łacina prawnicza część 3

 0    126 fiszek    akowalczyk2502
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

da mihi factum, dabo tibi ius
rozpocznij naukę
daj mi fakt, dam Ci prawo

iura novit curia
rozpocznij naukę
sąd zna prawo

ubi ius, ibi remedium
rozpocznij naukę
gdzie prawo, tam środek zaradczy

sensu stricto
rozpocznij naukę
w wąskim znaczeniu

sensu largo
rozpocznij naukę
w szerokim znaczeniu

clara non sunt interpretanda
rozpocznij naukę
rzeczy jasnych (oczywistych) nie należy interpretować

ex definitione
rozpocznij naukę
z samych słów ustawy, z definicji

erga omnes
rozpocznij naukę
wobec wszystkich (prawo władcze)

inter partes
rozpocznij naukę
między stronami (zobowiązania)

prior tempore potior iure
rozpocznij naukę
kto pierwszy w czasie, ten lepszy w prawie

expressis verbis
rozpocznij naukę
dokładnie, dobitnie

superfluum
rozpocznij naukę
nadwyżka

numerum clausus
rozpocznij naukę
ilość zamknięta wypadków, które należy wyliczyć

prima facie
rozpocznij naukę
na pierwszy rzut oka

określenie rzeczy co do gatunku

określenie rzeczy co do tożsamości, ze względu na specyficzne cechy

superficies solo cedit
rozpocznij naukę
to, co zostaje trwale połączone z nieruchomością, staje się własnością właściciela gruntu; powierzchnia przypada gruntowi

res succedit in locum pretii et pretium in locum rei
rozpocznij naukę
rzecz wchodzi w miejsce zapłaty, a zapłata w miejsce rzeczy

inter vivos
rozpocznij naukę
między żyjącymi

mortis causa
rozpocznij naukę
na wypadek śmierci

causa solvendi
rozpocznij naukę
zwolnienie kogoś z długu

causa donandi
rozpocznij naukę
chęć obdarowania kogoś lub czynienia czegoś bezpłatnie na rzecz innej osoby

causa obligandi vel acquirendi
rozpocznij naukę
przyczyna prowadząca do zobowiązania kogoś do wykonania świadczenia lub do przesunięcia majątkowego

ubi loqui potuit et debuit
rozpocznij naukę
kiedy powinien mówić, a nie mówi; pewne skutki prawne powstają przez nie zgłoszenie sprzeciwu

ad incertas personas
rozpocznij naukę
w stosunku do nieokreślonych osób

per facta concludentia
rozpocznij naukę
przez dorozumiane oświadczenie woli

ad solemnitatem
rozpocznij naukę
pod rygorem nieważności

ad probationem
rozpocznij naukę
w celach dowodowych

ad eventum
rozpocznij naukę
aby wywołać określone skutki prawne

reservatio mentalis
rozpocznij naukę
zastrzeżenie wewnętrzne (potajemne)

essentialia negotii
rozpocznij naukę
istotne części czynności prawnej

naturalia negotii
rozpocznij naukę
naturalne części czynności prawnej

accidentalia negotii
rozpocznij naukę
dodatkowe części czynności prawnej

negotium claudicans
rozpocznij naukę
czynność kulejąca (niezupełna)

dies a quo
rozpocznij naukę
termin początkowy; od którego

dies ad quem
rozpocznij naukę
termin rozwiązujący; do którego

computatio civilis
rozpocznij naukę
określenie czasu - od północy do północy

computatio a momento ad momentum
rozpocznij naukę
od danej chwili do danej chwili

od wtedy, z mocą wsteczną

od danej chwili, od teraz

pendente conditione
rozpocznij naukę
w czasie trwania warunku

conditiones iuris
rozpocznij naukę
przesłanki ważności czynności prawnej

falsus procurator
rozpocznij naukę
pełnomocnik/zastępca rzekomy

in principio
rozpocznij naukę
na początku

verba legis
rozpocznij naukę
słowa/brzmienie ustawy

res omnium communes
rozpocznij naukę
rzeczy wspólne, należące do wszystkich

actio in rem
rozpocznij naukę
skarga wobec tego, kto naruszył

erga omnes
rozpocznij naukę
wobec wszystkich

rei vindicatio
rozpocznij naukę
skarga wydobywcza

cum omni causa
rozpocznij naukę
z każdego powodu/przyczyny, możność żądania wszelkich pożytków, które rzecz przyniosła

in aequali iure melior est conditio possidentis
rozpocznij naukę
w takim samym prawie lepsza jest pozycja posiadającego

in pari causa melior est conditio possidentis
rozpocznij naukę
w równych okolicznościach lepsza jest pozycja posiadającego

actio negatoria
rozpocznij naukę
skarga przecząca

vim enim vi defendere omnes leges omniaque iura permittunt
rozpocznij naukę
wszystkie ustawy i każde prawo dozwala odeprzeć siłę siłą

numquam nuda traditio tranfert dominium
rozpocznij naukę
nigdy goła tradycja nie przenosi własności

ius possidendi
rozpocznij naukę
prawo posiadania rzeczy

ius utendi (abutendi, fruendi)
rozpocznij naukę
prawo korzystania z rzeczy (zniszczenia, pobierania pożytków)

ius disponendi
rozpocznij naukę
prawo dysponowania/rozporządzania rzeczą

ius infinitum
rozpocznij naukę
prawo nieograniczone

dominium directum
rozpocznij naukę
własność zwierzchnia

dominium utile
rozpocznij naukę
własność użyteczna

condominium pro indiviso
rozpocznij naukę
współwłasność w częściach idealnych, ułamkowych

iura in re aliena
rozpocznij naukę
prawo na rzeczy cudzej, ograniczone prawa rzeczowe

accesio cedit principali
rozpocznij naukę
przyrost przypada temu, co główne

accessio possessionis
rozpocznij naukę
doliczenie czasu posiadania poprzednika (przy dziedziczeniu)

accessio temporis
rozpocznij naukę
doliczenie czasu posiadania poprzednika (przy nabyciu inter vivos, np. kupno-sprzedaż)

in statu usucapiendi
rozpocznij naukę
w trakcie zasiadywania, w sytuacji prowadzącej do zasiedzenia

iura in re aliena
rozpocznij naukę
prawa na rzeczy cudzej, ograniczone prawa rzeczowe

numerus clausus
rozpocznij naukę
ściśle określona liczba

lege non distinguente
rozpocznij naukę
bez robienia zróżnicowania

non facere
rozpocznij naukę
powstrzymanie od działania

znoszenie

et non facere facere est
rozpocznij naukę
powstrzymanie się od działania jest również działaniem

servitus in faciendo consistere nequit
rozpocznij naukę
służebność nie może polegać na działaniu

servitutibus civiliter utendum est
rozpocznij naukę
służebność należy wykonywać oględnie (jak najmniej przeszkadzać właścicielowi)

servitutis causa debet esse perpetua
rozpocznij naukę
podstawa ustanowienia służebności powinna być stała

nulla res sua servit
rozpocznij naukę
nikt nie może mieć służebności na własnej rzeczy

zlanie się

ususfructus
rozpocznij naukę
prawo korzystania z rzeczy wraz z pobieraniem pożytków

quasi - ususfructus
rozpocznij naukę
prawo korzystania z rzeczy wraz z pobieraniem pożytków (rzeczy zużywalne)

ususfructus est ius alienis rebus utendi, fruendi, salva rerum substantia
rozpocznij naukę
prawo na rzeczy cudzej jest prawem używania, pobierania pożytków, przy zachowaniu substancji rzeczy (bez pogarszania wartości)

ususfructus alienari non potest
rozpocznij naukę
nie ma możliwości prawnej przekazania ususfrutus (jest niezbywalne)

pignoris causa est indivisa
rozpocznij naukę
podstawa zastawu jest niepodzielna

pignus antichreticum
rozpocznij naukę
zastaw z prawem pobierania pożytków (zaliczanych na procent lub spłatę długu)

possessio non est iuris sed facti
rozpocznij naukę
posiadanie nie jest prawem, lecz stanem faktycznym

separata esse debet possessio a proprietate
rozpocznij naukę
posiadanie powinno być oddzielone od własności (w sensie prawnym)

possessionem adquirimus et animo et corpore
rozpocznij naukę
posiadanie nabywamy i za pomocą woli i fizycznego objęcia rzeczy

animus rem sibi habendi
rozpocznij naukę
wola posiadania dla siebie

animus possidendi
rozpocznij naukę
posiadacz samoistny

possessio vitiosa
rozpocznij naukę
posiadanie wadliwe (nabyte wbrew woli poprzednika)

possessio non vitiosa
rozpocznij naukę
posiadanie niewadliwe

animus possidendi pro alieno
rozpocznij naukę
wola posiadania za kogoś innego

traditio corporalis
rozpocznij naukę
przeniesienie posiadania przez wydanie rzeczy

longa manu traditio
rozpocznij naukę
przeniesienie posiadania bez wręczenia rzeczy, a przez pokazanie jej z daleka

traditio brevi manu
rozpocznij naukę
przeniesienie posiadania za pomocą samej woli, ponieważ osoba nabywająca ma już fizycznie tę rzecz

constitutum possessorium
rozpocznij naukę
wyzbycie się posiadania, przy faktycznym zachowaniu fizycznego władania w drodze umowy

cautio damni infecti
rozpocznij naukę
roszczenie o wstrzymanie budowy (zagrażającej dobru sąsiada)

vinculum iuris
rozpocznij naukę
węzeł prawny, zobowiązanie

zobowiązywać się

inter partes
rozpocznij naukę
między stronami (nie skutkuje wobec osób trzecich)

obligatio naturalis
rozpocznij naukę
zobowiązanie naturalne - brak mu zaskarżalności

dare, facere, non facere, pati
rozpocznij naukę
zobowiązanie do przeniesienia własności, faktycznego działania, nie działania, znoszenia

impossibilium nulla obligatio est
rozpocznij naukę
zobowiązanie nie istnieje gdy świadczenie jest niemożliwe do wykonania

contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis
rozpocznij naukę
na początku zawarcie zobowiązania jest dobrowolne, ale po zawarciu - jest koniecznością

genus perire non censetur
rozpocznij naukę
uważa się, że gatunek nie ginie

species perit ei cui debetur
rozpocznij naukę
rzeczy oznaczone indywidualnie przepadają na niekorzyść wierzyciela

damnum emergens
rozpocznij naukę
szkoda rzeczywista

lucrum cessans
rozpocznij naukę
zanikający zysk

id quod interest, non solum ex damno dato constat, sed etiam ex lucro cessante
rozpocznij naukę
przy odszkodowaniu bierze się pod uwagę nie tylko wyrządzaną szkodę ale i utracony zysk

in contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis
rozpocznij naukę
w umowach bierze się pod uwagę milcząco to co jest w zwyczaju i obyczajach

pretium commune
rozpocznij naukę
wartość rynkowa

pretium singulare
rozpocznij naukę
wartość szczególna

pretium affectionis
rozpocznij naukę
wartość z upodobania

compensatio lucri cum damno
rozpocznij naukę
potrącenie zysku ze stratą

ius retentionis
rozpocznij naukę
prawo zatrzymania rzeczy

ius tollendi
rozpocznij naukę
prawo odłączenia nakładów

obligatio alternativa
rozpocznij naukę
zobowiązanie przemienne

facultas alternativa
rozpocznij naukę
upoważnienie przemienne

datio in solutum
rozpocznij naukę
umowa stron co do zastąpienia świadczenia

pactum de contrahendo
rozpocznij naukę
porozumienie się stron co do zawarcia kontraktu

culpa in contrahendo
rozpocznij naukę
złe, niechlujne prowadzenie negocjacji

pactum in favorem tertii
rozpocznij naukę
postanowienie na korzyść osoby trzeciej

lex commissoria
rozpocznij naukę
prawo odstąpienia od umowy bez uszczerbku prawnego

cantractus innominatus
rozpocznij naukę
umowa nienazwana

pacta sunt servanda
rozpocznij naukę
umów należy dotrzymywać

conventio omnis intellegitur rebus sic stantibus
rozpocznij naukę
rozumie się, że każda umowa obowiązuje w danych okolicznościach (w jakich została zawarta)


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.