The major threats to the modern world

 0    49 fiszek    annawiacek90
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
endless
rozpocznij naukę
nieskończony
major threats
rozpocznij naukę
główne zagrożenia
modern world
rozpocznij naukę
Współczesny świat
environmental issues
rozpocznij naukę
kwestie ochrony środowiska
economic
rozpocznij naukę
ekonomiczny / oszczędny / gospodarczy
demographic
rozpocznij naukę
demograficzny
fears
rozpocznij naukę
Obawy
exhaustion
rozpocznij naukę
wyczerpanie
natural resources
the exhaustion of the earth's natural resources
rozpocznij naukę
bogactwa naturalne
wyczerpanie bogactw naturalnych ziemii
extinction
the extinction of many species
rozpocznij naukę
wyginięcie / wymarcie
wymieranie wielu gatunków
species
rozpocznij naukę
gatunek
destruction
the destruction of the tropical rainforest
rozpocznij naukę
zniszczenie / zagłada
zniszczenie lasów tropikalnych
rainforest
rozpocznij naukę
las deszczowy (tropikalny)
pollution
the polution of air, water and soil
rozpocznij naukę
zanieczyszczenie
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby
soil
rozpocznij naukę
gleba
depletion
the depletion of ozone in the atmosphere
rozpocznij naukę
uszczuplenie
uszczuplenie warstwy ozonowej w atmosferze
greenhouse effect
the greenhouse effect and global warming
rozpocznij naukę
efekt cieplarniany
efekt cieplarniany i globalne ocieplenie
global warming
rozpocznij naukę
globalne ocieplenie
natural disaster
natural disaster related to changes in global climate (floods, droughts)
rozpocznij naukę
klęski żywiołowe
klęski żywiołowe związane ze zmianami klimatu na ziemi (powodzie, susze)
flood
rozpocznij naukę
powódź
drought
rozpocznij naukę
susza
earthquake
earthquakes, hurricanes and volcanic eruptions
rozpocznij naukę
trzęsienie ziemi
trzęsienia ziemi, huragany i erupcje wulkanów
hurricane
rozpocznij naukę
huragan
volcanic eruptions
rozpocznij naukę
wybuchy wulkanów
melting
the melting of the glaciers
rozpocznij naukę
topnienie
topnienie lodowców
glaciers
rozpocznij naukę
lodowce
outbreak
rozpocznij naukę
wybuch / epidemia
incurable disease
outbreaks of new incurable diseases
rozpocznij naukę
choroba nieuleczalna
epidemia nowej nieuleczalnej choroby
the population explosion in poor countries
rozpocznij naukę
eksplozja demograficzna w biednych krajach
drug abuse and alcoholism
rozpocznij naukę
nadużywanie narkotyków i alkoholizm
crime
rozpocznij naukę
zbrodnia / przestępczość
violence
rozpocznij naukę
przemoc
unemployment
rozpocznij naukę
bezrobocie
intolerance
rozpocznij naukę
nietolerancja
racism
intolerance and racism
rozpocznij naukę
rasizm
nietolerancja i rasizm
break-up
the break-up of the traditional family
rozpocznij naukę
rozpad
rozpad tradycyjnej rodziny
military conflicts and wars
rozpocznij naukę
konflikty zbrojne i wojny
islamic fundamentalism
rozpocznij naukę
Fundamentalizm islamski
terrorism and bio-terrorism
rozpocznij naukę
terroryzm i bio-terroryzm
economic gap
the econimic gap between the developed and developing countries
rozpocznij naukę
przepaść gospodarcza (ekonomiczna)
przepaść ekonomiczna pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się
developing countries
rozpocznij naukę
kraje rozwijające się
starvation
rozpocznij naukę
głód / śmierć głodowa
mass population drift
mass population drift from the poor to the richer countries
rozpocznij naukę
masowe przemieszczanie się ludności
masowe przemieszczanie się ludności z biedniejszych do bogatszych krajów
urbanisation
rozpocznij naukę
urbanizacja
computerisation
rozpocznij naukę
komputeryzacja
misuse
the misuse of the medical and scientific achievements (e.g. cloning, nucear power)
rozpocznij naukę
nadużywanie / złe korzytanie
złe korzystanie z medycznych i naukowych osiągnięć (klonowanie, energia nuklearna)
the anonymity of contemporary man
rozpocznij naukę
Anonimowość współczesnego człowieka
scientific achievements
rozpocznij naukę
osiągnięcia naukowe
the tip of the iceberg
rozpocznij naukę
wierzchołek góry lodowej

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.