łacina dla prawników paremie

 0    68 fiszek    urbikon
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

omnes homines aequales sunt
rozpocznij naukę
wszyscy ludzie są równi

crimina morte extinguuntur
rozpocznij naukę
przestępstwa wygasają na skutek śmierci

qui peccat ebrius, luat sobrius
rozpocznij naukę
kto grzeszy po pijanemu, ponosi karę na trzeźwo

fides bona contraria est freudi et dolo
rozpocznij naukę
dobra wola jest przeciwieństwem oszustwa i podstępu

in legibus fundamentum rei publicae
rozpocznij naukę
w ustawach jest fundament rzeczpospolitej, podstawa państwa prawa

locus regit actum
rozpocznij naukę
miejsce rządzi aktem prawnym, formą aktu prawnego

tempus regit actum
rozpocznij naukę
czas rządzi formą i ważnością aktu prawnego

lusus noxius in culpa est
rozpocznij naukę
winny jest ten, kto szkodzi podczas zabawy

ius nature est immutabile
rozpocznij naukę
prawo naturalne jest niezmienne

iustitia cernitur in suum cuique tribuendo
rozpocznij naukę
sprawiedliwość urzeczywistnia się w oddawaniu każdemu, co mu się należy

iustitia est fundamentum regnorum
rozpocznij naukę
sprawiedliwość jest fundamentem królestw

iustitia nemini neganda
rozpocznij naukę
nikomu nie należy odmawiać sprawiedliwości

ius et furi dicitur
rozpocznij naukę
nawet złodziejowi należy się sprawiedliwy proces

iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat
rozpocznij naukę
sprawiedliwość nie zna ojca ani matki, tylko bierze pod uwagę prawdę

leges bonae ex malis moribus procreantur
rozpocznij naukę
dobre ustawy powstają ze złych obyczajów

legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus
rozpocznij naukę
dobrą ustawę od złej w żaden inny sposób nie możemy odróżnić, jak tylko poprzez zgodność z prawem natury

scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
rozpocznij naukę
znać ustawę, to nie trzymać się jej słów, a jej sensu i znaczenia

sensum non verba spectamus
rozpocznij naukę
patrzymy na sens a nie na słowa

iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur
rozpocznij naukę
prawa są stanowione nie dla pojedynczych osób, ale dla ogółu

fere in omnibus poenalibus iudiciis et aetati et imprudentiae succurit
rozpocznij naukę
we wszystkich sprawach karnych bierze się pod uwagę wiek i brak doświadczenia

vanae voces populi non sunt audiendae
rozpocznij naukę
nie należy słuchać zwodniczych głosów ludu

non omne quod licet honestum est
rozpocznij naukę
nie wszystko, co jest dozwolone, jest przyzwoite

libertas inaestimabilis res est
rozpocznij naukę
wolność jest rzeczą bezcenną

male nostro iure uti non debemus
rozpocznij naukę
nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa

qui suo iure utitur neminem laedit
rozpocznij naukę
kto korzysta ze swojego prawa, nikomu nie szkodzi

nullus idoneus testis in re sua intellegitur
rozpocznij naukę
rozumie się, że nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie

leges ab omnibus intellegi debent
rozpocznij naukę
ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich

res nullius cedit primo occupanti
rozpocznij naukę
rzecz niczyja przypada temu, kto ją pierwszy zawłaszczył

poena constituitur in emendationem hominum
rozpocznij naukę
kary ustanawia się dla poprawy człowieka

nemo debet lucrati ex alieno damni
rozpocznij naukę
nikt nie może mieć korzyści z cudzej szkody

cogitationis poenam nemo patitur
rozpocznij naukę
nikt nie może ponosić kary za swoje myśli

culpa lata dolo aequiparatur
rozpocznij naukę
ciężkie niedbalstwo jest zrównywane z podstępem

nullus describatur reus, priusquam convincatur
rozpocznij naukę
nikomu nie należy przypisywać winy, zanim zostanie to dowiedzione

fiscus non erubescit
rozpocznij naukę
skarb państwa się nie wstydzi

iustitia non debe claudicare
rozpocznij naukę
sprawiedliwość nie powinna kuleć

hominum causa omne ius constitutum est
rozpocznij naukę
wszelkie prawa stanowione są ze względu na człowieka

utilitas publica privatae praeferri debet
rozpocznij naukę
należy brać pod uwagę korzyść publiczną przed prywatnymi interesami

notoria non egent probatione
rozpocznij naukę
oczywiste fakty nie wymagają dowodu

occidit qui non servar periturum, ubi potest
rozpocznij naukę
uważa się, że zabija ten, kto nie udzieli pomocy ginącemu, jeżeli może

semel commissa poena non evanescit
rozpocznij naukę
raz wymierzona kara nie popada w zapomnienie (nie zanika)

vigilantibus, non dormientibus, iura subveniunt
rozpocznij naukę
prawa przychodzą z pomocą starającym się a nie śpiącym

volenti non fit iniuria
rozpocznij naukę
chcącemu nie dzieje się krzywda (bezprawie)

pactum de sucessione futura est illecitum
rozpocznij naukę
umowa o przyszłe dziedziczenie jest niedozwolona przez prawo

pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanta
rozpocznij naukę
umowy, które zawierają w sobie przyczynę haniebną, nie są respektowane

obligatio semel extincta non reviviseit
rozpocznij naukę
zobowiązanie raz wygasłe nie odżywa na nowo

non pretii numeration, sed convenction perficit emptionem
rozpocznij naukę
nie zapłata ceny, lecz porozumienie stron czynią kupno wiążącym

ignorantia legis neminem excusat
rozpocznij naukę
nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia

ex iniuria ius non oritur
rozpocznij naukę
prawo nie rodzi się z bezprawia

nuptias non concubitas, sed consensus facit
rozpocznij naukę
małżeństwo powstaje nie przez faktyczne pożycie, ale na skutek porozumienia

pecuniae imperare oportet, non servire
rozpocznij naukę
pieniądzom należy rozkazywać, a nie im służyć

intentio inservire debet legibus, non leges intentioni
rozpocznij naukę
zamiar powinien służy ustawie, z nie ustawy woli (ustawy są ważniejsze)

servi legum sumus, ut liberi esse possimus
rozpocznij naukę
jesteśmy sługami ustaw, abyśmy mogli być wolni

scientia nobilitat
rozpocznij naukę
wiedza uszlachetnia

lex retro non agit
rozpocznij naukę
prawo nie działa wstecz

in dubio pro reo
rozpocznij naukę
wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego

nullum crimen sine lege
rozpocznij naukę
nie ma przestępstwa bez ustawy

pacta sunt servanta
rozpocznij naukę
umów należy dotrzymywać

superficies solo cedit
rozpocznij naukę
rzeczy na stałe przytwierdzone do gruntu należą do właściciela gruntu

nemo plus iuris in allium transferre potest quam ipse habet
rozpocznij naukę
nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada

clara non sunt interpretanda
rozpocznij naukę
rzeczy oczywistych nie trzeba interpretować

ignorantia iuris nocet
rozpocznij naukę
nieznajomość prawa szkodzi

ne bis in idem
rozpocznij naukę
nie można dwa razy sądzić się w tej samej sprawie

exceptiones non sunt extendendae
rozpocznij naukę
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco

ubi eadem legis ratio ibi eadem legis dispositio
rozpocznij naukę
tam, gdzie taki sam cel ustawy, tam powinna być taka sama dyspozycja

nemo iudex in causa sua
rozpocznij naukę
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie

volenti non fit iniuria
rozpocznij naukę
chcącemu nie dzieje się krzywda

cessante ratione cessat et lex ipsa
rozpocznij naukę
gdy znika przyczyna prawa, tam znika samo prawo

summum ius summa iniuria
rozpocznij naukę
najwyższe prawo może być największym bezprawiem


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.