Państwo, ustroje polityczne, demokracja

 0    34 fiszki    brak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Co to jest państwo?
rozpocznij naukę
terytorium zamieszkiwane przez ludzi kierowanych przez określoną władzę
Rodzaje funkcji państwa i przykłady
rozpocznij naukę
- wewnętrzne (drogi, szkoły, tworzenie prawa), -zewnętrzne (dobre stosunki z innymi państwami)
Cechy państwa
rozpocznij naukę
a) terytorialność (obszar); b) polityczność (władze); c) suwerenność (niezależność); d) przymusowość (każdy należy do państwa); e) powszechność (podleganie prawu zamieszkiwanego państwa)
Rodzaje państw ze względu na strukturę obszaru i ich przykłady
rozpocznij naukę
a) unitarne (jednolite), np. Polska, Chiny; b) federacje (złożone), np. USA, Szwajcaria.
Co to jest secesja?
rozpocznij naukę
odłączenie się, wystąpienie z federacji i utworzenie nowego państwa
Funkcje wewnętrzne państwa i ich wyjaśnienie
rozpocznij naukę
a) funkcja prawodawcza (ustanawianie praw regulujących funkcjonowanie państwa); b) funkcja administracyjna (realizowanie poprzez urzędy zadań zgodnych z prawem i z polityką rządu; c) funkcja porządkowa (utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa przez policję oraz wymiar sprawiedliwości); d) funkcja kulturalno - oświatowa (wspomaganie przez państwo kultury i edukacji, wspieranie sztuki, finansowanie muzeów, budowa szkół); e) funkcja socjalna (dostarczanie pomocy osobom, które z powodu wieku, niepełn
Funkcje zewnętrzne państwa i ich wyjaśnienie
rozpocznij naukę
a) kontakty międzynarodowe (zabezpieczanie interesów państwa i jego obywateli na scenie międzynarodowej, działalność dyplomatyczna); b) obrona granic (utrzymywanie sił zbrojnych strzegących granic przed napaścią innych państw)
Co to jest obywatelstwo?
rozpocznij naukę
potwierdzenie oficjalnej przynależności do danego państwa i podporządkowanie obowiązującym w nim prawom
Kto może nadawać obywatelstwo?
rozpocznij naukę
prezydent po złożeniu odpowiedniego wniosku
Co to jest repatriacja?
rozpocznij naukę
powrót do ojczyzny osób, które z różnych przyczyn znalazły się poza granicami kraju
Modele nabywania obywatelstwa
rozpocznij naukę
a) prawo krwi (dziedziczenie obywatelstwa po rodzicach); b) prawo ziemi (uzyskanie obywatelstwa państwa, na którym się urodziło)
Warunki nabywania obywatelstwa polskiego przez cudzoziemców
rozpocznij naukę
a) posiadanie obywatelstwa polskiego przynajmniej przez jednego z rodziców; b) posiadanie narodowości polskiej i powrót do ojczyzny w wyniku repatriacji c) zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim d) legalne zamieszkiwanie w Polsce co najmniej od pięciu lat, a także wystąpienie o nadanie obywatelstwa
Podział państw ze względu na formę rządów
rozpocznij naukę
a) republiki (najwyższe władze, prezydent i parlament są wybierane przez społeczeństwo, może być w niej system prezydencki lub parlamentarny); b) monarchie (dożywotnio pełniący władzę władca)
Podział monarchii
rozpocznij naukę
a) dziedziczna (z ojca na syna); b) elekcyjna (z wyboru); c) absolutna (nieograniczona władza władcy); d) parlamentarna (władca tylko reprezentuje państwo); e) konstytucyjna (władca opiera rządy o konstytucję)
Podział państw ze względu na sposób sprawowania władzy
rozpocznij naukę
a) demokratyczne (społeczeństwo ma pełnię praw, władza wybierana przez społeczeństwo); b)autorytarne (społeczeństwo ma tylko część praw, władza oparta o autorytet rządzącego, np. Watykan); c) totalitarne (społeczeństwo bez praw, całkowicie posłuszne władzy wskutek: przemocy fizycznej i psychicznej, cenzury, inwigilację (bycie pod obserwacją))
Co to jest ustrój polityczny?
rozpocznij naukę
sposób sprawowania władzy, relacje pomiędzy poszczególnymi jej organami, zasady prawne, a także prawa i obowiązki obywateli określające ich udział w rządzeniu państwem
Co to jest pucz?
rozpocznij naukę
Zbrojny zamach stanu, którego uczestnicy dążą do obalenia dotychczasowej władzy
Co to jest indoktrynacja?
rozpocznij naukę
proces systematycznego i świadomego wpajania członkom społeczeństwa oficjalnej ideologii państwowej
Co to jest ideologia?
rozpocznij naukę
idee i poglądy grupy osób dotyczące przekształcenia istniejącego świata oraz życia społecznego
Co to jest demokracja?
rozpocznij naukę
władza ludzi, którzy podejmują różne decyzje
Kiedy i gdzie powstała demokracja?
rozpocznij naukę
V wieku p.n.e. w starożytnej Grecji
Zalety demokracji
rozpocznij naukę
a) swoboda wypowiedzi; b) to my decydujemy; c) prawo do własnego zdania; d) gwarancja udziału pełnoletnich obywateli w życiu społecznym i politycznym;
Wady demokracji
rozpocznij naukę
a) większość narzuca wolę mniejszości; b) zróżnicowanie majątkowe; c) utrudnione szybkie podejmowanie decyzji w sprawach najważniejszych
Podział demokracji
rozpocznij naukę
a) pośrednia (decyzje podejmują radni i posłowie); b) bezpośrednia(decyzje podejmują obywatele).
Kim są radni i posłowie?
rozpocznij naukę
wyznaczeni przez obywateli przedstawiciele, którzy decydują w imieniu swoich wyborców w różnych sprawach
Co to jest referendum?
rozpocznij naukę
forma głosowania, w której obywatele opowiadają się za przedstawioną sprawą lub przeciw niej odpowiadając tak lub nie
Co to jest plebiscyt?
rozpocznij naukę
głosowanie, w którym uczestniczą mieszkańcy danego terytorium
Na czym polega inicjatywa obywatelska?
rozpocznij naukę
polega na zgłoszeniu do parlamentu wniosku o zmianę istniejącego lub stworzenie nowego prawa
Co to są konsultacje społeczne?
rozpocznij naukę
są przeprowadzane, kiedy chcą oni poznać zdanie społeczeństwa na określony temat
Podział praw obywatelskich
rozpocznij naukę
a) prawa osobiste; b) prawa i wolności polityczne; c) prawa i wolności socjalne, ekonomiczne i kulturalne
Przykłady praw osobistych
rozpocznij naukę
a) prawo do bezstronnego sądu; b) prawo do ochrony życia; c) zakaz stosowania tortur; d) równość obywateli; e) prawo nietykalności osobistej; f) prawo do religii
Przykłady praw i wolności politycznych
rozpocznij naukę
a) prawo do obywatelstwa; b) wolność zgromadzeń; c) prawo do uczestniczenia w życiu publicznym
Przykłady praw i wolności socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych
rozpocznij naukę
a) prawo do ochrony zdrowial b) prawo do ochrony własności; c) wolności wyboru zawodu; d) prawo do nauki; e) prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym
Co to jest nepotyzm?
rozpocznij naukę
praktyka, w której politycy lub wyżsi urzędnicy zapominają o tym, że powinni służyć państwu oraz społeczeństwo i działają w interesie własnym i znajomych

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.