowszechniana za pośrednictwem środków masowego przekazu; cechą charakterystyczną jest standaryzacja
Komercjalizacja kultury
rozpocznij naukę
oparcie działalności artystycznej na zasadach handlowych
Kultura wysoka
rozpocznij naukę
tworzona i przekazywana przez elity intelektualne; najważniejsza część kultury danego społeczeństwa
Kultura alternatywna
rozpocznij naukę
odmienne spojrzenie na kulturę tradycyjną
Subkultura
rozpocznij naukę
spójna grupa społeczna, tworząca własny system wartości i manifestująca go poprzez zachowanie, ubiór, słownictwo
Kontrkultura
rozpocznij naukę
odrzuca system wartości i wzorce funkcjonujące w danym społeczeństwie
Naród
rozpocznij naukę
zbiorowość terytorialna o określonym składzie etnicznym, powstała w procesie dziejowym; wspólnota o charakterze politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym, funkcjonująca w świadomości swoich członków
Powstawanie narodu (czynniki)
rozpocznij naukę
wspólne terytorium, pochodzenie, organizacja polityczna i kultura; integracja gospodarcza i społeczna
Patriotyzm
rozpocznij naukę
poszanowanie ojczyzny i wypełnianie konstytucyjnych powinności wobec niej (służba wojskowa, troska o środowisko naturalne, przestrzeganie prawa i płacenie podatków)
Nacjonalizm
rozpocznij naukę
społeczno-polityczna postawa opierająca się na przekonaniu, że każdy naród powinien mieć własne państwo; wartością naczelną jest naród (może się wiązać z poczuciem wyższości)
Kosmopolityzm
rozpocznij naukę
postawa społeczno-polityczna, według której ojczyzną człowieka jest świat (może prowadzić do odcięcia się od tradycji i kultury narodowej)
Ksenofobia
rozpocznij naukę
niechęć, wrogość, lęk w stosunku do obcych/innych (pod względem rasy, religii, kultury)
Szowinizm
rozpocznij naukę
skrajny nacjonalizm; bezkrytyczny stosunek do własnego narodu i jednocześnie pogarda wobec innych narodów
Rasizm
rozpocznij naukę
teoria wiążąca wartość człowieka z jego przynależnością do danej rasy (wiąże się z uprzywilejowaniem jednych i dyskryminacją drugich)
Koncepcje narodu
rozpocznij naukę
naturalistyczna, polityczna, kulturowa
Koncepcja naturalistyczna
rozpocznij naukę
naród to grupa będąca naturalną całością, uwarunkowaną przez środowisko geograficzne, które zamieszkiwała dana rasa
Koncepcja polityczna
rozpocznij naukę
naród to wspólnota polityczna powstała dzięki instytucjom państwowym; łączą ją więzi gospodarcze, tradycja i religia
Koncepcja kulturowa
rozpocznij naukę
kultura odegrała kluczową rolę w historycznym rozwoju społeczności (język, sztuka, obyczaje i tradycja)
Obywatelstwo
rozpocznij naukę
więź prawna łącząca jednostkę z państwem, dająca jednostce określone prawa i obowiązki względem państwa i na odwrót
Typy obywatelstwa
rozpocznij naukę
pierwotne (przez urodzenie) i wtórne
Obywatelstwo pierwotne (sposób nabycia)
rozpocznij naukę
prawo krwi (dziecko nabywa obywatelstwo kraju, którego obywatelami są jego rodzice); prawo ziemi (dziecko nabywa obywatelstwo państwa, na terytorium którego się urodziło)
Obywatelstwo wtórne (sposób nabycia)
rozpocznij naukę
naturalizacja (decyzja organu administracyjnego); małżeństwo (poprzez zawarcie związku z obywatelem danego państwa); opcja (gdy jednostka posiada prawo do obywatelstwa co najmniej dwóch państw może wybrać)
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
rozpocznij naukę
jedynie na wniosek obywatela i po uzyskaniu zgody prezydenta (obywatel musi posiadać obywatelstwo innego państwa i nie może się wobec niego toczyć postępowanie sądowe)
Mniejszość narodowa
rozpocznij naukę
grupa o poczuciu odrębności, zamieszkująca teren danego państwa, posiadająca odrębny język, kulturę, pochodzenie etniczne lub religię
Mniejszości narodowe w Polsce
rozpocznij naukę
Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy, Żydzi
Mniejszość etniczna
rozpocznij naukę
grupa zamieszkująca teren danego państwa, nie utożsamiająca się z narodem, posiadająca świadomość historycznej odrębności
Mniejszości etniczne w Polsce
rozpocznij naukę
Karaimi, Łemkowie, Romowie, Tatarzy

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.