Uprawnienia prezydenta

 0    6 fiszek    iza293
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

Jakie są uprawnienia prezydenta?
rozpocznij naukę
względem parlamentu; względem Rady Ministrów; względem władzy sądowniczej; w zakresie spraw zagranicznych; zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi i obronnością; uprawnienia tradycyjne

Wymień uprawnienia względem parlamentu.
rozpocznij naukę
1. zarządzanie wyborów i zwoływanie pierwszego posiedzenia obu izb 2. inicjatywa ustawodawcza 3. prawo weta zawieszającego wobec ustaw parlamentu (sejm może je odrzucić większością 3/5 głosów 4. podpisywanie ustaw i ich ogłaszanie 5. prawo skrócenia kadencji sejmu, gdy nie uda się mu wyłonić rządu lub nie uchwali budżetu w wyznaczonym terminie 6. występowanie z wnioskiem do sejmu o powołanie prezesa Narodowego Banku Polskiego 7. prawo zwracania się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbad

Wymień uprawnienia względem Rady Ministrów.
rozpocznij naukę
1, powoływanie rządu 2. dokonywanie zmian w rządzie na wniosek premiera 3. zwoływanie w sprawach szczególnej wagi Rady Gabinetowej (Rada Ministrów pod przewodnictwem prezydenta) - nie posiada ona jednak kompetencji Rady Ministrów 4. wystąpienia z wnioskiem do sejmu o pociągnięcie członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu

Wymień uprawnienia względem władzy sądowniczej.
rozpocznij naukę
1. powoływanie sędziów na wniosek KRS 2. powoływanie prezesów NSA, SN, TK oraz jednego członka KRS

Wymień uprawnienia w zakresie spraw zagranicznych.
rozpocznij naukę
1. reprezentowanie państwa w stosunkach zagranicznych 2. ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych 3. mianowanie i odwoływanie przedstawicieli Polski w innych państwach lub przy organizacjach międzynarodowych 4. przyjmowanie listów uwierzytelniających oraz odwołujących przedstawicieli innych państw w Polsce

Opisz zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi i obronnością.
rozpocznij naukę
1. w czasie pokoju sprawowanie władzy za pośrednictwem ministra obrony 2. w sytuacji zagrożenia zarządzanie powszechną lub częściową mobilizację 3. wydawanie decyzji o użyciu sił zbrojnych dla obrony kraju 4. zarządzanie wprowadzenia stanu wyjątkowego, gdy nie może tego uczynić parlament


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.