Daty do XII w.

 0    125 fiszek    alexis36200
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
Pytanie język polski
Odpowiedź język polski

ok. 4 mln r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Pojawienie się w Afryce przodków współczesnego człowieka.

ok. 250 tys. r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Najstarsze ślady homo sapiens.

ok. 120 tys. r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Ślady osadnictwa neandertalczyków w Jaskini Ciemnej koło Ojcowa.

ok. 40 tys. r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Pozostałości paleolitycznej osady założonej przez homo sapiens w Jaskini Nietoperzowej

ok. 20 tys. r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Powstanie malowideł naskalnych w jaskini Lascaux

ok. 10 tys. r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Koniec epoki neolitu

ok. 4000 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Początki cywilizacji Sumerów i wynalezienie pisma

ok. 3000 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Początek epoki brązu. Zjednoczenie Dolnego i Górnego Egiptu

ok. 25000 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Powstanie piramid w Gizie

ok. 2000 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Powstanie miasta Babilon

XVIII w. p.n.e.
rozpocznij naukę
Panowanie Hammurabiego w Babilonii, powstanie Kodeksu Hammurabiego

ok. 1375 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Zniszczenie pałacu w Knossos na Krecie

XIII w. p.n.e.
rozpocznij naukę
Przybycie z Egiptu do Palestyny Hebrajczyków pod wodzą Mojżesza

ok. 1200 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Upadek kultury mykeńskiej w Grecji

ok. 1100 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Wynalezienie przez Fenicjan pisma alfabetycznego

ok. 1000 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Początek epoki żelaza

Królestwo żydowskie Dawida i Salomona

IX w. p.n.e.
rozpocznij naukę
Opracowanie alfabetu greckiego

VIII w. p.n.e.
rozpocznij naukę
Powstanie "Iliady" i "Odysei" Homera

776 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Pierwsze igrzyska olimpijskie w Grecji

753 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Legendarna data założenia Rzymu

738 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Powstanie osady w Biskupinie

VII w. p.n.e.
rozpocznij naukę
Początek spisywania Biblii. Rozpoczęcie kolonizacji greckiej

VI w. p.n.e.
rozpocznij naukę
Objęcie rządów w Babilonii przez Nabuchodonozora II

586 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Zdobycie Jerozolimy przez Babilończyków - początek niewoli babilońskiej

539 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Upadek Babilonu. Koniec niewoli babilońskiej Żydów

534 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Początki teatru greckiego

509 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Obalenie króla w Rzymie - powstanie republiki

508 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Wprowadzenie demokracji w Atenach

499-494 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Powstanie Greków w Jonii zakończone zdobyciem i zniszczeniem Miletu przez Persów

490 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Bitwa pod Maratonem zakończona zwycięstwem Greków

480 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Wyprawa Kserksesa na Grecję. Bitwy pod Termopilami i Salaminą

479 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Bitwa pod Platejami i wyparcie Persów z Grecji

449 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Ogłoszenie w Rzymie Prawa XII tablic

431-404 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Wojna peloponeska pomiędzy Atenami i Spartą

387 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Założenie Akademii Platońskiej

338 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Zwycięstwo Filipa II nad Grekami w bitwie pod Cheroneą

336 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Wstąpienie na tron syna Filipa II, Aleksandra

334 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Początek wyprawy perskiej Aleksandra Macedońskiego. Bitwa nad rzeką Granikos

333 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Zwycięstwo Aleksandra nad Dariuszem III w bitwie pod Issos

331 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Bitwa pod Gaugamelą i opanowanie Persji przez Aleksandra

326-325 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Wyprawa Aleksandra Macedońskiego do Indii

323 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Śmierć Aleksandra Wielkiego i rozpad jego imperium. Początek epoki hellenistycznej

264-241 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
I wojna punicka

218-201 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
II wojna punicka

218 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Początek wyprawy Hannibala do Italii

216 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Zwycięstwo Hannibala w bitwie pod Kannami

202 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Klęska Hannibala pod Zamą

149-146 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
III wojna punicka

146 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Zdobycie i zburzenie Kartaginy. Zniszczenie Koryntu i podporządkowanie Grecji władzy rzymskiej

73-70 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Powstanie niewolników pod wodzą Spartakusa

52 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Bitwa pod Alezją i podporządkowanie Galii przez Cezara

49 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Początek wojny Cezara z Pompejuszem

44 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Zamordowanie Cezara

31 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Klęska Marka Antoniusza i Kleopatry w bitwie pod Akcjum

30 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Zajęcie Egiptu. Przejęcie pełni władzy nad imperium przez Oktawiana Augusta. Koniec epoki hellenistycznej

28 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Przyjęcie przez Oktawiana Augusta tytułu princepsa.

ok. 7-4 r. p.n.e.
rozpocznij naukę
Narodziny Jezusa

Śmierć Oktawiana Augusta

Śmierć Jezusa

Pożar Rzymu i prześladowania chrześcijan przez Nerona

Zdobycie Jerozolimy przez Tytusa i zburzenie świątyni jerozolimskiej

Wybuch Wezuwiusza i zniszczenie Pompejów

Ukończenie budowy Koloseum

Wzniesienie Wału Hadriana w Brytanii

Powstanie rzymskiego Panteonu

303-304 r. n.e.
rozpocznij naukę
Prześladowania chrześcijan przez cesarza Dioklecjana

Wydanie Edyktu mediolańskiego o tolerancji religijnej przez cesarza Konstantyna Wielkiego

Założenie Konstantynopola

ok. 375 r. n.e.
rozpocznij naukę
Początek wędrówki ludów w Europie

Wydanie przez Teodozjusza Wielskiego edyktu nakazującego chrześcijanom przyjęcie wyznania katolickiego

Ogłoszenie przez Teodozjusza Wielkiego chrześcijaństwa religią panującą i wydanie zakazu oddawania czci bogom

Podział cesarstwa na część zachodnią i wschodnią przez Teodozjusza Wielkiego

Pokonanie Hunów w bitwie na Polach Katalaunijskich

Zdobycie i zniszczenie Rzymu przez Wandalów

Upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Umowny koniec epoki starożytnej.

Przyjęcie chrztu przez Chlodwiga z rodu Merowingów

Spisanie Kodeksu Justyniana

Zakończenie budowy Hagia Sophia

Początek ekspansji Słowian na zachód i południe Europy

Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny

Śmierć Mahometa i początek ekspansji arabskiej

Atak Arabów na Półwysep Iberyjski

Powstrzymanie ekspansji Arabów w Europie przez Franków w bitwie pod Poitiers

Przejęcie przez Karolingów władzy w państwie Franków

Początek samodzielnych rządów Karola w państwie Franków

Zarządzenie Karola Wielkiego o zakładaniu szkół kościelnych

Koronacja Karola Wielkiego na cesarza

Śmierć Karola Wielkiego w Akwizgranie

Powstanie Państwa Wielkomorawskiego

Zjazd w Verdun i rozpad państwa Karola Wielkiego

Misja Cyryla i Metodego wśród Słowian

Przybycie Węgrów do Europy

Założenie opactwa w Cluny

Zwycięstwo Ottona I nad Węgrami na Lechowym Polu

Koronacja cesarska Ottona I z dynastii saskiej. Powstanie Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego

Objęcie władzy przez Mieszka I w państwie Polan

Chrzest Polski

Powstanie w Poznaniu pierwszego w Polsce biskupstwa

Zwycięstwo Mieszka I pod Cedynią

Chrzest Rusi

Powstanie dokumentu Dagome iudex

Śmierć Mieszka I i początek panowania Bolesława Chrobrego

Śmierć św. Wojciecha podczas misji w Prusach

Pielgrzymka Ottona III do grobu Karola Wielkiego. / Zjazd gnieźnieński

Koronacja władcy Węgier Stefana Wielkiego

Najazd Bolesława Chrobrego na Miśnię, Milsko i Łużyce

Zajęcie Czech przez Bolesława Chrobrego. Wybuch wojen polsko-niemieckich

Pokój w Budziszynie

Koronacja królewska Bolesława Chrobrego. Śmierć Bolesława Chrobrego. Koronacja Mieszka II na króla Polski.

Najazd niemiecko-ruski na Polskę. Ucieczka Mieszka II z kraju

Najazd czeskiego księcia Brzetysława na Polskę

Początek odbudowy kraju przez Kazimierza Odnowiciela

Wielka schizma wschodnia

Dyktat papieski Grzegorza VII - początek sporu pomiędzy papiestwem a cesarstwem

Koronacja Bolesława Śmiałego

Pokuta cesarza Henryka IV w Cannosie

Bunt możnych przeciwko Bolesławowi. Śmierć św. Stanisława ze Szczepanowa

Podział kraju przez Władysława Hermana pomiędzy synów Bolesława i Zbigniewa

Wyprawa króla niemieckiego Henryka V na Polskę - oblężenie Głogowa

1112-1116 r.
rozpocznij naukę
Spisanie kroniki przez Galla Anonima

Włączenie Pomorza Gdańskiego do Polski przez Bolesława Krzywoustego

Podpisanie konkordatu wormackiego kończącego spór pomiędzy cesarzem a papieżem

Uznanie zwierzchnictwa polskiego przez władców Pomorza Zachodniego

Śmierć Bolesława Krzywoustego. Początek rozbicia dzielnicowego Polski.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.