zaliczenie 1

 0    175 fiszek    ShadyDaSlim
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
spółka osobowa
rozpocznij naukę
partnership
spółka kapitałowa
rozpocznij naukę
a company
osobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
rozpocznij naukę
a private limited company
spółka notowana na giełdzie
rozpocznij naukę
public limited company
spółka akcyjna
rozpocznij naukę
joint-stock company
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
rozpocznij naukę
Limited Liability Company
tworzyć, zakładać
rozpocznij naukę
to form
formularz
rozpocznij naukę
form
kierowanie zarząd
rozpocznij naukę
management
kierownik szef
rozpocznij naukę
chief manager
zarząd
rozpocznij naukę
a board of directors
prawo spółek
rozpocznij naukę
company law
wspólnik w spółce osobowej
rozpocznij naukę
a partner in partnership
udziały; akcje
rozpocznij naukę
shares
podmiot prawa
rozpocznij naukę
legal entity
osoba prawna
rozpocznij naukę
legal person
podmiot gospodarczy
rozpocznij naukę
a business association
pilnować; strzec czegoś
rozpocznij naukę
to police sth
odrębny od
rozpocznij naukę
distinct from
udziałowiec akcjonariusz
rozpocznij naukę
shareholder
kierownictwo osób na wyższych stanowiskach kierowniczych
rozpocznij naukę
The officers of a company
urzędnik
rozpocznij naukę
an officer
to jest znaczące, ważne
rozpocznij naukę
This is significant
pozwalać komuś na posiadanie swojej własności
rozpocznij naukę
to allow sb to own property in its own name
własność
rozpocznij naukę
property
posiadanie, prawo własności
rozpocznij naukę
ownership
nieustanny
rozpocznij naukę
perpetual
izolować; zabezpieczać
rozpocznij naukę
to insulate sth from
odpowiedzialność osobista
rozpocznij naukę
personal liability
odpowiedzialność
rozpocznij naukę
Liability
w pewnych przypadkach
rozpocznij naukę
in some instances
popełniać
rozpocznij naukę
to perpetrate sth
wyłudzenie
rozpocznij naukę
fraud
wykraczając poza kompetencje
rozpocznij naukę
ultra vires
uchylać; znosić
rozpocznij naukę
to lift sth
ściśle mówiąc
rozpocznij naukę
strictly speaking
poddać; spowodować by podlegał czemuś
rozpocznij naukę
to subject sth to sth
zasłona korporacyjna
rozpocznij naukę
corporate veil
jest jedynie stowarzyszenie właścicieli
rozpocznij naukę
it's merely association of owners
wykluczać, uniemożliwiać
rozpocznij naukę
to preclude sth/preclude sb from doing sth
tym niemniej
rozpocznij naukę
nonetheless
przestać istnieć po zmianie właściciela
rozpocznij naukę
to case to exist upon a change ownership
przez odpowiedni urząd/wladzę
rozpocznij naukę
by the appropriate governament authorty
dokumenty założycielskie
rozpocznij naukę
constitutional documents
ustanawiać
rozpocznij naukę
to constitue
konstytucja, statut
rozpocznij naukę
constitution, statute
założycielski
rozpocznij naukę
constitutional
dokumenty wymagane ustawowo
rozpocznij naukę
statutory forms
zapłacenia opłaty wymagany przy założeniu dokumentów
rozpocznij naukę
the payment of an filing fee
umowa/statut spółki
rozpocznij naukę
memorandum of association
statut/umowa spółki stowarzyszenia
rozpocznij naukę
articles of incorporation
podawać cele spółki
rozpocznij naukę
to state the object of company
kapitał akcyjny
rozpocznij naukę
authorized capital
inaczej zwany
rozpocznij naukę
alias
zerwać postanowienia odnoszące sie do jej wewnętrznego zarządzania
rozpocznij naukę
to contain provision for its internal managment
walne zebranie wspólników
rozpocznij naukę
annual general meeting
nadzwyczajne zebranie wspólników
rozpocznij naukę
Extraordinary general meeting
dyrektor, kierownik
rozpocznij naukę
Director
dyrektor naczelny
rozpocznij naukę
managing director
umowy zawiazywane przez spółkę
rozpocznij naukę
coroprate contracts
pożyczki
rozpocznij naukę
loans
główny księgowy
rozpocznij naukę
a company secretary
mianowac kogoś by prowadził codzienne sprawy
rozpocznij naukę
to appoint sb to carry out day-to-day affairs
decydować o czymś
rozpocznij naukę
to excercise control
nadzór, kontrola
rozpocznij naukę
control
delegować władzę nadzorczą nad sprawami
rozpocznij naukę
to delegate supervisory control of the affairs
kontrolny
rozpocznij naukę
supervisory
kontroler, inspektor
rozpocznij naukę
a supervisor
nadzorować
rozpocznij naukę
to supervise
uciążliwy
rozpocznij naukę
burdensome
brzemię
rozpocznij naukę
burden
pracownicy zasadniczo zobowiazani sa do/mają obowiązek pufności/zachowania tajemnicy
rozpocznij naukę
employees basicly owe a duty of confidentaly to the company
jedyny/wyłączny dyrektor
rozpocznij naukę
a sole director
ten wymóg nie stosuje sie jeśli
rozpocznij naukę
the requirement is not applicabe if
audytor, rewidient
rozpocznij naukę
an auditor
kierować raport do kogoś
rozpocznij naukę
the address a report to sb
klasyfikować coś
rozpocznij naukę
to classify
wykonywać
rozpocznij naukę
to exercise
okazywać troskę
rozpocznij naukę
to exercise care
obowiązek zachowania troski
rozpocznij naukę
duty of care
obowiązek powierniczy
rozpocznij naukę
fiduciary care
powiernik
rozpocznij naukę
fiduciary
pilny, pracowity
rozpocznij naukę
diligent
rozważny, ostrożny
rozpocznij naukę
prudent
przejawiać/wykazywać troskę normalnej roztropnej i pilnej osoby w odnośnych okolicznościach
rozpocznij naukę
to exercise the care of an ordinarily prudent amd diligent person under the relevant circumstances
wywodzić się z
rozpocznij naukę
to set from
obowiązek powierniczy wywodzi się ze stanowiska związanego z zaufaniem i odpowiedzialnością które zostało powierzone dyrektorom
rozpocznij naukę
the fiduciary duty stems from the position of trust and resposibility enteusted to directors
ogólnie mówiąc
rozpocznij naukę
broadly speaking
dla jakiegokolwiek celu ubocznego
rozpocznij naukę
for any collateral purpose
zabezpieczenie np. finansowe
rozpocznij naukę
collateral
niechętny
rozpocznij naukę
reluctant
mieszać się w coś
rozpocznij naukę
to interfere in sth
pod warunkiem że
rozpocznij naukę
provided that
odnośny czyn czy zaniedbanie
rozpocznij naukę
the relevant act of omission
zaniedbanie
rozpocznij naukę
omission
nie być związanym oszustwem, bezprawiem lub konfliktem interesów
rozpocznij naukę
not be related to fraud, illegality or conflict of interest
nielegalność
rozpocznij naukę
illegality
kondycja(finansowa) firmy
rozpocznij naukę
the company's state of health
księgi rachunkowe firmy
rozpocznij naukę
company accounts
sprawozdanie roczne
rozpocznij naukę
Annual accounts
sprawozdanie finansowe
rozpocznij naukę
Financial Statement
bilans
rozpocznij naukę
balance sheet
rachunek zysków i strat
rozpocznij naukę
Profit and Loss Account
emisja dodatkowa
rozpocznij naukę
capitalization issue
emisja dewidendowa
rozpocznij naukę
bonus issue
dywidenda rozdzielona w postaci nowych akcji
rozpocznij naukę
stock divident
straty
rozpocznij naukę
losses
niewypłacalność
rozpocznij naukę
insolvency
być zlikwidowanym
rozpocznij naukę
to go into liquidation
dyrektor naczelny
rozpocznij naukę
mamagin director
syndykt upadłościowy, likwidator
rozpocznij naukę
official reciver
spółka znalazła sie pod sekwestrem sądowym
rozpocznij naukę
the company went into receivership
nakaz sądowy wyznaczający syndyka masy upadłościowej
rozpocznij naukę
a receiving order
odbiorca
rozpocznij naukę
reciver
a company promoter
rozpocznij naukę
zalozyciel spółki
pełnomocnik, pelnomocnictwo
rozpocznij naukę
proxy
uczestniczyć w posiedzeniu
rozpocznij naukę
to attend a meeting
na mocy/mocą/na podstawie/z tytułu
rozpocznij naukę
by/in vittue of sth
nabycie akcji spółki
rozpocznij naukę
acquisition of shares in company
wierzyciele
rozpocznij naukę
creditors
nadzorować spłatę długu
rozpocznij naukę
oversee the repayment of debts
kończyć
rozpocznij naukę
to end
kapitalizacja, zebranie kapitału
rozpocznij naukę
capitalization
dokonywać emisji akcji do pewnego limitu
rozpocznij naukę
to authorise a company to issue shares up yo certain limit
wycenić wartość firmy
rozpocznij naukę
to calculate the value of bussines
finansować
rozpocznij naukę
invest money into working company
wypisać fakturę
rozpocznij naukę
to rise an invoice
podwyższyć
rozpocznij naukę
to rise
kapitał akcyjny
rozpocznij naukę
authorized share capital
kapitał nominalny
rozpocznij naukę
nominal capital
kapitał emisyjny
rozpocznij naukę
issued capital
emitient
rozpocznij naukę
an issuer
kapitał pożyczkowy
rozpocznij naukę
loan capital
zwykłe akcje
rozpocznij naukę
common shares
akcje uprzywilejowane
rozpocznij naukę
preference shares
papiery wartościowe
rozpocznij naukę
securities
bezpieczeństwo utrzymania pracy
rozpocznij naukę
job security
ubezpieczenie społeczne
rozpocznij naukę
Social Security
autoryzować, zezwalać
rozpocznij naukę
to authorize
subskrybent emisji akcji
rozpocznij naukę
Subscriber to a shares issue
przeto, skutkiem tego
rozpocznij naukę
accordingly
powyżej
rozpocznij naukę
in excess of
obowiązkowy
rozpocznij naukę
compulsory
spowodować, wymagać czegoś przez kogoś
rozpocznij naukę
to entail
akcjonariusz nieuprzywilejowany
rozpocznij naukę
ordinary shareholder
akcjonariusz uprzywilejowany
rozpocznij naukę
preference shareholder
stały
rozpocznij naukę
fixed
niezależnie od
rozpocznij naukę
irrespective of
dalszy podział akcji
rozpocznij naukę
subdivision of shares
konsolidacja akcji
rozpocznij naukę
consolidation of shares
wzięcie
rozpocznij naukę
marketability
przez który, na mocy którego
rozpocznij naukę
whereby
proces odwrotny
rozpocznij naukę
the reverse process
podlegający
rozpocznij naukę
to subject to sth
prawo pierwokupu
rozpocznij naukę
preemption rights
zrzekać się
rozpocznij naukę
to waive
zrezygnować z płatności
rozpocznij naukę
to waive a payment
specjalna uchwała
rozpocznij naukę
Special Resolution
cecha spółek giełdowych
rozpocznij naukę
a feature of public company
być przedmiotem swobodnego obrotu na giełdzie
rozpocznij naukę
to be freely issue
emisja praw poboru
rozpocznij naukę
a right issue
emisja własna
rozpocznij naukę
directed placment
stanowić przykład
rozpocznij naukę
to typify
obligacja
rozpocznij naukę
debentrue
przyznanie zabezpieczenia za pożyczkę
rozpocznij naukę
the grant of security for a loan
odzyskać sumę kapitału
rozpocznij naukę
to recover one's capital sum
obciążena stałe
rozpocznij naukę
fixed charge
pożyczyć pieniądze zabezpieczone na majątku spółki
rozpocznij naukę
to bortow money secured by the company's assets
zasoby towarów
rozpocznij naukę
stock in trade
skrypt dłużniczy
rozpocznij naukę
a debenture
obligacja
rozpocznij naukę
bond
uprawnić
rozpocznij naukę
to entitle
portfel akcji
rozpocznij naukę
holding
zabezpieczyć pożyczkę
rozpocznij naukę
secure the loan
aktywa
rozpocznij naukę
assets

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.