Useful words - hard

 0    91 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
szturchnąć
Zostałam szturchnięta przez staruszkę.
rozpocznij naukę
to nudge
also: to poke
I have been nudged by an old woman.
pozbyć się
Politycy obiecali pozbyć się wszystkich problemów.
rozpocznij naukę
to eradicate
also: to get rid of
The politicians swore to eradicate all the problems.
przepraszać
Szczerze przepraszam za spóźnienie.
rozpocznij naukę
apologize
I sincerely apologize for being late.
przepiękny
Wyglądasz dziś przepięknie!
rozpocznij naukę
stunning
You look absolutely stunning today!
nie móc oderwać się od czegoś
Nie mogłam oderwać się od książki.
rozpocznij naukę
can't tear oneself away from something
I couldn't tear myself away from the book.
przybity
Co się stało? Wyglądasz na przybitego.
rozpocznij naukę
dejected
What happened? You look dejected.
Okres świąteczny
Okres świąteczny trwa do 5. stycznia.
rozpocznij naukę
Christmastide
Christmastime lasts till January 5.
Jemioła
W wagonach metra powinna wisieć jemioła.
rozpocznij naukę
Mistletoe
Mistletoe should be hung in the underground cars.
trzej królowie
W Hiszpanii prezenty dają trzej królowie.
rozpocznij naukę
three Magi
In Spain, presents are given by the three Magi.
odwodniony
Była odwodniona po przebiegnięciu maratonu.
rozpocznij naukę
dehydrated
She was dehydrated after running the marathon.
pewny
Jest pewny, że żyjemy w Matrixie.
rozpocznij naukę
adamant
He's adamant that we live in Matrix.
zniknąć
Moja czekolada zniknęła bez śladu.
rozpocznij naukę
vanish
also: disappear
My chocolate vanished without a trace.
niezdarny
Stłukłam butelkę wódki. Jestem taka niezdarna.
rozpocznij naukę
clumsy
I've broken a bottle of vodka. I'm so clumsy.
pogrążony w żalu
Byłam pogrążona w żalu, gdy usłyszałam wiadomość.
rozpocznij naukę
grief-stricken
I was grief-stricken when I heard the news.
niedobrze, mieć mdłości
Jest mi niedobrze kiedy jestem na łódce.
rozpocznij naukę
be nauseous
I am nauseous when I'm on a boat.
niewdzięcznik
Nawet nie podziękował. Co za niewdzięcznik.
rozpocznij naukę
ingrate
He didn't even say thank you. What an ingrate.
rzekomo
Rzekomo, obrabował bank.
rozpocznij naukę
allegedly
Allegedly, he robbed a bank.
haczykowaty
Miała haczykowaty nos jak wiedźma.
rozpocznij naukę
hooked
She had a hooked nose like a witch.
zatrzepotać
Zatrzepotała uwodzicielsko swymi długimi rzęsami.
rozpocznij naukę
flutter
She fluttered her long eyelashes seductively.
dymy fabryczne
Dymy fabryczne zanieczyszczają powietrze.
rozpocznij naukę
factory fumes
Factory fumes are contaminating the air.
giętki
Tancerze baletowi muszą mieć bardzo giętkie ciała.
rozpocznij naukę
supple
Ballet dancers have to have very supple bodies.
dzika przyroda
Turystyka bywa szkodliwa dla dzikiej przyrody.
rozpocznij naukę
wildlife
Tourism can be detrimental to wildlife.
nierób
W tym biurze nie ma miejsca dla nierobów!
rozpocznij naukę
loafer
In this office, there is no room for loafers!
wolna wola
Nie wierzę w wolną wolę.
rozpocznij naukę
free will
I do not believe in free will.
zrzędliwy
Była tak zrzędliwa, że małe dzieci bały się jej.
rozpocznij naukę
cantankerous
She was so cantankerous, she scared small children.
spłukany
Nie wiedziałam, że jesteś spłukany.
rozpocznij naukę
broke
I didn't realise you were broke.
śliski
Droga jest śliska, więc nie jedź zbyt szybko.
rozpocznij naukę
slick
The road is slick so don't drive too fast.
niedociągnięcia
Wychwyć swoje zawodowe niedociągnięcia!
rozpocznij naukę
shortcomings
Identify your professional shortcomings!
bezsenność
Cierpię na bezsenność czy staję się wampirem?
rozpocznij naukę
insomnia
Do I have insomnia or am I becoming a vampire?
przedpotopowy
Ta koszula wygląda na przedpotopową.
rozpocznij naukę
antediluvian
This shirt looks antediluvial.
błędny
Jego argument bazuje na błędnym rozumowaniu.
rozpocznij naukę
fallacious
również: incorrect
His argument is based on fallacious reasoning.
mamrotać
Przestań mamrotać, nie rozumiem co mówisz.
rozpocznij naukę
to mutter
Stop muttering, I can't understand you.
zakuwać do egzaminu
W tym tygodniu zakuwam do egzaminu z matmy.
rozpocznij naukę
cram for an exam
This week, I'm cramming for a math exam.
decydujący głos
Dyrektor ma decydujący głos w tej sprawie.
rozpocznij naukę
casting vote
The director has the casting vote in this matter.
zostać dłużej w łóżku
W niedziele mogę zostać dłużej w łóżku.
rozpocznij naukę
to have a ​bit of a lie-in
On Sundays, I can have a ​bit of a lie-in.
rozcieńczyć
Rozcieńczę sobie wino odrobiną wody.
rozpocznij naukę
to dilute
I am going to dilute my wine with a little water.
źródło
Chleb jest dobrym źródłem błonnika.
rozpocznij naukę
source
Bread is a good source of fibre.
być w dobrym nastroju
Była w dobrym nastroju po tym jak z nim zerwała.
rozpocznij naukę
to be in high spirits
She was in high spirits after she broke up with him.
nieziemska pora
W poniedziałki wstaję o nieziemskiej porze.
rozpocznij naukę
unearthly time
I get up at a unearthly hour on Mondays.
puchaty
Nigdy wcześniej nie widziałam tak puchatego kota!
rozpocznij naukę
fluffy
Never before have I seen such a fluffy cat!
opanować
teren
Mrówki opanowały nasze szafki kuchenne.
rozpocznij naukę
infest
Ants have infested our kitchen cupboards.
porządny
Porządna osoba nie ukradłaby mojego lunchu w pracy!
rozpocznij naukę
decent
A decent person wouldn't steal my lunch at work!
niezwykły
Cóż za niezwykły zbieg okoliczności!
rozpocznij naukę
uncanny
What an uncanny coincidence!
mieć wyrzuty sumienia
Zawsze mam wyrzuty sumienia jak jem ciastka.
rozpocznij naukę
to feel remorse
I always feel remorse when I eat cookies.
żarłok
Ten żarłok zjadł moją czekoladę!
rozpocznij naukę
glutton
That glutton ate my chocolate!
ostry sprzeciw
Musiał się zmierzyć z ostrym sprzeciwem.
rozpocznij naukę
backlash
He had to face backlash.
bramki
w metrze
Dostałam mandat za skakanie przez bramki.
rozpocznij naukę
turnstyle
I got fined for jumping over the turnstyle.
pobudzony
Najbardziej pobudzona jestem tuż po filiżance kawy.
rozpocznij naukę
energised
Amerykanie piszą "energized"
I am the most energised right after a cup of coffee.
pomoc / wskazówki
Możesz do mnie przyjść po pomoc w każdym momencie.
rozpocznij naukę
guidance
You can come to me for guidance any time.
kosiarka
Moja nowa kosiarka wygląda jak z filmu sci-fi.
rozpocznij naukę
lawnmower
My lawnmower looks as if it is from a sci-fi movie.
gad
Jaki jest twój trzeci ulubiony gad?
rozpocznij naukę
a reptile
What is your third favourite reptile?
korniszon
Nigdy nie lubiłem korniszonów.
rozpocznij naukę
gherkin
I've never been a fan of gherkins.
zmartwiony
Mary jest trochę zmartwiona egzaminami.
rozpocznij naukę
preoccupied
Mary is a bit preoccupied with her exams.
przełożyć
spotkanie
Przełóżmy spotkanie na wtorek.
rozpocznij naukę
postpone
Let's postpone the meeting till Tuesday.
kuszący
Ta szarlotka wygląda kusząco.
rozpocznij naukę
tempting
That apple pie looks tempting.
rezultat
Nie oczekiwałam takiego rezultatu.
rozpocznij naukę
outcome
I didn't expect such an outcome.
wodoodporny
Okazało się, że mój telefon nie był wodoodporny.
rozpocznij naukę
water-resistant
It turned out my phone wasn't water-resistant.
powstrzymać się
od czegoś
Proszę, powstrzymaj się od ironicznych uwag.
rozpocznij naukę
restrain
Please, refrain yourself from making ironic remarks.
roztargniony
Byłam roztargniona i weszłam na znak drogowy.
rozpocznij naukę
scatty
również: absent-minded
I was scatty and I walked into a traffic sign.
obalać stereotypy
Wielokulturowość pomaga obalać stereotypy.
rozpocznij naukę
dispel stereotypes
Multiculturalism helps dispel stereotypes.
globalne ocieplenie
Globalne ocieplenie to fakt.
rozpocznij naukę
global warming
Global warming is a fact.
sztuczny
Ciekawe kto wymyślił sztuczne kwiaty.
rozpocznij naukę
artificial
I wonder who invented artificial flowers.
okropny
Co za okropny pomysł!
rozpocznij naukę
obnoxious
What an obnoxious idea!
nawiedzony
Słyszałam, że to miejsce jest nawiedzone...
rozpocznij naukę
haunted
I've heard this place is haunted...
zapiąć pasy
Pamiętaj, żeby zapiąć pasy.
rozpocznij naukę
to fasten the seat belts
Remember to fasten the seat belts.
drwal
Kiedy byłam młoda, chciałam zostać drwalem.
rozpocznij naukę
lumberjack
When I was young, I wanted to be a lumberjack.
podlizać się komuś
Mark wie jak się podlizać szefowi.
rozpocznij naukę
to toady to
Mark knows how to toady to his boss.
dzbanek
Dzbanek wyślizgnął mi się z ręki.
rozpocznij naukę
jug
The jug slipped out of my hand.
paragon
Powinnam była zachować paragon.
rozpocznij naukę
a receipt
I should have kept the receipt.
zaręczyć się z kimś
Zaręczyła się z moim byłym chłopakiem.
rozpocznij naukę
to get engaged with someone
She got engaged with my ex boyfriend.
stronniczy
Nie jesteś trochę stronniczy?
rozpocznij naukę
biased
Aren't you a little biased?
brak snu
Długotrwały brak snu może być szkodliwy.
rozpocznij naukę
sleep deprivation
Prolonged sleep deprivation may be harmful.
spacer
Pójdziemy na spacer wokół jeziora?
rozpocznij naukę
stroll
Shall we take a stroll around the lake?
surowy
rygorystyczny
Jestem na bardzo surowej diecie.
rozpocznij naukę
stringent
I'm on a very stringent diet.
doskonały
nieskazitelny
Jej zdolności językowe są doskonałe.
rozpocznij naukę
perfect
Her language skills are impeccable.
bratnia dusza
Wierzysz w bratnie dusze?
rozpocznij naukę
a soulmate
Do you believe in soulmates?
odwzajemniać
Nie odwzajemnił moich uczuć.
rozpocznij naukę
to reciprocate
He didn't reciprocate my feelings.
zatyczki do uszu
Przydałyby mi się teraz zatyczki do uszu.
rozpocznij naukę
earplugs
I could really use earplugs now.
zbieg okoliczności
Nie wierzę w zbiegi okoliczności.
rozpocznij naukę
coincidence
I don't believe in coincidences.
ćma
Motyle są urocze, ale ćmy już nie.
rozpocznij naukę
moth
Butterflies are cute, but moths are not.
przeprowadzać badanie naukowe
Prowadzę badanie na temat pasikoników.
rozpocznij naukę
to conduct a study
I'm conducting a study on grasshoppers.
postanowienia noworoczne
Jej postanowienia noworoczne są nierealistyczne.
rozpocznij naukę
New Year's resolutions
Her New Year's resolutions are unrealistic.
prawosławni
Prawosławni obchodzą święta w styczniu.
rozpocznij naukę
Orthodox Christians
Orthodox Christians celebrate Christmas in January.
wśród nas
Myślisz, że wśród nas są wampiry?
rozpocznij naukę
in our midst
Do you think there are vampires in our midst?
niezbadany
Czytałam, że w tych niezbadanych wodach są potwory.
rozpocznij naukę
uncharted
I read there are monsters in those uncharted waters.
przeczucie
Mam przeczucie, że dostanę awans.
rozpocznij naukę
premonition
I have a premonition that I'll get promoted.
kapać
To nie duchy, znowu woda kapie z kranu.
rozpocznij naukę
drip
It's not a ghost, the sink is dripping water again.
droczyć się
Nie przejmuj się tak, on po prostu lubi się droczyć.
rozpocznij naukę
to banter
Take it easy, he just likes to banter.
aresztować kogoś
Podejrzany został aresztowany.
rozpocznij naukę
to take someone into custody
The suspect has been taken into custody.
złożyć zeznanie
Świadek kradzieży złożył zeznanie w sądzie.
rozpocznij naukę
to give evidence
The witness of the robbery gave evidence in court.
brać się z czegoś
Plotka często bierze się z zazdrości.
rozpocznij naukę
to stem from something
Gossip often stems from jealousy.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.