nieregularne perfekt

 0    178 fiszek    annanowakowska
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Deutsch Odpowiedź Deutsch
Backen
rozpocznij naukę
backte (buk)
Befehlen
rozpocznij naukę
befahl
Beginnen
rozpocznij naukę
begann
Beißen
rozpocznij naukę
biß
Bergen
rozpocznij naukę
barg
Bersten
rozpocznij naukę
barst
Betrugen
rozpocznij naukę
betrog
Bewegen
rozpocznij naukę
bewog
Biegen
rozpocznij naukę
bog
Bieten
rozpocznij naukę
bot
Binden
rozpocznij naukę
band
Bitten
rozpocznij naukę
bat
Blasen
rozpocznij naukę
blies
Bleiben
rozpocznij naukę
blieb
Braten
rozpocznij naukę
briet
Brechen
rozpocznij naukę
brach
Brehnen
rozpocznij naukę
brannte
Bringen
rozpocznij naukę
brachte
Denken
rozpocznij naukę
dachte
Dingen
rozpocznij naukę
dang
Dreschen
rozpocznij naukę
drosch
Dringen
rozpocznij naukę
drang
Durfen
rozpocznij naukę
dufte
Empfangen
rozpocznij naukę
empfing
Empfehlen
rozpocznij naukę
empfahl
Entscheiden
rozpocznij naukę
entschied
Erloschen
rozpocznij naukę
erlosch
Erschrecken
rozpocznij naukę
erschrak
Erwagen
rozpocznij naukę
erwog
Essen
rozpocznij naukę
Fahren
rozpocznij naukę
fuhr
Fallen
rozpocznij naukę
fiel
Fangen
rozpocznij naukę
fing
Fechten
rozpocznij naukę
focht
Finden
rozpocznij naukę
fand
Flechten
rozpocznij naukę
flocht
Fliegen
rozpocznij naukę
flog
Fliehen
rozpocznij naukę
floh
Fließen
rozpocznij naukę
floß
Fressen
rozpocznij naukę
frass
Frieren
rozpocznij naukę
fror
Garen
rozpocznij naukę
gor
Gebaren
rozpocznij naukę
gebar
Geben
rozpocznij naukę
gab
Gedeihen
rozpocznij naukę
gedich
Gehen
rozpocznij naukę
ging
Gelingen
rozpocznij naukę
gelang
Gelten
rozpocznij naukę
galt
Genesen
rozpocznij naukę
genas
Genießen
rozpocznij naukę
genoß
Geschehen
rozpocznij naukę
geschah
Gewinnen
rozpocznij naukę
gewann
Gießen
rozpocznij naukę
goß
Gleichen
rozpocznij naukę
glich
Gleiten
rozpocznij naukę
glitt
Glimmen
rozpocznij naukę
glomm
Graben
rozpocznij naukę
grub
Greifen
rozpocznij naukę
griff
Haben
rozpocznij naukę
hatte
Halten
rozpocznij naukę
hielt
Hangen
rozpocznij naukę
hing
Hauen
rozpocznij naukę
hieb (haute)
Heben
rozpocznij naukę
hob
Heißen
rozpocznij naukę
hieß
Helfen
rozpocznij naukę
half
Kennen
rozpocznij naukę
kannte
Klimmen
rozpocznij naukę
klomm
Klingen
rozpocznij naukę
klang
Kneifen
rozpocznij naukę
kniff
Kommen
rozpocznij naukę
kam
Konnen
rozpocznij naukę
konnte
Kriechen
rozpocznij naukę
kroch
Laden
rozpocznij naukę
lud
Lassen
rozpocznij naukę
ließ
Laufen
rozpocznij naukę
lief
Leiden
rozpocznij naukę
litt
Leihen
rozpocznij naukę
lieh
Lesen
rozpocznij naukę
las
Liegen
rozpocznij naukę
lag
Lugen
rozpocznij naukę
log
Mahlen
rozpocznij naukę
mahlte
Meiden
rozpocznij naukę
mied
Melken
rozpocznij naukę
molk(melkte)
Messen
rozpocznij naukę
maß
Mogen
rozpocznij naukę
mochte
Mussen
rozpocznij naukę
musste
Nehmen
rozpocznij naukę
nahm
Nennen
rozpocznij naukę
nannte
Pfeifen
rozpocznij naukę
pfiff
Preisen
rozpocznij naukę
pries
Quellen
rozpocznij naukę
quoll
Raten
rozpocznij naukę
riet
Reiben
rozpocznij naukę
rieb
Reissen
rozpocznij naukę
riss
Reiten
rozpocznij naukę
ritt
Rennen
rozpocznij naukę
rannte
Riechen
rozpocznij naukę
roch
Ringen
rozpocznij naukę
rang
Rinnen
rozpocznij naukę
rann
Rufen
rozpocznij naukę
rief
Salzen
rozpocznij naukę
salzte
Saufen
rozpocznij naukę
soff
Saugen
rozpocznij naukę
sog
Schaffen
rozpocznij naukę
schuf
Scheiden
rozpocznij naukę
schied
Scheinen
rozpocznij naukę
schien
Schieben
rozpocznij naukę
schob
Schießen
rozpocznij naukę
schoß
Schlafen
rozpocznij naukę
schlief
Schlagen
rozpocznij naukę
schlug
Schleichen
rozpocznij naukę
schlich
Schleifen
rozpocznij naukę
schliff
Schließen
rozpocznij naukę
schloß
Schlingen
rozpocznij naukę
schlang
Schmeissen
rozpocznij naukę
schmiss
Schmelzen
rozpocznij naukę
schmolz
Schneiden
rozpocznij naukę
schnitt
Schreiben
rozpocznij naukę
schrieb
Schreien
rozpocznij naukę
schrie
Schreiten
rozpocznij naukę
schritt
Schweigen
rozpocznij naukę
schwieg
Schwellen
rozpocznij naukę
schwoll
Schwimmen
rozpocznij naukę
schwamm
Schwingen
rozpocznij naukę
schwang
Schworen
rozpocznij naukę
schwor
Sehen
rozpocznij naukę
sah
Sein
rozpocznij naukę
war
Senden
rozpocznij naukę
sandte (sendete)
Singen
rozpocznij naukę
sang
Sinken
rozpocznij naukę
sank
Sinnen
rozpocznij naukę
sann
Sitzen
rozpocznij naukę
saß
Sollen
rozpocznij naukę
sollte
Spalten
rozpocznij naukę
spaltete
Speien
rozpocznij naukę
spie
Spinnen
rozpocznij naukę
spann
Sprechen
rozpocznij naukę
sprach
Spriessen
rozpocznij naukę
spross
Springen
rozpocznij naukę
sprang
Stechen
rozpocznij naukę
stach
Stehen
rozpocznij naukę
stand
Stehlen
rozpocznij naukę
stahl
Steigen
rozpocznij naukę
stieg
Sterben
rozpocznij naukę
starb
Stieben
rozpocznij naukę
stob
Stinken
rozpocznij naukę
stank
Stoßen
rozpocznij naukę
stieß
Streichen
rozpocznij naukę
strich
Streiten
rozpocznij naukę
stritt
Tragen
rozpocznij naukę
trug
Treffen
rozpocznij naukę
traf
Treiben
rozpocznij naukę
trieb
Treten
rozpocznij naukę
trat
Trinken
rozpocznij naukę
trank
Tun
rozpocznij naukę
tat
Verbleichen
rozpocznij naukę
verblich
Verderben
rozpocznij naukę
verdarb
Verdriessen
rozpocznij naukę
verdross
Vergessen
rozpocznij naukę
vergaß
Verlieren
rozpocznij naukę
verlor
Vermeiden
rozpocznij naukę
vermied
Verschwinden
rozpocznij naukę
verschwand
Verzeihen
rozpocznij naukę
verzieh
Wachsen
rozpocznij naukę
wuchs
Waschen
rozpocznij naukę
wusch
Weichen
rozpocznij naukę
wich
Weisen
rozpocznij naukę
wies
Wenden
rozpocznij naukę
wandte
Werben
rozpocznij naukę
warb
Werden
rozpocznij naukę
wurde
Werfen
rozpocznij naukę
warf
Wiegen
rozpocznij naukę
wog
Winden
rozpocznij naukę
wand
Wissen
rozpocznij naukę
wusste
Wollen
rozpocznij naukę
wollte
Wringen
rozpocznij naukę
wrang
Ziehen
rozpocznij naukę
zog
Zwingen
rozpocznij naukę
zwang

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.