ABC Maturalne - Państwo i Społeczeństwo

 0    512 fiszek    smbh11
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

der Staat, -en
rozpocznij naukę
państwo

Land das, Länder
rozpocznij naukę
kraj

państwowy

Hauptstadt die, Hauptstädte
rozpocznij naukę
stolica

ojczyzna, ziemie ojczyste

in meiner Heimat
rozpocznij naukę
w mojej ojczyźnie; na moich ziemiach ojczystych

Grenze die, -n
rozpocznij naukę
granica

Staatsgrenze die, -n
rozpocznij naukę
granica państwa

Gebiet das, -e
rozpocznij naukę
obszar

Bevölkerung die, -en
rozpocznij naukę
ludność

Bürger der, -
rozpocznij naukę
obywatel

Einwohner der, -
rozpocznij naukę
mieszkaniec

Bundesstaat der, -en
rozpocznij naukę
państwo federalne / związkowe

Monarchie die, -n
rozpocznij naukę
monarchia

Königreich das, -e
rozpocznij naukę
królestwo

Republik die, -en
rozpocznij naukę
republika

Polska

w Polsce

die Republik Polen
rozpocznij naukę
Rzeczpospolita Polska

Pole der, -n
rozpocznij naukę
Polak

polski

Woiwodschaft die, -en
rozpocznij naukę
województwo

Deutschland (das)
rozpocznij naukę
Niemcy

in Deutschland
rozpocznij naukę
w Niemczech

Deutsche der/die, -n
rozpocznij naukę
Niemiec / Niemka

niemiecki

die Bundesrepublik Deutschland
rozpocznij naukę
Republika Federalna Niemiec

Bundesland das, Bundesländer
rozpocznij naukę
kraj związkowy

die neuen / alten Bundesländer
rozpocznij naukę
nowe / stare kraje związkowe

die Teilung Deutschlands
rozpocznij naukę
podział Niemiec

die Wiedervereinigung Deutschlands
rozpocznij naukę
zjednoczenie Niemiec

Bundeshauptstadt die, Bundeshauptstädte
rozpocznij naukę
stolica państwa federalnego

Landeshauptstadt die, Landeshauptstädte
rozpocznij naukę
stolica kraju związkowego

Szwajcaria

in der Schweiz
rozpocznij naukę
w Szwajcarii

Schweizer der, -
rozpocznij naukę
Szwajcar

schweizerisch
rozpocznij naukę
szwajcarski

Österreich (das)
rozpocznij naukę
Austria

in Österreich
rozpocznij naukę
w Austrii

Österreicher der, -
rozpocznij naukę
Austriak

österreichisch
rozpocznij naukę
austriacki

Gemeinde die, -n = Kommune die, -n
rozpocznij naukę
gmina

die kommunale Selbstverwaltung
rozpocznij naukę
samorząd gminy

staatliche Gelder
rozpocznij naukę
fundusze publiczne

Gemeinschaft die, -en
rozpocznij naukę
wspólnota

Nation die, -en
rozpocznij naukę
naród

Volk das, Völker
rozpocznij naukę
lud, naród

Amtssprache die, -n
rozpocznij naukę
język urzędowy

die Schweizerische Eidgenossenschaft
rozpocznij naukę
Konfederacja Szwajcarska

Kanton der, -e
rozpocznij naukę
kanton

die Republik Österreich
rozpocznij naukę
Republika Austrii

Unabhängigkeit die
rozpocznij naukę
niepodległość

die Unabhängigkeit verlieren / wiedergewinnen
rozpocznij naukę
utracić / odzyskać niepodległość

polityka

Innenpolitik die
rozpocznij naukę
polityka wewnętrzna

Außenpolitik die
rozpocznij naukę
polityka zewnętrzna

Ausländerpolitik die
rozpocznij naukę
polityka wobec imigrantów

Politiker der, -
rozpocznij naukę
polityk

Regierung die, -en
rozpocznij naukę
rząd

eine Regierung bilden
rozpocznij naukę
tworzyć rząd

rządzić

Präsident der, -en
rozpocznij naukę
prezydent

zum Präsidenten wählen
rozpocznij naukę
wybierać na prezydenta

repräsentative Pflichten erfüllen
rozpocznij naukę
sprawować funkcje reprezentacyjne

Premierminister der, - = Ministerpräsident der, -en
rozpocznij naukę
premier

Regierungschef der, -s ugs.
rozpocznij naukę
szef rządu pot.

Staatsoberhaupt das, Staatsoberhäupter
rozpocznij naukę
głowa państwa

Bundespräsident der, -en
rozpocznij naukę
prezydent Niemiec

Bundeskanzler der, -
rozpocznij naukę
kanclerz Niemiec (szef rządu w Niemczech)

Bundestag der
rozpocznij naukę
niemiecki parlament

Bundesrat der
rozpocznij naukę
Rada Federalna Niemiec

Ministerium das, Ministerien
rozpocznij naukę
ministerstwo

Minister der, -
rozpocznij naukę
minister

Amt das, Ämter
rozpocznij naukę
urząd

das Amt antreten
rozpocznij naukę
obejmować urząd

Parlament das, -e
rozpocznij naukę
parlament

Abgeordnete der/die, -n
rozpocznij naukę
poseł / posłanka

Mehrheit die, -en
rozpocznij naukę
większość

Minderheit die, -en
rozpocznij naukę
mniejszość

Landesregierung die, -en
rozpocznij naukę
rząd kraju związkowego

Bundesregierung die, -en
rozpocznij naukę
rząd federalny

Regierungssprecher der, -
rozpocznij naukę
rzecznik rządu

Regierungspartei die, -en
rozpocznij naukę
partia rządząca

Opposition die, -en
rozpocznij naukę
opozycja

Landtag der, -e
rozpocznij naukę
parlament kraju związkowego

Kabinett das, -e
rozpocznij naukę
gabinet, rada ministrów

Bundesminister der, -
rozpocznij naukę
minister federalny

Finanzminister der, -
rozpocznij naukę
minister finansów

Außenminister der, -
rozpocznij naukę
minister spraw zagranicznych

Innenminister der, -
rozpocznij naukę
minister spraw wewnętrznych

Macht die, Mächte
rozpocznij naukę
władza, siła

an der Macht sein
rozpocznij naukę
być u władzy

zurücktreten
rozpocznij naukę
podawać się do dymisji, ustępować

Rücktritt der, -e
rozpocznij naukę
dymisja

zum Rücktritt zwingen
rozpocznij naukę
zmuszać do rezygnacji (z urzędu)

Senat der, -e
rozpocznij naukę
senat

Senator der, -en
rozpocznij naukę
senator

Koalition die, -en
rozpocznij naukę
koalicja

obradować

Veto das, -s
rozpocznij naukę
weto

ein / sein Veto einlegen
rozpocznij naukę
zgłaszać weto

Gesetz das, -e
rozpocznij naukę
ustawa, prawo

ein Gesetz verabschieden
rozpocznij naukę
uchwalać ustawę

ustawowy; prawny

Grundgesetz das, -e
rozpocznij naukę
ustawa zasadnicza (konstytucja Niemiec)

Verfassung die, -en
rozpocznij naukę
konstytucja

Grundrecht das, -e
rozpocznij naukę
prawo podstawowe

Partei die, -en
rozpocznij naukę
partia

eine politische Partei
rozpocznij naukę
partia polityczna

einer Partei angehören
rozpocznij naukę
należeć do partii

eine Partei vertreten
rozpocznij naukę
reprezentować partię

Rechten die (PI.)
rozpocznij naukę
prawicowcy

Linken die (PI.)
rozpocznij naukę
lewicowy

Liberalen die (PI.)
rozpocznij naukę
liberałowie

Republikaner die (PL)
rozpocznij naukę
republikanie

Konservativen die (PL)
rozpocznij naukę
konserwatyści

Radikalen die (PL)
rozpocznij naukę
radykałowie

Sozialisten die (PL)
rozpocznij naukę
socjaliści

Nationalisten die (PL)
rozpocznij naukę
nacjonaliści

Führer der, -
rozpocznij naukę
przywódca

Vorsitzende der/die, -n
rozpocznij naukę
przewodniczący/przewodnicząca

Wahl die, -en
rozpocznij naukę
wybór

an Wahlen teilnehmen
rozpocznij naukę
uczestniczyć / brać udział w wyborach

die Wahlen gewinnen / verlieren
rozpocznij naukę
wygrać / przegrać wybory

Präsidentschaftswahlen die (PL)
rozpocznij naukę
wybory prezydenckie

wybierać

Wahlprogramm das, -e
rozpocznij naukę
program wyborczy

Wähler der, -
rozpocznij naukę
wyborca

bei der Wahl gut / schlecht abschneiden
rozpocznij naukę
wypadać dobrze / źle w wyborach

Wahlkampf der, Wahlkämpfe
rozpocznij naukę
kampania wyborcza

Wahlrecht das
rozpocznij naukę
prawo wyborcze

mit 18 Jahren das Wahlrecht haben
rozpocznij naukę
mieć prawo wyborcze po ukończeniu 18 lat

Abstimmung die, -en
rozpocznij naukę
głosowanie, referendum

Stimme die, -n
rozpocznij naukę
głos

seine Stimme abgeben für (Akk.)
rozpocznij naukę
oddawać głos na

stimmen für (Akk.) / gegen (Akk.)
rozpocznij naukę
głosować za /przeciw

Kandidat der, -en
rozpocznij naukę
kandydat

für ein Amt kandidieren
rozpocznij naukę
kandydować na urząd

Macht die, Mächte
rozpocznij naukę
władza

an die Macht kommen
rozpocznij naukę
dojść do władzy, obejmować władzę

Beamte der, -n
rozpocznij naukę
urzędnik państwowy

Arbeitsamt das, Arbeitsämter
rozpocznij naukę
urząd pracy

Ausländeramt das, Ausländerämter
rozpocznij naukę
urząd do spraw cudzoziemców

Finanzamt das, Finanzämter
rozpocznij naukę
urząd skarbowy

das, Sozialämter
rozpocznij naukę
wydział opieki społecznej

Wohnungsamt das, Wohnungsämter
rozpocznij naukę
urząd mieszkaniowy

vor Gericht gehen
rozpocznij naukę
iść do sądu, sądzić się

Staatsanwaltschaft die
rozpocznij naukę
prokuratura

Gesellschaft die, -en
rozpocznij naukę
społeczeństwo

Bürgergesellschaft die, -en
rozpocznij naukę
społeczeństwo obywatelskie

Konsumgesellschaft die, -en
rozpocznij naukę
społeczeństwo konsumpcyjne

Wohlstandsgesellschaft die, -en
rozpocznij naukę
społeczeństwo dobrobytu

multikulturelle Gesellschaft
rozpocznij naukę
społeczeństwo wielokulturowe

gesellschaftlich
rozpocznij naukę
społeczny

społeczny, socjalny

Meinungsfreiheit die
rozpocznij naukę
wolność poglądów

Religionsfreiheit die
rozpocznij naukę
wolność religijna

Gleichberechtigung die
rozpocznij naukę
równouprawnienie

Gerechtigkeit die
rozpocznij naukę
sprawiedliwość

Chancengleichheit die
rozpocznij naukę
równość szans

die Glaubens- und Gewissensfreiheit
rozpocznij naukę
wolność wyznania i sumienia

Bürgerinitiative die, -n
rozpocznij naukę
inicjatywa obywatelska, organizacja pozarządowa

die öffentliche Meinung
rozpocznij naukę
opinia publiczna

Lebensstandard der
rozpocznij naukę
Standard życiowy

der hohe / niedrige Lebensstandard
rozpocznij naukę
wysoki / niski standard życiowy

Steuern zahlen
rozpocznij naukę
płacić podatki

Wert der, -e
rozpocznij naukę
wartość

gesellschaftliche Grundwerte
rozpocznij naukę
podstawowe wartości społeczne

Schicht die, -en
rozpocznij naukę
warstwa

die gesellschaftliche Schicht
rozpocznij naukę
warstwa społeczna

Mittelklasse die, -n
rozpocznij naukę
klasa średnia

Parlamentswahlen die (PL)
rozpocznij naukę
wybory parlamentarne

Arbeitslosigkeit die
rozpocznij naukę
bezrobocie;

die Arbeitslosigkeit steigt / sinkt
rozpocznij naukę
bezrobocie rośnie / maleje

Arbeitslose der/die, -n
rozpocznij naukę
bezrobotny / bezrobotna

arbeitslos werden
rozpocznij naukę
stać się bezrobotnym

Obdachlosigkeit die
rozpocznij naukę
bezdomność

Obdachlose der/die, -n
rozpocznij naukę
bezdomny / bezdomna

obdachlos werden
rozpocznij naukę
stać się bezdomnym

bieda

in Armut geraten / leben
rozpocznij naukę
popadać w biedę / żyć w biedzie

nędza

Diskriminierung die, -en
rozpocznij naukę
dyskryminacja

emigrować

Auswanderung die
rozpocznij naukę
emigracja

hohe Auswanderungsrate
rozpocznij naukę
wysoki współczynnik emigracji

migrować

Einwanderung die
rozpocznij naukę
imigracja

die illegale Einwanderung
rozpocznij naukę
nielegalna imigracja

Einwanderer der, -
rozpocznij naukę
imigrant

Ausländer der, -
rozpocznij naukę
obcokrajowiec, cudzoziemiec

Ausländerfeindlichkeit die
rozpocznij naukę
wrogość wobec obcokrajowców

ausländerfeindlich = fremdenfeindlich
rozpocznij naukę
o wrogim nastawieniu do obcokrajowców

Flüchtling der, -e
rozpocznij naukę
uchodźca

Aufenthaltserlaubnis die, -se
rozpocznij naukę
zezwolenie na pobyt

die Aufenthaltserlaubnis bewilligen/ ablehnen
rozpocznij naukę
przyznawać pozwolenie / odmawiać pozwolenia na pobyt


Asyl gewähren
rozpocznij naukę
udzielać azylu

Vorurteil das, -e
rozpocznij naukę
uprzedzenie

Vorurteile haben gegen (Akk.)
rozpocznij naukę
mieć uprzedzenia wobec

Eingliederung die, -en
rozpocznij naukę
integracja

Eingliederung in die Gesellschaft
rozpocznij naukę
włączenie do społeczeństwa

Rechtsextremismus der
rozpocznij naukę
neofaszyzm

Rechtsextrem = rechtsradikal
rozpocznij naukę
skrajnie prawicowy

Rechtsextremist der, -en
rozpocznij naukę
prawicowy ekstremista

Rechtsradikale der/die, -n
rozpocznij naukę
skrajny prawicowiec

Skinhead der, -s
rozpocznij naukę
skinhead

Antisemitismus der = Judenfeindlichkeit die
rozpocznij naukę
antysemityzm

Rassismus der
rozpocznij naukę
rasizm

Rassist der, -en
rozpocznij naukę
rasista

Sozialpolitik die
rozpocznij naukę
polityka społeczna

Unterstützen
rozpocznij naukę
wspierać

kinderreiche Familien/ die Ärmsten / Arbeitslose unterstützen
rozpocznij naukę
wspierać wielodzietne rodziny / najbiedniejszych/ bezrobotnych

finanzielle Hilfe leisten
rozpocznij naukę
udzielać pomocy finansowej

Sozialleistungen die (PI.)
rozpocznij naukę
świadczenia socjalne

Sozialhilfe die
rozpocznij naukę
dodatek socjalny, pomoc społeczna

Sozialhilfe beantragen= einen Antrag auf Sozialhilfe stellen
rozpocznij naukę
złożyć wniosek o pomoc socjalną

Kindergeld bekommen
rozpocznij naukę
otrzymywać zasiłek na dziecko

Arbeitslosengeld das = Arbeitslosenhilfe die
rozpocznij naukę
zasiłek dla bezrobotnych

Krankengeld das
rozpocznij naukę
zasiłek chorobowy

Pflegegeld das
rozpocznij naukę
zasiłek pielęgnacyjny

Kriminalität die
rozpocznij naukę
przestępczość

die Kriminalität steigt / sinkt
rozpocznij naukę
przestępczość maleje / wzrasta

Kriminelle der/die, -n
rozpocznij naukę
kryminalista / kryminalistka

Kriminalist der, -en
rozpocznij naukę
współpracownik policji kryminalnej

Fremdenhass der
rozpocznij naukę
nienawiść wobec obcokrajowców

Kindergeld das
rozpocznij naukę
zasiłek rodzinny

Hilfe die, -n
rozpocznij naukę
pomoc

gegen das Gesetz verstoßen
rozpocznij naukę
łamać prawo

Diebstahl der, Diebstähle
rozpocznij naukę
kradzież

einen Diebstahl begehen
rozpocznij naukę
popełnić kradzież

Dieb der, -e
rozpocznij naukę
złodziej

Autodieb der, -e
rozpocznij naukę
złodziej samochodów

Taschendieb der, -e
rozpocznij naukę
kieszonkowiec

kraść

zwędzić pot., ukraść

Autos klauen
rozpocznij naukę
kraść samochody

oszukiwać

oszustwo

Betrüger der, -
rozpocznij naukę
oszust

Verbrechen das, -
rozpocznij naukę
przestępstwo; zbrodnia

Verbrecher der, -
rozpocznij naukę
przestępca

włamywać się

in die Wohnung einbrechen
rozpocznij naukę
włamywać się do mieszkania

Einbruch der, Einbrüche
rozpocznij naukę
włamanie

Einbrecher der, -
rozpocznij naukę
włamywacz


Mord der, -e
rozpocznij naukę
morderstwo

zamordować

Mörder der, -
rozpocznij naukę
morderca

znęcać się, maltretować, krzywdzić

Misshandlung die
rozpocznij naukę
znęcanie się, maltretowanie

Zeuge der, -n
rozpocznij naukę
świadek

Beweis der, -e
rozpocznij naukę
dowód

aresztować

ująć, aresztować

karać

Strafe die, -n
rozpocznij naukę
kara;

Gefängnisstrafe die, -n
rozpocznij naukę
kara więzienia

Gefängnis das, -se
rozpocznij naukę
więzienie

ins Gefängnis gehen
rozpocznij naukę
iść do więzienia

skazywać

zu einem Bußgeld verurteilen
rozpocznij naukę
skazać na grzywnę pieniężną

Todesstrafe die
rozpocznij naukę
kara śmierci

wykonywać karę śmierci

Gericht das, -e
rozpocznij naukę
sąd

Richter der, -
rozpocznij naukę
sędzia

Rechtsanwalt der, Rechtsanwälte
rozpocznij naukę
adwokat

Staatsanwalt der, Staatsanwälte
rozpocznij naukę
prokurator

przemoc

Gewalt in der Familie
rozpocznij naukę
przemoc w rodzinie

Gewalttätig
rozpocznij naukę
brutalny, agresywny

Vergewaltigung die, -en
rozpocznij naukę
gwałt

Kindesmisshandlung die
rozpocznij naukę
maltretowanie dzieci

Totschlag der
rozpocznij naukę
zabójstwo

zabić (ciosem)

zabić (także za pomocą narzędzia)

Verdacht der, -e
rozpocznij naukę
podejrzenie;

Verdacht schöpfen
rozpocznij naukę
nabierać podejrzeń

unter dem Verdacht stehen/ ein Verbrechen begangen zu haben
rozpocznij naukę
być podejrzanym o popełnienie przestępstwa

verdächtigen
rozpocznij naukę
podejrzewać

jmdn. des Diebstahls verdächtigen
rozpocznij naukę
podejrzewać kogoś o kradzież

podejrzany

Täter der, -
rozpocznij naukę
sprawca

Straftat die, -en
rozpocznij naukę
czyn karalny

Banküberfall der, Banküberfälle
rozpocznij naukę
napad na bank

eine Bank überfallen
rozpocznij naukę
napadać na bank

porywać, uprowadzać

Entführung die, -en
rozpocznij naukę
uprowadzenie, porwanie

fangen = fassen
rozpocznij naukę
łapać, chwytać

areszt

in Haft nehmen
rozpocznij naukę
aresztować, osadzać w areszcie

przesłuchiwać

zamykać

Prozess der, -e
rozpocznij naukę
proces

anklagen wegen (Gen.)
rozpocznij naukę
oskarżać o

Anklage die, -n
rozpocznij naukę
oskarżenie

Angeklagte der/die, -n
rozpocznij naukę
oskarżony / oskarżona

Verteidigung die
rozpocznij naukę
obrona

Urteil das, -e
rozpocznij naukę
wyrok

ein Urteil fällen
rozpocznij naukę
wydawać wyrok

(nie)sprawiedliwy

schuldig sprechen
rozpocznij naukę
uznawać za winnego

Konflikt der, -e
rozpocznij naukę
konflikt

Konflikte verursachen / lösen
rozpocznij naukę
powodować / rozwiązywać konflikty

zum Konflikt kommen / führen
rozpocznij naukę
dochodzić / prowadzić do konfliktu

streiken für (Akk.) / gegen (Akk.)
rozpocznij naukę
strajkować w obronie / przeciwko

Demonstration die, -en
rozpocznij naukę
demonstracja

eine friedliche Demonstration organisieren
rozpocznij naukę
organizować pokojową demonstrację

Demonstrant der, -en
rozpocznij naukę
uczestnik demonstrancji

die Demonstranten zusammenschlagen / verhaften
rozpocznij naukę
pobić / aresztować demonstrantów

Protest der, -e
rozpocznij naukę
protest

heftige Proteste
rozpocznij naukę
gwałtowne protesty

protestieren gegen (Akk.)
rozpocznij naukę
protestować przeciw

Massenprotest der, -e
rozpocznij naukę
masowy protest

Es ist zu Massenprotesten gekommen.
rozpocznij naukę
Doszło do masowych protestów.

Unruhen die (PI.)
rozpocznij naukę
zamieszki

Unruhen unterdrücken
rozpocznij naukę
stłumić zamieszki

siła, przemoc

Gewalt einsetzen
rozpocznij naukę
użyć siły

Menschenrecht das, -e
rozpocznij naukę
prawo człowieka

Die Menchenrechte verletzen
rozpocznij naukę
naruszać prawa człowieka

pertraktować

Verhandlungen die (PI.)
rozpocznij naukę
pertraktacje, negocjacje, rokowania

sich verständigen
rozpocznij naukę
porozumiewać się

Verständigung die
rozpocznij naukę
porozumienie

zur Verständigung kommen
rozpocznij naukę
dojść do porozumienia

Kompromiss der, -e
rozpocznij naukę
kompromis

einen Kompromiss schließen/ eingehen
rozpocznij naukę
zawrzeć / iść na kompromis

Reform die, -en
rozpocznij naukę
reforma

Reformen verlangen /fordem
rozpocznij naukę
domagać się / żądać reform

Reformen einführen
rozpocznij naukę
wprowadzać reformy

einen Konflikt beseitigen
rozpocznij naukę
zażegnać konflikt

in Konflikt geraten mit (Dat.)
rozpocznij naukę
popadać w konflikt z

Hungerstreik der, -s
rozpocznij naukę
strajk głodowy

Transparent das, -e
rozpocznij naukę
transparent

Flugblatt das, Flugblätter
rozpocznij naukę
ulotka

Flugblätter verteilen
rozpocznij naukę
rozdawać ulotki

Menschenrechtsverletzung die, -en
rozpocznij naukę
łamanie praw człowieka

die Polizei / das Militär einsetzen
rozpocznij naukę
używać policji / wojska

Bürgerkrieg der, -e
rozpocznij naukę
wojna domowa

Kriegszustand der
rozpocznij naukę
stan wojenny

den Kriegszustand verhängen
rozpocznij naukę
wprowadzać stan wojenny

ein internationaler Konflikt
rozpocznij naukę
konflikt międzynarodowy

atakować

Angriff der, -e
rozpocznij naukę
atak

Krieg der, -e
rozpocznij naukę
wojna

den Krieg erklären
rozpocznij naukę
wypowiadać wojnę

Krieg führen
rozpocznij naukę
prowadzić wojnę

im Krieg liegen
rozpocznij naukę
być w stanie wojny

den Krieg gewinnen / verlieren
rozpocznij naukę
wygrywać / przegrywać wojnę

Kriegsausbruch der
rozpocznij naukę
wybuch wojny

kämpfen gegen (Akk.)
rozpocznij naukę
walczyć z

Waffe die, -n
rozpocznij naukę
broń

Soldat der, -en
rozpocznij naukę
żołnierz

pokój

Frieden schließen / den Frieden brechen
rozpocznij naukę
zawierać / zrywać pokój

Friedensvertrag der, Friedensverträge
rozpocznij naukę
traktat pokojowy

den Friedensvertrag unterzeichnen
rozpocznij naukę
podpisać traktat pokojowy

Waffenstillstand der
rozpocznij naukę
zawieszenie broni

Terrorismus der
rozpocznij naukę
terroryzm

Terrorist der, -en
rozpocznij naukę
terrorysta

Terroranschlag der, Terroranschläge
rozpocznij naukę
zamach terrorystyczny

Bombe die, -n
rozpocznij naukę
bomba

eine Bombe legen
rozpocznij naukę
podkładać bombę

Attentat das, -e
rozpocznij naukę
zamach

ein Attentat verüben auf (Akk.)
rozpocznij naukę
dokonywać zamachu na

Geisel die, -n
rozpocznij naukę
zakładnik

Geiseln nehmen
rozpocznij naukę
brać zakładników

schießen auf (Akk.)
rozpocznij naukę
strzelać do

zastrzelić

Atomwaffe die, -n
rozpocznij naukę
broń atomowa

Verhandlungen (PI.)
rozpocznij naukę
rokowania

Verhandlungen führen
rozpocznij naukę
prowadzić rokowania, pertraktacje

Organisation die, -en
rozpocznij naukę
organizacja

eine internationale Organisation
rozpocznij naukę
organizacja międzynarodowa

eine Organisation gründen
rozpocznij naukę
założyć organizację

Hilfsorganisation die, -en
rozpocznij naukę
organizacja niosąca pomoc

humanitäre Hilfe
rozpocznij naukę
pomoc humanitarna

das Rote Kreuz
rozpocznij naukę
Czerwony Krzyż

UNO die (die Vereinten Nationen)
rozpocznij naukę
ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych)

die Europäische Union (die EU)
rozpocznij naukę
Unia Europejska (UE)

przystępować

der EU beitreten
rozpocznij naukę
przystępować do UE

EU-Beitritt der, -e
rozpocznij naukę
przystąpienie do UE

der Europarat
rozpocznij naukę
Rada Europy

Mitgliedsland das, Mitgliedsländer
rozpocznij naukę
kraj członkowski

aus 27 Mitgliedsländern bestehen
rozpocznij naukę
składać się z 27 krajów członkowskich

Sitz der, -e
rozpocznij naukę
siedziba

den Sitz in Brüssel haben
rozpocznij naukę
mieć swoją siedzibę w Brukseli

das Europäische Parlament = das Europaparlament
rozpocznij naukę
Parlament Europejski

die Europäische Kommission
rozpocznij naukę
Komisja Europejska

der Nordatlantikpakt (die NATO)
rozpocznij naukę
Pakt Północnoatlantycki (NATO)

Vertrag der, Verträge
rozpocznij naukę
umowa, układ, traktat

einen Vertrag unterschreiben / abschließen
rozpocznij naukę
podpisywać / zawierać traktat

Abkommen das, -
rozpocznij naukę
układ, umowa

Bedingung die, -en
rozpocznij naukę
warunek

Bedingungen stellen /erfüllen
rozpocznij naukę
stawiać/ spełniać warunki

UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom)

UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury)

EU-Anwärter der, -
rozpocznij naukę
kandydat do członkostwa w UE

die EU-Mitgliedschaft beantragen
rozpocznij naukę
zgłaszać wniosek o członkostwo w UE

in die EU aufnehmen
rozpocznij naukę
przyjmować do UE

Verhandlungen führen
rozpocznij naukę
prowadzić pertraktacje

Union die, -en
rozpocznij naukę
unia

Polizeistunde die
rozpocznij naukę
godzina policyjna

der Zweite Weltkrieg
rozpocznij naukę
druga wojna światowa

Streik der, -s
rozpocznij naukę
strajk

Partnerschaftsvertrag der, Partnerschaftsverträge
rozpocznij naukę
układ o partnerstwie

Religion die, -en
rozpocznij naukę
religia

religijny

Konfession die, -en
rozpocznij naukę
wyznanie

Christentum das
rozpocznij naukę
chrześcijaństwo

chrześcijański

Christ der, -en
rozpocznij naukę
chrześcijanin

Katholizismus der
rozpocznij naukę
katolicyzm

Katholik der, -en
rozpocznij naukę
katolik

katolicki

der katholischen Kirche angehören
rozpocznij naukę
należeć do Kościoła katolickiego

Protestantismus der
rozpocznij naukę
protestantyzm

Protestant der, -en
rozpocznij naukę
protestant, ewangelik

protestantisch
rozpocznij naukę
protestancki

ewangelicki

Judaismus der
rozpocznij naukę
judaizm

Jude der, -n
rozpocznij naukę
żyd (wyznawca judaizmu), Żyd (członek narodu żydowskiego)

żydowski

Synagoge die, -n
rozpocznij naukę
synagoga

islam

islamski

Muslim der, -e = der Moslem, -s
rozpocznij naukę
muzułmanin

muslimisch = moslemisch
rozpocznij naukę
muzułmański

Moschee die, -n
rozpocznij naukę
meczet

Buddhismus der
rozpocznij naukę
buddyzm

buddhistisch
rozpocznij naukę
buddyjski

Tempel der, -
rozpocznij naukę
świątynia

Hinduismus der
rozpocznij naukę
hinduizm

hinduistisch
rozpocznij naukę
hinduistyczny

Papst der, Päpste
rozpocznij naukę
papież

Bischof der, Bischöfe
rozpocznij naukę
biskup

Pfarrer der, -
rozpocznij naukę
proboszcz, pastor

Priester der, -
rozpocznij naukę
ksiądz, kapłan

Kirche die, -n
rozpocznij naukę
kościół

in die Kirche gehen
rozpocznij naukę
chodzić do kościoła

die griechisch-orthodoxe Kirche
rozpocznij naukę
Grecki Kościół Prawosławny

die russisch-orthodoxe Kirche
rozpocznij naukę
Rosyjski Kościół Prawosławny

Dom der, -e = Kathedrale die, -n
rozpocznij naukę
katedra

Gottesdienst der, -e
rozpocznij naukę
nabożeństo, msza

zum Gottesdienst gehen = den Gottesdienst besuchen
rozpocznij naukę
chodzić na mszę

Messe die, -n
rozpocznij naukę
msza

zur Messe gehen
rozpocznij naukę
chodzić na mszę

modlić się

Predigt die, -en
rozpocznij naukę
kazanie

nauczać, wygłaszać kazanie

Bibel die, -n
rozpocznij naukę
biblia

das Alte / Neue Testament
rozpocznij naukę
Stary / Nowy Testament

Gebet das, -e
rozpocznij naukę
modlitwa

Sünde die, -n
rozpocznij naukę
grzech

Sakrament das, -e
rozpocznij naukę
sakrament

Beichte die, -n
rozpocznij naukę
spowiedź

spowiadać się

glauben an (Akk.)
rozpocznij naukę
wierzyć w

wiara

(un)gläubig
rozpocznij naukę
(nie)wierzący

Gott der, Götter
rozpocznij naukę
Bóg, bóg

Wirtschaft die
rozpocznij naukę
gospodarka

Wirtschaftszweig der, -e
rozpocznij naukę
gałąź gospodarki

Wirtschaftssystem das, -e
rozpocznij naukę
system gospodarczy

Wirtschaftsminister der, -
rozpocznij naukę
minister gospodarki

Industrieland das, Industrieländer
rozpocznij naukę
kraj uprzemysłowiony

Entwicklungsland das, Entwicklungsländer
rozpocznij naukę
kraj rozwijający się

Markt der, Märkte
rozpocznij naukę
rynek

neue Märkte erschließen
rozpocznij naukę
zdobywać nowe rynki

Binnenmarkt der, Binnenmärkte
rozpocznij naukę
rynek wewnętrzny;

der Europäische Binnenmarkt
rozpocznij naukę
europejski rynek wewnętrzny

Globalisierung die
rozpocznij naukę
globalizacja

Globalisierungsgegner der, -
rozpocznij naukę
antygloballsta

Konzern der, -e
rozpocznij naukę
koncern

internationale Konzerne
rozpocznij naukę
koncerny międzynarodowe

Wirtschaftskrise die, -n
rozpocznij naukę
kryzys gospodarczy

Rezession die
rozpocznij naukę
recesja

Staatshaushalt der, -e
rozpocznij naukę
budżet państwa

Budget das, -s = Haushalt der, -e =Etat der, -s
rozpocznij naukę
budżet

Inflation die, -en
rozpocznij naukę
inflacja

Preis der, -e
rozpocznij naukę
cena

die Preise steigen / fallen
rozpocznij naukę
ceny rosną / spadają

Steuergelder die (PL)
rozpocznij naukę
podatki

Steuer die, -n
rozpocznij naukę
podatek

Steuern erhöhen / senken
rozpocznij naukę
podnosić / obniżać podatki

Mehrwertsteuer die
rozpocznij naukę
podatek VAT

Produktion die, -en
rozpocznij naukę
produkcja

produkować

Produkt das, -e
rozpocznij naukę
produkt

neue Produkte auf den Markt bringen
rozpocznij naukę
wprowadzać nowe produkty na rynek

Landwirtschaft die
rozpocznij naukę
rolnictwo

landwirtschaftliche Produkte
rozpocznij naukę
produkty rolnicze

Industrie die, -n
rozpocznij naukę
przemysł

Erzeugnis das, -se
rozpocznij naukę
wyrób, produkt

Fabrik die, -en
rozpocznij naukę
fabryka

produkować, wytwarzać

Dienstleistung die, -en
rozpocznij naukę
usługa

Dienstleistungsbereich der =Dienstleistungssektor der
rozpocznij naukę
sektor usług

handel

Nachfrage die
rozpocznij naukę
popyt

Angebot das, -e
rozpocznij naukę
oferta, podaż

Firma die, Firmen
rozpocznij naukę
firma

eine Firma gründen
rozpocznij naukę
zakładać firmę

Selbstständige der/die, -n
rozpocznij naukę
osoba prowadząca własną działalność gospodarczą

Außenhandel der
rozpocznij naukę
handel zagraniczny


Export der = Ausfuhr die
rozpocznij naukę
eksport

Import der = Einfuhr die
rozpocznij naukę
import

Binnenhandel der
rozpocznij naukę
handel krajowy


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.