Berez, umowy j do n

 0    123 fiszki    anglofil
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

joint venture
rozpocznij naukę
spółka z udziałem kapitału zagranicznego/ dorozumiana spółka osobowa

judgments, injunctions, decrees, or awards
rozpocznij naukę
przepisy, wyroki, nakazy sądu I wyroki sądów arbitrażowych

jurisdication
rozpocznij naukę
jurysdykcja

jurisdiction of incorporation
rozpocznij naukę
kraj założenia

sędzia przysięgły

keep and maintain
rozpocznij naukę
utrzymywać, zachowywać

knowingly suffer
rozpocznij naukę
świadomie tolerować

limited liability partnership, podobna do naszej spółki partnerskiej

limited partnership, s-ka komandytowa

lead manager
rozpocznij naukę
lider konsorcjum

członek kierownictwa

leader of (to be)
rozpocznij naukę
współodpowiadać za działalność

dzierżawa, najem, leasig/ dzierżawić, najmować, oddać w leasing

leasholds (part of personal property)
rozpocznij naukę
ruchomości dzierżawione

zezwolenie, zgoda na zwolnienie z obowiązku

leave from a court
rozpocznij naukę
zgoda na zwolnienie z jurysdykcji sądu

legal restraint
rozpocznij naukę
przeszkoda prawna

legalność

zgodnie z prawem

ustawa

lender /borrower
rozpocznij naukę
kredytodawca/kredytobiorca

letter of credit, documentary credit(L/C, LC, LOC)/ raise a letter of credit
rozpocznij naukę
akredytywa, otworzyć akredytywę

letter of credit, documentary credit
rozpocznij naukę
akredytywa

ponoszący odpowiedzialność z tytułu, odpowiedzialny za

stopa procentowa oferowana przez banki działające w Londynie

licencjobiorca

licencjonować

licencjodawca

life assurance / insurance
rozpocznij naukę
ubezpieczenie na życie

ograniczenie, zawężenie znaczenia/ interpretacji

limited liability/ limited responsibility
rozpocznij naukę
organiczenie odpowiedzialności (liability: umownej i responsibility: moralnej)

limited partner
rozpocznij naukę
komandytariusz

liquidated damages
rozpocznij naukę
kara umowna

proces

loan # credit
rozpocznij naukę
pożyczka (poza bankowa) # kredyt

wyemitowane obligacje spółki

loan sydicate
rozpocznij naukę
konsorcjum kredytowe

long term disablement insurance
rozpocznij naukę
ubezpieczenie rentowe

loss of generality
rozpocznij naukę
?

private limited company (podobna do naszej sp. z o.o)

jednorazowa wypłata

maszyny i urządzenia


made and entered into
rozpocznij naukę
sporządzona i zawarta

maintain priority
rozpocznij naukę
utrzymać pierszeństwo

serwis pogwarancyjny

make a part of an agreement
rozpocznij naukę
stać się integralną częścią umowy

make and enter into
rozpocznij naukę
zawrzeć umowę

make available
rozpocznij naukę
udpostępnić, postawić w stan gotowości

make enforceable
rozpocznij naukę
doprowadzić do wykonalności

make enforceable
rozpocznij naukę
doprowadzić do wykonalności, uzyskać wykonalność

make extracts
rozpocznij naukę
sporządzać wyciągi

make good/ cure/remedy
rozpocznij naukę
naprawić naruszenie

make revisions
rozpocznij naukę
wprowadzać korekty

awaria

manage, administer
rozpocznij naukę
prowadzić sprawy spółki

management committee
rozpocznij naukę
rada wspólników

management, manage
rozpocznij naukę
prowadzenie bieżących spraw spółki

managing director
rozpocznij naukę
dyrektor wykonawczy

produkować

zbywalny

marketable quality
rozpocznij naukę
jakość zapewniająca łatwą zbywalność

master agreement
rozpocznij naukę
umowa ramowa

material adverse change
rozpocznij naukę
istotne pogorszenie

material defects
rozpocznij naukę
istotne wady

material term and condition
rozpocznij naukę
istotny warunek umowy

sprawy, ale i czynności

stawać się wymagalnym

maturity date
rozpocznij naukę
termin wymagalności

may change from time to time
rozpocznij naukę
może ulegać zmianie

may not be construed
rozpocznij naukę
nie może być interpretowany / rozumiany jako

may not be overcome by reasonable diligence
rozpocznij naukę
nie można opanować pomimo zachowania należytej staranności

medical and repatriation expenses
rozpocznij naukę
pokrycie kosztów opieki medycznej i przeniesienia za granicę

medical expenses
rozpocznij naukę
koszty opieki medycznej

posiedzenie dyrektorów lub zgromadzenie akcjonariuszy – zależy kto w nim uczestniczy!

włączyć do tekstu umowy

merger, consolidation
rozpocznij naukę
fuzja

protokół z posiedzenia

miscellaneous provisions
rozpocznij naukę
klauzule

wprowadzać w błąd

mixed property
rozpocznij naukę
prawnie nieruchomości, ale mają cechy ruchomości, tj. przynależności np. płot, brama

modification
rozpocznij naukę
korekta

fundusze

ustanowić hipotekę na

mortgagor / mortgagee
rozpocznij naukę
dłużnik hipoteczny / wierzyciel hipoteczny

wniosek strony postępowania w sądzie

multiple counterparts
rozpocznij naukę
liczba egzemplarzy

pod rygorem nieważności

wzajemny

mutual written consent
rozpocznij naukę
pisemna zgoda wszystkich stron / obu stron umowy

firma spółki

name assigned to the agreement
rozpocznij naukę
nazwa nadana niniejszej umowie

name, captions and gender
rozpocznij naukę
wykładnia elementów redakcyjnych

necessary or incidental to
rozpocznij naukę
niezbędne lub związane z

negative covenants
rozpocznij naukę
przyrzeczenie powstrzymania się od czegoś

negative pledge
rozpocznij naukę
przyrzeczenie nieobciążania majątku

net book value, net Worth, equity
rozpocznij naukę
wartość księgowa netto

next day funds
rozpocznij naukę
środki dostępne w następnym dniu roboczym

no matter how similar
rozpocznij naukę
bez względu na podobieństwo

no partnership
rozpocznij naukę
niezależność stron

wygaśnięcie mocy prawnej

no third party beneficiaries
rozpocznij naukę
żadnym osobom trzecim nie przysługują żadne prawa z tytułu niniejszej umowy

no waiver of any default of breach
rozpocznij naukę
żaden przypadek dobrowolnego odstąpienia...

non solicitation
rozpocznij naukę
zakaz pozyskiwania pracowników

niewiążący

non-breaching party
rozpocznij naukę
strona nienaruszająca umowy

non-competition
rozpocznij naukę
zakaz konkurencji

niedokonanie płatności

normal vacation
rozpocznij naukę
standardowy wymiar urlopu

not limited to
rozpocznij naukę
ale nie wyłącznie

weksel własny

nothing contained herein
rozpocznij naukę
żadne z postanowień niniejszej umowy

nothing in this agreement
rozpocznij naukę
żadne z postanowień umowy nie

nothing in this Agreement
rozpocznij naukę
żadne z postanowień niniejszej umowy

powiadomienie (nie- zawiadomienie)

notice of revolving credit borrowing
rozpocznij naukę
nota obciążeniowa

notice to terminate, notice of intent to terminate, notice of termination, termination notice
rozpocznij naukę
wypowiedzenie umowy

notice, request, remainder
rozpocznij naukę
powiadomienie, wezwanie, upomnienie

korespondencja

notwithstanding
rozpocznij naukę
niezależnie od, bez względu na

notwithstanding any provisions to the contrary
rozpocznij naukę
nawet jeżeli przepisy prawa stanowią inaczej

now, therefore (the Parties thereto agree as follows)
rozpocznij naukę
w związku z powyższym strony zgodnie postanawiają

number and gender of words
rozpocznij naukę
liczba i rodzaj gramatyczny słów


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.