łacińska terminologia prawnicza

 0    179 fiszek    olka92zdw
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie język polski Odpowiedź język polski
ubi societas ibi ius
rozpocznij naukę
gdzie państwo, tam prawo
fontes iuris
rozpocznij naukę
źródła prawa
ex nihilo
rozpocznij naukę
z niczego
mos maiorum
rozpocznij naukę
zwyczaj przodków
consuetudo
rozpocznij naukę
zwyczaj
conuetudines loci
rozpocznij naukę
zwyczaje miejsca
consuetudines in scriptis redactae
rozpocznij naukę
zwyczaje spisane
utilitas
rozpocznij naukę
korzyść
ius particulare
rozpocznij naukę
prawo miejscowe
ius universale
rozpocznij naukę
prawo powszechne
ius cogens
rozpocznij naukę
prawo bezwzględnie wiążące
ius dispositivum
rozpocznij naukę
prawo względnie wiążące
ius est ars boni et aequi
rozpocznij naukę
prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne
fit
rozpocznij naukę
być
volendi et scienti non fit iniuria
rozpocznij naukę
chcącemu i wiedzącemu nie dzieje się krzywda
veniam legenti
rozpocznij naukę
przywilej czytania
veniam scribendi
rozpocznij naukę
przywilej pisania
ignorantia iuris nocet
rozpocznij naukę
nieznajomość prawa szkodzi
ignorantia facti non nocet
rozpocznij naukę
nieznajomość faktów nie szkodzi
ingorantia iuris non exculpat/excusat
rozpocznij naukę
nieznajomość prawa nie uwalnia od winy
glossa
rozpocznij naukę
dopisek, komentarz
glossa ordinaria
rozpocznij naukę
glosa zasadnicza
ius ducale
rozpocznij naukę
prawo książęce
dux
rozpocznij naukę
książę
forum
rozpocznij naukę
agora, rynek
forum romanum
rozpocznij naukę
miejsce targowe i sądowe Rzymian
loca forensia
rozpocznij naukę
miejsce targowe
forum liberum
rozpocznij naukę
rynek zwolniony z opłat
census fori
rozpocznij naukę
opłata targowa
privilegium fori
rozpocznij naukę
przywilej skorzystania z sądu
preascriptio fori
rozpocznij naukę
przedawnienie
actor sequitur forum rei
rozpocznij naukę
powód idzie na sąd pozwanego
reus
rozpocznij naukę
pozwany
actor
rozpocznij naukę
powód
ecclesia vivit romana lege
rozpocznij naukę
kościół żyje prawem rzymskim
consortium totius vitae
rozpocznij naukę
wspólnota całego życia
consortium omnis vitae
rozpocznij naukę
wspólnota wszelkiego życia
causae spirituales
rozpocznij naukę
sprawy duchowe
causae saeculares
rozpocznij naukę
sprawy świeckie
ius pertined ad personas, res, actiones
rozpocznij naukę
prawo dotyczy osób, rzeczy i skarg
lex perfecta
rozpocznij naukę
sankcja nieważności
lex imprefecta
rozpocznij naukę
brak sankcji
lex minus quam perfecta
rozpocznij naukę
kara za dokonanie czynności
lex plus quam perfecta
rozpocznij naukę
kara + sankcja nieważności
iuxta legem
rozpocznij naukę
działanie zgodne z przepisami
praeter legem
rozpocznij naukę
obok ustawy, w celu obejścia przepisów
contra legem
rozpocznij naukę
wbrew ustawie, przepisom
ratio legis
rozpocznij naukę
cel ustawy
ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
rozpocznij naukę
gdzie ten sam cel ustawy, ten sam termin ustawy
a contrario
rozpocznij naukę
z przeciwieństwa
per analogia legis
rozpocznij naukę
(rozumowanie) przez podobieństwo w obrębie jednej ustawy
per analogia iuris
rozpocznij naukę
(rozumowanie) przez podobieństwo w obrębie całego systemu prawnego
praesumptio facti
rozpocznij naukę
domniemanie z faktów
praesumptio iuris tantum
rozpocznij naukę
domniemanie prawne mające charakter wzruszalny
praesumptio iuris ac de iure
rozpocznij naukę
domniemanie prawne niewzruszalne
lex generalis
rozpocznij naukę
ustawa ogólna
lex specialis
rozpocznij naukę
ustawa szczegółowa
de lege lata
rozpocznij naukę
dot. ustawy już uchwalonej
de lege ferenda
rozpocznij naukę
ustawa powinna zostać uchwalona
legem ferre
rozpocznij naukę
uchwalać ustawę
erga omnes
rozpocznij naukę
wobec wszystkich
actiones in rem
rozpocznij naukę
skargi o charakterze rzeczowym (wobec wszystkich)
inter partes
rozpocznij naukę
między stronami
actiones in personam
rozpocznij naukę
skargi o charakterze osobistym (między stronami)
legatum per vindicationem
rozpocznij naukę
zapis testamentowy przenoszący prawo posiadania
legatum per damnationem
rozpocznij naukę
zapis testamentowy tworzący zobowiązanie
abrogare
rozpocznij naukę
odwoływać, usuwać
subrogare
rozpocznij naukę
wybierać zastępczo
noxa caput sequitur
rozpocznij naukę
szkoda podąża za sprawcą
da mihi factum, dabo tibi ius
rozpocznij naukę
daj mi fakt, dam ci prawo
iura novit curia
rozpocznij naukę
prawa zna sąd
clara non sunt interpretanda
rozpocznij naukę
rzeczy oczywistych się nie interpretuje
ex difinitione
rozpocznij naukę
z definicji
qui suo iure utitur, neminem laedit
rozpocznij naukę
kto korzysta ze swego prawa, nikomu nie szkodzi
prior tempore, potior iure
rozpocznij naukę
wcześniejszy w czasie, lepszy w prawie (lepsza pozycja posiadającego0
expressis verbis
rozpocznij naukę
wyrażone słowem
per factia concludentia
rozpocznij naukę
w drodze faktów dokonanych
numerus clausus
rozpocznij naukę
określona liczba
prima facie
rozpocznij naukę
na pierwszy rzut oka
genus
rozpocznij naukę
rzeczy oznaczone gatunkowo
species
rozpocznij naukę
rzeczy oznaczone indywidualnie
genus perire non censetur
rozpocznij naukę
uważa się, że gatunek nie wymiera
inter vivos
rozpocznij naukę
między żyjącymi
mortis causa
rozpocznij naukę
na wypadek śmierci
causa solvendi
rozpocznij naukę
z tytułu uwolnienia się od zobowiązania
causa donandi
rozpocznij naukę
z tytułu darowizny
causa obligandi vel acquirendi
rozpocznij naukę
z tytułu z zobowiązania kogoś lub nabycia korzyści majątkowej
ad incertas personas
rozpocznij naukę
do niepewnych osób
ad solemnitatem
rozpocznij naukę
forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności
ad probationem
rozpocznij naukę
forma czynności prawnej zastrzeżona dla celów dowodowych
ad eventum
rozpocznij naukę
forma czynności prawnej zastrzeżona dla wywołania określonych skutków prawnych
reservatio mentalis
rozpocznij naukę
zastrzeżenie dokonane w myśli
essentialia negotii
rozpocznij naukę
istotne elementy czynności prawnej
naturalia negotii
rozpocznij naukę
przedmiotowo nieistotne elementy czynności prawnej
accidentalia negotii (condicio, terminus, modus)
rozpocznij naukę
klauzule dodatkowe czynności prawnej (warunek, termin, miejsce)
dies a quo
rozpocznij naukę
termin początkowy
dies ad quem
rozpocznij naukę
termin końcowy
computatio civilis
rozpocznij naukę
komputacja rzymska (wliczamy pierwszy dzień, ale nie ostatni)
ex nunc
rozpocznij naukę
od teraz
ex tunc
rozpocznij naukę
od momentu zawarcia czynności prawnej
verba legis
rozpocznij naukę
brzmienie ustawy
ex contractu
rozpocznij naukę
z kontraktu
ex delicto
rozpocznij naukę
z czynu niedozwolonego
quasi
rozpocznij naukę
tak jakby
res omnium communes
rozpocznij naukę
rzeczy wspólne wszystkim ludziom
iura in re aliena
rozpocznij naukę
prawa na rzeczy cudzej
servitutes
rozpocznij naukę
służebność
hypotheca, pignus
rozpocznij naukę
zastaw
emphitetusa
rozpocznij naukę
dzierżawa wieczysta
superficies
rozpocznij naukę
prawo wzniesienia budynku na cudzym gruncie
superficies solo cedit
rozpocznij naukę
to co jest na powierzchni przypada gruntowi
ius possidendi
rozpocznij naukę
prawo posiadania
ius dispondendi
rozpocznij naukę
prawo do dysponowania rzeczą
ius utendi
rozpocznij naukę
prawo użytkowania
ius abutendi
rozpocznij naukę
prawo zużycia
nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
rozpocznij naukę
nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
accessio possesionis
rozpocznij naukę
doliczenie posiadania
accessio temporis
rozpocznij naukę
doliczenie czasu
in statu usucapiendi
rozpocznij naukę
w sytuacji prowadzącej do zasiedzenia
lege non distinguente
rozpocznij naukę
ustawa nie rozróżnia
dominium directum
rozpocznij naukę
własność zwierzchnia
dominium utile
rozpocznij naukę
własność użytkowa
condominium pro indiviso
rozpocznij naukę
współwłasność niepodzielna
rei vindicatio
rozpocznij naukę
skarga wydobywcza
actio negatoria
rozpocznij naukę
skarga o naruszenie posiadania
non facere, pati
rozpocznij naukę
zaniechać, znosić
confussio
rozpocznij naukę
połączenie (nieruchomości z ruchomościami)
usus
rozpocznij naukę
użytkowanie rzeczy z pobieraniem co najwyżej części pożytków (na własny użytek)
ususfructus
rozpocznij naukę
użytkowanie wraz z pobieraniem pożytków bez zużywania
quasi ususfructus
rozpocznij naukę
prawo pobierania pożytków z rzeczy używanej
civiliter
rozpocznij naukę
korzystanie z umiarem
servitus in faciendo consistere nequit
rozpocznij naukę
służebność nie może polegać na pozytywnym działaniu właściciela nieruchomości
pignus antichreticum
rozpocznij naukę
pożytki idą na spłatę kapitału
corpus
rozpocznij naukę
faktyczne posiadanie
animus
rozpocznij naukę
wola posiadania
animus rem sibi habendi, animus possidendi
rozpocznij naukę
wola posiadania rzzeczy dla siebie
animus rem aliendi habendi, animus possidendi pro alieno
rozpocznij naukę
wola posiadania rzeczy dla drugiego
nemo sibi ipse iure causam possesionis mutare potest
rozpocznij naukę
nikt sam dla siebie nie może zmienić przyczyny posiadania
possessio vitosa
rozpocznij naukę
posiadanie wadliwe
precario dans
rozpocznij naukę
ten, który daje w bezpłatne użytkowanie
precario accipiens
rozpocznij naukę
ten, który bierze w bezpłatne użytkowanie
beneficium possessionis
rozpocznij naukę
dobrodziejstwo posiadania
beneficium aetatis
rozpocznij naukę
dobrodziejstwo wieku
beneficium competentiae
rozpocznij naukę
pozostawienie środków potrzebnych do życia
beneficium inventarii
rozpocznij naukę
odpowiadanie do wysokości masy spadkowej
beneficium divisionis
rozpocznij naukę
dobrodziejstwo podziału
beneficium separationis
rozpocznij naukę
dobrodziejstwo oddzielenia majątku własnego od spadkowego
beneficium abstinendi
rozpocznij naukę
dobrodziejstwo powstrzymania się od przyjęcia spadku
traditio brevi manu
rozpocznij naukę
przeniesienie prawa posiadania, kiedy dzierżawca już wcześniej faktycznie posiadał rzecz
longa manu traditio
rozpocznij naukę
przeniesienie prawa własności bez fizycznego zetknięcia się z rzeczą
constitutum possessorium
rozpocznij naukę
przeniesienie prawa własności bez rzeczywistego przekazania
traditio symbolica
rozpocznij naukę
symboliczne przeniesienie prawa własności
traditio puellae
rozpocznij naukę
przekazanie córki przez ojca panu młodemu
traditio ante ostium ecclesiae
rozpocznij naukę
ojciec oddaje panu młodemu pannę młodą przed kościołem
traditio instrumentii
rozpocznij naukę
wydanie dokumentów
conditio sine qua non...
rozpocznij naukę
warunek, bez którego nie...
ex lege
rozpocznij naukę
z ustawy
ex testamento
rozpocznij naukę
z testamentu
seccessio per universitatem
rozpocznij naukę
sukcesja uniwersalna, nabycie praw w całości
successio
rozpocznij naukę
spadkobranie, dziedziczenie
abrogatio
rozpocznij naukę
przysposobienie
conventio in manum
rozpocznij naukę
wejście żony pod władzę męża
bonorum emptio
rozpocznij naukę
kupno majątku
nasciturus pro iam nato habetur quotiens de commodis eius agitur
rozpocznij naukę
poczęte dziecko jest uznawane za narodzone jeśli chodzi o jego korzyści
in capita
rozpocznij naukę
dziedziczenie wg głów
in stirpes
rozpocznij naukę
dziedziczenie wg szczepów
cum animo testandi
rozpocznij naukę
z myślą, że będzie to traktowane jako testament
favor testamendi, matrimoni, libertatis
rozpocznij naukę
korzyść testamentu, małżeństwa, wolności
lucidum intervallum
rozpocznij naukę
przebłysk świadomości
legatum
rozpocznij naukę
zapis w testamencie
legatum per damnationem
rozpocznij naukę
legat damnacyjny, roszczenie zapisobiorcy przeciw dziedzicowi
legatum per vindicationem
rozpocznij naukę
legat windykacyjny, dziedzic zobowiązany jest do wydania zapisobiorcy rzeczy
legatum per praeceptionem
rozpocznij naukę
spadkodawca dzieli spadek
legatum nominis
rozpocznij naukę
zapisanie wierzytelności
legatum liberationis
rozpocznij naukę
zwolnienie z długu
cum viribus hereditatis
rozpocznij naukę
odpowiedzialność za rzeczy spadkowe
pro viribus hereditatis
rozpocznij naukę
odpowiedzialność do masy spadkowej
hereditatis petitio
rozpocznij naukę
powództwo o wydanie spadku
separatio bonorum
rozpocznij naukę
oddzielenie dóbr majątku (własnego od spadkowego)

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.