Uprawnienia prezydenta

5  1    6 fiszek    iza293
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Jakie są uprawnienia prezydenta?
rozpocznij naukę
względem parlamentu; względem Rady Ministrów; względem władzy sądowniczej; w zakresie spraw zagranicznych; zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi i obronnością; uprawnienia tradycyjne
Wymień uprawnienia względem parlamentu.
rozpocznij naukę
1. zarządzanie wyborów i zwoływanie pierwszego posiedzenia obu izb 2. inicjatywa ustawodawcza 3. prawo weta zawieszającego wobec ustaw parlamentu (sejm może je odrzucić większością 3/5 głosów 4. podpisywanie ustaw i ich ogłaszanie 5. prawo skrócenia kadencji sejmu, gdy nie uda się mu wyłonić rządu lub nie uchwali budżetu w wyznaczonym terminie 6. występowanie z wnioskiem do sejmu o powołanie prezesa Narodowego Banku Polskiego 7. prawo zwracania się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbad
Wymień uprawnienia względem Rady Ministrów.
rozpocznij naukę
1, powoływanie rządu 2. dokonywanie zmian w rządzie na wniosek premiera 3. zwoływanie w sprawach szczególnej wagi Rady Gabinetowej (Rada Ministrów pod przewodnictwem prezydenta) - nie posiada ona jednak kompetencji Rady Ministrów 4. wystąpienia z wnioskiem do sejmu o pociągnięcie członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu
Wymień uprawnienia względem władzy sądowniczej.
rozpocznij naukę
1. powoływanie sędziów na wniosek KRS 2. powoływanie prezesów NSA, SN, TK oraz jednego członka KRS
Wymień uprawnienia w zakresie spraw zagranicznych.
rozpocznij naukę
1. reprezentowanie państwa w stosunkach zagranicznych 2. ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych 3. mianowanie i odwoływanie przedstawicieli Polski w innych państwach lub przy organizacjach międzynarodowych 4. przyjmowanie listów uwierzytelniających oraz odwołujących przedstawicieli innych państw w Polsce
Opisz zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi i obronnością.
rozpocznij naukę
1. w czasie pokoju sprawowanie władzy za pośrednictwem ministra obrony 2. w sytuacji zagrożenia zarządzanie powszechną lub częściową mobilizację 3. wydawanie decyzji o użyciu sił zbrojnych dla obrony kraju 4. zarządzanie wprowadzenia stanu wyjątkowego, gdy nie może tego uczynić parlament

Uprawnienia prezydenta RP

Prezydent RP pełni ważną rolę w systemie politycznym, mimo to, że formalnie Rada Ministrów spełnia większość zadań władzy wykonawczej. Kompetencje prezydenta można podzielić na uprawnienia zwykłe, które wymagają kontrasygnaty, czyli podpisu premiera i prerogatywy, niewymagające zgody Prezesa Rady Ministrów. Prerogatywy dotyczą tradycyjnych uprawnień prezydenta Polski. Kompetencje prezydenta można podzielić na kilka rodzajów. W stosunku do Rady Ministrów prezydent może: powoływać rząd, desygnować premiera i przyjmować dymisję Rady Ministrów. Prezydent ma prawo także zwoływać Radę Gabinetową, czyli obrady Rady Ministrów pod swoim przewodnictwem. Uprawnienia prezydenta wobec parlamentu to między innymi: zarządzanie wyborów parlamentarnych, zwoływanie pierwszego posiedzenia nowego sejmu, do jego kompetencji należy także podpisywanie ustaw, oraz inicjatywa ustawodawcza.

Prezydenci Polski

Gdy opanujesz prawa i obowiązki prezydenta, zapraszamy do naszej lekcji: prezydenci Polski. W tej lekcji poznasz wszystkich prezydentów od 1922 roku. Wtedy to głową państwa został Gabriel Narutowicz. Niestety jego kadencja trwała bardzo krótko, ponieważ jeszcze w tym samym roku został zastrzelony. Do dnia dzisiejszego w Polsce było 10 prezydentów. Obecnym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej jest Andrzej Duda. Jego kadencja kończy się w 2020 roku i wtedy odbędą się wybory prezydenckie

Ucz się z Fiszkoteką

Nasza metoda nauki sprawi, że zapamiętasz wszystkie kompetencje prezydenta w rekordowo krótkim czasie. Sposób nauki opracowany przez naszych specjalistów to połączenie fiszek z nowoczesnymi rozwiązaniami. Różnorodne tryby nauki, nagrania mp3 oraz ilustracje dostępne w niektórych lekcjach sprawiają, że możesz uczyć się niezwykle szybko i skutecznie. Na naszej stronie możesz nie tylko korzystać z gotowych kursów i lekcji, ale także tworzyć swoje własne na wybrany przez siebie temat. Gdy stworzysz własną lekcję, możesz udostępniać ją innym użytkownikom i dzielić się wiedzą. Zapraszamy także do naszych innych lekcji: władza wykonawcza oraz prezydenci i premierzy.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.