Berez umowy 1

 0    223 fiszki    anglofil
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

a director / the director, director
rozpocznij naukę
członek rady dyrektorów / dyrektor

A, B, C Agreement
rozpocznij naukę
Umowa C, B, A – od końca wymieniamy czego

przyjąć przez głosowanie, przegłosować, uchwalić

accept an order
rozpocznij naukę
przyjąć zamówienie

accidental death and dismemberment insurance
rozpocznij naukę
ubezpieczenie od śmierci i ciężkiego uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku

accompanied by a translation
rozpocznij naukę
z załączonym tłumaczeniem

accomplish the purpose
rozpocznij naukę
zrealizować cel, osiągnąć cel

according to the company policies
rozpocznij naukę
wg. przepisów wewnętrznych spółki

accounting/ accounting principles
rozpocznij naukę
rachunkowość/ zasady, standardy rachunkowości

sprawozdanie finansowe

accrue, accrued
rozpocznij naukę
narastać / narosłe, naliczone

accrued and outstanding payment obligations
rozpocznij naukę
narosłe i niewykonane zobowiązania płatnicze

accrued holiday entitlemets
rozpocznij naukę
niewykorzystany urlop z lat ubiegłych

potwierdzić, ustalić, uzgodnić

potwierdzić

acquire (kontekst finansowy)
rozpocznij naukę
pozyskać

przejęcie kontroli nad spółką

zdarzenie losowe

sprawa sądowa, działanie, czynność

adjustment/ price adjustment
rozpocznij naukę
korekta, korekta ceny

administration of the partnership
rozpocznij naukę
prowadzenie spraw spółki

administrative agent
rozpocznij naukę
agent konsorcjum

admit / admit to be attributable to
rozpocznij naukę
uznać, przyznać/ uznać za związane, powiązane z

admit a new partner, admission
rozpocznij naukę
przyjąć do spółki, przyjęcie

przyjąć przez głosowanie, przegłosować, uchwalić

kwota kredytu odnawialnego

advance form
rozpocznij naukę
formularz powiadomienia o pobraniu kwoty kredytu

advance notice (have)
rozpocznij naukę
mieć uprzednią, wcześniejszą wiedzę

adverse claim
rozpocznij naukę
jakiekolwiek roszczenie przeciwko

adversely affect
rozpocznij naukę
wpływać negatywnie, niekorzystanie na ..., mieć niekorzystny wpływ na

advise (finanse)
rozpocznij naukę
awizować

advise/advising bank
rozpocznij naukę
awizować/ bank awizujący

Advising bank - helps the beneficiary use the
rozpocznij naukę
bank awizujący

sprawy spółki

mieć wpływ, wpłynąć

mieć znaczenie, mieć wpływ

oświadczenie pod przysięgą

oświadczenie pisemne złożone pod przysięgą

affirmative vote
rozpocznij naukę
głos za

agency agreement
rozpocznij naukę
umowa przedstawicielstwa

agency, agent
rozpocznij naukę
przedstawicielstwo, przedstawiciel

proponowany porządek obrad

agent for the service of process
rozpocznij naukę
przedstawiciel do odbioru pism procesowych

agent, agency, agency agreement
rozpocznij naukę
przedstawiciel, przedstawicielstwo, umowa przedstawicielstwa

agents and representatives
rozpocznij naukę
przedstawiciele

aggregate (in an aggregate principal amount)
rozpocznij naukę
łączny (w łącznej kwocie, na łączną kwotę)

aggregate price
rozpocznij naukę
cena łączna

wyrazić zgodę

agree (the Partners hereby agree to form the P.)
rozpocznij naukę
zgodnie postanawiają zawiązać skę

porozumienie ustne,

Agreement shall be governed and construed acc.to...
rozpocznij naukę
prawem właściwym dla wykładni nini. umowy jest...

agreements and contract
rozpocznij naukę
umowy

agreements/ arrangements/ arrangment of sth.
rozpocznij naukę
uzgodnienia/ zapewnienie czegoś

air –mail/ cause to be air-mailed
rozpocznij naukę
wysłać pocztą lotniczą, spowodować wysłanie pocztą lotniczą

air waybill, skrót AWB
rozpocznij naukę
lotniczy list przewozowy AWB

samolot / samoloty

allege/ alleged
rozpocznij naukę
uważać za, określać jako/ uważany za, określany jako

alokować, podzielić, rozdzielić

przypadający na wspólnika udział (w zyskach lub stratach spółki)

allot shares
rozpocznij naukę
przydzielać akcje

aneksować

amend, change, supplement, or otherwise modify
rozpocznij naukę
aneksować, zmieniać, uzupełniać lub w inny sposób korygować

poprawka

też poprawka

amendment, variation
rozpocznij naukę
aneks, zmiana

amount owing/ at any time/from
rozpocznij naukę
kwota należna/ w dowolnym terminie/ od

anniversary (on the fifth anniversary)
rozpocznij naukę
rocznica, w terminie 5 lat

annual compounding
rozpocznij naukę
kapitalizacja roczna

annual leave
rozpocznij naukę
urlop wypoczynkowy

annual report
rozpocznij naukę
raport roczny

another party
rozpocznij naukę
druga strona umowy


jakikolwiek, dowolny

wszystkie

wszystkie, każdy

any court having jurisdiction
rozpocznij naukę
dowolny sąd właściwy

całość lub część

any performance hereunder
rozpocznij naukę
wykonanie jakiejkolwiek czynności na podstawie niniejszej umowy

append = attach (lepszy wybór na pozycji drugiej)
rozpocznij naukę
załączać

załączniki nie będące integralną częścią umowy np. dokumenty

przeznaczony dla, adresowany do, dostępny dla

obowiązujący

stosowny, właściwy, przewidziany niniejszą umową

applicable law
rozpocznij naukę
prawo właściwe

applicable to
rozpocznij naukę
mający zastosowanie do

Applicant - the buyer in a transaction
rozpocznij naukę
aplikant

appraisal fee
rozpocznij naukę
opłata za przeprowadzenie wyceny składników majątku

appraisal, appraisement
rozpocznij naukę
wycena

appraise/ appraised value / at the a.v
rozpocznij naukę
wyceniać/ wycena wartości/ zgodnie z wyceną, według wyceny

przyjąć przez głosowanie, przegłosować, uchwalić

area of expertise
rozpocznij naukę
specjalność

areas of general importance to
rozpocznij naukę
dziedzina wiedzy ogólnie związana z działalnością

arise out of
rozpocznij naukę
bezpośrednio powiązany z, bezpośrednio wynikający z

arise out of
rozpocznij naukę
bezpośrednio wynikać z, być bezpośrednio powiązanym z

arising out of or related to
rozpocznij naukę
wynikające bezpośrednio lub pośrednio z

arising out of or relating to
rozpocznij naukę
bezpośrednio wynikający lub pośrednio powiązany z

organizator konsorcjum

articles of association / the articles / Am. charter
rozpocznij naukę
statut spółki

as aforesaid
rozpocznij naukę
jak podano powyżej, jak stwierdzono powyżej

z późniejszymi poprawkami

w brzmieniu zdefiniowanym w

według stanu na dzień

w określonym terminie, godzinie

as of the date HEREOF
rozpocznij naukę
zgodnie z datą, którą opatrzona została niniejsza umowa

as of the first date written above
rozpocznij naukę
z mocą obowiązującą od pierwszego terminu wskazanego w niniejszej umowie/ z mocą obowiązującą od ...+ pierwsza data

as often as reasonably requested
rozpocznij naukę
za każdym razem kiedy jest to zasadne

as per Price List
rozpocznij naukę
zgodnie z cennikiem

as previously agrees
rozpocznij naukę
jak ustalono uprzednio, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami

as set forth/ as specified/ as set out
rozpocznij naukę
jak jest to wskazane, przedstawione, określone

as soon as practicable
rozpocznij naukę
w najkrótszym możliwym terminie

as specified/ as set out/ as set forth
rozpocznij naukę
jak jest to wskazane, określone, przedstawione

as the case may be
rozpocznij naukę
zarówno ....... jak / tak samo ...... jak


assemble / assembly
rozpocznij naukę
montować / montaż

przeniesienie praw, cesja

dokonać cesji

cesja, dokument potwierdzający cesję, umowa cesji

assignment of rights and obligations
rozpocznij naukę
przeniesienie praw i obowiązków

assignor/ assignee
rozpocznij naukę
cedent/ cesjonariusz

nabywcy i cesjonariusze

assigns (permitted assigns)
rozpocznij naukę
osoby, na które przeniesiono prawa do czegoś

at 5 pound for 10 pounds each share
rozpocznij naukę
o wartości emisyjnej 5 w cenie 10 funtów każda akcja

at all times
rozpocznij naukę
przez cały okres/ przez cały czas obowiązywania umowy

at its sole discretion
rozpocznij naukę
według własnego uznania

at or prior to X
rozpocznij naukę
do dnia X włącznie

at the request
rozpocznij naukę
na żądanie, na wniosek, na prośbę - kontekst

w miejscu pracy

podjąć próbę

attend a meeting
rozpocznij naukę
stawić się na posiedzenie, przybyć na posiedzenie

prawnik, niekoniecznie adwokat

attorney’s fees
rozpocznij naukę
honorarium prawnika

attributable
rozpocznij naukę
związany z

attributable to
rozpocznij naukę
powiązany z, związany z

badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta

audited balance sheet
rozpocznij naukę
bilans zbadany przez audytora

audytor, biegły rewident

badanie sprawozdań finansowych

authorisation
rozpocznij naukę
upoważnienie, zezwolenie, autoryzacja

average daily balance
rozpocznij naukę
średnie saldo dziennie

wyrok sądu arbitrażowego


bank charges
rozpocznij naukę
opłaty bankowe

bank charges/ free of bank charges
rozpocznij naukę
opłaty bankowe/ kwota wolna od opłat bankowych, tj. kwota netto

bank’s customary fees
rozpocznij naukę
standardowe opłaty i prowizje

dzień roboczy dla banków

upadłość, spółki osobowe

base rate, prime rate
rozpocznij naukę
stopa bazowa

oparty na

basic remuneration
rozpocznij naukę
wynagrodzenie zasadnicze

punkt bazowy

be at variance with sth.
rozpocznij naukę
być sprzecznym z czymś

be in default
rozpocznij naukę
być w zwłoce

because of/ by reason of
rozpocznij naukę
z powodu

become the co-ownership
rozpocznij naukę
Stać się współwłasnością

beneficial owner / beneficial ownership
rozpocznij naukę
beneficjent / sprawowanie kontroli za pośrednictwem zarządu powierniczego

osoba uprawniona z tytułu umowy

beneficiary - the seller or ultimate recipient of funds
rozpocznij naukę
beneficjent

beneficiary right
rozpocznij naukę
uprawnienie z tytułu umowy

dodatkowe świadczenia

Bill of lading
rozpocznij naukę
list przewozowy, konosament

bind upon sb.
rozpocznij naukę
wiązać kogoś

binding effect
rozpocznij naukę
moc wiążąca

board action
rozpocznij naukę
decyzja rady / zarządu, rozpatrzenie porządku obrad

boiler plate
rozpocznij naukę
matryca

księgi rachunkowe

books and records
rozpocznij naukę
księgi rachunkowe spółki m

books of account/ books of records/books of the compant
rozpocznij naukę
księgo rachunkowe spółki

books of record and account
rozpocznij naukę
księgi rachunkowe spółki

naruszać, naruszenie

naruszenie

business niepol./ business pol.
rozpocznij naukę
działalność gospodarcza / podmiot gospodarczy, spółka

business and activities
rozpocznij naukę
działalność

business and affairs
rozpocznij naukę
sprawy spółki

business day
rozpocznij naukę
dzień roboczy

business name/ registered business name
rozpocznij naukę
firma spółki

działalność gospodarcza w zakresie

business, trade, occupation
rozpocznij naukę
?

businesslike
rozpocznij naukę
zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką

but one and the same
rozpocznij naukę
wyłącznie jeden i ten sam

by an instrument in writing
rozpocznij naukę
w formie pisemnej

by and between, by and among
rozpocznij naukę
pomiędzy

by any other means
rozpocznij naukę
ani w żaden inny sposób

by implication
rozpocznij naukę
?

za pomocą

za pomocą wniosku

by or against
rozpocznij naukę
przez lub przeciwko

by reason of Act of God
rozpocznij naukę
z powodu zdarzeń losowych / działania żywiołów

by reason of= because of
rozpocznij naukę
z powodu

dokumenty wewnętrzne spółki

capital account
rozpocznij naukę
konto wkładów kapitałowych

capital contribution
rozpocznij naukę
wkład kapitałowy

caption, heading
rozpocznij naukę
nagłówek

przewoźnik

carry and conduct
rozpocznij naukę
prowadzić działalność gospodarczą

casting vote
rozpocznij naukę
głos rozstzygający

cause fo action
rozpocznij naukę
powództwo

cause sb. to do sth
rozpocznij naukę
spowodować, że ktoś coś zrobi

cause the p. to be treated as a lim. partnership
rozpocznij naukę
spowodować, że spółka uznawana będzie za spółkę komandytową

cause to be done
rozpocznij naukę
spowodować wykonanie

cause to be managed
rozpocznij naukę
zlecić prowadzenie

cause to be prepared
rozpocznij naukę
spowodować przygotowanie

cease and desist letter
rozpocznij naukę
wezwanie do zaprzestania naruszeń

wybrane

zaświadczenie

certificate of limited partnership
rozpocznij naukę
zgłoszenie powołania spółki komandytowej

certified mail, registered mail- US
rozpocznij naukę
list polecony

change of control
rozpocznij naukę
zmiana właściciela pakietu kontrolnego

charge interest
rozpocznij naukę
potrącać, naliczać odsetki

czarterować, wynajmować środki transportu

chattels (part of personal property)
rozpocznij naukę
ruchomości

chief executive office
rozpocznij naukę
siedziba władz spółki

choice of law
rozpocznij naukę
prawo właściwe, prawo nadrzędne

circumstances beyond sbys reasonable control
rozpocznij naukę
okoliczności znajdujące się poza czyjąś świadomą kontrolą, wpływem

circumstances, situation
rozpocznij naukę
okoliczności

civil action/criminal action
rozpocznij naukę
sprawa cywilna/ sprawa karna

civil commotion
rozpocznij naukę
niepokoje społeczne, zamieszki, rozruchy,

wszelkie roszczenie, niekoniecznie sądowe (demand- procesowe)

closing / at the closing
rozpocznij naukę
podpisanie umowy / w terminie podpisania umowy końcowej

closing balance sheet
rozpocznij naukę
bilans zamknięcia

closing date
rozpocznij naukę
termin podpisania umowy

closing of the transaction
rozpocznij naukę
finalizacja transakcji

collectively
rozpocznij naukę
łącznie, razem/ nie zbiorczo!

come into effect
rozpocznij naukę
wejść w życie


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.