Lektion 19 - Wichtige Verben aus dem Verfassungsrecht, Teil II

 0    9 fiszek    JolaW
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Das Verhaltnis zwischen dem Staat und den Kirchen und anderen Glaubensgemeinschaften wird nach den Prinzipien der Achtung der Autonomie gestaltet.
rozpocznij naukę
Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi kształtowane są na zasadach poszanowania ich autonomii
Die Republik Polen schutzt das Eigentum und das Erbrecht
rozpocznij naukę
Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia
Der Prasident der Republik Polen kann sich wenden an den Verfassungsgerichtshof mit der Vorlage f um die_Vereinbarkeit eines Gesetzes mit der Verfassung zu prufen.
rozpocznij naukę
Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją
Die Gultigkeit der Prasidentenwahl wird vom Obersten Gericht festgestellt
rozpocznij naukę
Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitą stwierdza Sąd Najwyższy
Der Senat kann ein vom Sejm verabschiedetes Gesetz ablehnen.
rozpocznij naukę
Senat może odrzucić uchwaloną przez Sejm ustawę
Das Vertrauensvotum beschliest Sejm mit absoluter Mehrheit der Stimmen in Anwesenheit von mindestens der Halfte der gesetzlich festgelegten Zahl der Abgeordneten.
rozpocznij naukę
Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Das höchste Organ der Rechtsprechung im Staat ist der Verfassungsgerichthof, der die Veffraungsmasigkeit der Gesetze pruft
rozpocznij naukę
Najwyższym organem sądowym w państwie jest Trybunał Konstytucyjny, który bada zgodność ustaw z konstytucją
Der Sejm erotert den Gesetzesentwurf in drei Lesungen
rozpocznij naukę
Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach
In Angelegenheiten von besonderer Bedeutung fur den Staat kann ein landesweites Referendum durchgeführt werden.
rozpocznij naukę
W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.