SŁOWNICTWO 31 (LUTY 2014)

 0    80 fiszek    ZIELINSKAKA
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
cameraman
They paid a lot of money to have their wedding filmed by a professional cameraman.
rozpocznij naukę
operator kamery
Zapłacili dużo pieniędzy by mieć wesele sfilmowane przez zawodowego kamerzystę.
Greek
Roman mythology was largely based on the Greek one.
rozpocznij naukę
(język) grecki, Grek
Rzymska mitologia była w znacznym stopniu oparta na greckiej.
chambermaid
The chambermaid was accused of stealing from one of the guests.
rozpocznij naukę
pokojówka
Pokojówka została oskarżona o okradzenie jednego z gości.
guidelines
Always follow safety guidelines when operating heavy machinery.
rozpocznij naukę
wskazówki
Obsługując ciężkie maszyny zawsze postępuj według instrukcji bezpieczeństwa.
service
Army service is obligatory in Israel.
rozpocznij naukę
służba
Służba w armii jest obowiązkowa w Izraelu.
beggar
There are many beggars on the streets of New York.
rozpocznij naukę
żebrak
Na ulicach Nowego Jorku jest wielu żebraków.
marina
Our yacht is moored in the Sacramento marina.
rozpocznij naukę
przystań
Nasz jacht cumuje przy przystani w Sacramento.
hose
I couldn't wash my car last weekend because our hose got stolen.
rozpocznij naukę
wąż (do podlewania)
Nie mogłam umyć samochodu w ostatni weekend, bo ktoś nam ukradł wąż.
shop window
As I walked along the street, I looked into the shop windows.
rozpocznij naukę
okno wystawowe
Gdy spacerowałem ulicą, spoglądałem w witryny sklepowe.
sleep
Even the thunderstorm didn't wake him from his heavy sleep.
rozpocznij naukę
sen
Nawet burza nie obudziła go z twardego snu.
thrill
I go paragliding just for the thrill of it.
rozpocznij naukę
dreszczyk emocji
Latam na paralotni po prostu dla dreszczyku emocji.
chest
My old school books are in a chest in the attic.
rozpocznij naukę
skrzynia
Moje stare szkolne książki leżą w skrzyni na strychu.
shoelace
He's 6 years old and he still doesn't know how to tie his shoelaces.
rozpocznij naukę
sznurowadło
Ma 6 lat i wciąż nie umie wiązać sznurowadeł.
tracksuit
John put his tracksuit on and went jogging.
rozpocznij naukę
dres
John założył dres i poszedł biegać.
soloist
Nigel Kennedy is a highly acclaimed violin soloist.
rozpocznij naukę
solista, solistka
Nigel Kennedy to uznany solista skrzypcowy.
deception
Professional crooks must be well-versed in lies and deception.
rozpocznij naukę
podstęp
Zawodowi naciągacze muszą być biegli w kłamstwach i oszustwach.
hotel boy
The hotel boy will take your luggage to your room.
rozpocznij naukę
hotelowy boy
Bagażowy zaniesie pani bagaże do pokoju.
shelving
The shelving is in rows.
rozpocznij naukę
regały sklepowe
Regały stoją w rzędach.
aisle
Would you like an aisle seat or a window seat sir?
rozpocznij naukę
przejście (np. miejsce przy przejściu)
Wolałby pan miejsce przy przejściu czy przy oknie?
sweatshirt
John put a sweatshirt and trainers on and went jogging.
rozpocznij naukę
bluza sportowa
John założył bluzę i tenisówki i poszedł pobiegać.
store
Tescos is a chain store.
rozpocznij naukę
sklep, centrum handlowe
Tesco jest siecią sklepów.
set
Mike's parents bought him his own TV set for his birthday.
rozpocznij naukę
odbiornik (np. TV)
Rodzice Mike'a kupili mu własny odbiornik telewizyjny na urodziny.
item
The house was furnished entirely with handmade items.
rozpocznij naukę
rzecz, przedmiot
Dom był umeblowany całkowicie przedmiotami ręcznej roboty.
file
You can find the paper in the green file.
rozpocznij naukę
segregator
Znajdziesz ten papier w zielonym segregatorze.
set
Professor Jenkins prepared a different set of questions for every student.
rozpocznij naukę
zestaw, zbiór
Prof. Jenkins przygotował inny zestaw pytań dla każdego studenta.
solid
In the old days people used to build solid comfortable houses.
rozpocznij naukę
solidny
W dawnych czasach ludzie budowali solidne wygodne domy.
hiking
For her last holidays she went hiking in the hills near Cracow.
rozpocznij naukę
piesze wycieczki
Podczas ostatnich wakacji wędrowała po wzgórzach niedaleko Krakowa.
exterior
The exterior walls look fine but inside the building is in ruin.
rozpocznij naukę
zewnętrzny
Zewnętrzne ściany wyglądają dobrze ale w środku budynek jest w ruinie.
rainy
On a rainy day most people avoid the parks and gardens of the city.
rozpocznij naukę
deszczowy
W deszczowy dzień większość ludzi unika miejskich parków i ogrodów.
addicted
Mary is addicted to drugs.
rozpocznij naukę
uzależniony (od)
Mary jest uzależniona od narkotyków.
stable
The electorate of conservative parties tends to be more stable than those of populist ones.
rozpocznij naukę
stabilny, trwały
Elektorat partii konserwatywnych jest bardziej stabilny niż partii populistycznych.
crooked
You can't drive a crooked nail into a wall.
rozpocznij naukę
krzywy, wygięty
Nie da się wbić krzywego gwoździa w ścianę.
alcoholic
Alcoholic beverages are forbidden in the stadium.
rozpocznij naukę
alkoholowy
Napoje alkoholowe są zabronione na stadionie.
African
Many species of African animals are endangered.
rozpocznij naukę
afrykański
Wiele gatunków afrykańskich zwierząt jest zagrożonych.
slippery
The tennis court was very slippery after the rain.
rozpocznij naukę
śliski
Po deszczu kort tenisowy był bardzo śliski.
bumpy
There is a bumpy road ahead of us.
rozpocznij naukę
wyboisty
Przed nami wyboista droga.
blond
She has blond hair nowadays and is more popular with the boys.
rozpocznij naukę
koloru blond
Ona ma teraz blond włosy i bardziej podoba się chłopakom.
sent
The judge was convicted of taking bribes and sent to prison.
rozpocznij naukę
wysłany
Sędzia został oskarżony o branie łapówek i wysłany do więzienia.
bittersweet
Bittersweet memories of my first love come back to me when I look at my daughter.
rozpocznij naukę
słodko-gorzki
Słodko-gorzkie wspomnienia mojej pierwszej miłości wracają do mnie, gdy patrzę na córkę.
consecutive
He's been late for 10 consecutive days.
rozpocznij naukę
kolejny (jeden po drugim)
On się spóźnia 10 dni z rzędu.
born
I was born in Warsaw.
rozpocznij naukę
urodzony
Urodziłem się w Warszawie.
amazing
This is an amazing story!
rozpocznij naukę
zdumiewający
To zdumiewająca historia!
breathtaking
The view from the top of the mountain is absolutely breathtaking.
rozpocznij naukę
zapierający dech w piersiach
Widok z wierzchołka góry zapiera dech w piersiach.
vigilant
Always remain vigilant when mountain climbing.
rozpocznij naukę
czujny
Kiedy uprawiasz wspinaczkę zawsze zachowuj czujność.
abort
The mission had to be aborted because of the equipment problems.
rozpocznij naukę
przerwać, usuwać, zaniechać
Misja musiała być przerwana z powodu problemów ze sprzętem.
miss
A large stone rolled down the hillside and narrowly missed the car.
rozpocznij naukę
chybić, przegapić, spóźnić się
Wielki kamień stoczył się po zboczu wzgórza i o mało co nie trafił w samochód.
pointless
She won't believe us it's pointless trying to convince her.
rozpocznij naukę
bezcelowy
Nie uwierzy nam próbowanie przekonania jej jest bezcelowe.
cranky
The cranky professor made the pupils write an essay about each battle he taught them.
rozpocznij naukę
nawiedzony
Nawiedzony profesor kazał uczniom napisać wypracowanie o każdej z bitew o których ich uczył.
boil
You should boil the water before you put the pasta in.
rozpocznij naukę
gotować (np. jajka na miękko)
Powinieneś zagotować wodę zanim włożysz makaron.
arrive at
They arrived at the cinema 5 minutes late.
rozpocznij naukę
przybyć do (miejsca)
Dotarli do kina pięć minut spóźnieni.
sizeable
He got a sizeable inheritance from his uncle although he expected more.
rozpocznij naukę
pokaźny spory
Otrzymał pokaźny spadek po wuju choć spodziewał się więcej.
fragrant
She planted fragrant flowers under her window so she could enjoy them on hot summer nights.
rozpocznij naukę
pachnący (przyjemnie)
Zasadziła pod swoim oknem pachnące kwiaty mogła się więc nimi radować w gorące letnie noce.
bathe
We bathed in a cool mountain stream.
rozpocznij naukę
kąpać się
Kąpaliśmy się w chłodnym górskim potoku.
check in
You should check in two hours before the flight.
rozpocznij naukę
zgłaszać się do odprawy (na granicy)
Powinieneś zgłosić się do odprawy na dwie godziny przed odlotem.
homely
The hotel has a homely decor and reasonable prices.
rozpocznij naukę
przytulny, swojski
Hotel ma przytulny wystrój i przystępne ceny.
twinkle
Stars twinkled in the summer sky.
rozpocznij naukę
migotać (np. o gwiazdach)
Gwiazdy migotały na letnim niebie.
reply
Don't forget to reply to the letter before Friday.
rozpocznij naukę
odpowiadać (komuś)
Nie zapomnij odpowiedzieć na list przed piątkiem
arrive in
The British delegation arrived in Poland yesterday.
rozpocznij naukę
przybyć do (państwa)
Brytyjska delegacja przybyła wczoraj do Polski.
drift
No one noticed that the boat carrying the child had begun to drift out to sea.
rozpocznij naukę
dryfować
Nikt nie zauważył że łódź z dzieckiem zaczęła dryfować na otwarte morze.
pop up
A huge pimple popped up on my nose.
rozpocznij naukę
wyskakiwać
Na nosie wyskoczył mi wielki pryszcz.
serve
Dinner is served.
rozpocznij naukę
podawać (np. posiłek)
Podano obiad.
wound
He was wounded in the battle.
rozpocznij naukę
ranić
Został ranny w bitwie.
extinguish
If you light a candle tonight, don't forget to extinguish it before bedtime.
rozpocznij naukę
gasić (np. świecę)
Jeśli zapalisz świecę dziś wieczorem nie zapomnij zgasić jej przed położeniem się do łóżka.
tame
A good trainer can tame even a very unruly dog.
rozpocznij naukę
oswoić, poskromić
Dobry treser potrafi oswoić nawet bardzo nieposłusznego psa.
stretch
After 8 hours of sitting at my desk I needed to stretch my legs.
rozpocznij naukę
przeciągać się
Po ośmiu godzinach siedzenia za biurkiem musiałem rozprostować nogi.
apologize
I apologize for being late.
rozpocznij naukę
przepraszać (kogoś za coś)
Przepraszam za to że się spóźniłam.
brew
Brew the tea properly this time - using really hot water.
rozpocznij naukę
parzyć (herbatę)
Tym razem zaparz herbatę właściwie - używając naprawdę gorącej wody.
burgle
The thieves waited until the landlords went for holiday and burgled their house then.
rozpocznij naukę
włamywać się
Złodzieje czekali aż właściciele wyjadą na wakacje i wtedy włamali się do domu.
stand
I can't stand his constant rude remarks!
rozpocznij naukę
znosić, wytrzymać
Nie znoszę jego ciągłych chamskich uwag!
stretch
I don't lend my clothes to my sister anymore because she's bigger and would stretch them.
rozpocznij naukę
rozciągać się, rozciągać (coś)
Nie pożyczam ubrań siostrze bo jest większa i by je rozciągnęła.
peek
The children were peeking through the fence into their neighbour's garden.
rozpocznij naukę
zerkać
Dzieci zerkały przez płot na ogród ich sąsiadów.
animate
His arrival immediately animated the party.
rozpocznij naukę
ożywiać, pobudzać
Jego pojawienie się natychmiast ożywiło imprezę.
set
In September the sun sets two hours earlier than in June.
rozpocznij naukę
zachodzić (o słońcu)
We wrześniu słońce zachodzi dwie godziny wcześniej niż w czerwcu.
sacrifice
John sacrificed his family life for the sake of his career.
rozpocznij naukę
poświęcać, składać w ofierze
John poświęcił życie rodzinne dla kariery.
shove
He shoved the boy out of his way and ran off without looking back.
rozpocznij naukę
popychać, posunąć
Odepchnął chłopca z drogi i pobiegł nie oglądając się za siebie.
inhale
During the fire he inhaled carbon monoxide and that's why he had to be hospitalized.
rozpocznij naukę
wdychać, zaciągać się
W czasie pożaru wdychał tlenek węgla i dlatego musiał być hospitalizowany.
twenty-five
He arrived on time but she got there twenty five minutes late.
rozpocznij naukę
dwadzieścia pięć
On przybył na czas ale ona dotarła tam spóźniona 25 minut.
share
I've already done my share of the work.
rozpocznij naukę
część, udział
Ja już zrobiłem swoją część pracy.
prolong
The magazine subscription expires next month, shall we prolong it?
rozpocznij naukę
przedłużyć
W przyszłym miesiącu upływa okres prenumeraty tego magazynu, przedłużymy ją?
outweigh
The benefits definitely outweigh the risk.
rozpocznij naukę
przeważać (np. szalę)
Zyski z pewnością przeważają nad ryzykiem.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.