anatomy of the haed and neck

 0    124 fiszki    eciunia199210
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
łuki rozwojowe
rozpocznij naukę
P i e r w s z y łuk s k r z e l o w y ' Zwany łukiem zuchwowym, w y t w a r z a dwie kosteczki słuchowe (młoteczek i kowadełko) oraz tzw, chrząstkę brzuszną łuku skrzelowego I, która zanika. s t a n o w i ą c jednak podłoze dla rozwoju zuchwy. Drugi łuk sk r z e l o w y, Zwany łukiem gnykowym, tworzy wyrostek rylcowaty koŚci skroniowej, strzemiqczko ucha środkowego, rogi mnieisze i częŚc trzonu koŚci gnvkowei oraz w|ęZadło rylcowo-gnykowe. T r z e c i łuk s k r z e l o w y t r v o r z y r o g i
w skład czaszki mózgowej wchodzą
rozpocznij naukę
parzyste kości skroniowe i ciemieniowe oraz nieparzyste: potyliczna, kiinowa, czołowa i sitowa.
część trzewna czaszki
rozpocznij naukę
parzystymi koścmi są: kośc nosowa i łzowa, małzowina nosowa dolna' kośc jarzmowa, szczękowa, podniebienna oraz kosteczki słuchowe: młoteczek, kowadełko i strzemiqczko. Kośćmi nieparzystymi części trzewnej czaszki są: lemiesz, zuchwa oraz za|iczana do kości czaszki kośc gnykowa.
części kości potylicznej
rozpocznij naukę
- łuska - cz. podstawna - 2 cz. boczne (kłykciowe)
kłykcie
rozpocznij naukę
eliptyczne wyniosłości pokryte chrz4stką, słuzące do stawowego połączenia z kręgiem szczytowym.
cz. podsawna
rozpocznij naukę
lezy na podstawie czaszki; stanowi ona pięciokątną płytkę kostnq skierowaną ku przodowi, gdzie łączy się z tyln4 powierzchni4 trzonu kości klinowej. W młodym wieku poł4czenie to tworzy płytka chrząstki s z k l i s t e j, tzw. chrząstkkozrost klnowo- potyliczny, na czaszkach macerowanych zaś obydwie kości oddzielone są od siebie szczeliną klinowo-potyliczną. W wieku 18-25 lat chrząstkozrost kostnieje. Górna, nieco wklęsła powierzchnia częśoi podstawnej tworzy stok. Na dolnej powierzchni tej częś
części boczne
rozpocznij naukę
stanowi4 boczne ograniczenie otworu wielki ego. Łączą one część podstawną z łuską. Lezące na nich kłykcie s4 umieszczone skośnie, tak ze ich długie osie przecinają się w okolicy no'zdrzy tylnych. Podstawę kazdego z nich p r z e b i j a kanał nerwu podjęzykowego.
ku tyłowi od klykcia leży
rozpocznij naukę
dół kłykciowy, na dnie którego występuje ujście kanału kłykciowego dla przebiegu wypustu kłykciowego
Na brzegu bocznym kości potylicznej znajdue się
rozpocznij naukę
wcięcie szyjne dla przebiegu żyły szyjnej, od tyłu ograniczone przez wyrostek szyjny wcięcie to wraz z podobnym wcięciem na kości skroniowej tworzy otwór szyjny
poweirzchnia kości potylicznej między kresą karkową najwyższą a otworem wielkim nazywamy
rozpocznij naukę
płaszczyzną karkową
kość międzyciemieniowa
rozpocznij naukę
Górna część łuski powstaje z dwóch osobnych punktów kostnienia. Część ta moze w rozwoju nie poł'ączyc się z pozostał4 części4 łuski i tworzyć samo d z i e l n ąk ośćt,- oddzielona od pozostałej częci łuski szwem potylicznym poprzecznym
kłykiec trzeci
rozpocznij naukę
stanowi wyniosłoślć lub powierzchnię stawową |ączącą przedni brzeg otworu wielkiego z łukiem przednim kręgu szczytowego. Ma on występować szczególnie często u Ajnosów i mieszkańców oceanii
wyrostek przysutkowy
rozpocznij naukę
przedłużenie wyrostka śródszyjnego rozdzielającego otwór szyjny na częśćprzyśrodkową i boczną. wyrostek przysutkowy
zrośnięcie kręgu szczytowego z kością potyliczną nazywamy
rozpocznij naukę
asymilacją kręgu szczytowego.
manifestacja kręgu potylicznego
rozpocznij naukę
nazywamy silne uwydatnienie szczegółów dolnej powierzchni części podstawnej i części kłykciowych kości potylicznej, jak wyrostek przysutkowy, kłykieć trzeci, wyrostek śródszyjny, dzięki czemu upodabnia się ona do dolnej powierzchni kręgu szczytowego. Zjawisko to wskazuje na pochodzenie tej części czaszki, tzw. czaszki kręgowej.
kość klinowa częsci
rozpocznij naukę
- trzon - 3 pary wyrostków- skrzydła większe, mniejsze i wyrostki skrzydłowate
zatoki klinowe
rozpocznij naukę
T r z o n kości klinowej o kształcie zblizonym do sześcianu zawiera wewnątrz dwie pneumatyczne jamy: prawą i lewą, wysłane błoną śluzową
trzon kości klinowej
rozpocznij naukę
- powierzchnia górna rynienkowato wklęsła- siodło tureckie - po bokach wyrostek pochyły środkowy - w wgłębieniu siodła- przysadka
siodło tureckie ograniczenia
rozpocznij naukę
-od przodu guzek siodła -od tyłu grzbiet siodła(zakończony wyrostkiem pochyłym tylnym)
przed guzkiem siodła
rozpocznij naukę
bruzda skrzyżowania wzrokowego kończąca się z obydwu stron kanałem wzrokowym
skrzydła większe
rozpocznij naukę
na swej powierzchni zewnętrznej dzielą się na części: oczodołową, skroniową, podskroniową i klinowo. szczękową. przebite sa otworem okrągłym, owalnym i kolcowym
skrzydła mniejsze
rozpocznij naukę
odchodzą od trzonu dwoma korzeniami o b e j - mujqcymi kanał wzrokowy. Stanowią one tylny odcinek przedniego dołu czaszki. Ich wystający obustronnie w stronę siodła tureckiego ostry koniec n o s i nazwę wyrostka pochyłego przedniego
wyrostki skrzydłowate
rozpocznij naukę
odchodzą ku dołowi od bocznej c z ę ś c i dolnej powierzchni trzonu, od miejsca jego połqczenia ze skrzydłami większymi. Wyrostek skrzydłowaty składa się z błaszki boezrrej i blaszki przyśrodkowej. Nasadę wyrostka skrzydłowatego przebija biegnący w kierunku strzałkowym kanał skrzydłowy
haczyk skrzydłowy
rozpocznij naukę
haczykowato wygięte zakończenie blaszki przyśrodkowej wyrostka skrzydłowatego
otwory nietypowe kości klinowej
rozpocznij naukę
od tylnego brzegu blaszki bocznej wyrostka skrzydłowatego do kolca klinowego biegnq paslRa więzadłowe, k tóre kostniejac mogą wytwarzać nieregularny otwór skrzydłowo-kolcowy. Podobne pasmo więzadłowe przebiega ponad płytkim rowkiem, ktory biegnie od przedniego, zewnętrznego brzegu otworu owalnego na zewnątrz, do powierzchni podskroniowej. Więzadło to również może kostnieć i zamykac otwór skroniowo- policzkowy. przez otwór ten przebiegają nerwy skroniowe głębokie i nerw policzkowy (od 3 gałęzi tr
części kości czolowej
rozpocznij naukę
- łuska (przednia cz. sklepienia czaszki) - 2 cz. oczodołowe - część nosowa
przejście łuski w części oczodołowe
rozpocznij naukę
brzeg nadoczodołowy (kończy się wyrostkiem jarzmowym)
Na powierzchni wewnętrznej łuski biegnie w płaszczyźnie pośrodkowej
rozpocznij naukę
bruzda zatoki strzałkowej górnej, która przechodzi w grzebień czołowy, który kończy się w okolicy otworu ślepego
w miejscu połączenia łuski z cz. oczodołowymi
rozpocznij naukę
zatoki czołowe
część nosowa
rozpocznij naukę
bierze udział w tworzeniu sklepienia jamy nosowej, jest zakończona kolcem nosowym
części oczodołowe
rozpocznij naukę
tworzą niemal całe dno przedniego dołu czaszkt i jednocześnie sklepienia oczodołow. obydwie części oczodołowe oddziela od siebie wcięcie sitowe dla blaszki sitowej kości sitowej
kość skroniowa
rozpocznij naukę
parzysta, o wybitnie złozonej budowie, tworzy cząśc podstawy i częśc bocznej ściany czaszki. Zaw|era ona narzqd zmy. słu słuchu i równowagi oraz szeteg kanałow dla naczyń i nerwów. W kości tej rozrózniamy: częśc łuskową, częśc bębenkową i częśc skalistą albo piramidę z wyrostkiem sutkowym.
część łuskowa
rozpocznij naukę
gładka płytka ustawiona w płaszczyźnie strzałkowej. Stanowi ona boczną ścianę środkowego dołu czaszki. od do'lnej części jej zewnętrznej powierzchni odchodzi wyrostek jarzmowy,łączący kośc skroniową z kością jarzmową. Wyrostek ten zaczyna się dwiema odnogami. odnoga przednia, zagięta dośrodkowo, tworzy guzek stawowy, odnoga tylna biegnie w przedłuzeniu łuku jarzmowego ponad otworem słuchowym Zewnętrznym.
wyrostek sutkowy
rozpocznij naukę
miejsce przyczepu mięśni: mostkowo-obojczykowo- sutkowego, płatowego głowy, najdłuzszego głowy i dwubrzuścowego. Dzięki przyczepom mięŚni wyrostek sutkowaty ma powierzchnię chropowatą, zwłaszcza po bokach.
trójkąt sutkowy
rozpocznij naukę
Trójkąt ten, mający znaczenie w chirurgii ucha środkowego, ograniczony jest od gory przez przedłuzenie do tyłu łuku jarzmowego, od przodu przez kolec nadprzewodowy, od tyłu przez zaznaczającą się niekiedy nierówną wyniosłość zwaną grzebieniem lub linią sutkową
część skalista
rozpocznij naukę
ma kształt trojściennego ostrosłupa skierowanego szczytem przyŚrodkowo i do przodu, podstawą zaś ku bokowi. Ma ona trzy powierzchnie: przednią, tylną i dolną. Piramida zawiera jamę bębenkową z Łrzema kosteczkami słuchowymi: młoteczkiem, kowadełkiem i strzemiączkiem oraz ucho wewnętrzne. od dolnej powierzchni części skalistej odchodzi wyrostek rylcowaty. Na powierzchni wewnętrznej części sutkowej biegnie głęboka bruzda zatoki esowatej.
otwór rylcowo- sutkowy
rozpocznij naukę
Przez otwór wychodzi nerw twarzowy, wchodzi tętnica rylcowo- sutkowa
część bębenkowa
rozpocznij naukę
ku przodowi od wyrostka sutkowatego i poniżej tylnej części łuski skroniowej. Cewkowata blaszka kostna, w której brak części ściany górnej. tworzy ona przednią, dolną i część tylnej ściany przewodu słuchowego zewnętrznego, a zarazem otworu słuchowego zewnętrznego.
kość ciemieniowa
rozpocznij naukę
- sklepienie+ boczna ściana czaszki - na środku każdej guz ciemieniowy - na wewnętrznej powierzchni- bruzdy tętnicze dla gałęzi tętnicy oponowej środkowej (od t. szczękowej) - wzdłuż górnego brzegu- bruzda zatoki strzałkowej górnej
kość sitowa
rozpocznij naukę
lezy we wcięciu sitowym kości czołowei. Rozrózniamy w niej: blaszkę poziomą (sitową), blaszkę pionową i dwa błędniki zwisajqce po obydwu krawędziach bocznych biaszki poziomej
blaszka sitowa
rozpocznij naukę
przebita jest licznymi (30-40) otworkami łączącymi przedni dół czaszkl z jamą nosową. Z jej powierzchni sterczy ku górze, do przedniego dołu czaszki grzebień koguci
blaszka pionowa
rozpocznij naukę
tworzy częśc przegrody nosa. Jest ona płytką kostną o kształcie nieregularnego czworoboku.
błędnik sitowy
rozpocznij naukę
parzysta, jest peumatyczną sześcienną bryłą kostną, ktorej powierzchnia przyŚrodkowa tworzy część bocznej ściany jamy nosowej, powierzchnia boczna zaś częśc przyśrodkowej ściany oczodołu jako tzw. blaszka oczodolowa
błędnik
rozpocznij naukę
- na pow. przyśrodkowej- małżowiny nosowe górna i środkowa - wnętrze wypełniowe szeregiem jamek pneumatycznych zwanych komórkami sitowymi
małzowina nosowa dolna
rozpocznij naukę
- parzysta, w dolnej części ściany bocznej jamy nosowej - blaszka kostna uwypuklona nieco w stronę przyśrodkową- 3 wyrostkami łączy się z sąsiednimi kośćmi- wyrostek łzowy- z dolnym brzegiem kości łzowej, szczękowy- z grzebieniem małżowinowym szczęki i sitowym- z wyrostkiem haczykowatym kości sitowej
kośc nosowa
rozpocznij naukę
parzysta, czworokątna płytka kostna- stanowi nasadę i górną część grzbietu nosa - na jej pow. wewn.- bruzda sitowa dla nerwu sitowego przedniego (gałąż nerwu ocznego- I gałęzi n. trójdzielnego)
lemiesz
rozpocznij naukę
nieparzysta, płaska blaszka kostna tworząca tylną częsć przegrody nosa, brzeg górny rozwala się na 2 skrzydła lemiesza, - w bruzdę powstałą w miejscu zejścia się obydwu skrzydeł wsuwa się dziób klinowy trzonu kości klinowej
kość łzowa
rozpocznij naukę
cienka, parzysta, czworokątna blaszka kostna, stanowi przedni odcinek przyśrodkowej ściany oczodołu i część bocznej ściany jamy nosowej - grzebień łzowy tylny dzielący jej zewnętrzną powierzchnię tworzy tylne ograniczenie bruzdy łzowej, grzebień ten ku dołowi przechodzi w haczyk łzowy ograniczający górny otwór kanału nosowo- łzowego
kość podniebienna
rozpocznij naukę
- blaszka pionowa (ma [powierzchnię przyśrodkową- nosową i boczną- szczękową) - blaszka pozioma (tylny odcinek podniebienia twardego)
blaszka pionowa
rozpocznij naukę
powierzchnia nosowa- tylny odcinek ściamy bocznej jamy nosowej powierzchnia szczękowa- bierze udział w wytworzeniu kanału skrzydłowo- podniebiennego (wraz z szczęką i wyrostkiem skrzydłowatym kości klinowej) - blaszka pionowa kończy się 2 wyrostkami: przednim- oczodołowym i tylnym- klinowym, które rozdziela wcięcie klinowo- podniebienne - na powierzchni przyśrodkowej blaszki pionowej- grzebień małżowinowy- łączy się z małżowina nosową dolną
od miejsca po}ączenia blaszki pionowej z poziomą biegnie ku tyłowi
rozpocznij naukę
wyrostek piramidowy, na jego dolnej powierzchni 3 otwory- przedni- otwór podniebienny większy i 2 otwory podniebienne mniejsze
kość jarzmowa
rozpocznij naukę
tworzy wyniosłośc policzkoW4, część dna i bocznej ściany oczodołu oraz częśc dołu skroniowego. Rozrozniamy w niej trzon oraz dwa wyrostki: skroniowy i czołowy
otwory kości jarzmowej
rozpocznij naukę
- na pow. bocznej- otwór jarzmowo- twarzowy - na pow. oczodołowej- otwór jarzmowo- oczodołowy - na pow. skroniowej- otwór jarzmowo- skroniowy
wyrostek czołowy
rozpocznij naukę
łączy kość jarzmową z kością czołową i skrzydłem większym kości klinowej. Na tylnej krawędzi wyrostka czołowego na czaszkach europejskich w połowie przypadków występuje skierowana ku tyłowi wyniosłośc- guzek brzeżny
szczęka
rozpocznij naukę
jest kością parzystą, biorącą udział w budowie przedniego odcinka części twarzowej czaszki, podniebienia, jamy nosowej L oczodołu. ogranicza tez częściowo doł podskroniowy i dół skrzydłowo-podniebienny oraz tworzy częśc ściany kanału nosowo-łzowego. Szczęka składa się z trzonu i czterech wyrostków: jarzmowego' czołowego, zębodołowego i podniebiennego.
trzon szczęki
rozpocznij naukę
bryła w kształcie 3ściennej piramidy z zatoką szczękowa, podstawą piramidy tworzy- powierzchnia nosowa, jej szczyt- wyrostek jarzmowy, ścianami piramidy są- powierzchnia górna- oczodołowa, powierzchnia przednia (czaszka twarzowa), powierzchnia podskroniowa- ograniczająca część dołu podskroniowego
na pow... nosowej szczęki
rozpocznij naukę
rozwór szczękowy. Ku tyłowi-od rozworu szczękowego rozciąga się w kierunku pionowym nierówna powierzchnia, do której przylega częśc pionowa kości podniebiennej. Na powierzchni tej biegnie bruzda podniebienna większa która jest zamkni.ę! a przez przyiegajqcą kość podniebienna i wyrostek skrzydłowaty kości klinowej w kanał podniebienny większy
Na górnym brzegu po- wierzchni nosowej szczęki, w odcinku tyinym,^znajduje się szereg głębszych iub płytszych dołków, które przykryt e przez kość sitową tworz4 pneumatyczne
rozpocznij naukę
komórki szczękowe
w odcinku przednim szczęki
rozpocznij naukę
bruzda łzowa (ograniczona od przodu przez dolny odcinek wyrostka czołowego szczęki)
Kośc łzowa i wyrostek łzowy małzowiny nosowej dolnej zamykajq bruzdę łzow4 w
rozpocznij naukę
kanał nosowo- łzowy
pow. oczodołowa szczęki
rozpocznij naukę
stanowi plaszczyznę trójkątnq, prze- chodzącq ostrym brzegiem w powierzchnię nosową. Brzeg ten ł.ączy się ku przodowi z koŚciq ł'zowq, ku tyłowi z blaszką oczodołową fości sitowej i wy- rostkiem oczodołowym kości podniebiennej.
od dolnej ściany kanału podoczodołowego ku tyłowi od otworzy podoczodołowego odchodzą
rozpocznij naukę
kanały zębodołowe (w kierunku szczytów powierzchni przednich zębów szczęki). kanały te odchodzą wspólnym kanałem bądź mniejszymi kanalikami- w stropie zatoki szczękowej i jej ścianie przedniej. często tworzą rowki pokryte tylko okostna
powierzchnia nosowa szczęki
rozpocznij naukę
- ograniczenie otworu gruszkowatego- cięcie nosowe - kolec nosowy przedni
W bocznym odcinku powierzchni przedniei, przechodzącej tu w wyrostek jarzmowy1 zazYlacza się zagłębienie
rozpocznij naukę
dół nadkłowy (operacja zatoki szczękowej)- operacja clawella- luca
Granica z powierzchnią pooskronicwą zaznaczona jest zwykle dość wyraźnym liniowym uwypukleniem
rozpocznij naukę
grzebieniem jarzmowo- zębodołowym
wyrostek czołowy
rozpocznij naukę
jest kostną blaszką skiero'uvaną ku górze' nieco ku tyłowi i przyśrodkolt,.o. Tivorzy on częśc bocznej Ściany jam-v nosowej. Jego polvierzchni: l' przednia jest przedłużeniem powierzchni przcdniej tt'Zonu, powierzchnia wewnętrzna zaś jest zwr'Ócona ku jamie nosowej. Brzeg przedni jest zagięty pod kątem: jego do1ny odcinek tworzy częśc ograniczenia otworu gruszkowatego. D} uzsza" gorni] CZęsc brzegu przedniego ł.ączy się szwe. m z koŚcią nosową. brzeg górny jest krótki łączy się szwem z kością c
grobla nosa
rozpocznij naukę
oddziela od gory przednią częŚc przewodu nosowego środkowego- przedsionek
wyrostek zębodołowy
rozpocznij naukę
jest skierowany ku dołowi. Jest on najgrubszyrr' z wyrostków szczęki. Składa się z dwóch cienkich blaszek istoty kostnej zbitej, łączących się ku tyłowi i tworzqcych guz o nierownej powierzchni. Przestrzeń pomiędzy b] aszkami istoty zbitej jest wypełniona istotą gąbczastą.
brzeg dolny wyrostka zębodołowego tworzy
rozpocznij naukę
łuk zębodołowy zawierający ujścia 8 zębodołów poprzedzielanych przegrodami międzyzębodołowymi
kształt zębodołów
rozpocznij naukę
za\ezy od kształtu tkwiących w nich korzeni zębów. Najgłębszy jest zębodół kła, najszersze zębodoły zębów trzonowych, zębodoły siekaczy są zaś głębokie i wąskie. Zębodoły zębów wielokorzeniowych są poprzedzielane przegrodami, oddzielajqcymi poszczegolne k o r z e n i e; są to przegrody międzykorzeniowe
Na przedniej powierzchni wyrostka zębodołowego w odcinku odpowiadającym pięciu przednim zębom zaznaczają się wyniosłości wywotane przez k o r z e n i e tych zębow. Są to
rozpocznij naukę
łęki zębodołowe
wyrostek zębodołowy a wiek
rozpocznij naukę
Wyrostek zębodołowy rozwija się dopiero wraz mlecznych. U noworodka jeszcze nie występuje, stosunkorvo niska. Wraz z utratą zębów zanika wyrostek zębodołowy Widzimy to często u osób w podeszłym wieku- wyraz twarzy podobny do noworodka
wyrostek podniebienny szczęki
rozpocznij naukę
odchodzi od powierzchni wewnętrznej, na granicy między trzonem a wyrostkiem zębodołowym. Jest to blaszka kostna leząca poziomo, łączqca się w linii pośrodkowej z podobnym wyrostkiem kości drugostronnej. Wyrostek podniebienny jest ku tyłowi krotszy od trzonu szczęki, mniej więcej o szerokość zęba trzonowego. Brak ten wypełnia część pozioma kości podniebiennej.
Wyrostki podniebienne symetrycznych kości szczęki łączą się
rozpocznij naukę
szwem podniebiennym pośrodkowym, z blaszką poziomą kości podniebiennej- szwem podniebiennym poprzecznym
bruzdy podniebienne
rozpocznij naukę
Jest to przedni odcinek rowków ciqgnących się do otworu podniebiennego większego w kości podniebiennej, przechodzących na wyrostek podniebienny szczęki. Biegną w nich naczynia podniebienne (od naczyn szczękowych) i nerw podniebienny większy (od zwoju skrzydłowo-podniebiennego).
Na czaszkach młodych osobnikow, w przednim odcinku wyrostka podniebiennego, widac czasem SZew biegnący od otworu przysiecznego ku przodowi i bokowi do przestrzeni pomiędzy bocznym siekaczem a kłem. CzęŚć szczęki oddzielona dwoma takimi szwami stanowi tzw.
rozpocznij naukę
kośc przysieczną- zrośnięcie zazwyczaj wkrótce po urodzeniu
żuchwa
rozpocznij naukę
powstaje z dwóch symetrycznych części zrastających się ze sobą. Łącznotkankowo połączone połowy, widoczne jeszcze u noworodka, zra_ staj4 się w pierwszym roku zycia. w obrębie tkanki ł.ącznej, zespalaj4cej w linii pośrodkowej obydwie połowy, powstają dwie lub więcej małych kosteczek bródkowych
skł. żuchwy
rozpocznij naukę
Żuchwa składa się z poziomo lezącego trzonu i dwóch symetrycznych, pionowych gałęzi.
trzon żuchwy
rozpocznij naukę
- guzowatość bródkowa - 2 guzki bródkowe - kresa skośna- przechdzi w gałąż
Na wysokości drugiego zęba przedtrzonowego, na powierzchni zewnętrznej, znajduje się
rozpocznij naukę
otwór bródkowy
Ponizej zębow siecznych po obydwu stronach trzonu zaznacza się wgłębienie
rozpocznij naukę
dół przysieczny
Na powierzchni wewnętrzne1 trzonu' w p.ł'aszczyżniep ośrodkowej, widoczna j e s t wyni o s ł ość
rozpocznij naukę
kolec bródkowy złożony z z dwoch par guzków górnych i dolnych. Większe z nich' gÓrne, służą miejsce prZyCzepU rnięśni bródkorvo-językowvc-h. do mnieiszycn, dolnvchz, a przyczepiaj4 się mięśnie brodkorvo_gnykowe. Bocznie cd kolca bródkowego lezy owalne zagłębienie dla przyczepu przedniego brzuśca mięśnia dwubrzuścowego
w przedrrim odcitrku żuchwy, powyzej kresy żuchwowej górnej, znajduie się wyraźne zagłębienie dla
rozpocznij naukę
ślinianki podjęzykowej. w odcinku tylnym poniżej kresy- dołek ślinianki podżuchwowej
górny brzeg trzonu żuchwy oddzielony jest od pow. przedniej
rozpocznij naukę
krawędzią zębodołową
gałąż żuchwy
rozpocznij naukę
stanowi pionową płytkę kostną, wyrastającą z tylnej części trzonu. Ma ona dwie powierzchnie: boczną i przyśrodkową. Poł4czenie trzonu zuchwy z gał'ęzią tworzy kat żuchwy
Na przyśrodkowej powierzchni kąta zuchwy zaznacza się wyraźna chropowatość
rozpocznij naukę
guzowatość skrzydłowa- dla przyczepu mięśnia skrzydłowego pośrodkowego
guzowatośc na str. bocznej żuchwy-
rozpocznij naukę
guzowatość żwaczowa (m. żwacz)
otwór żuchwowy
rozpocznij naukę
w połowie wysokości powierzchni przyśrodkowej gałęzi zuchwy lezy otwór zuchwy, stanowiący wejście do kanału zuchwy, ciqgnącego się w trzonie zuchwy. Otwór zuchwy jest ograniczony od przodu małą blaszką kostną- języczkiem
języczek
rozpocznij naukę
rniejscem przyczepu więzadła klinowo- zuchwowego. Języczek jest punktem orientacyjnym przy znieczu1aniu przewodowym nerwu zębodołowego dolnego; moz e tez stanowic przeszkodę dla igły wprowadzanej do otworu zuchwy
do wyrostka dziobiastego przyczepia się
rozpocznij naukę
m. skroniowy
Na przyśrodkowej powierzchni głowy rozpoczyna się listewka kostna. biegnąCa przez sz;'jkę ktr do'lowi, następnie do przodu od twortt zuchwowego i lącząca się w dole z grzebieniem wyrostka dziobiastego" listewka ta nosi nazwę
rozpocznij naukę
grzebienia szyjki żuchwy
Na przcdniej norr'rierzcirni szyjki zuchwy zaznacza się niewielkie zagłębienie
rozpocznij naukę
dołek skrzydłowy - przyczep m. skrzydłowego bocznego
Nit r, vewnqtrznei porvierzchni wyrostka dziobiastego żuchwy- wyraźny grzebień kostny
rozpocznij naukę
grzebieniem wyrostka dziobiastego (grzebieniem policzkowym)- przyczep m. policzkowego. grzebien ten ma 2 odnogi- przysrodkową i boczną ograniczają trójkątne pole, któremu za podstawę służy tylna pow. ostatniego zęba trzonowego- trójkąt zatrzonowy. bocznie od grzebienia policzkowego- dołek zatrzonowy
kość gnykowa
rozpocznij naukę
jest kością nieparzystą, kształtu podkowy. nie łączącą się bezpośred: nl'o Z innymi koścmi. Zbudovzana jest prawie cał. kor, vicie z istoty kostnei zbitej. Składa się z trzontt i dwócl-r par rogów: lviększych i mniejszych.
sklepienie czaszki
rozpocznij naukę
gładka, węZsza w odcinku przednim' Szersza z tyłu, utworzona jest ezaszki przez luskę kości czołowej, obydwie kości ciemieniowe i części łuski poty. l i c z n e j.
Sklepienie ciqgnie się od
rozpocznij naukę
łuków brwiowych k. czołowej do kresy karkowej górnej k. potylicznej, po bokach ograniczają je kresy skroniowe
otwór ciemieniowy
rozpocznij naukę
żyła wypustowa ciemieniowa ł'ącząca zatokę strzałkową górną opony twardej mózgowia z zyłami powierzchownymi czaszki
okostna
rozpocznij naukę
okostna zewnętrzna u dzieci łatwo daje się oddzielić od kości, co ułatwia powstawanie krwiaków w czasie porodu (haernatomąta neonatorunz). Opona twarda natomiast jest u dzieci silnie zrośnięta z kością. U dorosłych stosunki te przedstawiają się odwrotnie, tj. opona twarda jest tylko w niektórych miejscach silniej zrośnięta z kością. Pomiędzy, nią a kości4 mog4 powstawać krwiaki nadoponowe.
otwór nadoczodołowy
rozpocznij naukę
- gałąż boczna nerwu nadoczodołowego- od n. ocznego (I gałąż trójdzielnego) - t. nadoczodołowa (od t. ocznej- od t. szyjnej wewn) - ż. nadoczodołowa (dopływa do ż. ocznej górnej)
wcięcie lub otwór czołowy
rozpocznij naukę
przyśrodkowo do otworu nadoczodołowego, przechodzi; gałąż przyśrodkowa n. nadoczodołowego (od n. ocznego-V1), t. nadbloczkowa (g. końcowa t. ocznej), ż. nadbloczkowa
otwór podoczodołowy
rozpocznij naukę
- n. podoczodołowy (od n. szczękowego-V2) - t. podoczodołowa (od t. szczękowej- od t. szyjnej zewn.)
dół szczęki wypełnia m.in.
rozpocznij naukę
m. dźwigacz kąta ust
szew jarzmowo- skroniowy
rozpocznij naukę
między wyrostkic'm jarzmowym kości skroniowej a wyrostkiem skroniowym kości jarzmowej,
szew jarzmowo- czołowy
rozpocznij naukę
pomiędzy kościq jarzmowq a wyrostkiem jarzmowym koŚci czołowej,
szew klinowo- jarzmowy
rozpocznij naukę
między skrzydłem większym a kością jarzmową
szew klinowo- czołowy
rozpocznij naukę
między skrzydłem większym, a kością czołowa
szew klinowo- ciemieniowy
rozpocznij naukę
między skrzydłem większym a koŚcią cicmicniową
szew klinowo- łuskowy
rozpocznij naukę
między skrzydłem większym a częściq łuskową koŚci skroniowej.
Łuska kości skroniowej łączy się z dolnym brzegiem kości ciemieniowej
rozpocznij naukę
szwem łuskowym, który przechodzi w szew ciemieniowo- sutkowy
Przcdłuzeniem szwu węgłowego
rozpocznij naukę
jest szew potyliczno- sutkowy
wyniosłość kanału półkulistego bocznego
rozpocznij naukę
Powierzchnia wyrostka jest chropowata, przyczepiajq się tu silnie mięśnie: mostkowo-obojczykowo-sutkowy, płatowaty głowy i najdłuzszy głowy.
ku tyłowi od wyrostka sutkowatego
rozpocznij naukę
otwór sutkowy, zawierający zyłę wypustową sutkową(łączy zatokę esowatą opony twardej z żyłą potyliczną)
Na górnym brzegu otworu słuchowego zewnętrznego widać niewielki występ kostny
rozpocznij naukę
kolec nadprzewodowy- punkt orientacyjny przy operacjach
dół skrzydłowo- podniebienny
rozpocznij naukę
- ściana przednia- guz szczęki - ściana przyśrodkowa- blaszka pionowa k. podniebiennej - ściana tylna brzeg przedni wyrostka skrzydłowatego kości klinowej
w dole skrzydłowo podniebiennym leży
rozpocznij naukę
zwój skrzydłowo- podniebienny - n. szczękowy - końcowy odcinek t. szczękowej
połączenia dołu skrzydłowo- podniebiennego
rozpocznij naukę
- otwór okrągły (dla n. szcxzękowego)-łączy się ze środkowym dołem czaszki - kanał skrzydłowy, przebijający poziomo podstawę wyrostków skrzydłowatych, łączy dół skrzydłowo-podniebienny z podstawq czaszki. od przodu ku tyłowi biegnie w nim t. kanału skrzydłowego (od t. szczękowej), od tyłu do przodu zaś n. kanału skrzydłowego (połączenie n. skalistego większego i n. skalistego głębokiego) oraz żyła kanału skrzydłowego - otwór klinowo- podniebienny - kanał podniebienny większy - szczelina oczodoło
nerw kanału skrzydłowego
rozpocznij naukę
połączenie n. skalistego większego (od n. twarzowego) i n. skalistego głębokiego (od splotu t. szyjnej)
otwór klinowo- podniebienny
rozpocznij naukę
Łączy dół skrzydłowo-podniebienny z tylnym odcinkiem jamy nosowej. otwór ten leży w górnym odcinku części pionowej kości podniebiennej, gdzie między jej wyrostkiem oczodołowym wyrostkiem klinowym znajduje się wcięcie klinowo- podniebienne. Wcięcie to, zamknięte od gory przez trzon kości klinowej, stanowi otwór klinowo-podniebienny. Przez otwór ten przechodz4 z dołu skrzydłowo-podniebiennego do jamy nosowej nerwy nosowe tylne górne, pochodzące od zwoju skrzydłowo - podniebiennego, tętnica klinowo
kanał podniebienny większy
rozpocznij naukę
stanowiący przedłuzenie ku dołowi dołu skrzydłowo-podniebiennego' prowadzi na podniebienie, przez otwór podniebienny większy i otwory podniebienne mniejsze, tętnice podniebienną zstępującą(od t. szczękowej) i n. podniebienne (od zwoju skrzydłowo- podniebiennego)
szczelina oczodołowa dolna
rozpocznij naukę
Łączy dół skrzydłowo-podniebienny z oczodołem. Przebiega tędy do oczodołu nerw podoczodołowy i nerw jarzmowy od drugiej gał'ęzi nerwu trójdzielnego' gałqzki oczodołowe od zwoju skrzydłowo-podniebiennego, t. podoczodołowa, zyła oczna dolna
kanal podniebienno- pochwowy- utworzony z btuzdy podniebienno- pochwowej
rozpocznij naukę
na wyrostku pochwowym u podstawy blaszki przyśrodko. wej wyrostka skrzydłowatego przez zamknięcie go w kanał przez wyrostek klinowy koŚci podniebiennej. Biegnie on z tylnej ściany dołu skrzydłowo- -podniebiennego ukośnie ku tyłowi i nieco ku środkowi na dolną powierzchnię podstawy czaszki. Przebiegają przez niego drobne gałązki gardłowe od gałęzi. nosowych tylnych bocznych, te zaś od zwoju skrzydłowo. podniebiennego i gałązki od tętnicy klinowo-podniebiennej.
szczelina klinowo- szczękowa
rozpocznij naukę
ł.4czy doł podskroniowy z dołem skrzydłowo-podniebiennym. Przez niq prze. chodzi do dołu skrzydłowo-podniebiennego tętnica szczękowa.
powierzchnie dolna czaszki tworzą
rozpocznij naukę
wyrostki podniebienne szczęk, blaszki poziome kości podniebiennych, lemiesz, wyrostki skrzydłowate koŚci klinowych, powierzchnie dolne kości skroniowych i dolna powierzchni. a kości potylicznej.
podniebienie twarde
rozpocznij naukę
)z b u d owa n e j e s t z wyrostków podniebiennych szczęk oraz części poziomych kości podniebiennych. Kości te stykają Się ze sobą w l i n i i pośrodkowej szwem podniebiennym pośrodkowym. wyrostki podniebiennne szczęk oddziela od cz. poziomych kości podniebiennych szew podniebienny poprzeczny

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.