AEGON PRODUKTY

 0    15 fiszek    barbak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
Multi PIN AEGON 2008 Multi PIN AEGON 2008 Plus TYP UMOWY
rozpocznij naukę
Indywidualne ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną. Długoterminowy produkt oszczędnościowo -inwestycyjny Składka regularna i dodatkowa inwestowana na oddzielnych subkontach Inwestycja i ochrona Czytelne koszty wyszczególnione na polisie
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
rozpocznij naukę
1. śYCIE UBEZPIECZONEGO W ZAKRESIE: ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO 2. DOśYCIE PRZEZ UBEZPIECZONEGO DO 100 LAT
WARUNKI UMOWY
rozpocznij naukę
• ubezpieczony = ubezpieczający • wiek wstępu: 18 - 65 lat w dniu podpisania wniosku • umowa bezterminowa • umowa trwa maksymalnie do ukończenia 100 lat przez ubezpieczonego
SKŁADKA REGULARNA
rozpocznij naukę
PIN 2008 PIN 2008 PLUS miesięczna min. 300 200 roczna min. 3000 2000 miesięczna max 1000 (Powyżej obowiązuje wersja Prestige) roczna max 12 000 (Powyżej obowiązuje wersja Prestige)
•SKŁADKA DODATKOWA
rozpocznij naukę
• płatna w dowolnym czasie • minimalna: 1 000 PLN
MOśLIWOŚCI ZMIANY WYSOKOŚCI SKŁADKI
rozpocznij naukę
1. obniżenie składki od 2 rocznicy polisy minimalnie do kwoty składki zadeklarowanej we wniosku o zawarcie umowy (obniżenie możliwe jest tylko po wcześniejszym podwyższeniu składki) 2. podwyższenie składki w każdym czasie
STATUS POLISY OPŁACONEJ (SPO)
rozpocznij naukę
• Osiągnięcie SPO powoduje brak obowiązku wpłaty kolejnych składek regularnych • SPO = suma składek regularnych należnych za okres: - 5 lat (według wysokości składki zadeklarowanej we wniosku) dla Multi PIN AEGON 2008 Przykład: składka 300 zł miesięcznie: SPO = 18 000 zł - 10 lat (według wysokości składki zadeklarowanej we wniosku) dla Multi PIN AEGON 2008 Plus Przykład: składka 200 zł miesięcznie: SPO = 24 000 zł • Możliwość nadpłaty składki regularnej • W przypadku zmiany wysokości składki - S
Wartość Rachunku Ubezpieczającego
rozpocznij naukę
Subkonto Składek Regularnych + Subkonto Składek Dodatkowych
MINIMALNA WARTOŚĆ SUBKONTA SKŁADEK REGULARNYCH
rozpocznij naukę
Kwota wymagana do utrzymania w mocy umowy ubezpieczenia. MWSSR = 6 000 PLN Ubezpieczający jest zobowiązany od chwili osiągnięcia Statusu Polisy Opłaconej utrzymywać na Subkoncie Składek Regularnych środki nie schodzące poniŜej wartości 6 000 PLN. W przypadku spadku środków poniŜej MWSSR ubezpieczający zobowiązany jest dopłacić róŜnicę w okresie prolongaty
ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK
rozpocznij naukę
• z dowolnej przyczyny • na wniosek • moŜliwe od 2 rocznicy polisy • na okres do 12 miesięcy • nie częściej niŜ 1 raz w okresie kolejnych 5 lat • wymagany wniosek o zawieszenie opłacania składek co najmniej na 30 dni przed datą zawieszenia • powoduje wydłuŜenie okresu obowiązywania opłaty likwidacyjnej o 1 rok • nie moŜna zawiesić w okresie prolongaty
OKRES PROLONGATY
rozpocznij naukę
MA ZASTOSOWANIE GDY: 1. Składka Regularna nie została zapłacona w wysokości i czasie ustalonym w polisie. 2. Wartość Subkonta Składek Regularnych od momentu osiągnięcia Statusu Polisy Opłaconej jest niŜsza od dopuszczalnej Minimalnej Wartości Subkonta Składek Regularnych (MWSSR = 6 000 PLN) Czas trwania Okresu Prolongaty: 60 dni.
OKRES WZNOWIENIA UMOWY
rozpocznij naukę
Wznowienie moŜliwe w okresie do 150 dni(łącznie z okresem prolongaty): - Wniosek - Wpłata kwoty wypłaconej przez AEGON w związku z wygaśnięciem umowy i uzupełnienie zaległości w składkach lub uzupełnienie wartości Subkonta Składek Regularnych do wymaganej minimalnej kwoty (w terminie 7 dni od akceptacji wniosku o wznowienie) - Z aktywów pobrana zostaje opłata za wznowienie: 200 zł - Z aktywów pobrana kwota wynikająca z róŜnicy cen sprzedaŜy i nabycia jednostek uczestnictwa.
OKRES WZNOWIENIA UMOWY
rozpocznij naukę
- Anulowana zostaje wcześniej pobrana (przy wypłacie środków) opłata likwidacyjna i od wykupu - Pobrane zostają opłaty naleŜne za okres od daty wygaśnięcia do daty wznowienia umowy. - Pełna ochrona ubezpieczeniowa w okresie od wygaśnięcia do wznowienia umowy.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
rozpocznij naukę
- moŜliwe w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy - pisemne oświadczenie klienta o odstąpieniu od umowy - Wypłata Wartości Rachunku Ubezpieczającego według wyceny z najpóźniej 7 Dnia Wyceny licząc od daty zaakceptowania przez Towarzystwo oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy - zwrot wcześniej pobranych opłat (z wyjątkiem części opłaty za ryzyko za wykorzystany okres ochrony), za przewalutowanie - zysk z inwestycji – podatek od dochodów kapitałowych
SUMA UBEZPIECZENIA:
rozpocznij naukę
suma wpłaconych składek regularnych za okres do osiągnięcia SPO zmniejszona o sumę dokonanych wypłat częściowych z subkonta składek regularnych

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.