Makro 1

 0    69 fiszek    paulinakomajda1
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
system gospodarczy
rozpocznij naukę
zespół podmiotów gospodarczych - przedsiębiorców i konsumentów a także reguły kierujące ich zachowaniem i obszary działalności jak produkcja, konsumpcja. Składa się z 3 stref
strefa realna
rozpocznij naukę
strefa działania dotycząca określonego produktu- ciąg strumieni finansowych: nauka technika, produkcja, wymiana konsumpcja
strefa regulacji pierwotnej i wtórnej
rozpocznij naukę
pierwotna- system wartości pracowników i pracodawców i konsumentów wtórna- wiąże się z oddziaływaniem państwa oraz organizacji miedzynarodowych
strefa finansowa
rozpocznij naukę
analizowana pod względem rynku pienieżnego i kapitałowego. rynek pieniężny - kreacja pieniądza, wycena strumieni finansowych, kreowanie nowych wartości, przekształcanie oszczędnościw inwestycje rynek kapitałowy- pomnażanie bogactwa przez sztuczny przyrost wartosci
Czym zajmuje się makro
rozpocznij naukę
Produkcja - polityka fiskalna ceny - polityka pieniężna zatrudnienie - polityka strukturalna dochody - polityka dochodowa stosunki z zagranica- polityka kursowa, handlu zagranicznego
Sektory instytucjonalne
rozpocznij naukę
1) przedsiębiorstwa niefinansowe 2) instytucje finansowe i ubezpieczeniowe 3) instytucje rządowe i samorządowe 4) instytytucje niekomercyjne 5) sektor gospodarstw domowych 6) sektor zagranica
Mierzenie efektów, co daje?
rozpocznij naukę
pozwala określić dystans - pozwala na określenie efektywności polityki gospodarczej - możemy określać dopuszczalny poziom wydatku na konsumpcje/rozwój - ułatwia wybór czynników wzrostu
Produkcja globalna
rozpocznij naukę
Mierzy efekty społeczne. Obejmuję sumę wszystkich sektorów instytucjonalnych. proces produkcji okeślany jest przez produkcję globalną - sumę produkcji globalnej wszystkich sektorów instytucjonalnych. Sumując PG pojawia się problem wielokrotnego liczenia. Musimy odjąć zużycie pośrednie i otrzymujemy Wartośc dodaną brutto
Wartość dodana brutto
rozpocznij naukę
Stanowi przeniesienie wartości ze zmaterializowanego półfabrykantu na utworzony środek trwały. skorygowana o podatki od produktów (+) i dotacje do produktów(-) daje nam PKB
Zużycie
rozpocznij naukę
Amortyzacja
Ceny rynkowe
rozpocznij naukę
cenu brutto, w nich mierzona jest produkcja globalna, pkb obejmują podatki
ceny czynników wytwórczych
rozpocznij naukę
w nich mierzona jest wartość dodana, to ceny po jakich przedsiębiorstwa otrzymują zapłatę
metoda wydatkowa
rozpocznij naukę
Spożycie + akumulacja = popyt krajowy - NX (ex-imp)= PKB
dochody pierwotne
rozpocznij naukę
powstają w procesie tworzenia efektów społecznych.Np. dochody z pracy, z tytułu posiadanego kapitału, państwa z tytułu podatków skorygowane o dotacje, podatki od producentów - dotacje.
Nadwyżka operacyjna brutto
rozpocznij naukę
obejmuje: zysk brutto osiagniety przez przedsiębiorstwa - dochody osiagniete przez właścicieli z tytułu prowadzonej działalności w sp.z.o.o. - AMORTYZACJE
metoda dochodowa
rozpocznij naukę
Koszty związane z zatrudnieniem (dochody) + podatki - dotacje + nadwyżka operacyjna brutto = PKB
Dochód Narodowy Brutto
rozpocznij naukę
suma dochodów pierwotnych wszystkich sektorów instygtucjonalnych powiększony o dochód netto z zagranicy (PKB + dochód netto z zagranicy)
PKB problemy
rozpocznij naukę
system liczenia amortyzacji - nie jest jednolity w różnych krajach - struktura cen i produkcji -kursy -nie uwzględnia ZADŁUŻENIA
dochód do dyspozycji brutto gosp domowych
rozpocznij naukę
dochód do dyspozycji gosp domowych + nadwyżka operacyjna + wynagrodzenia + dochody z tytułu własności + składki dokonane przez pracodawcę = dochody pierwotne gosp domowych - podatek od dochodu i majątku - składki obowiązkowe + świadczenia z tyt pomocy społecznej, ubezpieczeń, innych transferów = Dochód do dyspozycji brutto gospodarstw domowych
Dochody finalne
rozpocznij naukę
są równe popytowi krajowemu. Przeznacfzamy je na zakup dóbr spożycia/akumulacji.
Spożycie
rozpocznij naukę
To część dochodu narodowego która przeznaczana jest na zaspokajanie potrzeb gospodarstw domowych. Dzieli się na -prywatne - finansowane przerz gosp domowei instytucje non profit - publiczne - finansowane z funduszy/ świadczeń społecznych. dzielimy je na indywidualne i ogólnospołeczne
spożycie publiczne - indywidualne
rozpocznij naukę
kierowane do konkretnych osób w ziązku z ich potrzebami. Obejmuje świadczenia edukacyjne, ochornę zdrowia. Świadczy je sektor instytucji rządowych i samorządowych
spożycie publicznie - ogólnospołeczne
rozpocznij naukę
obejmuje świadczenia związane z administracją, ochroną narodową, porządkiem społecznycm, nakłady na prace naukowo-badawczą.
Podział PKB
rozpocznij naukę
pierwotny, wtórny, ostateczny pierwotny - to podział który dokonuje się w procesie tworzenia PKB. polega na kształtowaniu się dochodów pierwotnych - wtórny - dochody pierwotne powiększone o NX podlegają procesom (system rynkowy i system finansób publicznych) i kształtują się dochody finalne
Akumulacja
rozpocznij naukę
przeznaczenie części DN na inwestycje oraz zwiększanie zasobów ŚT i rezerw
zbyt niski poziom konsumpcji
rozpocznij naukę
uruchamia barierę konsumpcji - wywołuje określone reakcje społeczne. Mogą mieć charakter reakcji uświadomionych / nieuświadomionych. Uświadomione - gdy społeczeństwo celowo nie wykorzydstuje swoich możliwości. Nieuświadomione gdy poziom spożycia nie pozwala na pełną regenerację sił i możliwości pracowników. Nie pozwala na własny rozwój. Spada intensywność pracy, zaangażowanie, produktywność.
By nie dopuścić do bariery konsumpcji zaleca się:
rozpocznij naukę
Powiększanie poziomu spożycia (w krajach rozwiniętych ma rosnąć o 1% a w nierozwiniętych o 2-3%)
niematerialne czynniki wzrostu
rozpocznij naukę
nie związane z akumulacją, przyczyniają się do wzrostu produktywniości - ochrona zdrowia, edukacja, rekreacja kultura
Argumenty za akumulacją
rozpocznij naukę
inwestcje pozwalają tworzyć nowe miejsca pracy, -ograniczamy poziom odrzucenia społecznego -wprowadzamy innowacje - rozwój infrastruktury - powiększanie rzeczowych składników majątku obrotowego
Wzrost gospodarczy
rozpocznij naukę
proces ilościowego powiększania kategorii ekonomicznychPKB i DNB
Rozwój gospodarczy
rozpocznij naukę
proces powiększania kategorii ekonomicznych ilościowy i jakościowy, związany ze zmianami społecznycmi: kwalifikacje, edukacja, ubóstwo, zdrowie, pozion innowayjności, konkurencyjność.
N*w K*k W*e
rozpocznij naukę
Praca * produktywnośc pracy Kapitał* produktywność kapitału Wiedza* produktywność wiedzy = PKB
Współzależności czynników
rozpocznij naukę
zeszyt Czerniak
Jakie czynniki wpływają na wydajność pracy?
rozpocznij naukę
motywacja, organizacja pracy, kwalifikacje, techniczne uzbrojenie pracy
techniczne uzbrojenie pracy
rozpocznij naukę
Uz=K/N Uz= y/N wyraża wyposażnienie, Mowi jaki jest poziom nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na jedno stanowisko pracy
Produktywność kapitału - czynniki
rozpocznij naukę
typ postępy technicznego, struktura branżowa gospodarki, struktura technologiczna inwestycji, sprawność procesu inwestowania
Typ postępu technicznego
rozpocznij naukę
k=deltaK/deltaY= Uz/W
Meade wzór
rozpocznij naukę
PKB=U*K + Q*N + rin
Modele neoklasyczne
rozpocznij naukę
Podażowe Uwzględniają aktywną rolę rynku, rynek sam doporwadza się do równowagi, praca jestw pełni wykorzystywana - nie ma bezrobocia. Nie potrzebna jest ingerencja państwa. Inwestycje zależą od rozmiarów oszczędności. Przedstawiciele: Kalecki, Mead, Solow
Modele keynesowskie
rozpocznij naukę
popytowe: rynek sam nie doporwadzi się do równowagi, potrzeba jest ingerencja państwa, występuje bezrobocie, Wzrost zależy od efektywnego popytu. Inwestycje powodują dwa efekty - popytowy i podażowy.
Jakie czynniki powodują zmianę oceny dochodów w czasie?
rozpocznij naukę
postęp technoczno-organizacyjny -czynniki potrzebotwórcze -ryzyko gospodarcze -wycena rynku kapitałowego
porówywanie dochodów
rozpocznij naukę
nie wolno porównywać nakładów dochodów z różnych lat. Aby je porównać musimy sprowadzić efekty i nakłady do jednego punktu czasowego
Metoda dyskonta
rozpocznij naukę
wzór (2) 1. Metoda dyskonta – pozwala na sprowadzenie wartości kategorii dochodów, kosztów, wypływu, wpływu do roku bazowego
metoda procentu składanego
rozpocznij naukę
wzór pozwala przeliczyć wartości kategorii ekonomicznych do warunków wybranego roku docelowego
czynniki subiektywne
rozpocznij naukę
wynikają z preferencji konsumentów
majątek
rozpocznij naukę
zapewnia nam dochów, zapewnia bezpieczeństwo konsumpcji w prxzyszlosci, prestiż, wieksza wladza, zasób przezornościowy, możliwość dziedziczenia.
czynniki obiektywne
rozpocznij naukę
opisują zmianę dochodu w czasie (metoda dys i %składanego)
krzywa obojętności konsumenta
rozpocznij naukę
MRS- marginalna stopa substytucji mówi nam o ile ograniczyć konsumpcję w t0 aby zwiększyła się o jednostkę w t1
krzywa obojętności - wzrost stopy procentowej
rozpocznij naukę
Wzrost stopy procentowej Kąt nachylenia linii budżetu się zmienia. Jest bardziej ostry. Punkt A przestaje być punktem optymalnym. Stopa zamiany dochodu w czasie maleje. Wzrost Stopy procentowej wywoła zmianę substytucji. Zwiększa się preferencja dla konsumpcji przyszłej. Wzrost stopy procentowej pozwalając na przejście na wyżej położoną krzywą konsumpcji w czasie powoduje efekt dochodowy. Bardziej preferujemy konsumpcję bieżącą.
efekt substytucyjny i dochodowy
rozpocznij naukę
Silniejszy jest efekt substytucyjny. Wzrost preferencji dla konsumpcji przyszłej. Jeśli stopa procentowa maleje, sytuacja jest odwrotna. Rosną wtedy preferencje dla konsumpcji bieżącej. Stopa procentowa rośnie  Wzrost oszczędności, spadek konsumpcji Stopa procentowa spada  Wzrost konsumpcji, spadek oszczędności Inflacja zmienia realną stopę procentową. Wzrost inflacji obniża realną stopę procentową. Działa tak jak obniżka stopy procentowej. Zwiększa preferencje dla konsumpcji bieżącej i zmniej
hipoteza dochodu absolutnego
rozpocznij naukę
prawdziwą funkcją jest funkcja krótkookresowa. Decyzje konsumpcyjne są podejmowane na podstawie absolutnego poziomu dochodu. Przesunięcie wywołane jest czynnikami strukturalnymi. Ulegamy iluzji statystycznej. Przesunięcie ku górze krótkookresowych krzywych sprawia, iż decyzje na krzywej krótkookresowej pokrywają się z decyzjami na krzywej długookresowej. Do czynników strukturalnych, które powodują przesunięcie krzywej krótkookresowej ku górze zaliczamy: • Migracje ludności ze wsi do miasta (rela
hipoteza dochodu względnego Duesenberry
rozpocznij naukę
głosi, że obie funkcje są prawdziwe. Zgodnie z nią prawdziwa jest funkcja długookresowej konsumpcji, jak i funkcja krótkookresowej konsumpcji. Decyzje bieżące są decyzjami wynikającymi z dochodów bieżących, ale również zależą od dochodów przeszłych. Gospodarstwa domowe przyzwyczajają się do pewnego poziomu konsumpcji i obniżenie dochodu bieżącego wywołuje tzw. efekt rygla (efekt związany ze stabilizacją poziomu konsumpcji w warunkach obniżenia dochodów bieżących. Gospodarstwa domowe starają się
hipoteza dochodu permamentnego (współczesna) Friedman
rozpocznij naukę
Została sformułowana przez M. Friedmana. Stwierdził, że prawdziwą funkcją konsumpcji jest funkcja konsumpcji długookresowej, która określa wydatki konsumpcyjne wynikające z dochodu permanentnego (Yp). Dochód permanentny jest to dochód zależny od dochodów przeszłych, hipotezy dochodu absolutnego ale również od dochodu okresów przyszłych. Jest to średnioważony dochód bieżących i dochód permanentny Beta – zależy od zmienności procesów gospodarowania. Jeżeli warunki są stabilne, to parametr ten jest
funkcje państwa
rozpocznij naukę
alokacyjna stabilizacyjna redystrybucyjna
narzędzia polityki fiskalnej
rozpocznij naukę
automatyczne stabilizatory narzędzia dyskrecjonalne
automatyczne stabilizatory
rozpocznij naukę
system progresywnego opodatkowania i system zasiłków socjalnych
narzędzia dyskrecjonalne
rozpocznij naukę
-system robót publicznych -aktywne formy zwalczania bezrobocia -dyskrecjonalny system zasiłków socjalnych -zmienny system opodatkowania (niezgodny z prawem polskim)
wynik cykliczny
rozpocznij naukę
zależy od przebiegu cyklu koniunkturalnego. Jeżeli mamy proces rozwoju (wieksze wpływy podatkowe, mniejsze wydatki socjalne) powinniśmy osiągać dodatni wynik (nadwyżkę) sektora instytucji rządowych i samorządowych. W okresach recesji gdy pojawiają się kłopoty z utrzymaniem wpływów podatkowych, gdy rosną potrzeby wydatków socjalnych naturalną sytuacją jest sytuacja deficytu czyli przewagi wydatków nad dochodami sektora instytucji rządowych i samorządowych. Przyjęto iż wynik cykliczny waha się w p
wynik strukturalny
rozpocznij naukę
wynik sektora instytucji rzadowych i samorządowych jaki osiągamy w warunkach wykorzystania czynników wytwórczych. Jeżeli przyjmuje postać deficytu to poglebia dług publiczny. Zgodnie z paktem ... jest to 3% PKB. Więc my mamy nadmierny deficyt. Unia określiła dopuszczalny poziom deficytu na poziomie 1% PKB.
trzy progi oszczędnościowe:
rozpocznij naukę
50, 55, 60 % PKB
Ograniczenie wydatków publicznych
rozpocznij naukę
prowadzi do: 1) zmniejszenia stopy procentowej 2) ograniczenia presji inflacyjnej 3) zmniejsza ryzyko gospodarcze, zwieksza wiarygodność państwa a to wpływa na zwiększenie siły mnożnikowej impulsów fiskalnych.
Wydatki fiskalne
rozpocznij naukę
kreujące impuls fiskalny tworzą procesy mnożnikowe przyczyniające się do wzrostu dochodu. Te procesy w klasycznym ujęciu to będzie 1/1 – c. Jedna jednostka impulsu fiskalnego pobudza do wzrostu dochodu. Wiecej niż o jednostkę. Efekty wydatków fiskalnych mogą przyjąc postać efektów keynsowskich i efektów nie keynsowskich.
efekty keynesowskie i niekeynesowskie
rozpocznij naukę
Efekty keynsowskie polegają na tym że wzrost impulsu fiskalnego wywołuje wielokrotny wzrost dochodu. Efekty niekeynsowskie mogą zostac zaoszczędzone zamiast wzrostu dochodu będziemy mieli wzrost oszczędności bez inwestycji, pieniadze zostaną przesuniete na rynki finansowe Impulsy keynesowskie (procesy mnożnikowe) wymaga aby gospodarka charakteryzowała się stabilnością, wysoką wiarygodnością państwa (przewidywalność, stabilność decyzji ekonomicznych finansowych politycznych) Jeżeli brakuje nam st
wzrost podatków- co powoduje?
rozpocznij naukę
1) ogranicza dochod do dyspozycji – prowadzi to do zmniejszenia globalnego popytu. 2) Obniża opłacalność produkcji, a w warunkach gospodarki globalnej może prowadzić do przenoszenia produkcji do innych krajów. 3) Obniża przyszłe wolne strumienie pieniężne. A tym samym obniża opłacalność projektów rozwojowych. To hamuje dynamikę wzrostu gospodarczego. 4) sprzyja pojawianiu się negatywnych postaw społecznych, kreowaniu szarej strefy i ucieczki przed opodatkowaniem
TERMS OF TRADE
rozpocznij naukę
relacja pomiędzy względną zmianą cen dóbr eksportowanych a importowanych Jeśli ToT>1 to ceny dóbr eksportowanych rosną szybciej niż dóbr importowanych
Jakie czynniki determinują import?
rozpocznij naukę
Import: 1) Importochłonnośc gospodarki 2) Poziom PKB 3) Kursy walutowe
Jakie czynniki determinują eksport?
rozpocznij naukę
Eksport: 1) Czynniki jakościowo-technologiczne 2) Kursy walutowe 3) Relacje cen krajowych i zagranicznych 4) Stopy procentowe
kurs BID
rozpocznij naukę
– ile jednostek waluty krajowej otrzymamy za ile jednostek waluty obcej. I
Kurs ASK
rozpocznij naukę
ile zapłacimy

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.