Kultura polityczna i patologie władzy

 0    24 fiszki    lenka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Patologie władzy (definicja)
rozpocznij naukę
wszelkie zjawiska związane ze sprawowaniem władzy, które odbiegają od ogólnie przyjętych norm

Patologie władzy (przykłady)
rozpocznij naukę
biurokracja, centralizacja, korupcja, partykularyzm, nepotyzm, klientelizm, brutalizacja polityki

nadmierne podporządkowanie życia procedurom administracyjnym - nadmierne sformalizowanie działań, uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie; powstanie ogromnej ilości przepisów, które wzajemnie się wykluczają bądź są trudne do zinterpretowania

Centralizacja
rozpocznij naukę
nadmierne skupienie władzy w jednym ośrodku; brak możliwości wpływania władz lokalnych na działania władzy

wykorzystywanie stanowiska publicznego do czerpania prywatnych korzyści majątkowych w zamian za określone działania

Partykularyzm
rozpocznij naukę
działanie ośrodka władzy mające na celu oddzielenie się od całości społeczeństwa; sprawujący władze mają na celu osiągnięcie własnych korzyści i nie biorą pod uwagę interesu społecznego - w efekcie następuje nadmierne uprzywilejowanie określonej grupy lub regionu kraju

nadużywanie władzy w celu umieszczenia na danych stanowiskach krewnych lub bliskie osoby (w średniowieczu proceder uprawiany przez dostojników kościelnych, obecnie: kraje trzeciego świata - kulturowa norma lojalności wobec rodziny, a także dyktatury - Korea Pn. po Kim Ir Senie pozycję przywódcy partii nieformalnie odziedziczył Kim Dzong Il)

osoba wpływowa roztacza opiekę nad słabszym podopiecznym (klient) w celu uzyskania poparcia politycznego

Brutalizacja polityki
rozpocznij naukę
wymuszanie posłuszeństwa obywateli przy pomocy przemocy fizycznej lub psychicznej

Organizacje działające na rzecz przejrzystości życia publicznego
rozpocznij naukę
Transparency International; Fundacja im. Stefana Batorego

Transparency International
rozpocznij naukę
międzynarodowa organizacja pozarządowa działająca na rzecz przejrzystości zasad i uczciwości życia publicznego; od 1998r. Działa Transparency international Polska

Fundacja im. Stefana Batorego
rozpocznij naukę
działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; wspiera organizacje pozarządowe i aktywizuje obywateli, propaguje zasady państwa prawa i przejrzystości w życiu publicznym, broni swobód obywatelskich i praw mniejszości, działa na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej

Kultura polityczna
rozpocznij naukę
ogół zachowań społecznych związanych z udziałem w życiu politycznym danego społeczeństwa (obejmuje każdego kto w sposób aktywny bierze udział w życiu politycznym)

Wyznaczniki kultury politycznej
rozpocznij naukę
uczestnictwo w życiu politycznym; wiedza o zasadach funkcjonowania organów państwa; podstawowa wiedza o polityce wewnętrznej i zewnętrznej państwa; umiejętność dostrzegania i rozumienia zjawisk życia politycznego i społecznego;

Typy kultury politycznej
rozpocznij naukę
niska (bardzo małe zainteresowanie życiem politycznym, brak wiedzy na jego temat i niechęć do uczestnictwa w nim); wysoka (duże zainteresowanie, wystarczająca wiedza i chęć uczestnictwa)

Przejawy niskiej kultury politycznej
rozpocznij naukę
niezapowiedziane strajki; demonstracje o niepokojowym charakterze; blokady i okupacja budynków użyteczności publicznej

Typy wysokiej kultury politycznej
rozpocznij naukę
kultura polityczna podporządkowania (poddańcza); kultura polityczna uczestnictwa

Kultura polityczna podporządkowania
rozpocznij naukę
funkcjonuje w społeczeństwach, w których jednostki posiadają wiedzę na temat funkcjonowania państwa, ale nie wykazują chęci uczestnictwa, pozostawiając wszelkie decyzje organom władzy (państwa autorytarne)

Kultura polityczna uczestnictwa
rozpocznij naukę
większość obywateli posiada wiedzę o funkcjonowaniu państwa i czynnie uczestniczy w systemie sprawowania władzy (demokracja)

Przejawy wysokiej kultury politycznej
rozpocznij naukę
przejrzystość reguł życia politycznego; publiczne dyskusje między oponentami politycznymi; wysoka frekwencja wyborcza; uczestnictwo w życiu politycznym na szczeblu lokalnym; zorganizowane formy protestu publicznego; występowanie aktów nieposłuszeństwa obywatelskiego (w uzasadnionych przypadkach)

Czynniki kształtujące kulturę polityczną
rozpocznij naukę
warunki ekonomiczne; stopień utożsamiania się z władzą (czy udziela jej poparcia); dostęp do źródeł informacji (poziom wiedzy)

środki masowego przekazu służące komunikowaniu się na szeroką skalę (telewizja, radio, Internet, prasa)

Funkcje mass mediów
rozpocznij naukę
informacyjna (możliwość dotarcia z informacją do szerokich grup odbiorców); interpretatora wydarzeń (komentarz, wytłumaczenie faktów); kulturotwórcza (animator kultury); edukacyjna (treści edukacyjne); opiniotwórcza (autorytety, opinie, oceny); rozrywkowa (zaspokajanie potrzeb widza)

Czwarta władza
rozpocznij naukę
nieformalne określenie środków masowego przekazu ze względu na ich ogromne możliwości oddziaływania na społeczeństwo (wpływ na decyzje konsumenckie, preferencje polityczne i zachowania społeczne)


Komentarze:

Grzegorz napisał: 2010-12-02 19:32:58
prawdajest taka - komunizm spaczył nasz naród , rak toczy nasze organizmy od śeodka i może za kilkadzieśiąt lat BĘDZIE LEPIEJ mam taką cichą nadzieje

kicia napisał: 2011-06-02 19:15:07
very good ;p

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.