Business English - easy

 0    52 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
kserokopiarka
Przysięgam, że kserokopiarka nie działała wcześniej!
rozpocznij naukę
copy machine
I swear, the copy machine didn't work earlier!
taśma klejąca
Uwierz mi, taśmą klejącą można naprawić wszystko.
rozpocznij naukę
adhesive tape
Trust me, adhesive tape can fix everything.
tak szybko jak to możliwe
Proszę, zadzwoń tak szybko jak to możliwe.
rozpocznij naukę
as soon as possible
w skrócie: ASAP
Please, call me as soon as possible.
spinacz
Buduję rzeźby ze spinaczy kiedy jestem znudzona.
rozpocznij naukę
paper clip
I make sculptures using paper clips when I'm bored.
niszczarka
Dlaczego włożyłeś swój dowód do niszczarki?
rozpocznij naukę
paper shredder
Why did you put your ID in the paper shredder?
biurko
Czy list miłosny na moim biurku to żart?
rozpocznij naukę
desk
Is the love letter on my desk a joke?
kartka papieru
Zacięłam się kartką papieru.
rozpocznij naukę
sheet of paper
I've cut myself with a sheet of paper.
zszywacz
Wolę używać zszywacza niż spinaczy.
rozpocznij naukę
stapler
I prefer using a stapler to paper clips.
drukarka
Drukarka nigdy nie działa w poniedziałki.
rozpocznij naukę
a printer
The printer never works on Mondays.
spotkanie
Spotkanie jest dzisiaj o 5. po południu!
rozpocznij naukę
meeting
The meeting is today at 5 pm!
bezrobotny
Jestem bezrobotna.
rozpocznij naukę
unemployed
I am unemployed.
podpis
Potrzebuję Twojego podpisu.
rozpocznij naukę
signature
I need your signature.
krzesło obrotowe
Moje krzesło obrotowe jest zepsute, więc teraz pracuję na stojąco.
rozpocznij naukę
swivel chair
My swivel chair is broken, so now I work standing.
budżet
Jaki mamy budżet?
rozpocznij naukę
budget
What's our budget?
podatki
Podatki są za wysokie.
rozpocznij naukę
taxes
Taxes are too high.
burza mózgów
Zróbmy burzę mózgów.
rozpocznij naukę
brainstorming
Let's have a brainstorming session.
postęp
Nie zrobiłam dużego postępu w rosyjskim.
rozpocznij naukę
progress
I haven't made much progress with my Russian.
wartość produktu
Jaka jest wartość produktu?
rozpocznij naukę
product value
What is the product value?
reklama
Czy tylko ja lubię oglądać reklamy?
rozpocznij naukę
advertisement
Am I the only one who likes watching advertisements?
klient
Mark jest moim ulubionym klientem!
rozpocznij naukę
customer
Mark is my favourite customer!
cena sugerowana
Jaka jest cena sugerowana?
rozpocznij naukę
recommended price
What is the recommended price?
inwestować
Gdybym tylko zainwestowała w Bitcoina wcześniej...
rozpocznij naukę
to invest
If only I had invested in Bitcoin earlier...
być zwolnionym
Śniło mi się, że zostałam zwolniona.
rozpocznij naukę
be fired
I had a dream in which I got fired.
wypadek w pracy
Miałam wypadek w pracy.
rozpocznij naukę
accident at work
I have had an accident at work.
gotówka
You can only pay in cash in this shop.
rozpocznij naukę
cash
W tym sklepie można płacić jedynie gotówką.
wydatki
Mieliśmy trochę nieprzewidzianych wydatków.
rozpocznij naukę
expenses
We've had some unexpected expenses.
pracować na cały etat
W lato chciałabym pracować na pełen etat.
rozpocznij naukę
to work full time
In the summer, I would like to work full-time.
prowadzić rachunek/konto
Kto prowadzi rachunek tego klienta?
rozpocznij naukę
to manage an account
Who manages the account of this client?
akcje
Chciałabym kupić akcje spółki petrochemicznej.
rozpocznij naukę
shares
I would like to buy shares of an oil company.
nieporozumienie
Spróbujemy wyjaśnić to nieporozumienie.
rozpocznij naukę
misunderstanding
We'll try to resolve this misunderstanding.
na promocji
Kupiłam jabłka bo były na promocji.
rozpocznij naukę
on special
discount to zniżka:)
I bought apples because they were on special.
rozmowa klasyfikacyjna
David został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
rozpocznij naukę
job interview
David has been invited for the job interview.
godziny pracy
Nasze godziny pracy są od 11.00 do 13.00.
rozpocznij naukę
working hours
Our business hours are from 11.00 a.m. to 1 p.m.
nadgodziny
Nie znoszę pracować po godzinach.
rozpocznij naukę
overtime
I hate working overtime.
zastępować kogoś w pracy
Zastępuję w pracy Marka kiedy jest chory.
rozpocznij naukę
fill in for somebody
I fill in for Mark when he is sick.
Jechać w sprawach służbowych
Jadę do Hiszpanii w sprawach służbowych.
rozpocznij naukę
go somewhere on business
I am going to Spain on business.
internet bezprzewodowy
Dzisiaj bezprzewodowy internet to nic szczególnego.
rozpocznij naukę
wireless Internet
These days, wireless Internet is nothing special.
księgowa / księgowy
Zawsze chciałam być księgową.
rozpocznij naukę
accountant
I always wanted to be an accountant.
prełożyć spotkanie
Czy możemy przełożyć spotkanie?
rozpocznij naukę
to reschedule a meeting
klient
Mówię w imieniu mojego klienta.
rozpocznij naukę
client
Klient w sklepie to customer. Client odnosi się raczej do osoby, dla której świadczymy dane usługi.
I'm speaking on behalf of my client.
spotkać kogoś na żywo
Nie mogę się doczekać poznać Pana na żywo.
rozpocznij naukę
meet someone in person
I cannot wait to meet you in person.
wypełnić
Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy.
rozpocznij naukę
to fill in
Please, fill in the registration form.
pensja
Moja pensja to jakiś żart.
rozpocznij naukę
salary
My salary is a joke.
sprzedaż
Firma potrzebuje zwiększyć sprzedaż.
rozpocznij naukę
sales
The company needs to increase its sales.
umowa
W umowie był błąd.
rozpocznij naukę
contract
There has been a mistake in the contract.
pracownik
Ilu pracowników ma twoja firma?
rozpocznij naukę
employee
How many employees are there in your company?
przejść na emeryturę
Nie mogę się doczekać, aż przejdę na emeryturę.
rozpocznij naukę
to retire
I can't wait to retire.
kopia zapasowa
Powinieneś zrobić kopię zapasową danych z komputera.
rozpocznij naukę
backup
You should make data backup on your computer.
klimatyzacja
Chciałabym, żebyśmy mieli w biurze klimatyzację.
rozpocznij naukę
air conditioning
I wish we had air conditioning in the office.
pracowity
Święty Mikołaj jest bardzo pracowity.
rozpocznij naukę
hard-working
Santa Claus is really hard-working.
biuro
Uciąłeś sobie kiedyś drzemkę w swoim biurze?
rozpocznij naukę
an office
Have you ever taken a nap in your office?
kropkowana linia
Proszę się podpisać na kropkowanej linii.
rozpocznij naukę
dotted line
Sign on the dotted line, please.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.