łacińska terminologia prawnicza - prawo handlowe

 0    93 fiszki    glorfi57
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
vinculum iuris
rozpocznij naukę
węzeł prawny
creditor
rozpocznij naukę
wierzyciel
debitor
rozpocznij naukę
dłużnik
obligatio, obligare
rozpocznij naukę
zobowiązanie, zobowiązywać
in natura
rozpocznij naukę
(świadczenie) w naturze
inter partes
rozpocznij naukę
zobowiązania między stronami
obligatio naturalis
rozpocznij naukę
zobowiązanie naturalne, nie można dochodzić na drodze procesowej
obligatio civilis
rozpocznij naukę
zobowiązania cywilne, mogą być dochodzone za pomocą actio in personam
dare
rozpocznij naukę
dać, przeniesienie prawa własności
facere/non facere
rozpocznij naukę
działać/zaniechać
pati
rozpocznij naukę
znosić
praestere
rozpocznij naukę
być odpowiedzialnym za coś lub ręczyć
impossibilium nulla obligatio est
rozpocznij naukę
do rzeczy niemożliwych nie można się zobowiązać
ius variandi
rozpocznij naukę
prawo wyboru świadczenia
plus petitio
rozpocznij naukę
żądanie w procesie więcej niż wynosi saldo wzajemnych wierzytelności
genus perire non censetur
rozpocznij naukę
uważa się że gatunek nie ginie
res fungibiles sunt quae pondere, numero, mensura consistunt
rozpocznij naukę
rzeczy oznaczone co do gatunku to te, które opierają się na wadze, liczbie i mierze
species perit ei cui debetur
rozpocznij naukę
rzecz oznaczona indywidualnie przepada temu komu się należy
damnum emergens
rozpocznij naukę
wynikła szkoda
lucrum cessans
rozpocznij naukę
nie uzyskanie korzyści
pretium
rozpocznij naukę
cena
cena po polsku
pretium commune
rozpocznij naukę
cena powszechna
pretium singulare
rozpocznij naukę
cena jednostkowa
pretium affectionis
rozpocznij naukę
cena sentymentalna
ius moderandi
rozpocznij naukę
prawo umiarkowania, cena nie powinna być zawyżona
ius retentionis
rozpocznij naukę
prawo zatrzymywania rzeczy(np. posagu po rozwodzie)
ius tollendi
rozpocznij naukę
zatrzymanie nakładów zbytkowych
obligatio alternativa
rozpocznij naukę
zobowiązanie przemienne, zwrócenie w naturze lub zapłacenie sumy oszacowania jeśli niemożliwe w naturze
facultas alternativa
rozpocznij naukę
upoważnienie przemienne, wykonanie innego świadczenia niż świadczenie główne
datio in solutum
rozpocznij naukę
spełnienie świadczenia w celu uwolnienia się od zobowiązania
negotium mixtum cum donatione
rozpocznij naukę
czynność mieszana, poł. darowizny z inną czynnością odpłatną lub nieodpł.(sprzedaż za symb. złotówkę)
via facti
rozpocznij naukę
drogą faktów
pactum
rozpocznij naukę
umowa
pactum in favorem tertii
rozpocznij naukę
umowa na korzyść os. trzeciej
lex commissoria
rozpocznij naukę
klauzula przepadku, wierzyciel staje się właścicielem
contrahere
rozpocznij naukę
zobowiązywać się
pactum de contrahendo
rozpocznij naukę
umowa o zawarcie umowy
contractus innominatus
rozpocznij naukę
kontrakt nie nazwany
do ut des
rozpocznij naukę
daję byś dał
do ut facias
rozpocznij naukę
daję byś wykonał
facio ut des
rozpocznij naukę
czynię byś dał
facio ut facias
rozpocznij naukę
czynię byś wykonał
pacta sunt servanda
rozpocznij naukę
umów należy dochowywać
rebus sic stantibus
rozpocznij naukę
w danym stanie sprawy, umowa obowiązuje w danych okolicznościach
exceptio non adimpleti contractus
rozpocznij naukę
zarzyt nie dopełnienia zobowiązania kontraktu
dolus
rozpocznij naukę
podstęp(umyślna wina)
culpa
rozpocznij naukę
wina(nieumyślna)
culpa in eligendo
rozpocznij naukę
wina w wyborze (niewłaściwy personel)
culpa in constudiendo
rozpocznij naukę
wynikająca z obowiązku szczególnego strzeżenia rzeczy
culpa in contrahendo
rozpocznij naukę
niedbalstwo przy zawieraniu umów
culpa in abstracto
rozpocznij naukę
nie zachowanie staranności wg wzorca abstrakcyjnego
culpa lata
rozpocznij naukę
grube niedbalstwo
culpa levis
rozpocznij naukę
niedochowanie staranności
culpa levissima
rozpocznij naukę
niedbalstwo
casus
rozpocznij naukę
kazus prawny(wzięty z praktyki przypadek)
vis maior
rozpocznij naukę
siła wyższa
vis cui humana infirmitas resistere non potest
rozpocznij naukę
siła, której słabość ludzka nie jest w stanie się oprzeć
compensatio
rozpocznij naukę
potrącenie(wzajemne zaliczenie długów i wierzytelności), kompensacja
compensatio lucri cum damno
rozpocznij naukę
potrącenie zysku ze stratą; wspólnik nie może odliczyć od straty, za którą odpowiada, zysku jaki przysporzył spółce swoją pracą
novatio
rozpocznij naukę
odnowienie, sposób wygaśnięcia zobowiązania polegający na jego przemianie w inne zobowiązanie
confusio
rozpocznij naukę
połączenie osoby dłużnika i wierzyciela, przez co zobowiązanie wygasa
cessio
rozpocznij naukę
odstąpienie, przekazanie dóbr
cessio legis
rozpocznij naukę
odstąpienie od uprawnień
pactum de non cedendo
rozpocznij naukę
umowa o nieodstąpieniu
pactum de non alienando
rozpocznij naukę
umowa o niealienowaniu
acctio Pauliana
rozpocznij naukę
skarga, która miała być stosowana wobec osób, które odniosły korzyści z nieuczciwych rozporządzeń majątkiem przez dłużnika
emptio
rozpocznij naukę
kupno
emptio rei speratae
rozpocznij naukę
kupno rzeczy przyszłej(np. dziecka określonej niewolnicy)
emptio spei
rozpocznij naukę
kupno szansy
cuius commodum eius periculum
rozpocznij naukę
kto ma korzyść, na tym spoczywa ryzyko utraty
res in commercio
rozpocznij naukę
rzeczy będące w obocie
res extra commercium
rozpocznij naukę
rzeczy wyłączone z obrotu prawnego
dicta et promissa
rozpocznij naukę
powiedziane i przyrzeczone
pactum reservati dominii
rozpocznij naukę
umowa z zastrzeżeniem własności(na rzecz sprzedawcy do momentu zapłaty ceny)
pactum displicentiae
rozpocznij naukę
umowa o zwrot rzeczy, np. sprzedaż na próbę
emptio ad gustum
rozpocznij naukę
kupno z zastrzeżeniem, że kupujący będzie mógł zwrócić rzecz jeśli nie będzie mu odpowiadała
pactum de retroemendo
rozpocznij naukę
zobowiązanie odkupienia przez sprzedawcę rzeczy na życzenie kupjącego
locatio conductio rei
rozpocznij naukę
najem rzeczy
locatio conductio operis
rozpocznij naukę
najem dzieła(płaci się za skończone dzieło)
locatio conductio operarum
rozpocznij naukę
najem pracy(płaci się za samą pracę)
locator
rozpocznij naukę
dający w najem
conductor
rozpocznij naukę
biorący w najem
merx
rozpocznij naukę
czynsz
depositum
rozpocznij naukę
kontrakt przechowania
depositum irregulare
rozpocznij naukę
depozyt nieprawidłowy, depozytariusz staje się właścicielem rzeczy
contractus mohatre
rozpocznij naukę
pożyczka(rzeczy oznaczone indywidualnie)
negotiorum gestio
rozpocznij naukę
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
mandatum
rozpocznij naukę
zlecenie
conditionum
rozpocznij naukę
powództwo z tytułu dochodzenia należności
condictio indebiti
rozpocznij naukę
skarga, roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia, spełnienie świadczenia w błędnym przekonaniu o istnieniu długu
affectio societatis
rozpocznij naukę
wola pozostawania w spółce
tempus deliberali
rozpocznij naukę
czas do podjęcia decyzji
pro viribus patrimonii
rozpocznij naukę
do wysokości majątku spadkowego

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.