łacina prawnicza część 4

 0    105 fiszek    akowalczyk2502
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

rebus sic stantibus
rozpocznij naukę
ponieważ sprawy przybrały taki obrót

exceptio non adimpleti contractus
rozpocznij naukę
zarzut niedopełnienia kontraktu/umowy

compensatio
rozpocznij naukę
potrącenie

odnowienie zobowiązania

zlanie się w 1 osobie dłużnika i wierzyciela np. poprzez dziedziczenie

confusione extinguitur obligatio
rozpocznij naukę
przez zlanie się w 1 osobie dłużnika i wierzyciela zobowiązanie przestaje istnieć

przelew wierzytelności

pactum de non cedendo vel non alienando
rozpocznij naukę
umowa o niedokonywanie wierzytelności

cessio legis
rozpocznij naukę
przeniesienie wierzytelności na inną osobę zgodnie z przewidzianymi w prawie możliwościami

actio Pauliana
rozpocznij naukę
ochrona wierzycieli przed działaniami nieuczciwego dłużnika – kiedy niewypłacalny dłużnik celowo pomniejsza swój majątek na szkodę wierzyciela

periculum est emptoris
rozpocznij naukę
przypadkowe zaginięcie rzeczy obciąża kupującego

pretium in numerata pecunia consistere debet
rozpocznij naukę
cena winna istnieć/być wyrażona w pieniądzach

sine pretio nulla venditio
rozpocznij naukę
jeżeli nie ma ceny to nie ma kontraktu sprzedaży

emptio rei speratae
rozpocznij naukę
kupno rzeczy przyszłej

emptio spei
rozpocznij naukę
kupno nadziei

cuius comodum eius periculum
rozpocznij naukę
kto ma korzyści ten ponosi ryzyko/odpowiedzialność przypadkowej utraty rzeczy

vitia aperta non praestantur
rozpocznij naukę
nie odpowiada się za jawne/widoczne wady

dicta et promissa
rozpocznij naukę
sprzedawca odpowiada za mówione/przyrzeczone zalety

pactum reservati dominii
rozpocznij naukę
umowa zatrzymania własności przez sprzedawcę

pactum displicentiae
rozpocznij naukę
umowa/sprzedaż na próbę (w umówionym terminie kupujący może odstąpić od niej bez negatywnych skutków)

emptio ad gustum
rozpocznij naukę
umowa o rzecz z możliwością zwrotu/na próbę

pactum de retroemendo
rozpocznij naukę
umowa o obowiązku odsprzedania rzeczy z powrotem sprzedającemu

locatio conductio operis
rozpocznij naukę
umowa o dzieło

depositum irregulare
rozpocznij naukę
depozyt nieregularny/nieprawidłowy – rzeczy oznaczone gatunkowo

non potest commodari, quod usu consumitur
rozpocznij naukę
przedmiotem kommodatu nie może być rzecz zużywalna

rei commodatae et possessionem et proprietatem retinemus
rozpocznij naukę
dając rzecz w kommodat nie tracimy własności ani posiadania

rei turpis nullum mandatum est
rozpocznij naukę
nie ma mandatu jeżeli przedmiotem zlecenia jest rzecz niemoralna/niegodziwa

negotiorum gestio
rozpocznij naukę
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

nienależny dług

condictio indebiti
rozpocznij naukę
roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia

condictio causa data causa non secuta
rozpocznij naukę
roszczenie o bezpodstawne wzbogacenie się z tytułu nienależnego świadczenia z powodu niezaistnienia przyczyny

condictio causa finita
rozpocznij naukę
roszczenie z tytułu podstawy, która już odpadła

condictio ob causam finitam
rozpocznij naukę
gdy przysporzenie miało początkowo podstawę prawną, a w pewnym momencie ją utraciło

condictio ob turpem vel iniustam causam
rozpocznij naukę
roszczenie z powodu tytułu niegodziwego/nie mającego w prawie przyczyny

condictio sine causa
rozpocznij naukę
roszczenie o wzbogacenie bez zaistniałej przyczyny

affectio (animus) societatis
rozpocznij naukę
wola/nastawienie zawarcia spółki

tres faciunt collegium
rozpocznij naukę
trzy osoby tworzą stowarzyszenie

każde podstępne/rozmyślne działanie

dolus directus
rozpocznij naukę
zamiar bezpośredni

dolus eventualis
rozpocznij naukę
zamiar ewentualny

wina, niedbalstwo

culpa lata
rozpocznij naukę
grube niedbalstwo

quod omnes intellegunt
rozpocznij naukę
to, co wszyscy rozumieją

lata culpa est nimia neglegentia, id est non intellegere quod omnes intellegunt
rozpocznij naukę
grube niedbalstwo, to rażące niedbalstwo – to niezrozumenie tego, co wszyscy powinni zrozumieć

culpa levis
rozpocznij naukę
zaniedbanie

culpa levissima
rozpocznij naukę
najmniejsze zaniedbanie

culpa in custodiendo
rozpocznij naukę
wina w niedopilnowaniu/dozorze

culpa in eligendo
rozpocznij naukę
wina w wyborze

condicio sine qua non
rozpocznij naukę
warunek nieodzowny, bez którego czynność nie może zaistnieć

przypadek

siła wyższa

vis cui humana infirmitas resistere non potest
rozpocznij naukę
siła, której ludzka słabość nie może się oprzeć

Omnes homines aequales sunt
rozpocznij naukę
Wszyscy ludzie są równi.

Crimina morte extinguuntur
rozpocznij naukę
Przestępstwa wygasają na skutek śmierci.

Qui peccat ebrius, luat sobrius
rozpocznij naukę
Kto grzeszy po pijanemu, ponosi karę na trzeźwo.

Fides bona contraria est fraudi et dolo
rozpocznij naukę
Dobra wiara jest przeciwieństwem oszustwa i podstępu.

In legibus fundamentum rei publicae
rozpocznij naukę
W ustawach jest fundament rzeczypospolitej.

Locus regit actum
rozpocznij naukę
Miejsce rządzi formą aktu prawnego.

Tempus regit actum
rozpocznij naukę
Czas rządzi formą/ważnością aktu prawnego.

Lusus noxius in culpa est
rozpocznij naukę
Winnym jest szkodzący w czasie zabawy.

Ius naturae est immutabile
rozpocznij naukę
Prawo naturalne jest niezmienne.

Iustitia nemini neganda
rozpocznij naukę
Nikomu nie należy odmawiać sprawiedliwości/sprawiedliwie prowadzonego procesu.

Ius et furi dicitur
rozpocznij naukę
I złodziejowi należy się sprawiedliwy proces.

Iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat
rozpocznij naukę
Sprawiedliwość nie zna ani ojca, ani matki, tylko bierze pod uwagę prawdę.

Leges bonae ex malis moribus procreantur
rozpocznij naukę
Dobre ustawy powstają ze złych zwyczajów.

Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus
rozpocznij naukę
Dobrą ustawę nie możemy odróżnić od złej w żaden inny sposób niż zgodnie z prawami natury.

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
rozpocznij naukę
Znać ustawę to nie trzymać się jej słów, lecz rozumieć jej sens i znaczenie.

Sensum non verba spectamus
rozpocznij naukę
Patrzymy na sens, a nie słowa.

Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur
rozpocznij naukę
Prawa są ustanawiane nie dla pojedynczych osób, lecz dla ogółu.

Fere in omnibus poenalibus iudiciis et aetati et imprudentiae succurit
rozpocznij naukę
Prawie we wszystkich sprawach karnych uwzględnia się i wiek i brak doświadczenia.

Vanae voces populi non sunt audiendae
rozpocznij naukę
Nie należy wysłuchiwać głosów ludu.

Non omne quod licet honestum est
rozpocznij naukę
Nie wszystko co jest dozwolone, jest przyzwoite/uczciwe.

Libertas inaestimabilis res est
rozpocznij naukę
Wolność jest rzeczą bezcenną.

Male nostro iure uti non debemus
rozpocznij naukę
Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa.

Qui suo iure utitur neminem leadit
rozpocznij naukę
Kto korzysta ze swego prawa, nikomu nie szkodzi.

Nullus idoneus testis in re sua intellegitur
rozpocznij naukę
Rozumie się, że nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie.

Leges ab omnibus intellegi debent
rozpocznij naukę
Ustawy przez wszystkich powinny być zrozumiałe.

Res nullius cedit primo occupanti
rozpocznij naukę
Rzecz niczyja przypada temu, kto ją pierwszy zawłaszczył.

Poena constituitur in emendationem hominum
rozpocznij naukę
Kara jest ustanawiana dla poprawy człowieka.

Nemo debet lucrari ex alieno damno
rozpocznij naukę
Nikt nie może mieć korzyści z cudzej szkody.

Cogitationis poenam nemo patitur
rozpocznij naukę
Nikt nie może ponosić kary za swoje myśli.

Culpa lata dolo aequiparatur
rozpocznij naukę
Ciężkie niedbalstwo jest zrównane z podstępem (złym zamiarem).

Nullus describatur reus, priusquam convincatur
rozpocznij naukę
Nikogo nie należy uznawać za winnego przed skazaniem.

Fiscus non erubescit
rozpocznij naukę
Skarb państwa się nie wstydzi.

Iustitia non debet claudicare
rozpocznij naukę
Sprawiedliwość nie powinna kuleć.

Hominum causa omne ius constitutum est
rozpocznij naukę
Wszelkie prawa są ustanawiane ze względu na człowieka.

Utilitas publica private praeferri debet
rozpocznij naukę
Korzyść publiczna powinna dawać pierwszeństwo prywatnej.

Notoria non egent probationem
rozpocznij naukę
Rzeczy oczywiste nie potrzebują dowodu

Occidit qui non servat periturum, ubi potest
rozpocznij naukę
Zabija ten, kto nie pomoże ginącemu, tam gdzie może.

Semel commissa poena non evanescit
rozpocznij naukę
Raz wymierzona kara nie popada w zapomnienie.

Vigilantibus, non dormientibus, iura subveniunt
rozpocznij naukę
Prawa pomagają czuwającym, nie śpiącym.

Volenti non fit iniuria
rozpocznij naukę
Chcącemu nie dzieje się krzywda.

Pactum de sucessione futura est illecitum
rozpocznij naukę
Umowa o przyszłe dziedziczenie jest niedozwolona przez prawo.

Pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanda
rozpocznij naukę
Umowy, które zawierają w sobie haniebną przyczynę, nie są brane pod uwagę.

Obligatio semel extincta non reviviscit
rozpocznij naukę
Zobowiązanie raz wygasłe, nie odżywa na nowo.

Non pretii numeratio, sed conventio perficit emptionem
rozpocznij naukę
Nie zapłata ceny, ale porozumienie czyni kupno wiążącym.

Ignorantia legis neminem excusat
rozpocznij naukę
Nieznajomość prawa/ustawy nikogo nie usprawiedliwia.

Ex iniuria ius non oritur
rozpocznij naukę
Prawo nie rodzi się z bezprawia.

Nuptias non concubitus, sed consensus facit
rozpocznij naukę
Małżeństwo tworzy porozumienie, a nie faktyczne pożycie. Małżeństwo tworzy porozumienie, a nie faktyczne pożycie.

Pecuniae imperare oportet, non servire
rozpocznij naukę
Pieniądzom należy rozkazywać, a nie służyć.

Intentio inservire debet legibus, non leges intentioni
rozpocznij naukę
Wola/zamiar powinny służyć ustawom, a nie ustawy woli.

Servi legum sumus, ut liberii esse possimus
rozpocznij naukę
Jesteśmy sługami ustaw, abyśmy mogli być wolni.

Scientia nobilitat
rozpocznij naukę
Wiedza uszlachetnia.

testis ex auditu
rozpocznij naukę
świadek ze słyszenia

facta probantur iura novit curia
rozpocznij naukę
fakty trzeba udowadniać, przepisy zna sąd


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.