Berezowski, umowy, c

 0    144 fiszki    anglofil
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

capital account
rozpocznij naukę
konto wkładów kapitałowych

capital contribution
rozpocznij naukę
wkład kapitałowy

caption, heading
rozpocznij naukę
nagłówek

przewoźnik

carry and conduct
rozpocznij naukę
prowadzić działalność gospodarczą

casting vote
rozpocznij naukę
głos rozstzygający

cause fo action
rozpocznij naukę
powództwo

cause sb. to do sth
rozpocznij naukę
spowodować, że ktoś coś zrobi

cause the p. to be treated as a lim. partnership
rozpocznij naukę
spowodować, że spółka uznawana będzie za spółkę komandytową

cause to be done
rozpocznij naukę
spowodować wykonanie

cause to be managed
rozpocznij naukę
zlecić prowadzenie

cause to be prepared
rozpocznij naukę
spowodować przygotowanie

cease and desist letter
rozpocznij naukę
wezwanie do zaprzestania naruszeń

wybrane

zaświadczenie

certificate of limited partnership
rozpocznij naukę
zgłoszenie powołania spółki komandytowej

certified mail, registered mail- US
rozpocznij naukę
list polecony

change of control
rozpocznij naukę
zmiana właściciela pakietu kontrolnego

charge interest
rozpocznij naukę
potrącać, naliczać odsetki

czarterować, wynajmować środki transportu

chattels (part of personal property)
rozpocznij naukę
ruchomości

chief executive office
rozpocznij naukę
siedziba władz spółki

choice of law
rozpocznij naukę
prawo właściwe, prawo nadrzędne

circumstances beyond sbys reasonable control
rozpocznij naukę
okoliczności znajdujące się poza czyjąś świadomą kontrolą, wpływem

circumstances, situation
rozpocznij naukę
okoliczności

civil action/criminal action
rozpocznij naukę
sprawa cywilna/ sprawa karna

civil commotion
rozpocznij naukę
niepokoje społeczne, zamieszki, rozruchy,

wszelkie roszczenie, niekoniecznie sądowe (demand- procesowe)

closing / at the closing
rozpocznij naukę
podpisanie umowy / w terminie podpisania umowy końcowej

closing balance sheet
rozpocznij naukę
bilans zamknięcia

closing date
rozpocznij naukę
termin podpisania umowy

closing of the transaction
rozpocznij naukę
finalizacja transakcji

collectively
rozpocznij naukę
łącznie, razem/ nie zbiorczo!

come into effect
rozpocznij naukę
wejść w życie

commence the partnership
rozpocznij naukę
zawiązać, powołać spółkę

commencing on and ending on...
rozpocznij naukę
od ... do

commercially reasonable care
rozpocznij naukę
należyta staranność właściwa dla transakcji handlowych

maksymalna kwota kredytu

committment to
rozpocznij naukę
cel strategiczny

communication
rozpocznij naukę
przesyłka, list

communications
rozpocznij naukę
korespondencja

spółka kapitałowa, ale i akcjonariusze, udziałowcy

company books
rozpocznij naukę
księgi rachunkowe spółki

company’s operations
rozpocznij naukę
działalność spółki

wymusić

compensation committee
rozpocznij naukę
komisja do spraw wynagrodzeń

sprostać, osiągnąć (też takie znaczenie poza przestrzegać)

podzespoły, części, składniki

układ z wierzycielami

composition, constituency
rozpocznij naukę
skład

compound the interest
rozpocznij naukę
kapitalizować narosłe odsetki

comprehensive insurance
rozpocznij naukę
kompleksowe/ pełne ubezpieczenie

naliczać

kapitalizować

conclusive evidence
rozpocznij naukę
wystraczający dowód

concurrently = simultaneously
rozpocznij naukę
równocześnie

conditions concurrent
rozpocznij naukę
warunki

conditions precedent
rozpocznij naukę
warunki zawieszające

conference telephone
rozpocznij naukę
telefon konferencyjny

conference telephone call
rozpocznij naukę
telekonferencja

confidential
rozpocznij naukę
poufny

confidentiality
rozpocznij naukę
zachowanie poufności

confidentiality obligation
rozpocznij naukę
zobowiązanie do zachowania poufności

potwierdzony

confirming bank
rozpocznij naukę
bank potwierdzający

sprzeczność

conflict of law principles
rozpocznij naukę
normy prawa kolizyjnego

conflict of laws
rozpocznij naukę
prawo kolizyjne

conflict of laws
rozpocznij naukę
kolizja praw

conflict or controversy between versions
rozpocznij naukę
rozbieżności pomiędzy wersjami lub spory


zgoda, wydać zgodę

uważać za, uznawać za, interpretować jako xxx

consideration / cash consideration
rozpocznij naukę
świadczenie, świadczenie w gotówce

oddać w komis

komis

consignor/consignee
rozpocznij naukę
komitent/komisant

consolidated
rozpocznij naukę
skonsolidowany

consolidation, merger
rozpocznij naukę
fuzja

constitute breach of...
rozpocznij naukę
stanowić naruszenie...

constitute but one and same instrument
rozpocznij naukę
stanowić wyłącznie jedną I tę samą umowę

constitute/ establish
rozpocznij naukę
ustanawiać, stanowić

constitution of a partnership
rozpocznij naukę
powołanie spółki

construction
rozpocznij naukę
przygotowanie i stosowanie wykładni

construction of the agremeent
rozpocznij naukę
wykładnia i stosowanie umowy

constructive, implied
rozpocznij naukę
dorozumiany

mieć znaczenie, wykładnię, interpretować, rozumieć

wykonać, zrealizować

consummation
rozpocznij naukę
realizacja, wykonanie

zawarty, zamieszczony

nie tylko zawarty ale przedstawiony, wyliczony (tak jak set forth, set out)

contained herein
rozpocznij naukę
zawarte w tekście niniejszej umowy

contemplated
rozpocznij naukę
o którym mowa

istnieć nadal

continue / continue until / partnership as herein constituted shall continue until
rozpocznij naukę
na czas / na czas oznaczony/ spółkę powołano na czas oznaczony do dnia

continue in force
rozpocznij naukę
zachować moc prawną, pozostać w mocy

continue perfected
rozpocznij naukę
utrzymać pełną moc prawną zabezpieczenia

continued operation
rozpocznij naukę
kontynuacja działalności, dalsze prowadzenie działalności

continuing waiver
rozpocznij naukę
trwałe dobrowolne odstąpienie od wykonywania praw

prawo umów

wykonawca

contracts made and to be performed in
rozpocznij naukę
umowy zawarte z zamiarem wykonania ich w...

podważać

wnieść wkład kapitałowy

contributions
rozpocznij naukę
składki emerytalne

rozstrzymać/ mieć moc rozstrzygającą

prowadzenie strategicznych spraw spółki

control/ beyond control
rozpocznij naukę
znajdujące się poza świadomą kontrolą

controlling interest
rozpocznij naukę
pakiet kontrolny

spór

contrue: may not be construed
rozpocznij naukę
nie może być interpretowany, rozumiany jako

convenience of reference
rozpocznij naukę
przejrzystość tekstu (for- dla większej przejrzystości tekstu)

convenience of reference (for)
rozpocznij naukę
dla większej przejrzystości tekstu

convertible bonds
rozpocznij naukę
obligacje zamienne

convertible securities
rozpocznij naukę
zamienne papiery wartościowe

przenieść prawa do nieruchomości

conveyor/ conveyee
rozpocznij naukę
zbywca, sprzedający / nabywca, kupujący


corporate governance
rozpocznij naukę
ład korporacyjny

corporate purposes
rozpocznij naukę
cele statutowe spółki

osoba prawna

w USA s-ka kapitałowa

corporeal hereditaments
rozpocznij naukę
zapisy nieruchomości w testamentach

corresponding masculine, feminine or neuter gender forms
rozpocznij naukę
odpowiadające im formy rodzaju xxxx

counterclaim
rozpocznij naukę
powództwo wzajemne

egzemplarz

counterpart, identical copy
rozpocznij naukę
jednobrzmiący egzamplarz

country court
rozpocznij naukę
cywilny sąd rejonowy

country of formation
rozpocznij naukę
kraj założenia

county court
rozpocznij naukę
cywilny sąd rejonowy

courier service
rozpocznij naukę
poczta kurierska

course of dealing
rozpocznij naukę
tryb postępowania

court of competent jurisdiction
rozpocznij naukę
sąd właściwy

court of the first instance
rozpocznij naukę
sąd pierwszej instancji

przyrzeczenie

spowodować powstanie

create = constitute
rozpocznij naukę
ustanawiać

create, constitute
rozpocznij naukę
tworzyć, stanowić, ustanawiać

ryzyko kredytowe

creditworthiness
rozpocznij naukę
zdolność kredytowa

sąd koronny

cure/ make good/remedy
rozpocznij naukę
naprawić naruszenie

current employer
rozpocznij naukę
aktualny pracodawca

customary fees
rozpocznij naukę
standardowe opłaty


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.