Useful phrases - hard

 0    62 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
z powodu
Szkoły są zamknięte z powodu zamieci.
rozpocznij naukę
due to
Due to the blizzard, the schools are closed.
chodzić na wagary
Kto chodzi na wagary tuż przed świętami?
rozpocznij naukę
play truant
Who plays truant just before Christmas?
być podekscytowanym
Jestem podekscytowana świętami.
rozpocznij naukę
be pumped up
I am pumped up for Christmas.
być skłonnym
Jestem skłonna uwierzyć, że Ziemia nie jest płaska.
rozpocznij naukę
be inclined to
I am inclined to believe that Earth is not flat.
Po moim trupie.
Skakanie na bungee? Po moim trupie.
rozpocznij naukę
Over my dead body.
Bungee jumping? Over my dead body.
nie sprostać czemuś
Spektakl nie sprostał moim oczekiwaniom.
rozpocznij naukę
don't live up to
The spectacle didn't live up to my expectations.
być przerażonym
Był przerażony kiedy mu powiedziałam, że jestem w ciąży.
rozpocznij naukę
be petrified
He was petrified when I told him I was pregnant.
Nie odbiegaj od tematu!
rozpocznij naukę
Don't stray from the subject!
rzut beretem od
To rzut beretem od metra.
rozpocznij naukę
a stone's throw from the
It's just a stone's throw from the underground.
Nie za bardzo podoba mi się ten pomysł.
rozpocznij naukę
I'm not very keen on that idea.
Nie odbiegaj od tematu!
rozpocznij naukę
Don't stray from the subject!
Chodźmy coś przekąsić.
rozpocznij naukę
Let’s grab a bite to eat.
być pod wpływem
Kierowca taksówki był pod wpływem.
rozpocznij naukę
be under the influence
The taxi driver was under the influence.
Moje kondolencje.
rozpocznij naukę
Please accept my condolences.
mieć doła, być smutnym
W poniedziałki zazwyczaj mam strasznego doła.
rozpocznij naukę
feel down in the dumps
On Mondays, I usually feel down in the dumps.
czuć się niezręcznie
Czułam się niezręcznie, gdy na mnie spojrzał.
rozpocznij naukę
feel out of place
I felt out of place when he looked at me.
Jesteśmy z moim byłym w dobrych stosunkach.
rozpocznij naukę
My ex and I are on good terms.
Nie śledzę wszystkich wiadomości.
rozpocznij naukę
I don't keep up to date with all the news.
Publiczności kazano klaskać na sygnał.
rozpocznij naukę
The audience was told to applaud on cue.
Naprawdę nie mam głowy do liczb.
rozpocznij naukę
I really don't have a head for numbers.
Zawsze dokładam wszelkich starań.
rozpocznij naukę
I always go the extra mile.
Chciałabym nauczyć się tej piosenki na pamięć.
rozpocznij naukę
I'd like to learn this song by heart.
Powiedz mi co cię martwi, zamieniam się w słuch.
rozpocznij naukę
Tell me what's been troubling you, I'm all ears.
Nie musiałeś gotować. Jadłam na mieście.
rozpocznij naukę
You needn't have cooked. I ate out.
Jak śmiesz mnie okłamywać!
rozpocznij naukę
How dare you lie to me!
Daj spokój! Przestań mi dokuczać.
rozpocznij naukę
Come off it! Stop teasing me!
Jaki jest wasz pogląd na ten projekt?
rozpocznij naukę
What is your stand on this project?
Przepraszam, coś nam przerwało.
rozpocznij naukę
Sorry, we got cut off.
Tu jest piekielnie gorąco.
rozpocznij naukę
It's like a furnace in here.
Przepraszam, przerywa mi połączenie.
rozpocznij naukę
Sorry, you're breaking up.
Wiem, że to łobuz, ale nie daj mu się!
rozpocznij naukę
I know he is a bully, but stand your ground!
we właściwym czasie
Pogadam z nią we właściwym czasie.
rozpocznij naukę
in due course
I will talk to her in due course.
pokonać dystans
Dziś pokonaliśmy dystans 30km.
rozpocznij naukę
to cover a distance
Today, we covered a distance of 30 kilometres.
Jestem kompletnie zdumiona twoim wyborem.
rozpocznij naukę
I am absolutely bewildered by your choice.
Jej ciągłe narzekanie strasznie mnie denerwuje.
rozpocznij naukę
Her constant complaining really ticks me off.
Cała przyjemność po mojej stronie!
rozpocznij naukę
The pleasure is all mine!
Czy mogę u ciebie przenocować?
rozpocznij naukę
Can I stay the night at your place?
Na twoim miejscu, zmieniłabym pracę.
rozpocznij naukę
If I were you, I'd change my job.
Nie prosiłam cię o radę.
rozpocznij naukę
I didn't solicit your advice.
Skłaniam się ku wyprowadzce za granicę.
rozpocznij naukę
I gravitate towards moving abroad.
Chciałabym się dołożyć, ale jestem spłukana.
rozpocznij naukę
I'd love to chip in, but I'm strapped for cash.
Głosowanie w wyborach to nasz obowiązek.
rozpocznij naukę
It is our duty to go to the polls.
Życzę szybkiego powrotu do zdrowia.
rozpocznij naukę
Wishing you a speedy recovery.
Swoją drogą, wyprowadzam się za granicę.
rozpocznij naukę
By the way, I'm moving abroad.
Złapała mnie ulewa.
rozpocznij naukę
I got caught in a downpour.
Przepraszam, że podsłuchałam.
rozpocznij naukę
I'm sorry for eavesdropping.
Ich rozwód to żadna niespodzianka.
rozpocznij naukę
Their divorce comes as no surprise.
Zrobię co w mojej mocy, żeby być na czas.
rozpocznij naukę
I'll do my utmost to be on time.
Co za ulga!
rozpocznij naukę
What a relief!
Nie mogę się zdecydować co zamówić.
rozpocznij naukę
I can't make up my mind what to order.
Tak się składa, że mówię biegle po estońsku.
rozpocznij naukę
It so happens that I speak fluent Estonian.
Powinniśmy robić to częściej!
rozpocznij naukę
We should do it more often!
Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś.
rozpocznij naukę
I hope you've had a great time.
Właśnie miałam to powiedzieć!
rozpocznij naukę
I was just going to say that!
Nie mogę tego pojąć, dlaczego został zwolniony.
rozpocznij naukę
It's beyond me why he was fired.
Nie przyszło mi to do głowy.
rozpocznij naukę
It never crossed my mind.
Wynagrodzę ci to.
rozpocznij naukę
I'll make it up to you.
Bądź ostrożny przy odpalaniu petard!
rozpocznij naukę
Be careful while bursting firecrackers!
Z tego co mówią, to była świetna impreza.
rozpocznij naukę
By all accounts, it was a great party.
Jestem przemoczona do suchej nitki.
rozpocznij naukę
I am soaking wet.
Podwieziesz mnie?
rozpocznij naukę
Can you give me a lift?
W tym tygodniu zakuwam do egzaminu z matmy.
rozpocznij naukę
This week, I'm cramming for a maths exam.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.