Promocja 50% na megapacki na komórkach, żeby skorzystać zainstaluj aplikację ( / )

a fortiori 3

 0    235 fiszek    TomaszNowak
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
adoption agency
rozpocznij naukę
ośrodek adopcyjny
adoption allowance
rozpocznij naukę
zasiłek z tytułu przysposobienia [dziecka]
adoption of legislation
rozpocznij naukę
przyjęcie prawodawstwa /ustaw (-y)/
adoption proceedings
rozpocznij naukę
postępowanie w sprawie o przysposobienie
adoptive
rozpocznij naukę
adoptowany przysposobiony, przybrany
adoptive child
rozpocznij naukę
dziecko przysposobione /adoptowane/
adoptive mother /father parents/
rozpocznij naukę
przybrana matka /ojciec rodzice/
adulterate
rozpocznij naukę
fałszować podrabiać
adulteration
rozpocznij naukę
fałszowanie podrabianie
adulteration of foodstuffs
rozpocznij naukę
fałszowanie żywności
adulterine
rozpocznij naukę
pozamałżeński
adulterine child
rozpocznij naukę
dziecko pozamałżeńskie
adulterous
rozpocznij naukę
pozamałżeński
adulterous relationship /union/
rozpocznij naukę
związek pozamałżeński
adultery
rozpocznij naukę
cudzołóstwo
advance
rozpocznij naukę
zaliczka, wypłacać tytułem zaliczki
advance money
rozpocznij naukę
zadatek zaliczka
advance on
rozpocznij naukę
zaliczka tytułem
advance payment
rozpocznij naukę
płatność zaliczkowa zaliczka
advance arguments
rozpocznij naukę
przedstawić argumenty
advantage
rozpocznij naukę
korzyść
selective advantage
rozpocznij naukę
korzyść selektywna
tax advantage
rozpocznij naukę
korzyść podatkowa; ulga podatkowa
to take advantage
rozpocznij naukę
skorzystać (of sth - z czegoś) wykorzystać (of sth - coś)
adversarial
rozpocznij naukę
kontradyktoryjny
adversarial principle
rozpocznij naukę
zasada kontradyktoryjności
adversarial proceedings
rozpocznij naukę
postępowanie kontradyktoryjne
adversarially
rozpocznij naukę
kontradyktoryjnie
adversary
rozpocznij naukę
przeciwnik
adverse
rozpocznij naukę
przeciwny niekorzystny
adverse consequence /effect/
rozpocznij naukę
niekorzystny /negatywny/ skutek
adverse possession
rozpocznij naukę
zasiedzenie
acquisition of property by adverse possession
rozpocznij naukę
nabycie własności w drodze zasiedzenia
adversely
rozpocznij naukę
przeciwnie niekorzystnie
adversely affecting
rozpocznij naukę
wpływający niekorzystnie
advert
rozpocznij naukę
wzmiankować wspominać (to sth - o czymś)
advice
rozpocznij naukę
porada zawiadomienie
advice of delivery
rozpocznij naukę
zawiadomienie o doręczeniu
registered letter with advice of delivery
rozpocznij naukę
– list polecony z potwierdzeniem doręczenia /odbioru/
advice of receipt
rozpocznij naukę
– zawiadomienie o odbiorze
registered letter with advice of receipt
rozpocznij naukę
– list polecony z potwierdzeniem odbioru
legal advice
rozpocznij naukę
– porada prawna
to take legal advice
rozpocznij naukę
– zasięgnąć porady prawnej
advise
rozpocznij naukę
– doradzać, radzić zalecać
adviser
rozpocznij naukę
– doradca
economic adviser
rozpocznij naukę
– ekspert /doradca/ ekonomiczny
financial adviser
rozpocznij naukę
– doradca finansowy
legal adviser
rozpocznij naukę
– radca prawny, doradca prawny
tax adviser
rozpocznij naukę
– doradca podatkowy
advisory
rozpocznij naukę
– doradczy
advisory body
rozpocznij naukę
– organ doradczy
advisory committee
rozpocznij naukę
– komitet doradczy
advisory opinion
rozpocznij naukę
– opinia doradcza
to act in an advisory capacity
rozpocznij naukę
– pełnić funkcje doradcze
advocacy
rozpocznij naukę
– adwokatura obrona w sądzie
advocate
rozpocznij naukę
– adwokat, obrońca, rzecznik
Advocate General
rozpocznij naukę
– |proced. ETS| Rzecznik Generalny
opinion of the Advocate General
rozpocznij naukę
– |proced. ETS| opinia Rzecznika Generalnego
judge advocate
rozpocznij naukę
– |W. Bryt.| prawnik wojskowego biura śledczego [doradzający sądowi wojskowemu w kwestiach prawnych], prokurator wojskowy
advocate
rozpocznij naukę
-wspierać popierać; występować w obronie
aesthetic
rozpocznij naukę
– estetyczny
aesthetic damage
rozpocznij naukę
– szkoda estetyczna
aesthetic value
rozpocznij naukę
– walor estetyczny
affair
rozpocznij naukę
– sprawa
foreign affairs
rozpocznij naukę
– sprawy zagraniczne
private affair
rozpocznij naukę
– sprawa prywatna
public affair
rozpocznij naukę
– sprawa publiczna
affect
rozpocznij naukę
– naruszać [np. prawo]; wpływać na, dotyczyć
affect the applicant’s legal situation directly
rozpocznij naukę
– wpływać bezpośrednio na sytucję prawną skarżącego
affect sb’s interests
rozpocznij naukę
– szkodzić czyimś interesom
affidavit
rozpocznij naukę
– oświadczenie pisemne [zwłaszcza złożone pod przysięgą]
to swear an affidavit
rozpocznij naukę
– składać oświadczenie pod przysięgą
affiliation
rozpocznij naukę
– pochodzenie; przynależność; powiązanie
affiliation order
rozpocznij naukę
– orzeczenie ustalające pochodzenie dziecka i zasądzające alimenty
affiliation proceedings
rozpocznij naukę
– postępowanie w sprawie o ustalenie pochodzenie dziecka
maternal affiliation
rozpocznij naukę
– pochodzenie [dziecka] od matki macierzyństwo
paternal affiliation
rozpocznij naukę
– pochodzenie [dziecka] od ojca ojcostwo
political affiliations
rozpocznij naukę
– przynależność polityczna
to establish affiliation
rozpocznij naukę
– ustalić pochodzenie [dziecka]
affinity
rozpocznij naukę
– podobieństwo; powinowactwo sympatia związki stosunki
close affinity
rozpocznij naukę
– wyraźne podobieństwo bliskie powinowactwo ścisłe związki
political affinity
rozpocznij naukę
– sympatie /związki/ polityczne
affirm
rozpocznij naukę
– potwierdzać; twierdzić (that - że)
affirmation
rozpocznij naukę
– potwierdzenie zapewnienie oświadczenie uroczyste przyrzeczenie [zamiast przysięgi]
solemn affirmation
rozpocznij naukę
– uroczyste przyrzeczenie [zamiast przysięgi, wywierające takie same skutki]
affirmative
rozpocznij naukę
– twierdzący, pozytywny
affirmative action
rozpocznij naukę
– akcja afirmatywna [polityka polegająca na uprzywilejowanym traktowaniu kobiet i różnego rodzaju mniejszości, mająca na celu wyrównanie szans w kształceniu i zatrudnieniu]
affirmative opinion
rozpocznij naukę
– pozytywna opinia
affirmative reply /response/
rozpocznij naukę
– odpowiedź twierdząca
in the event of affirmative reply
rozpocznij naukę
– w przypadku odpowiedzi twierdzącej
affirmative vote
rozpocznij naukę
głos „za"
in the affirmative
rozpocznij naukę
– w przypadku odpowiedzi twierdzącej
to reply /answer respond/ in the affirmative
rozpocznij naukę
– odpowiedzieć, twierdząco
afford
rozpocznij naukę
– udzielać, przyznawać
afford protection
rozpocznij naukę
– udzielić ochrony
afford a satisfaction /redress/
rozpocznij naukę
– [o sądzie] orzec zadośćuczynienie, przyznać zadośćuczynienie
affordability
rozpocznij naukę
– dostępność, przystępność [zwłaszcza finansowa]
affordable
rozpocznij naukę
– dostępny, przystępny [zwłaszcza finansowo]
affordable price
rozpocznij naukę
– przystępna cena
affray
rozpocznij naukę
– bójka
aforementioned
rozpocznij naukę
– wyżej wspomniany
aforesaid
rozpocznij naukę
– wyżej wymieniony
age
rozpocznij naukę
– wiek
age bracket
rozpocznij naukę
– przedział wiekowy
age of eligibility
rozpocznij naukę
– wiek uprawniający [np. do przejścia na emeryturę]
full age
rozpocznij naukę
– pełnoletność
marriageable age
rozpocznij naukę
– wiek uprawniający do zawarcia związku małżeńskiego
pensionable age
rozpocznij naukę
– wiek emerytalny
retirement age
rozpocznij naukę
– wiek emerytalny
agency
rozpocznij naukę
– agencja; organ; organizacja
agency agreement /contract/
rozpocznij naukę
– umowa agencji
adoption agency
rozpocznij naukę
– ośrodek adopcyjny
Community Fisheries Control Agency
rozpocznij naukę
– |UE| Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa
estate agency
rozpocznij naukę
agencja nieruchomości
European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders
rozpocznij naukę
– |UE| Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych
European Agency for Reconstruction
rozpocznij naukę
– |UE| Europejska Agencja Odbudowy
European Agency for Safety and Health at Work
rozpocznij naukę
– |UE| Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy
European Aviation Safety Agency
rozpocznij naukę
– |UE| Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
European Chemicals Agency
rozpocznij naukę
– |UE| Europejska Agencja Chemikaliów
European Defence Agency
rozpocznij naukę
– |UE| Europejska Agencja Obrony
European Environment Agency
rozpocznij naukę
– |UE| Europejska Agencja Ochrony Środowiska
European Fundamental Rights Agency
rozpocznij naukę
– |UE| Europejska Agencja Praw Podstawowych
European Maritime Safety Agency
rozpocznij naukę
– |UE| Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego
European Medicines Agency
rozpocznij naukę
– |UE| Europejska Agencja Leków
European Network and Information Security Agency
rozpocznij naukę
– |UE| Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
European Railway Agency
rozpocznij naukę
– |UE| Europejska Agencja Kolejowa
executive agency
rozpocznij naukę
– |UE| agencja wykonawcza
intervention agency
rozpocznij naukę
– agencja interwencyjna
governmental agency
rozpocznij naukę
– agencja rządowa
law enforcement agency
rozpocznij naukę
– organ ścigania
placement agency
rozpocznij naukę
– biuro pośrednictwa pracy
public placement agency
rozpocznij naukę
– publiczne /państwowe/ biuro pośrednictwa pracy
agent
rozpocznij naukę
– pełnomocnik, przedstawiciel
agents of the sobering up centre
rozpocznij naukę
– personel izby wytrzeźwień
agent of the State
rozpocznij naukę
– funkcjonariusz państwa
authorized agent
rozpocznij naukę
– upoważniony przedstawiciel /pełnomocnik/
commercial agent
rozpocznij naukę
– przedstawiciel handlowy
commission agent
rozpocznij naukę
– komisant
estate agent
rozpocznij naukę
– pośrednik w obrocie nieruchomościami
forwarding agent
rozpocznij naukę
– spedytor
insurance agent
rozpocznij naukę
– agent ubezpieczeniowy
patent agent
rozpocznij naukę
– rzecznik patentowy
travel agent
rozpocznij naukę
– biuro podróży, agent biura podróży
to act as agent
rozpocznij naukę
– działać jako pełnomocnik
aggravate
rozpocznij naukę
– pogarszać, pogłębiać, zaostrzać
aggravate the damage
rozpocznij naukę
– zwiększyć szkodę
aggravated
rozpocznij naukę
– kwalifikowany, zuchwały, ciężki
aggravated assault
rozpocznij naukę
– napaść z bronią w ręku
aggravated battery
rozpocznij naukę
– ciężkie pobicie
aggravated damages
rozpocznij naukę
– |common law| odszkodowanie kwalifikowane [odszkodowanie w znacznej wysokości mające na celu rekompensatę poszkodowanemu strat moralnych o szczególnie dotkliwym charakterze lub spowodowanych wyjątkowo niskimi pobudkami sprawcy]
aggravated extortion
rozpocznij naukę
– wymuszenie rozbójnicze
aggravated theft
rozpocznij naukę
– kradzież rozbójnicza /zuchwała/
aggravating
rozpocznij naukę
– obciążający
aggravating circumstance
rozpocznij naukę
– okoliczność obciążająca
aggravation
rozpocznij naukę
– pogorszenie; zaostrzenie
aggravation of the penalty
rozpocznij naukę
– zaostrzenie kary
aggregate
rozpocznij naukę
– suma łączny suma
in aggregate
rozpocznij naukę
- w sumie, łącznie
aggregate cost
rozpocznij naukę
– całkowity koszt
aggrieved
rozpocznij naukę
– poszkodowany
aggrieved party
rozpocznij naukę
– strona poszkodowana
agreed
rozpocznij naukę
– ustalony, uzgodniony
agreed price
rozpocznij naukę
– ustalona /uzgodniona/ cena
agreement
rozpocznij naukę
– umowa, porozumienie
agreement in the form of an exchange of letters
rozpocznij naukę
– umowa w formie wymiany listów
Agreement on the European Economic Area
rozpocznij naukę
– Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym
abrogation of an agreement
rozpocznij naukę
– wypowiedzenie /uchylenie/ umowy
agency agreement
rozpocznij naukę
– umowa agencji
amicable agreement
rozpocznij naukę
– ugoda
association agreement
rozpocznij naukę
– umowa stowarzyszeniowa
bilateral agreement
rozpocznij naukę
– umowa dwustronna
closed shop agreement
rozpocznij naukę
– porozumienie między związkiem zawodowym a przedsiębiorcą, na mocy którego warunkiem zatrudnienia w zakładzie przedsiębiorcy jest członkostwo w konkretnym związku zawodowym
collective agreement
rozpocznij naukę
– układ zbiorowy, porozumienie zbiorowe
collective employment agreement
rozpocznij naukę
– układ zbiorowy pracy
credit agreement
rozpocznij naukę
– umowa o kredyt
delivery agreement
rozpocznij naukę
– umowa dostawy
deposit agreement
rozpocznij naukę
– umowa przechowania
double taxation agreement
rozpocznij naukę
– umowa [międzynarodowa] o unikaniu wzajemnego opodatkowania
employment agreement
rozpocznij naukę
– umowa o pracę
exclusivity agreement
rozpocznij naukę
– umowa na wyłączność
fictitious agreement
rozpocznij naukę
– fikcyjna umowa
franchise agreement
rozpocznij naukę
– umowa franchisingowa
General Agreement on Tariffs and Trade
rozpocznij naukę
– |międzynar.| Układ Ogólny w sprawie taryf celnych i handlu
General Agreement on Trade in Services
rozpocznij naukę
– |międzynar.| Układ ogólny w sprawie handlu usługami
hire purchase agreement
rozpocznij naukę
– umowa sprzedaży ratalnej
horizontal agreement
rozpocznij naukę
– |konkur.| porozumienie horyzontalne
international agreement
rozpocznij naukę
– umowa międzynarodowa
lease agreement
rozpocznij naukę
– umowa najmu /dzierżawy/
leasehold agreement
rozpocznij naukę
– umowa dzierżawy
loan agreement
rozpocznij naukę
– umowa pożyczki /kredytowa/
model agreement
rozpocznij naukę
– umowa modelowa /wzorcowa/
mutual recognition agreement
rozpocznij naukę
– |międzynar.| porozumienie o wzajemnym uznawaniu [np. w dziedzinie normalizacji i certyfikacji]
non-renewal of the contract /agreement/
rozpocznij naukę
– nieprzedłużenie umowy
oral agreement
rozpocznij naukę
– umowa w formie ustnej
plea-bargain agreement
rozpocznij naukę
– umowa między oskarżycielem a oskarżonym, której skutkiem jest łagodniejszy wymiar kary w zamian za współpracę z wymiarem sprawiedliwości
pre-accession agreement
rozpocznij naukę
– umowa przedakcesyjna
preliminary agreement
rozpocznij naukę
– umowa przedwstępna
quasi-lease agreement
rozpocznij naukę
– umowa podobna do najmu /dzierżawy/
reciprocal agreement
rozpocznij naukę
– umowa wzajemna
renewal of an agreement
rozpocznij naukę
– przedłużenie umowy
rental agreement
rozpocznij naukę
– umowa najmu
renunciation of the agreement
rozpocznij naukę
– odstąpienie od /wypowiedzenie/ umowy
rescission of the agreement
rozpocznij naukę
– unieważnienie /rozwiązanie/ umowy
specific agreement
rozpocznij naukę
– umowa szczególna /szczegółowa/
supplementary agreement
rozpocznij naukę
– dodatkowe porozumienie /umowa/
tacit agreement
rozpocznij naukę
– milczące porozumienie, milcząca zgoda
tenancy agreement
rozpocznij naukę
– umowa dzierżawy /najmu/
tripartite agreement
rozpocznij naukę
– umowa /porozumienie/ trójstronna
verbal agreement
rozpocznij naukę
– ustne porozumienie /umowa/
vertical agreement
rozpocznij naukę
– |konkur.| porozumienie wertykalne
with the agreement (of sb)
rozpocznij naukę
– za porozumieniem /zgodą/ (kogoś)
to abide by an agreement
rozpocznij naukę
– dotrzymywać umowy
to accede to an agreement
rozpocznij naukę
– przystąpić do umowy
to cancel an agreement
rozpocznij naukę
– unieważnić umowę
to conclude an agreement
rozpocznij naukę
– zawrzeć umowę
to draw up an agreement
rozpocznij naukę
– sporządzić umowę
to invalidate an agreement
rozpocznij naukę
– unieważnić umowę, uznać umowę za nieważną
to perform an agreement
rozpocznij naukę
– wykonać umowę
to reach an agreement
rozpocznij naukę
– osiągnąć porozumienie
to renew an agreement
rozpocznij naukę
– przedłużyć umowę
to repudiate an agreement
rozpocznij naukę
– wypowiedzieć umowę
to rescind an agreement
rozpocznij naukę
– unieważnić umowę
to sign an agreement
rozpocznij naukę
– podpisać umowę
to signify sb’s agreement (to sth)
rozpocznij naukę
– zgodzić się, wyrazić zgodę (na coś)
to terminate an agreement
rozpocznij naukę
– rozwiązać /wypowiedzieć/ umowę
to violate an agreement
rozpocznij naukę
– naruszyć umowę
agricultural
rozpocznij naukę
– rolny
agricultural plot
rozpocznij naukę
– działka rolna
common agricultural policy
rozpocznij naukę
– |UE| wspólna polityka rolna
aid
rozpocznij naukę
– pomoc
financial aid
rozpocznij naukę
– pomoc finansowa
legal aid
rozpocznij naukę
– pomoc prawna
state aid
rozpocznij naukę
– pomoc państwowa /publiczna/
structural aid
rozpocznij naukę
– pomoc strukturalna
aid and abet sth
rozpocznij naukę
– być współsprawcą przestępstwa, udzielić pomocy w dokonaniu przestępstwa

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.