72 GRAMMAR - parts of speech, grammar terms

 0    105 fiszek    DigitalSmile
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
przymiotnik
rozpocznij naukę
adjective
przysłówek
rozpocznij naukę
adverb
przedimek
rozpocznij naukę
article
przedimek określony
rozpocznij naukę
definite article
przedimek nieokreślony
rozpocznij naukę
indefinite article
spójnik
rozpocznij naukę
conjunction
przyimek
rozpocznij naukę
preposition
przyimek miejsca
rozpocznij naukę
preposition of place
przyimek czasu
rozpocznij naukę
preposition of time
zaimek
rozpocznij naukę
pronoun
zaimek osobowy
rozpocznij naukę
personal pronoun
zaimek zwrotny
rozpocznij naukę
reflexive pronoun
zaimek względny
rozpocznij naukę
relative pronoun
rzeczownik
rozpocznij naukę
noun
rzeczownik abstrakcyjny
rozpocznij naukę
abstract noun
rzeczownik złożony
rozpocznij naukę
compound noun
rzeczownik konkretny
rozpocznij naukę
concrete noun
rzeczownik policzalny
rozpocznij naukę
countable noun
rzeczownik niepoliczalny
rozpocznij naukę
uncountable noun
imię własne
rozpocznij naukę
proper noun
liczebnik
rozpocznij naukę
numeral
liczebnik główny
rozpocznij naukę
cardinal number
liczebnik porządkowy
rozpocznij naukę
ordinal number
czasownik
rozpocznij naukę
verb
czasownik posiłkowy
rozpocznij naukę
auxiliary verb
czasownik nieprzechodni
rozpocznij naukę
intransitive verb
czasownik nieregularny
rozpocznij naukę
irregular verb
czasownik modalny
rozpocznij naukę
modal verb
czasownik złożony, frazal
rozpocznij naukę
phrasal verb
czasownik regularny
rozpocznij naukę
regular verb
czasownik przechodni
rozpocznij naukę
transitive verb
okolicznik
rozpocznij naukę
adverbial
forma podstawowa
rozpocznij naukę
base form
przypadek
rozpocznij naukę
case
zdanie
rozpocznij naukę
clause
zdanie główne
rozpocznij naukę
main clause
zdanie podrzędne
rozpocznij naukę
subordinate clause
stopień wyższy
rozpocznij naukę
comparative form
stopniowanie
rozpocznij naukę
comparison
zdanie warunkowe
rozpocznij naukę
conditional
koniugacja
rozpocznij naukę
conjugation
zaimek wskazujący
rozpocznij naukę
demonstrative
rodzaj żeński
rozpocznij naukę
feminine
forma
rozpocznij naukę
form
rodzaj
rozpocznij naukę
gender
dopełniacz
rozpocznij naukę
genitive
imiesłów czynny, czasownik z końcówką -ing
rozpocznij naukę
gerund
gramatyczny
rozpocznij naukę
grammatical
tryb rozkazujący
rozpocznij naukę
imperative
bezokolicznik
rozpocznij naukę
infinitive
bezokolicznik bez "to"
rozpocznij naukę
bare infinitive
zdanie pytające
rozpocznij naukę
interrogative
inwersja, szyk przestawny
rozpocznij naukę
inversion
rodzaj męski
rozpocznij naukę
masculine
przeczenie
rozpocznij naukę
negative
podwójne przeczenie
rozpocznij naukę
double negative
rodzaj nijaki
rozpocznij naukę
neuter
dopełnienie
rozpocznij naukę
object
dopełnienie bliższe
rozpocznij naukę
direct object
dopełnienie dalsze
rozpocznij naukę
indirect object
imiesłów czasu przeszłego
trzecia forma czasownika
rozpocznij naukę
past participle
osoba
rozpocznij naukę
person
trzecia osoba liczby pojedynczej
rozpocznij naukę
third person singular
wyrażenie
rozpocznij naukę
phrase
liczba mnoga
rozpocznij naukę
plural
przedrostek
rozpocznij naukę
prefix
pytanie
rozpocznij naukę
question
pytanie pośrednie
rozpocznij naukę
indirect question
pytanie typu question tag
rozpocznij naukę
question tag
eg. He's French, isn't he?
zdanie względne
rozpocznij naukę
relative clause
mowa zależna
rozpocznij naukę
reported speech / indirect speech
zdanie
rozpocznij naukę
sentence
zdanie złożone podrzędnie
rozpocznij naukę
complex sentence
zdanie złożone współrzędnie
rozpocznij naukę
compound sentence
zdanie oznajmujące
rozpocznij naukę
declarative sentence
zdanie rozkazujące
rozpocznij naukę
imperative sentence
zdanie pytające
rozpocznij naukę
interrogative sentence
następstwo czasów
rozpocznij naukę
sequence of tenses
liczba pojedyncza
rozpocznij naukę
singular
podmiot
rozpocznij naukę
subject
przyrostek
rozpocznij naukę
suffix
stopień najwyższy
rozpocznij naukę
superlative form
czas
gramatyczny
rozpocznij naukę
tense
czas ciągły
rozpocznij naukę
continuous tense / progressive tense
czas przyszły
rozpocznij naukę
future tense
czas przeszły
rozpocznij naukę
past tense
czas perfekt
rozpocznij naukę
perfect tense
czas teraźniejszy
rozpocznij naukę
present tense
niegramatyczny
rozpocznij naukę
ungrammatical
szyk wyrazów w zdaniu
rozpocznij naukę
word order
dodać końcówkę
rozpocznij naukę
to add an ending
poprzedzać coś
rozpocznij naukę
to be followed by something
zmieniać (się)
rozpocznij naukę
to change
tworzyć związek frazeologiczny
rozpocznij naukę
to collocate
odmieniać (się)
rozpocznij naukę
to conjugate
zawierać
rozpocznij naukę
to contain
opisywać czynność
rozpocznij naukę
to describe an action
tworzyć
rozpocznij naukę
to form
tworzyć stopień wyższy/najwyższy
rozpocznij naukę
to form the comparative/superlative
tworzyć liczbę mnogą
rozpocznij naukę
to form the plural
znaczyć
rozpocznij naukę
to mean
zamienić zdanie na czas Past Perfect
rozpocznij naukę
to put the sentence into Past Perfect
pozostawać bez zmian
rozpocznij naukę
to remain unchanged
wymagać użycia czasownika w liczbie pojedynczej
rozpocznij naukę
to take a singular verb
używać
rozpocznij naukę
to use

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.