Oxford Excellence for matura Unit 1 Szkoła

 0    217 fiszek    rpanasewicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

kolega/koleżanka z klasy/szkoły
rozpocznij naukę
classmate, schoolmate

student (koledźu/uniwyerstytetu)
rozpocznij naukę
(college/university) student

zastępca dyrektora (+US)
rozpocznij naukę
deputy head (assistant principal)

examiner

dyrektor (+US)
rozpocznij naukę
head teacher (principal)

lecturer

(personal) tutor

schoolboy

schoolgirl

uczeń student,
rozpocznij naukę
pupil

teacher

grono pedagogiczne
rozpocznij naukę
teaching staff

bufet, stołówka
rozpocznij naukę
cafeteria, canteen

classroom

sala komputerowa
rozpocznij naukę
computer lab, IT suite, ICT unit

sala gimnastyczna
rozpocznij naukę
gym, gymnasium

korytarz, hol
rozpocznij naukę
hall

gabinet dyrektora
rozpocznij naukę
headmaster's office

laboratorium
rozpocznij naukę
laboratory, lab

library


office

playground

pracownia (fiz, biol lub chem)
rozpocznij naukę
science lab

boisko sportowe
rozpocznij naukę
sports field

pokój nauczycielski
rozpocznij naukę
staff room


wolna lekcja, okienko
rozpocznij naukę
free period

holidays (vacation)

długa przerwa
rozpocznij naukę
lunch break


timetable (schedule)

przerwa zimowa
rozpocznij naukę
winter break

dzwonek dzwoni o (godzinie)
rozpocznij naukę
the bell goes at

zajęcia w szkole kończą się w dniu
rozpocznij naukę
school breaks up on

plastyka, sztuka
rozpocznij naukę
art, arts

przedsiębiorczość
rozpocznij naukę
business studies

computer studies, information technology

języki obce
rozpocznij naukę
foreign languages

geography

humanistyczne humanities

history

mathematics, maths


wychowanie fizyczne
rozpocznij naukę
physical education

religious education

nauki społeczne
rozpocznij naukę
social sciences

przedmioty szkolne
rozpocznij naukę
subjects

przedmioty artystyczne, związane ze sztukę
rozpocznij naukę
arts

przedmioty obowiązkowe
rozpocznij naukę
compulsory/mandatory

przedmioty nieobowiązkowe
rozpocznij naukę
optional

przedmioty ścisłe
rozpocznij naukę
science

active

ambitious

pomocny/niepomocny
rozpocznij naukę
cooperative/uncooperative

skrupulatny, sumienny
rozpocznij naukę
conscientious

creative

sprawiedliwy/niesprawiedliwy
rozpocznij naukę
fair/unfair

utalentowany
rozpocznij naukę
gifted, talented

hard-working


motivated

nervous

pasywny, bierny
rozpocznij naukę
passive

profesjonalny
rozpocznij naukę
professional

punctual

zrelaksowany, odprężony
rozpocznij naukę
relaxed

sloppy

systematyczny
rozpocznij naukę
systematic

uczęszczać (na kurs/do szkoły)
rozpocznij naukę
attend (a course/a school)

attendance

być nieobecnym
rozpocznij naukę
be absent

zostać usuniętym ze szkoły
rozpocznij naukę
be expelled from school

być obecnym
rozpocznij naukę
be present

zostać zawieszonym (w prawach ucznia)
rozpocznij naukę
be suspended

doktor (stopień naukowy)
rozpocznij naukę
doctor of philosophy (PhD)

przestać chodzić (na kurs/do szkoły)
rozpocznij naukę
drop out from (a course/a school)

uzyskać, otrzymać
rozpocznij naukę
get, obtain

uzyskać świadectwo
rozpocznij naukę
get a certificate

uzyskać stopień (naukowy)
rozpocznij naukę
get a degree

uzyskać dyplom
rozpocznij naukę
get a diploma

dostać się na uczelnię
rozpocznij naukę
get into university

absolwent (uniwersytetu)
rozpocznij naukę
graduate

skończyć (uczelnię)
rozpocznij naukę
graduate from (a university)

ukończyć szkołę
rozpocznij naukę
leave school

magister nauk humanistycznych
rozpocznij naukę
Master of Arts (MA)

magister nauk ścisłych
rozpocznij naukę
Master of Science (MSc)

płacić czesne
rozpocznij naukę
pay a fee

play truant

register

school leaver

opuszczać lekcje, uciekać
rozpocznij naukę
skip classes

sprawdzać obecność
rozpocznij naukę
take the register

ability

zadać wypracowanie (na temat)
rozpocznij naukę
assing an essay (on sth)

być na lekcji
rozpocznij naukę
be at a class/ a lesson

przeglądać strony internetowe
rozpocznij naukę
browse websites

znęcać się nad kimś
rozpocznij naukę
bully sb

przeprowadzać eksperyment
rozpocznij naukę
carry out an experiment

łączyć, wiązać tekst z grafiką
rozpocznij naukę
combine text and graphics

copybook, exercise-book, notebook, folder


cram, swot

ostateczny termin (wykonania pracy)
rozpocznij naukę
deadline

division

discipline


wykonać projekt (na jakiś temat)
rozpocznij naukę
do a project (on sth)

wykonaććwiczenie
rozpocznij naukę
do an exercise/a task/an activity

mocno się starać
rozpocznij naukę
do one's best

rysować szkic
rozpocznij naukę
draw a sketch

badać coś pod mikroskopem
rozpocznij naukę
examine sth under the microscope

brać dodatkowe lekcje
rozpocznij naukę
get extra lessons

grade, mark

dostawać ocene
rozpocznij naukę
get a mark

stawiać ocene
rozpocznij naukę
give a mark

mieć głowę do liczb
rozpocznij naukę
have a good head for figures

mieć coś na końcu języka
rozpocznij naukę
have sth on the tip of the tongue

praca domowa
rozpocznij naukę
homework

praca domowa do homework

praca domowa get homework

praca domowa hand in homework

zadawać pracę domową
rozpocznij naukę
set homework

tablica interaktywna
rozpocznij naukę
interactive whiteboard

knowledge

uczyć się czegoś na pamięć
rozpocznij naukę
learn sth by heart

robić błędy
rozpocznij naukę
make mistakes

robić notatki
rozpocznij naukę
take notes

wykonać prezentację
rozpocznij naukę
give a presentation

robić postępy
rozpocznij naukę
make progress

zapamiętywać
rozpocznij naukę
daty memorize dates

multiplification

dzień otwarty
rozpocznij naukę
open day

komitet rodzicielski
rozpocznij naukę
parent-teacher organization

grać w piłkę ręczną
rozpocznij naukę
play handball

posługiwać się mapą
rozpocznij naukę
read a map

brzmieć znajomo
rozpocznij naukę
ring a bell

wycieczka szkolna
rozpocznij naukę
school trip

lektury szkolne
rozpocznij naukę
set books

umiejętnośc
rozpocznij naukę
i skill

rozwiązać zadanie
rozpocznij naukę
solve a problem

spelling

studiować prawa człowieka i politykę
rozpocznij naukę
study human rights and politics

zrobić sobie przerwę
rozpocznij naukę
take a break

textbook, coursebook

uniform

napisać recenzję
rozpocznij naukę
write a review

assessment

oszukiwać, ściągać na egzaminie
rozpocznij naukę
cheat in an exam

przystąpić do egzaminu wstępnego
rozpocznij naukę
do an entrance exam


zdać dobrze/źle egzamin
rozpocznij naukę
do well/badly in an exam

egzamin fail an exam

egzamin mock exam

egzamin pass an exam

powtarzać egzamin
rozpocznij naukę
do revise for exam

przystępować po raz drugi do egzamin
rozpocznij naukę
retake/re-sit an exam

przystępować do egzamin
rozpocznij naukę
take an exam

końcowy egzamin
rozpocznij naukę
school-leaving exam

arkusz egzaminacyjny e
rozpocznij naukę
xam paper

sprawdzać/poprawiać egzaminy
rozpocznij naukę
mark/correct exam papers

przygotowywać się do czegoś
rozpocznij naukę
prepare for sth


zrobić test
rozpocznij naukę
do a test

otrzymać wyniki z testu
rozpocznij naukę
get the results of a test

zrobić, dać test
rozpocznij naukę
give a test

test z (czegoś, jakiegoś przedmiotu)
rozpocznij naukę
test in

uczyć się do (klasówki/egzaminu)
rozpocznij naukę
study for (a test/an exam)

szkoła pomaturalna oraz wydziały niektórych uniwersytetów
rozpocznij naukę
college

państwowa szkoła średnia przyjmująca uczniów bez względu na dotychczasowe wyniki w nauce
rozpocznij naukę
comprehensive school (UK)

zajęcia do wyboru
rozpocznij naukę
elective/optional courses

szkoła średnia z egzaminami wstępnymi
rozpocznij naukę
grammar school (UK)

szkoła średnia dla uczniów w wieku 13 - 15 lat
rozpocznij naukę
junior high school

nursery

świadectwo szkolne
rozpocznij naukę
report (US report card)

scholarship

school

szkoła z internatem boarding school
rozpocznij naukę
boarding school

szkoła prywatna
rozpocznij naukę
independent/private/public school

szkoła koedukacyjna
rozpocznij naukę
mixed/co-educational school

szkoła policealna
rozpocznij naukę
post-secondary school

szkoła podstawowa primary
rozpocznij naukę
primary (elementary) school

szkoła średnia
rozpocznij naukę
secondary (high) school

szkoła tylko dla chłopców lub dziewcząt
rozpocznij naukę
single-sex

szkoła państwowa
rozpocznij naukę
state (public) school

szkoła zawodowa
rozpocznij naukę
vocational school

kształcenie
rozpocznij naukę
schooling

szkoła średnia dla uczniów w wieku 14-18 lat
rozpocznij naukę
senior high school (US)

pożyczka studencka
rozpocznij naukę
student loan

program nauczania
rozpocznij naukę
syllabus, curriculum

uniwersytet, szkoła wyższa
rozpocznij naukę
university

zajęcia artystyczne
rozpocznij naukę
art club

lekcje baletu
rozpocznij naukę
ballet classes

stawiać sobie wyzwania
rozpocznij naukę
challenge oneself


grupa dyskusyjna
rozpocznij naukę
debating team


klub ochrony środowiska e
rozpocznij naukę
nvironmental club

rozpoznawać swoje zdolności
rozpocznij naukę
explore one's abilities

być wysportowanym, w dobrej formie
rozpocznij naukę
get fit

gymnastics

koło zainteresowań
rozpocznij naukę
interest club

przyłączyć się do (klubu/drużyny)
rozpocznij naukę
join (a club/a team)

zdobyć umiejętność kierowania ludźmi
rozpocznij naukę
learn leadership and management skills

uczyć się gry na trąbce
rozpocznij naukę
learn the trumpet

poznawać nowych ludzi
rozpocznij naukę
meet new people

uczestniczyć w zajęciach poza lekcyjnych
rozpocznij naukę
participate in extra-curricular activities

fotografowanie
rozpocznij naukę
photography

grać w zespole muzycznym
rozpocznij naukę
play in a band

uprawiać gry zespołowe
rozpocznij naukę
play in team sports

zespół rockowy
rozpocznij naukę
rock band

mieć podobne zainteresowania (jak)
rozpocznij naukę
share one's interests (with)

drużyna sportowa
rozpocznij naukę
sports team

unikać złych nawyków
rozpocznij naukę
stay away from bad habits

związek uczniowski
rozpocznij naukę
student union

the radio

kronika szkolna
rozpocznij naukę
yearbook


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.