SŁOWNICTWO 30 (STYCZEŃ 2014)

 0    88 fiszek    ZIELINSKAKA
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
surely
If you pursue your dreams then you will surely achieve a few.
rozpocznij naukę
z pewnością, na pewno
Jeśli podążysz za swoimi marzeniami kilka z nich z pewnością osiągniesz.
instance
Jane's cooking is tremendous take her meat loaf for instance it's the best.
rozpocznij naukę
przykład, przypadek
Kuchnia Jane jest niesamowita na przykład sztuka mięsa w jej wykonaniu - jest najlepsza.
replace
This wheel has to be replaced.
rozpocznij naukę
wymienić (np. element)
To koło musi być wymienione.
limit
He ignored the motorway speed limit.
rozpocznij naukę
ograniczać (np. prędkość)
Zignorował ograniczenie prędkości na autostradzie.
blank
Never sign a blank cheque.
rozpocznij naukę
pusty, czysty (np. strona)
Nigdy nie podpisuj czeku in blanco.
coming
In the coming year I will go to America, China and Australia.
rozpocznij naukę
nadchodzący, przyszły
W nadchodzącym roku pojadę do Ameryki, Chin i Australii.
organize
Gay parades are organised in many cities every summer.
rozpocznij naukę
organizować
Parady gejów są organizowane w wielu miastach każdego lata.
restrict
There are a lot of parking restrictions here in Warsaw.
rozpocznij naukę
ograniczać (np. możliwości ruchu)
Wiele jest ograniczeń dotyczących parkowania tu, w Warszawie.
efficient
He was not very efficient at his job and they sacked him.
rozpocznij naukę
wydajny, sprawny
Nie był zbyt wydajny w pracy i zwolnili go.
opposed
The workers are strongly opposed to any changes in their working conditions.
rozpocznij naukę
przeciwny
Pracownicy są zdecydowanie przeciwni jakimkolwiek zmianom ich warunków zatrudnienia.
lock
Be sure to lock the office door when you leave.
rozpocznij naukę
zamknąć (na klucz)
Koniecznie zamknij drzwi biura na klucz gdy będziesz wychodził.
lower
The deer lowered its head to drink from the pond.
rozpocznij naukę
obniżyć
Jeleń pochylił głowę żeby napić się ze stawu.
keen
He has become keen on Italian food since visiting Rome.
rozpocznij naukę
zapalony, gorliwy
Stał się wielbicielem kuchni włoskiej od czasu swojej wizyty w Rzymie.
excessive
Due to his excessive sickness we've had to make him redundant.
rozpocznij naukę
nadmierny
Ze względu na jego przedłużającą się chorobę musieliśmy go zwolnić.
spell
Misdemeanour is a difficult word to spell as it has a lot of letters.
rozpocznij naukę
literować
Misdemeanour to trudne słowo do przeliterowania ponieważ ma dużo liter.
carat
He bought her a 20-carat diamond engagement ring.
rozpocznij naukę
karat
Kupił jej pierścionek zaręczynowy z 20-karatowym brylantem.
rough
Can you write the letter in rough and I'll type it up neatly?
rozpocznij naukę
przybliżony, z grubsza
Czy możesz napisać ten list w zarysie, a ja go przepiszę porządnie na maszynie?
remarkable
There was nothing remarkable about the man's speech but everyone still listened.
rozpocznij naukę
warty odnotowania, nadzwyczajny
Nie było nic wybitnego w przemówieniu tego człowieka, ale wszyscy nadal słuchali.
certainty
She spoke with great certainty in her voice.
rozpocznij naukę
pewność (brak wątpliwości)
Mówiła z dużą pewnością w głosie.
bacteria
A number of deaths in Central Africa were caused by unknown bacteria.
rozpocznij naukę
bakterie
Duża liczba zgonów w Afryce Środkowej została spowodowana przez nieznane bakterie.
indirect
We had to take an indirect route because we missed the train.
rozpocznij naukę
pośredni
Musieliśmy znaleźć niebezpośrednie połączenie bo spóźniliśmy się na pociąg
criticise
She always criticises her husband for being sloppy.
rozpocznij naukę
krytykować
Ona zawsze krytykuje swojego męża za to, że jest niechlujny
classification
Archaeologists classified findings according to their age.
rozpocznij naukę
klasyfikacja
Archeolodzy wykonali klasyfikację znalezisk pod względem ich wieku.
convulsion
He was brought into hospital with high fever and convulsions.
rozpocznij naukę
konwulsja, drgawka
Zabrano go do szpitala z wysoką gorączką i konwulsjami.
rescue
The fireman rescued three people from the burning building.
rozpocznij naukę
ratować
Strażak uratował troje ludzi z płonącego budynku.
hesitate
She wasn't sure what to do and hesitated before making her final decision.
rozpocznij naukę
wahać się
Nie była pewna co robić i wahała się przed podjęciem ostatecznej decyzji.
jubilee
Queen Elizabeth celebrated her golden jubilee in 2003.
rozpocznij naukę
jubileusz
Królowa Elżbieta świętowała swój złoty jubileusz w 2003 roku.
suburb
The suburb which is most popular at the moment is Kabaty.
rozpocznij naukę
dzielnica podmiejska
Przedmieściem które jest w tej chwili najbardziej popularne są Kabaty
gaze
She gazed into his eyes and told him that she loved him.
rozpocznij naukę
wpatrywać się
Spojrzała mu w oczy i powiedziała, że go kocha.
issue
He issued a statement about the state of the country.
rozpocznij naukę
wydawać (np. oświadczenie)
Wydał oświadczenie na temat stanu kraju.
intuition
Women have intuition.
rozpocznij naukę
intuicja
Kobiety mają intuicję.
products
The products should be delivered by Saturday.
rozpocznij naukę
produkty
Produkty powinny być dostarczone do soboty.
deserve
People who try hard deserve to succeed.
rozpocznij naukę
zasługiwać (na coś)
Ludzie, którzy się bardzo starają zasługują na powodzenie.
mutter
Don't mutter to yourself if you have something to say - say it out loud!
rozpocznij naukę
mamrotać
Nie mamrocz do siebie jeśli masz coś do powiedzenia - powiedz to głośno!
robber
He broke his hand punching the robber in the face.
rozpocznij naukę
rabuś
Złamał rękę uderzając włamywacza w twarz.
duplicate
A duplicate of a lost ID can be issued in 3 days.
rozpocznij naukę
duplikat
Duplikat zgubionego dowodu tożsamości może być wydany za 3 dni.
render
The punch rendered him unconscious.
rozpocznij naukę
sprawić
Cios sprawił, że stracił przytomność.
struggle
After coming to Africa they had to struggle with high temperatures.
rozpocznij naukę
walczyć, zmagać się
Po przyjeździe to Afryki musieli zmagać się z wysokimi temperaturami.
mythology
Roman mythology was largely based on the Greek one.
rozpocznij naukę
mitologia
Rzymska mitologia była w znacznym stopniu oparta na greckiej.
nationalist
Le Pen is a nationalist.
rozpocznij naukę
nacjonalista
Le Pen jest nacjonalistą.
file
We file documents alphabetically, not according to date.
rozpocznij naukę
włączać do dokumentacji, archiwizować
Archiwizujemy dokumenty alfabetycznie a, nie według daty.
slide
He slid the note into the pocket of her coat and left unnoticed.
rozpocznij naukę
wsunąć
Wsunął jej wiadomość do kieszeni płaszcza i wyszedł niezauważony.
bravery
The soldier was decorated for bravery.
rozpocznij naukę
męstwo
Żołnierz został odznaczony za odwagę.
single parent
The welfare state provides help for single parents.
rozpocznij naukę
samotny rodzic
Państwo opiekuńcze świadczy pomoc samotnym rodzicom.
overcome
In the end we overcame all difficulties and finished the course.
rozpocznij naukę
przezwyciężać
W końcu przezwyciężyliśmy wszystkie trudności i zakończyliśmy bieg.
indicate
The position of the body indicates that the murderer attacked from behind.
rozpocznij naukę
wskazywać, wykazywać
Pozycja ciała wskazuje, że morderca zaatakował od tyłu.
concert hall
This concert hall can seat 20 000 spectators.
rozpocznij naukę
sala koncertowa
Ta sala koncertowa może pomieścić 20 tysięcy widzów.
seasoning
This soup needs seasoning.
rozpocznij naukę
przyprawy
Ta zupa wymaga przyprawienia.
implement
The new welfare policy will be implemented in 2005.
rozpocznij naukę
zastosować, wprowadzić w życie (np. nową technologię)
Nowa polityka socjalna będzie wprowadzona w 2005 roku.
pin
Bob pinned the letter to the noticeboard for all to read.
rozpocznij naukę
przypinać (np. broszkę)
Bob przypiął list do tablicy informacyjnej do przeczytania dla wszystkich.
lunch
We grabbed lunch at a hotdog stand.
rozpocznij naukę
wczesny obiad, lunch
Przegryźliśmy lunch przy stoisku z hot dogami.
skating rink
You can rent ice skates at the skating rink.
rozpocznij naukę
lodowisko
Możesz wypożyczyć łyżwy na lodowisku.
undermine
As science develops all axioms are undermined.
rozpocznij naukę
podważyć
Wraz z rozwojem nauki wszystkie aksjomaty są podważane.
buzz
Bees were buzzing all over the meadow.
rozpocznij naukę
bzyczeć, buczeć
Pszczoły brzęczały nad całą łąką.
envelope
You forgot to seal the envelope!
rozpocznij naukę
koperta
Zapomniałeś zakleić kopertę!
space
Yuri Gagarin was the first man in space.
rozpocznij naukę
kosmos, przestrzeń kosmiczna
Jurij Gagarin był pierwszym człowiekiem w kosmosie.
tempt
Laurence used to sit on a river bank singing and tempting the boatmen.
rozpocznij naukę
kusić
Laurence siadywała na brzegu rzeki śpiewając i kusząc żeglarzy.
spot
There were so many people that it was difficult to spot her.
rozpocznij naukę
zauważać (szczegół, obiekt)
Było tak dużo ludzi, że trudno było ją dostrzec.
state
The United States gained their independence in 1776.
rozpocznij naukę
stan
USA uzyskały niepodległość w 1776 roku.
hostel
We mainly slept in youth hostels, so, overall the trip cost us very little.
rozpocznij naukę
schronisko
Spaliśmy głównie w schroniskach młodzieżowych więc wycieczka w sumie kosztowała nas niewiele.
hand
Jane handed me the wedding invitation.
rozpocznij naukę
wręczyć, podawać
Jane wręczyła mi zaproszenie na ślub.
unlike
Unlike Polish people the English are not too fond of soup.
rozpocznij naukę
w odróżnieniu od, niepodobny do
Inaczej niż Polacy, Anglicy nie bardzo przepadają za zupami.
want
All their wants were satisfied.
rozpocznij naukę
potrzeba
Wszystkie ich potrzeby zostały zaspokojone.
self-defence
The police officer killed an attacker in self-defence.
rozpocznij naukę
samoobrona
Policjant zabił napastnika w obronie własnej.
satisfactory
Company profits have reached a satisfactory level this month.
rozpocznij naukę
zadawalająco
Zyski firmy osiągnęły w tym miesiącu zadowalający poziom.
badly
Two police officers were badly hurt during the riots.
rozpocznij naukę
ciężko (np. ranny)
Dwóch policjantów zostało ciężko rannych w czasie zamieszek.
can
Mark drinks 5 cans of Pepsi a day.
rozpocznij naukę
puszka
Mark pije 5 puszek pepsi dziennie.
flight attendant
The flight attendants will start to serve a hot meal in about half an hour.
rozpocznij naukę
steward, stewardessa
Stewardessy zaczną podawać gorący posiłek za około pół godziny.
eventually
He stayed for three hours but eventually left after eating all the food.
rozpocznij naukę
w końcu, ostatecznie
Został na trzy godziny, ale w końcu wyszedł po tym jak wszystko zjadł.
formally
He isn't formally hired yet but it's certain he will get the job.
rozpocznij naukę
oficjalnie, formalnie
Nie jest jeszcze oficjalnie zatrudniony, ale jest już pewne, że otrzyma tę pracę.
apartment
He always leaves his clothes laying all around the apartment.
rozpocznij naukę
mieszkanie
On zawsze zostawia swoje ubrania leżące w całym mieszkaniu (wszędzie wokół).
auction
We need money so we'll probably put our antique furniture up for auction.
rozpocznij naukę
licytacja, aukcja
Potrzebujemy pieniędzy więc prawdopodobnie wystawimy nasze zabytkowe meble na aukcję.
golfer
Jim is a good amateur golfer.
rozpocznij naukę
golfista
Jim jest dobrym golfistą amatorem.
baby-sitter
Mary works after school as a baby-sitter.
rozpocznij naukę
osoba zatrudniona do opieki nad dzieckiem
Mary pracuje po szkole jako opiekunka do dziecka.
asparagus
Asparagus grows in spring.
rozpocznij naukę
szparagi
Szparagi rosną na wiosnę.
drought
Constant droughts are a real calamity for African farmers.
rozpocznij naukę
susza
Ciągłe susze są przekleństwem dla afrykańskich rolników.
billion
Ted Turner gave 1 billion dollars to the United Nations.
rozpocznij naukę
miliard
Ted Turner podarował ONZ 1 miliard dolarów.
motel
The motel had no available rooms.
rozpocznij naukę
motel
Motel nie ma wolnych pokoi.
refreshments
Do you fancy a little refreshment?
rozpocznij naukę
zakąski i napoje
Masz ochotę na małą zakąskę?
celebrity
David Beckham is one of the biggest celebrities in the UK.
rozpocznij naukę
osobistość (ktoś sławny)
David Beckham jest jedną z największych sław w Zjednoczonym Królestwie.
airplane
Can you explain how an airplane flies?
rozpocznij naukę
samolot
Czy możesz wytłumaczyć jak lata samolot?
catastrophe
The San Francisco earthquake was one of greatest catastrophes of the 20th century.
rozpocznij naukę
katastrofa
Trzęsienie ziemi w San Francisco było jedną z największych katastrof XX wieku.
rainforest
Rainforests are slowly disappearing.
rozpocznij naukę
las tropikalny
Lasy tropikalne powoli znikają.
recipient
Who was the latest recipient of the Nobel Peace Prize?
rozpocznij naukę
odbiorca, adresat
Kto był ostatnim laureatem (odbiorcą) Pokojowej Nagrody Nobla?
tank
Fortunately no one was hurt when the gas tank exploded.
rozpocznij naukę
cysterna
Na szczęście nikt nie ucierpiał gdy eksplodował pojemnik z gazem.
bachelor
My uncle advised me against getting married, so I stayed a bachelor all my life.
rozpocznij naukę
kawaler
Wuj odradził mi małżeństwo, więc pozostałem kawalerem na całe życie.
suite
They booked a luxurious suite in Acapulco for their honeymoon.
rozpocznij naukę
apartament (w hotelu)
Zarezerwowali luksusowy apartament w Acapulco na swój miesiąc miodowy.
shudder
Just thinking about it makes me shudder.
rozpocznij naukę
dreszcz (np. ze strachu)
Sama myśl o tym przyprawia mnie o dreszcze.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.