łacina prawnicza część 2

 0    119 fiszek    agaantek13
drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

ad solemnitatem
rozpocznij naukę
czynność, która jest nieważna bez zachowania odpowiedniej formy

wg głów

in stirpes
rozpocznij naukę
wg szczepów

facultas alternativa
rozpocznij naukę
upoważnienie przemienne

mortis causa
rozpocznij naukę
na wypadek śmierci

cum animo testandi
rozpocznij naukę
wola sporządzenia testamentu

favor testamenti
rozpocznij naukę
taka interpretacja testamentu, która pozwoli utrzymać ten dokument w formie testamentu

legatum per vindicationem
rozpocznij naukę
legat windykacyjny

legatum per damnationem
rozpocznij naukę
legat damnacyjny

legatum nominis
rozpocznij naukę
legat, którego przedmiotem jest wierzytelność

legatum liberationis
rozpocznij naukę
legat powodujący zwolnienie z długu

transmissio hereditatis
rozpocznij naukę
przeniesienie prawa do spadku

od początku

od chwili obecnej

per facta concludentia
rozpocznij naukę
(stanie się spadkobiercą) przez czynności dorozumiane

portio portioni accrescit
rozpocznij naukę
udział przyrasta do udziału

qui testamento heres instituitur, in eodem testamento testis esse non potest
rozpocznij naukę
kto jest ustanowiony dziedzicem w testamencie, ten nie może być w nim świadkiem

cum viribus hereditatis
rozpocznij naukę
odpowiedzialność za długi spadkowe z samej rzeczy wchodzącej w skład majątku spadkowego

pro viribus hereditatis
rozpocznij naukę
odpowiedzialność za długi spadkowe tylko w granicach określonej wartości majątku spadkowego

successio anticipata
rozpocznij naukę
dziedziczenie uprzednie

tempus regit actum
rozpocznij naukę
czas rządzi prawem

in testamentis plenius testatoris intentionem scrutamur
rozpocznij naukę
w testamencie staramy się jak najdokładniej oddać zamiar spadkodawcy (aby interpretacja odzwierciedlała jego intencje)

nullum crimen nulla poena sine lege poenali anteriori
rozpocznij naukę
nie ma przestępstwa, nie ma kary, bez wcześniejszej ustawy

sine lege scripta
rozpocznij naukę
ustawa musi być spisana (jasno powiedziana)

sine lege certa
rozpocznij naukę
jasno określony czyn w ustawie

sine lege praevia
rozpocznij naukę
ustawa musi karać na przyszłość

vis absoluta
rozpocznij naukę
przymus bezwzględny

vis compulsiva
rozpocznij naukę
przymus względny (np. groźba)

dolus directus repentinus
rozpocznij naukę
zamiar bezpośredni nagły (impuls)

dolus directus praemeditatus
rozpocznij naukę
z góry przewidziane działanie

dolus eventualis
rozpocznij naukę
zamiar ewentualny


culpa dolo exorta
rozpocznij naukę
wina kombinowana, mieszana, umyślno - nieumyślna

iter delicti
rozpocznij naukę
formy stadialne przestępstwa

delictum putativum
rozpocznij naukę
przestępstwo urojone

nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur
rozpocznij naukę
nikt rozsądny nie karze ponieważ zostało dokonane przestępstwo, lecz aby nie popełniać go w przyszłości

in dubio pro reo
rozpocznij naukę
w razie wątpliwości należy orzekać na korzyść pozwanego/oskarżonego

dolus non praesumitus
rozpocznij naukę
złego zamiaru się nie domniemywa

reformatio in peius iudici appelatio non licet
rozpocznij naukę
sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać wyroku na niekorzyść oskarżonego

delicta parentum liberis non nocet
rozpocznij naukę
przestępstwa rodziców nie szkodzą dzieciom (dzieci nie powinny ponosić konsekwencji przestępstw rodziców)

crimina morte extinguuntur
rozpocznij naukę
przestępstwa wygasają razem ze śmiercią

reus in exceptione actor est
rozpocznij naukę
pozwany w wyniku ekscepcji wstępuje na miejsce powoda

ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
rozpocznij naukę
dowód spoczywa na powodzie

in criminalibus probationes debent esse luce clariores
rozpocznij naukę
w sprawach karnych dowody powinny być jaśniejsze niż światło

dominus litis
rozpocznij naukę
oskarżyciel jest panem procesu

qud non est in actis non est in mundo
rozpocznij naukę
czego nie ma w aktach, tego nie ma na świecie

verba volant, scripta manent
rozpocznij naukę
słowa uratują/to, co zapisane, pozostaje

testis ex auditu
rozpocznij naukę
zdawać sprawę z tego, cośmy słyszeli

delictum iuris gentium
rozpocznij naukę
przestępstwa prawa międzynarodowego

victimologia
rozpocznij naukę
nauka o ofierze

nieoficjalny/nie dający się poznać

ex officio
rozpocznij naukę
z urzędu

iudex inhabilis
rozpocznij naukę
sędzia wyłączony z procesu z mocy prawa

iudex suspectus
rozpocznij naukę
sędzia wyłączony z procesu na wniosek/żądanie stron

nemo iudex in propria (sua) causa
rozpocznij naukę
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie

forum delicti commissi
rozpocznij naukę
sąd właściwy ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa

forum praeventionis
rozpocznij naukę
sąd właściwy ze względu na pierwszeństwo podjęcia procesu

perpetuatio fori
rozpocznij naukę
uwiecznienie właściwości sądowej

forum connexitatis causarum
rozpocznij naukę
sąd właściwy ze względu na łączność spraw

connexorum idem est iudicium
rozpocznij naukę
ten sam sąd dla połączenia kilku spraw

causa principalis
rozpocznij naukę
główny czyn, z powodu którego prowadzi się postępowanie

causa accessoria
rozpocznij naukę
podstawa dodatkowa

res iudicata pro veritate habetur
rozpocznij naukę
ustalenia zawarte w wyroku przyjmuje się jako prawdę

ne bis in idem crimen iudicetur
rozpocznij naukę
nie można toczyć przestępstwa dwa razy w tej samej sprawie

confessio est regina probationum
rozpocznij naukę
przyznanie się jest królową dowodzenia

geminat peccatum, quam delicti non pudet
rozpocznij naukę
kto nie wstydzi się przestępstwa, podwaja swoją winę

gravior culpa gravior pena
rozpocznij naukę
czym większa wina, tym wyższa powinna być kara

errare humanum est
rozpocznij naukę
mylić się jest rzeczą ludzką

nemo se ipsum accusare tenetur
rozpocznij naukę
nikt nie jest zobowiązan do obciążania samego siebie

nemo prohibetur pluribus defensionibus uti
rozpocznij naukę
nikomu nie zakazuje się aby miał wielu obrońców

propter falsa
rozpocznij naukę
z powodu fałszerstwa

propter nova
rozpocznij naukę
z powodu nowych okoliczności, których sąd nie znał podczas wydawania wyroku

propter melius
rozpocznij naukę
ze względu na większe dobro

propter memoriam
rozpocznij naukę
ku pamięci

sententia debet esse conformis libello
rozpocznij naukę
wyrok powinien być zgodny z aktem oskrżenia

ius et furi dicitur
rozpocznij naukę
nawet złodziej powinien mieć prawo do sprawiedliwego wyroku sądowego

iurisdictio voluntaria
rozpocznij naukę
postępowanie niesporne

in dubio pro curia
rozpocznij naukę
w razie wątpliwości należy rozpatrywać sprawy przed sądem

lex fori processualis
rozpocznij naukę
obowiązuje prawo krajowe

iudicium - artus trium persona rum
rozpocznij naukę
sąd to postępowanie trzech osób

audiatur et altera pars
rozpocznij naukę
należy wysłuchać również drugiej strony

domini litis
rozpocznij naukę
strony są panami procesu

nemo iudem sine actore
rozpocznij naukę
nie ma procesu bez powoda

vigilantibus iura sunt scripts
rozpocznij naukę
prawa są stanowione dla osób starannych

ne eat iudex ultra petita partium
rozpocznij naukę
sędzia nie zasądza więcej od żądania powoda

ante litem natam
rozpocznij naukę
umowa o zmianę właściwości sądowej przed powstaniem procesu

post litem natam
rozpocznij naukę
umowa o zmianę właściwości sądowej po powstaniu procesu

perpetuatio fori
rozpocznij naukę
ustanowienie właściwego sądu

actor sequitur forum rei
rozpocznij naukę
powód idzie do sądu pozwanego

qui rem in iudicium ducit
rozpocznij naukę
ten, kto wszczyna sprawę przed sądem/powód

contra quam res iudicium deducitur
rozpocznij naukę
ten, przeciwko komu jest prowadzona sprawa przed sądem/pozwany

legitimatio ad causa
rozpocznij naukę
upoważnienie do wszczynania procesu ze względu na przysługujące prawa podmiotowe

legitimatio ad processus
rozpocznij naukę
kto może wystąpić w konkretnym procesie

successio mortis causa
rozpocznij naukę
następstwo procesowe z powodu śmierci

successio inter vivos
rozpocznij naukę
następstwo na skutek umowy między jedną ze stron a osobą trzecią

res iudicata - inter partes
rozpocznij naukę
wyrok w procesie cywilnym wiąże tylko strony procesu

do danego terminu

po upływie (pewnego) terminu

prorogatio fori
rozpocznij naukę
umowne ustalenie właściwości sądu

prorogatio iurisdictionis
rozpocznij naukę
jurysdykcja krajowa

negatio per positionem alterius
rozpocznij naukę
w postępowaniu pozwany może zaprzeczać podnosząc nowe twierdzenia

exceptiones non sunt extendae
rozpocznij naukę
zarzuty procesowe nie powinny być interpretowane rozszerzająco

replicatio
rozpocznij naukę
odpowiedź pozwanego na roszczenie powoda

duplicatio
rozpocznij naukę
odpowiedź powoda na replicatio

onus proferendi
rozpocznij naukę
ciężar przedstawienia sprawy

onus probandi
rozpocznij naukę
ciężar przedstawienia dowodów

causa petendi
rozpocznij naukę
powódźtwo

ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
rozpocznij naukę
ciężar dowodu spoczywa na powodzie a nie na tym kto zaprzecza

ne bis in idem
rozpocznij naukę
niech nie orzeka się dwa razy w tej samej sprawie

ne bis de eadem re sit actio
rozpocznij naukę
skarga nie przysługuje dwa razy w tej samej sprawie

sententia facit ius inter partes
rozpocznij naukę
wyrok tworzy prawo między stronami

res iudicatia pro veritate accipitur
rozpocznij naukę
wyrok przyjmuje się jako prawdę

reformatio in peius
rozpocznij naukę
zmiana na gorsze

de minimis non curat praetor
rozpocznij naukę
sędzia nie troszczy się o zmiany minimalne

error in iudicando
rozpocznij naukę
błąd przy wyroku, który został wydany

error in procedendo
rozpocznij naukę
błąd w czasie postępowania sądowego

absolutio ab instantia
rozpocznij naukę
odrzucenie pozwu

votum separatum
rozpocznij naukę
zdanie odrębne

dies interpellat pro homine
rozpocznij naukę
termin, na podstawie którego nie trzeba wzywać dłużnika do spełnienia świadczenia


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.