Promocja 50% na megapacki na komórkach, żeby skorzystać zainstaluj aplikację ( / )

24.11 WOSALLAAL

 0    36 fiszek    adak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
ile jest województw?
rozpocznij naukę
16
ile jest powiatów?
rozpocznij naukę
379
ile jest gmin?
rozpocznij naukę
2 478
wymień województwa
rozpocznij naukę
dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie
żelazna kurtyna
rozpocznij naukę
określenie porządku pojałtańskiego spopularyzowane przez Winstona Churchilla 5 marca 1946 roku, podczas historycznego przemówienia w amerykańskim mieście Fulton w stanie Missouri. Wygłosił on tam zdanie o "żelaznej kurtynie" (ang. iron curtain), przebiegającej od Szczecina po Triest. Europa Środkowa i Wschodnia - strfa sowiecka, poddane kontroli Moskwy.
zimna wojna
rozpocznij naukę
Zimna wojna umownie trwała od roku 1946 – rozpadu koalicji antyhitlerowskiej i ustanowienia w Europie Środkowej wyłącznej strefy wpływów ZSRR – do rozpadu systemu państw satelitarnych ZSRR (Jesień Ludów) w 1989 i rozpadu samego ZSRR w drugiej połowie 1991 roku. Rozpad bloku sowieckiego wyeliminował układ dwubiegunowy w polityce międzynarodowej i zakończył epokę zimnej wojny. W całym tym okresie konfrontacja między dwoma supermocarstwami toczyła się na wielu płaszczyznach: wojskowej, ideologiczne
układ warszawski
rozpocznij naukę
sojusz polityczno-wojskowy państw tzw. bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR. Formalnie powstał na podstawie Deklaracji Bukaresztańskiej, jako odpowiedź na militaryzację tzw. Niemiec Zachodnich i włączenie ich w strukturę NATO a sankcjonował istniejące od zakończenia II Wojny Światowej podporządkowanie poszczególnych państw i ich armii ZSRR. pzreciwnik NATO
NATO
rozpocznij naukę
organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949[1] w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 krajów europejskich: państw-członków Unii Zachodniej (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania) wraz z pięcioma dodatkowymi krajami (Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy) oraz USA i Kanadę. Początkowym celem istnienia organizacji była obrona militarna przed atakiem ZSRR. Potem stał się on elementem utrzymania równowagi strategicznej międz
ANZUS
rozpocznij naukę
pakt polityczno-wojskowy powołany 1 września 1951 w San Francisco, nazywany często ANZUS od pierwszych liter nazw państw-sygnatariuszy Australii (Australia), Nowej Zelandii (New Zealand) i Stanów Zjednoczonych (United States). W roku 1987 USA ogłosiły, że pakt przestał obowiązywać w ich stosunkach z Nową Zelandią, po tym jak ogłosiła się ona strefą bezatomową. Australia wciąż uznaje Nową Zelandię za pełnoprawnego członka. nawiązał współpracę z późniejszym SEATO.
winston churchill
rozpocznij naukę
brytyjski polityk, mówca, strateg, pisarz i historyk, dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa, laureat literackiej Nagrody Nobla, honorowy obywatel Stanów Zjednoczonych. W 2002 r. w plebiscycie organizowanym przez BBC został uznany najwybitniejszym Brytyjczykiem wszech czasów.
premierzy wielkiej brytanii:
rozpocznij naukę
winston churchill Clement Richard Attlee Winston Churchill Anthony Eden Harold Macmillan Alec Douglas-Home Harold Wilson Edward Heath Harold Wilson James Callaghan Margaret Thatcher John Major Tony Blair Gordon Brown David Cameron
premierzy poslki: od prl
rozpocznij naukę
Józef Cyrankiewicz Bolesław Bierut Józef Cyrankiewicz Piotr Jaroszewicz Edward Babiuch Józef Pińkowski Wojciech Jaruzelski Zbigniew Messner Mieczysław Rakowski Czesław Kiszczak Tadeusz Mazowiecki Jan Olszewski (PC) Jan Krzysztof Bielecki Bronisław Geremek Jan Olszewski Waldemar Pawlak Hanna Suchocka Waldemar Pawlak Józef Oleksy Włodzimierz Cimoszewicz Jerzy Buzek Leszek Miller Marek Belka Kazimierz Marcinkiewicz Jarosław Kaczyński Donald Tusk
prezydenci
rozpocznij naukę
Bolesław Bierut Wojciech Jaruzelski Lech Wałęsa Aleksander Kwaśniewski Lech Kaczyński Bronisław Komorowski Bogdan Borusewicz Grzegorz Schetyna Bronisław Komorowski
II RP
rozpocznij naukę
państwo polskie odrodzone w 1918 po 123 latach zaborów.
III RP
rozpocznij naukę
użyte w Konstytucji określenie państwa polskiego po zasadniczych przemianach politycznych, jakie zaszły od 1989, stosowane do chwili obecnej.
którą mamy kadencję sejmu?
rozpocznij naukę
VII
którą mamy kadencję senatu?
rozpocznij naukę
VIII
prawo dzieli się na
rozpocznij naukę
wewnętrzne i międzynarodowe
prawo wewnętrzne
rozpocznij naukę
prawo konstytucyjne; parwo cywilne; prawo pracy;
prawo konstytucyjne;
rozpocznij naukę
zespół norm prawnych określających ustrojowe zasady funkcjonowania państwa ---> konstytucja
prawo cywilne
rozpocznij naukę
kodeks cywilny
źródła powszechne obowiązującego prawa w polsce:
rozpocznij naukę
Konstytucja ustawy ratyfikowane umowy międzynarodowe rozporządzenia akty prawa miejscowego (na obszarze działania organów, które je ustanowiły). uchwały i zarządzenia.
przestępstwo
rozpocznij naukę
zbrodnia lub występek
zbrodnia
rozpocznij naukę
czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3
występek
rozpocznij naukę
czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. dolna granica nie może być większa lub równa 3 lata wtedy jest to zbrodnia.
wykroczenie
rozpocznij naukę
kodeks wykroczeń, a nie karny. czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany.
sądy
rozpocznij naukę
sąd rejonowy sąd okręgowy sąd apelacyjny sąd najwyższy
sąd rejonowy
rozpocznij naukę
w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości sąd powszechny powołany do rozpoznawania wszystkich spraw należących do sądów powszechnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów wyższych instancji. Instancją odwoławczą od orzeczeń sądu rejonowego jest sąd okręgowy.
sąd okręgowy
rozpocznij naukę
w Polsce sąd powszechny orzekający zarówno w pierwszej jak i drugiej instancji. W polskim wymiarze sprawiedliwości jest zasadą, że w pierwszej instancji orzeka sąd rejonowy. W sprawach karnych, sąd okręgowy orzeka jako sąd pierwszej instancji tylko w sprawach o zbrodnie i niektóre występki. Ponadto na wniosek sądu rejonowego sąd apelacyjny może przekazać sądowi okręgowemu do rozpoznania w I instancji sprawę o każde przestępstwo ze względu na szczególną wagę lub zawiłość tej sprawy. Sąd okręgowy
sąd apelacyjny
rozpocznij naukę
organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji.
kasacja
rozpocznij naukę
nadzwyczajny środek zaskarżenia od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie karne. W Polsce kasacje rozpoznaje Sąd Najwyższy
skarga kasacyjna
rozpocznij naukę
w prawie polskim jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia w procesie cywilnym przysługujący od prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie, wydanego przez sąd II instancji.
wybory przymiotniki
rozpocznij naukę
równe, bezpośrednie, tajne, powszechne, proporcjonalne
apartyda
rozpocznij naukę
bezpaństwowiec – osoba, której żadne państwo nie uznaje za swojego obywatela, czyli osoba nie posiadająca żadnego obywatelstwa.
stratyfikacja
rozpocznij naukę
pojęcie wyrażające fakt, że wszelka społeczność składa się z poziomów pozostających ze sobą w relacjach nadrzędności i podporządkowania. Mierzona jest dostępnością do pięciu podstawowych zasobów społecznych, jakimi są: władza, pieniądze, prestiż, wykształcenie oraz zdrowie. Mówiąc prościej, stratyfikacja oznacza, że każde społeczeństwo ma pewien system rang: pewne warstwy stoją wyżej, inne zaś niżej. Ich suma stanowi system stratyfikacyjny danego społeczeństwa.
pauperyzacja
rozpocznij naukę
proces społeczny polegający na obniżaniu się stopy życiowej jednostek lub zbiorowości. Określa ona zjawisko ruchliwości społecznej w dół, jednak tylko w przypadku przechodzenia z klasy średniej do robotniczej lub do podklasy.; zubożenie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.