A - Deutsche juristische Fachbegriffe in Übungen

 0    263 fiszki    JolaW
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Abänderung t
rozpocznij naukę
poprawka, dokonanie zmiany
abberufen v
rozpocznij naukę
odwołać
Abberufung t
rozpocznij naukę
odwołanie
Aberkennung t
rozpocznij naukę
odebranie, pozbawienie
aberratlo ic tu s {tac.)
rozpocznij naukę
zboczenie działania (pr. karne osiągnięcie innego od zamierzanego skutku)
obfassen v
rozpocznij naukę
sporządzić, zredagować
Abfindung f
rozpocznij naukę
odprawa, odszkodowanie
Abfindungsforderung f
rozpocznij naukę
roszczenie o odszkodowanie
Abgabe f
rozpocznij naukę
1, podatek, oplata; 2. oddanio
Abgabefrlst f
rozpocznij naukę
tormin ułożenia
Abgeordnete ni, f
rozpocznij naukę
poseł do parlamentu
Abhängigkeit f
rozpocznij naukę
zależność
Abkommen n
rozpocznij naukę
umowa, traktat, układ, porozumienie
Abkommensländer n /p l
rozpocznij naukę
państwa sygnatariusze umowy
Abkömmling m
rozpocznij naukę
zstępny
Abkürzungsverzeichnis
rozpocznij naukę
wykaz skrótów
Ablauf w
rozpocznij naukę
upływ (czasuj; Ablauf einer
Frist
rozpocznij naukę
upływ terminu; Ablauf der
Amtszeit
rozpocznij naukę
upływ kadencji;
Ablauf des Vertrags
rozpocznij naukę
Ablauf des Vertrags
ablehnen v
rozpocznij naukę
odmówić, odrzucić, nie przyjąć;
einen Antrag ablehnen
rozpocznij naukę
odrzucić wniosek
Ablehnung
rozpocznij naukę
odmowa; Ablehnung eines
Angebots
rozpocznij naukę
odrzucenie oferty
Ablehnungsgrund m
rozpocznij naukę
przyczyna odmowy
ableiten v
rozpocznij naukę
wyprowadzić;
das Recht aus dem Gesetz ableiten
rozpocznij naukę
wywnioskować prawo z ustawy
Ableitung f
rozpocznij naukę
wyprowadzenie
Absatz m
rozpocznij naukę
1. ustęp; 2. zbyt, sprzedaż
Abschiebung f
rozpocznij naukę
wydaienio z kraju
nbschaffen v
rozpocznij naukę
znieść, skasować
abschließen v
rozpocznij naukę
1. zamknąć, zakończyć;
Verhandlungen abschließen
rozpocznij naukę
zakończyć negocjacje; 2. zawrzeć;
einen Vertrag abschließen
rozpocznij naukę
zawrzeć umowę
Abschluss m
rozpocznij naukę
Abschluss m
Absicht f
rozpocznij naukę
zamiar;
Absichtserklärung f
rozpocznij naukę
deklaracja
absolut ad)
rozpocznij naukę
absolutny, bezwzględny;
absolute Mehrheit f
rozpocznij naukę
większość bezwzględna
Abstammung f
rozpocznij naukę
pochodzenie
Abstammungsklage f
rozpocznij naukę
powództwo o ustalenie ojcostwa
A bstammungsrecht
rozpocznij naukę
ins sanguinis
abstimmen v
rozpocznij naukę
glosować
Abstimmung f
rozpocznij naukę
Abstimmung f
abstimmungsberechtigt ad)
rozpocznij naukę
uprawniony do glosowania, posiadający bierne prawo wyborczo
Abstraktionsprinzip n
rozpocznij naukę
zasada w prawie cywilnym; oddzielenie umowy zobowiązującej od rozporządzającej
Abtreibung 1
rozpocznij naukę
przerwanio ciąży
abtreten v
rozpocznij naukę
cedować;
eine Förderung abtreten
rozpocznij naukę
scedować wierzytelność
Abtretung t
rozpocznij naukę
cesja, przelew
aburtellen v
rozpocznij naukę
osądzić
Aburteilung /
rozpocznij naukę
osądzenie
Abweichung odchylenie, odstępstwo
rozpocznij naukę
Aberration deviation, deviation
Abwägung t
rozpocznij naukę
rozważenie;
Abwägung der Rechtintoressen
rozpocznij naukę
Abwägung der Rechtintoressen
Abweisung /
rozpocznij naukę
oddalenie;
Abweisung einer Klage
rozpocznij naukę
oddalenie powództwa
Abwesenheit t
rozpocznij naukę
nieobecność
achten v
rozpocznij naukę
szanować
Achtung f
rozpocznij naukę
poszanowanie;
Achtung der Menschenrecht o
rozpocznij naukę
poszanowanie praw człowieka
actlo libera In causa {Inc.)
rozpocznij naukę
wyłączenie stanu odpowiedzialności karnej
Adäqunnztheorlo f
rozpocznij naukę
teoria adekwatności związku przyczynowego
adäquat a d j
rozpocznij naukę
adekwatny;
adäquater Kausalzusammenhang
rozpocznij naukę
adekwatny związek przyczynowy
Adhäsionsverfahron n
rozpocznij naukę
proces adhezyjny
adoptieren v
rozpocznij naukę
adoptować
Adoption t
rozpocznij naukę
adopcja, przysposobienie
Ahndung i
rozpocznij naukę
ukaranie
Akte m
rozpocznij naukę
akta
Aktenauszug m
rozpocznij naukę
wyciąg z akt
Aktenzeichen n
rozpocznij naukę
sygnatura akt
Aktie t
rozpocznij naukę
akcja
Aktiengesellschaft f
rozpocznij naukę
spółka akcyjna
Aktiva n /p l
rozpocznij naukę
aktywa
Akzessorietät /
rozpocznij naukę
akcesoryjność
akzessorisch ad)
rozpocznij naukę
akcesoryjny, podrzędny
Alibi n
rozpocznij naukę
alibi
Alleinberechtigung t
rozpocznij naukę
uprawnienie wyłączne
Alleinstellung f
rozpocznij naukę
wyłączność
Allgemeiner Tell
rozpocznij naukę
część ogólna
alle Rechte Vorbehalten
rozpocznij naukę
wszystkie prawa zastrzeżono
Alte Fassung i
rozpocznij naukę
stara wersja
Altenteil n
rozpocznij naukę
dożywocie
am angegebenen Ort (a. a. O.)
rozpocznij naukę
we wskazanym miejscu
Amt n
rozpocznij naukę
urząd;
ein Amt bekleiden
rozpocznij naukę
piastować urząd;
von Amts wegen
rozpocznij naukę
z urzędu
Ämterhäufung t
rozpocznij naukę
kumulacja urzędów
amtlich ad)
rozpocznij naukę
urzędowy
Amtsblatt n
rozpocznij naukę
dziennik urzędowy
Amtsgericht n
rozpocznij naukę
sąd rejonowy
Amtsgewalt f
rozpocznij naukę
władza z mocy urzędu
Amtshilfe /
rozpocznij naukę
pomoc prawna dokonywana przez urząd
Amtsinhaber m
rozpocznij naukę
sprawujący urząd
Amtswürde f
rozpocznij naukę
powaga urzędu
Amtszeit f
rozpocznij naukę
czas pełnienia funkcji/sprawowania urzędu
Analogie f
rozpocznij naukę
analogia
Analogleverbot n
rozpocznij naukę
zakaz analogii
anbieten v
rozpocznij naukę
oferować
ändern v
rozpocznij naukę
zmienić;
einen Gesetzentwurf ändern
rozpocznij naukę
einen Gesetzentwurf ändern
Änderung f
rozpocznij naukę
zmiana, poprawka;
Änderung des Gesetzes
rozpocznij naukę
Änderung des Gesetzes
aneignen v/rofl.
rozpocznij naukę
przywłaszczyć
Aneignung f
rozpocznij naukę
przywłaszczenie;
widerrechtliche Aneignung
rozpocznij naukę
widerrechtliche Aneignung
anerkennen v
rozpocznij naukę
uznać;
einen Anspruch anerkennen
rozpocznij naukę
uznać roszczenie
Anerkennung f
rozpocznij naukę
uznanie
anfechten v
rozpocznij naukę
podważać, uchylać, zaskarżać;
ein Urteil anfechten
rozpocznij naukę
podważyć wyrok
Anfechtbarkeit f
rozpocznij naukę
podważalność, zaskaiżalność
Anfechtung f
rozpocznij naukę
podważenie, uchylenie, zaskarżenie
Anfechtungsbefugnis
rozpocznij naukę
materialnoprawne uprawnienie do zaskarżenia orzeczenia
Anfechtungsfrist f
rozpocznij naukę
termin do wniesienia wniosku o uchylenie
anfordern v
rozpocznij naukę
wymagać, żądać
Anforderung /
rozpocznij naukę
wymaganie, żądanie
Angebot n
rozpocznij naukę
oferta;
ein festes/verbindliches Angebot
rozpocznij naukę
oferta wiążąca
Angehöriger m
rozpocznij naukę
członek
Angeklagter m
rozpocznij naukę
oskarżony
Angelegenheit f
rozpocznij naukę
sprawa
Angemessenheit
rozpocznij naukę
adekwatność
Angeschuldlgter n i
rozpocznij naukę
oskarżony
Angestellter m
rozpocznij naukę
zatrudniony
angloichen v
rozpocznij naukę
dostosować, przystosować;
die Löhne an die Preise nngielchon
rozpocznij naukę
dostosować zarobki do cen
Angleichung f
rozpocznij naukę
dostosowanie
angreifen v
rozpocznij naukę
zaatakować, podważyć, naruszyć;
eine Gerichtsentscheidung angreifen
rozpocznij naukę
podważyć orzeczenie sądu
Angriff m
rozpocznij naukę
atak. zamach, napaść
Anhang m
rozpocznij naukę
załącznik, uzupolnionie
Anhänger m
rozpocznij naukę
zwolennik
A nhängigkeit /
rozpocznij naukę
zawisłość spoin
nnhören v
rozpocznij naukę
wysłuchać
Anhörung /
rozpocznij naukę
wysłuchanie
Anhörungsrccht n
rozpocznij naukę
prawo do wysłuchania przez sąd
Anklage /
rozpocznij naukę
akt oskarżenia, oskarżenie
Anklagebank /
rozpocznij naukę
lawa oskarżonych
Ankłageerhebung /
rozpocznij naukę
wniesionie oskarżenia
A nkiagepunkt m
rozpocznij naukę
zarzut oskarżenia
Anklageschrift /
rozpocznij naukę
akt oskarżenia
anklagen v
rozpocznij naukę
oskarżyć
Ankläger m
rozpocznij naukę
oskarżyciel
Anmeldung /
rozpocznij naukę
zameldowanie, meldunek
Anmerkung /
rozpocznij naukę
adnotacja, uwaga
Annahme /
rozpocznij naukę
i. przyjęcie;
Annahme eines Angebotes
rozpocznij naukę
Annahme eines Angebotes
eine irrtümliche Annahme
rozpocznij naukę
błędne założenia
annohmon v
rozpocznij naukę
1. przyjąć; 2. przypuszczać
Anordnung 1
rozpocznij naukę
zarządzenie
Anrecht n
rozpocznij naukę
prawo, uprawnienie
anrufen v
rozpocznij naukę
(prawn.) odwołać się. skierować sprawę do sądu
Anrufung /
rozpocznij naukę
wstąpienie na drogę sądową, zwrócenie się do sądu
Anschlag m
rozpocznij naukę
zamach
Ansicht i
rozpocznij naukę
pogląd w doktrynie prawnej
Anspruch m
rozpocznij naukę
roszczonie;
Anspruch auf Rückzahlung der Kaution
rozpocznij naukę
roszczenie o zwrot kaucji
Anspruchsgrundlage /
rozpocznij naukę
podstawa prawna roszczenia
Anspruchsverjährung f
rozpocznij naukę
przedawnienie roszczenia
Anstalt /
rozpocznij naukę
zakład;
geschlossene Anstalt
rozpocznij naukę
zakład zamknięty,
Anstalt des öffentlichen Rechts
rozpocznij naukę
zakład prawa publicznego
Anstellung f
rozpocznij naukę
zatrudnienie
A ns tellungsverhältnis n
rozpocznij naukę
stosunek zatrudnienia
Anstifter m
rozpocznij naukę
podżegacz
A nstiftung /
rozpocznij naukę
podżeganie
Anteil m
rozpocznij naukę
udział
Antrag m
rozpocznij naukę
wniosek;
auf Antrag
rozpocznij naukę
na wniosek;
Antrag auf Abweisung der Klage
rozpocznij naukę
wniosek o oddalenie powództwa
Antragsteller m
rozpocznij naukę
wnioskodawca
A ntragstellung f
rozpocznij naukę
złożenie wniosku
Anwalt m
rozpocznij naukę
adwokat
Anwaitskanzlei /
rozpocznij naukę
kancelaria adwokacka
Anwaltszwang m
rozpocznij naukę
przymus adwokacki
anwenden v
rozpocznij naukę
stosować, zastosować;
Rechtsvorschriften anwenden
rozpocznij naukę
zastosować przepisy prawne
Anwendung /
rozpocznij naukę
zastosowanie;
Anwendung des Gesetzes
rozpocznij naukę
stosowanie prawa (ustawy)
Anzeige /
rozpocznij naukę
1. ogłoszenie; 2. donos; 3. doniosionio
anzeigen v
rozpocznij naukę
1. dać ogłoszenie; 2, donosić; 3. zgłosić doniesienia, zgłosić
Äquivalent n
rozpocznij naukę
ekwiwalent
Äqulvalenzthoorie /
rozpocznij naukę
teoria ekwiwalencji w prawie karnym
Arbeit /
rozpocznij naukę
praca
Arbeiter m
rozpocznij naukę
pracownik
Arbeitgeber »>
rozpocznij naukę
pracodawca
Arbełtsmarkt m
rozpocznij naukę
rynek pracy
Arbeitnehmer m
rozpocznij naukę
pracownik
Arbeitsrccht n
rozpocznij naukę
prawo pracy
Arboitsvertrng ni
rozpocznij naukę
umowa o pracę
Arbeitszeit f
rozpocznij naukę
czas pracy
Arglist f
rozpocznij naukę
podstęp;
arglistige Täuschung
rozpocznij naukę
podstępne wprowadzenia w błąd
Arrest m
rozpocznij naukę
areszt
Artikel m
rozpocznij naukę
artykuł
Assoziierung /
rozpocznij naukę
przystąpienie, połączenie,
Assoziiorungsabkommon n
rozpocznij naukę
umowa o stowarzyszeniu
Aszendent m
rozpocznij naukę
pokrewieństwo w linii wstępnej
Attentat n
rozpocznij naukę
zamach
Aufenthalt m
rozpocznij naukę
pobyt
Aufenthaltsrecht n
rozpocznij naukę
prawo pobytu
auferlegen v
rozpocznij naukę
nałożyć na kogoś, zobowiązać;
eine Geldbuße auferlegen
rozpocznij naukę
nałożyć grzywnę
Auffassung /
rozpocznij naukę
pogląd, punkt widzenia
auffordorn v
rozpocznij naukę
wezwać, upomnieć;
zur Zahlung auffordern
rozpocznij naukę
wezwać do zapłaty
Aufforderung /
rozpocznij naukę
w e zw a n ie, upomnienie
Aufgabe /
rozpocznij naukę
z a d a n i e
aufheben v
rozpocznij naukę
unieważnić, uchylić, znieść;
ein Urteil aufhoben
rozpocznij naukę
unieważnić wyrok
Aufhebung /
rozpocznij naukę
unieważnienie, uchylenie, zniesienie
Aufklärungspflicht f
rozpocznij naukę
obowiązek poinformowania
autiösen v
rozpocznij naukę
rozwiązać
Auflösung /
rozpocznij naukę
rozwiązanie;
Auflösung einer Gesellschaft
rozpocznij naukę
rozwiązanie spółki
Aufnahme /
rozpocznij naukę
przyjęcie
aufnehmen v
rozpocznij naukę
przyjąć
Auftrag ni
rozpocznij naukę
zlecenie;
in Auftrag geben
rozpocznij naukę
zlecić;
im Auftrag
rozpocznij naukę
na zlecenie
Aufschiebung f
rozpocznij naukę
odroczenie, odwleczenie;
Aufschiebung der Gerichtsverhandlung
rozpocznij naukę
odroczenie postępowania sądowego
Aufsicht /
rozpocznij naukę
nadzór, dozór
Aufsichtsbehörde n
rozpocznij naukę
urząd kontrolny
A ufsichtsrat m
rozpocznij naukę
rada nadzorcza
Auftrag m
rozpocznij naukę
złocenie, zamówienie;
öffentlicher Auftrag n i
rozpocznij naukę
przetarg
Aufwendungen f/pl
rozpocznij naukę
nakłady, wydałki
Aufzeichnung t
rozpocznij naukę
zapis
Augenzeuge m
rozpocznij naukę
świadek naoczny
ausfertlgon v
rozpocznij naukę
1. wystawić, sporządzić;
ein Zeugnis ausfertlgon
rozpocznij naukę
wystawić świadectwo; 2. podpisać (przy sprawowaniu funkcji urzędowej);
ein Gesetz nusferttgen
rozpocznij naukę
podpisać ustawę
ausführen v
rozpocznij naukę
1. wywozić, eksportować;
Waren ausführen
rozpocznij naukę
eksportować towary; 2. wykonywać;
einen Beschluss ausführen
rozpocznij naukę
wykonać postanowienie
ausführende Gewalt
rozpocznij naukę
władza wykonawcza
Ausgangsverfahren n
rozpocznij naukę
postępowanie wstępne
Ausgleich m
rozpocznij naukę
wyrównanie, kompensacja
Ausgłelchsanspruch m
rozpocznij naukę
roszczenie o regres
Auskunftsrocht n
rozpocznij naukę
prawo do informacji
Auskunftsrechtverwelgerung t
rozpocznij naukę
odmowa prawa do udzielenia informacji
Auslegung t
rozpocznij naukę
wykładnia prawa
Ausnahme /
rozpocznij naukę
wyjątek
Aussage l
rozpocznij naukę
wypowiedź, zeznanie przed sądem
aussngen v
rozpocznij naukę
zeznać;
eidłich aussngon
rozpocznij naukę
zeznać pod przysięgą
Aussagoverweigerung /
rozpocznij naukę
odmowa składania zeznań
Aussagovorwelgerungsrccht n
rozpocznij naukę
prawo do odmowy składania zeznań
Ausschuss m
rozpocznij naukę
komisja;
Ausschuss der Regionen
rozpocznij naukę
Komitet Regionów
Außenstände m/pl
rozpocznij naukę
należności, niespłacone wierzytelności
nusschllcßon v
rozpocznij naukę
wyłączyć
ausschließlich a d j
rozpocznij naukę
wyłączny
außer Kraft setzen v
rozpocznij naukę
uchylić
außer Kraft treten v
rozpocznij naukę
utracić moc obowiązującą
ausübon v
rozpocznij naukę
wykonywać;
einen Beruf ausübon
rozpocznij naukę
wykonywać zawód;
ein Amt ausüben
rozpocznij naukę
sprawować urząd
Ausübung /
rozpocznij naukę
wykonywanie, sprawowanie
Auswärtiges Amt
rozpocznij naukę
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.