Business (1)

 0    95 fiszek    aberlicka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
tend to
Polish people tend to do more than one thing at a time
rozpocznij naukę
mieć zwyczaj, zwykle
Polacy zwykle robią więcej niż jedną rzecz w tym samym czasie
smart
A smart dress or suit for women
rozpocznij naukę
elegancji
elegancka sukienka lub kostium/garsonka dla kobiet
open-necked
In India men are allowed to wear an open-necked shirt
rozpocznij naukę
nie zapięty pod szyją
W Indiach mężczyźni mogą nosić nie zapiętą pod szyją koszulę
casual clothes
casual wear
rozpocznij naukę
niezobowiązujące ubrania
odzież codzienna
tailor
tailored shirt
rozpocznij naukę
dopasować (coś)
dopasowane koszule
bright
bright colours
rozpocznij naukę
jasny
jasne kolory
regard
Gift giving is regarded as a way to build and strengthen relationship
rozpocznij naukę
uważać
Dawanie prezentów jest uważane za drogę do budowy i umacniania stosunków
advisable
it is advisable that every businessperson
rozpocznij naukę
wskazany
to jest wskazane, żeby każda biznes-osoba
hand
how to hand someone a gift
rozpocznij naukę
podawać
Jak podać komuś prezent
given
how a person should respond when given a gift
rozpocznij naukę
dawany
jak osoba powinna odpowiedzieć kiedy dawany jest prezent
cautious
You have to be cautious
rozpocznij naukę
ostrożny
Musisz być ostrożny
bribery
in order to be avoid being suspected of bribery
rozpocznij naukę
przekupstwo
żeby uniknąć podejrzeń o przekupstwo
observe
Law should be observed
rozpocznij naukę
przestrzegać, zauważyć, obserwować
Prawo powinno być przestrzegane
clash
The chance that cultures will clash is smaller
rozpocznij naukę
zderzenie (of cultures) nałożenie się (of events) starcie (fight)
Szansa, że kultury się zderzą jest mniejsza
arise
any problems that may arise
rozpocznij naukę
pojawić się, powstawać
dowolne problemy, które mogą powstać
survival
rozpocznij naukę
przetrwanie, przeżycie
The fittest
Survival of the fittest
rozpocznij naukę
najsilniejszy
przetrwanie najsilniejszych
joint-stock company
rozpocznij naukę
spółka akcyjna
shareholder
rozpocznij naukę
akcjonariusz(ka)
stock exchange
Shareholders who wish to invest in the company can buy and sell parts of the company on the stock exchange
rozpocznij naukę
giełda papierów wartościowych
Akcjonariusze, którzy pragną inwestować w firmę, mogą kupić i sprzedać część firmy na giełdzie papierów wartościowych
multinational
rozpocznij naukę
międzynarodowy
subsidiary company
rozpocznij naukę
filia (firmy)
asset
Many companies are multinationals and with subsidiaries and assets in various different countries.
rozpocznij naukę
aktywa (COMM), wkłady kapitałowe(property) atut (quality) cenny nabytek (person)
Wiele firm jest międzynarodowych i z filiami i z aktywami w różnych krajach.
engage
rozpocznij naukę
zajmować się (attention), angażować się (consultant)
merger
rozpocznij naukę
fuzja
acquisition
rozpocznij naukę
nabywanie (of property, goods, skill), przyswajanie nt (sobie) (of language), nabytek m (purchase)
expand
Companies generally engage in mergers with other companies and acquisition in order to expand
rozpocznij naukę
rozwijać (business)
Firmy generalnie angażują się w fuzje z innymi firmami i w nabywanie, żeby się rozwijać
corporation
rozpocznij naukę
korporacja
increasingly
rozpocznij naukę
coraz częściej (more often)
threat
we are under threat of
rozpocznij naukę
groźba, pogróżka, zagrożenie
grozi nam +nom
entrepreneur
rozpocznij naukę
przedsiębiorca
tier
multi-tier LTE radio networks
rozpocznij naukę
warstwa
wielowarstwowe sieci LTE
accuracy
rozpocznij naukę
dokładność
relay
rozpocznij naukę
przekazywać (przekazać perf) (message, news), transmitować (programme, broadcast)
manner
rozpocznij naukę
sposób
focuse
deal-focused countries
rozpocznij naukę
skupić uwagę
kraje skupione na interesach
thanks to
I can live thanks to my contacts
rozpocznij naukę
dzięki
mogę żyć dzięki moim kontaktom
seem
Problems in the store just seemed so trivial
rozpocznij naukę
Wydawać się
problemy w sklepie wydały się trywialne
tension
tensions disappear
rozpocznij naukę
napięcie
napięcia znikają
ape
She has always been interested in apes
rozpocznij naukę
małpa człekokształtna
zawsze interesowałam się małpami
keeper
rozpocznij naukę
dozorca (in zoo, park)
chimpanzee
chimpanzee keeper
rozpocznij naukę
szympans
opiekun szympansów
ill-treat
Apes have been ill-treated
rozpocznij naukę
źle traktować, maltretować
Małpy były źle traktowane
blaze
blazing sun
rozpocznij naukę
blask, pożar, buchać
błyszczące słońce
tiny
she has been living on the tiny Greek island
rozpocznij naukę
malutki, maleńki
ona mieszka na malutkiej, greckiej wyspie
tube
I get the tube to work
rozpocznij naukę
metro, tubka, rurka
Dostawałam się metrem do pracy
possession
possessions
rozpocznij naukę
posiadanie
dobytek
fewer
rozpocznij naukę
mniej
mamy mniej studentów w tym roku niż w ostatnim
consideration
All firms must take into consideration the opportunities
rozpocznij naukę
namysł, rozważenie
wszystkie firmy muszą wziąć pod rozwagę te możliwości
objective
their objectives
rozpocznij naukę
cel, obiektywny
ich cele
in order to
He had to hurry in order to reach the next place on his schedule
rozpocznij naukę
żeby (+infin)
musiał się śpieszyć, żeby osiągnąć następne miejsce w rozkładzie jazdy
achive
in order to achive their objectives
rozpocznij naukę
osiągnąć (aim, results); odnosić (victory, success)
żeby odnieść swój (ich) sukces
minor
these differences may create minor problems
rozpocznij naukę
drobny
te różnice mogą tworzyć drobne problemy
approach
rozpocznij naukę
nadchodzić, zbliżać się do (place), podchodzić do (problem)
pattern
behaviour patterns
rozpocznij naukę
próbka (sample), wzór (design)
wzory zachowań
aware
They have to be aware of various cultural patterns
rozpocznij naukę
świadomy
oni muszą być świadomi różnych kulturalnych wzorów
importance
the importance of culture
rozpocznij naukę
znaczenie, waga
znaczenie kultury
tackle
tackle such problems successfully
rozpocznij naukę
stawiać czoło (deal with, challenge)
stawiać czoło takim problemom z sukcesem
national
national culture
rozpocznij naukę
narodowy, państwowy, (ogólno) krajowy, obywatelski
narodowa kultura
attitude
attitude to money
rozpocznij naukę
pogląd, stosunek
stosunek do pieniędzy
account for
national culture accounted for 50% of the differences in attitudes towards work and organizations
rozpocznij naukę
stanowić
kultura narodowa stanowi 50% różnic w postawach do pracy i ogranizacji
corporate
rozpocznij naukę
korporacyjny
gender
rozpocznij naukę
płeć
determined
Businesses are culturally determined
rozpocznij naukę
zdecydowany, zdeterminowany (person); stanowczy (effort)
biznes (interesy) są kulturalnie zdeterminiowany
determine
factors determine the degree
rozpocznij naukę
określać (limits), ustalać (facts, budget, quantity)
wskaźniki określają stopień
superior
rozpocznij naukę
przełożony, starszy rangą
subordinate
superiors are not available to their subordinates
rozpocznij naukę
podwładny
przełożeni nie są dostępni dla swoich podwładnych
numerous
rozpocznij naukę
liczny
privilege
numerous privileges
rozpocznij naukę
przywilej
liczne przywileje
collectivistic
collectivistic cultures
rozpocznij naukę
zbiorowy
zbiorowe kultury
willing
People who are willing to provide benefit for the entire community
rozpocznij naukę
chętny
Ludzie, którzy chętnie dostarczają zyski dla całej społeczności
capable
People who are capable of protecting general interests
rozpocznij naukę
zdolny (być w stanie coś robić)
Ludzie, który są w stanie chronić ogólnych interesów
uncertainty
Members of society feel uncomfortable with uncertainty
rozpocznij naukę
niepewność
członkowie społeczności czują się niekomfortowo z niepewnością
avoidance
rozpocznij naukę
unikalnie, uchylanie się (of tax)
masculinity
rozpocznij naukę
męskość
achievement
People highly value achievement
rozpocznij naukę
osiągnięcie
ludzie wysoko cenią osiągnięcia
assertive
rozpocznij naukę
stanowczy
feminine
rozpocznij naukę
kobiecy, żeński (gender)
outcome
outcome of any deal
rozpocznij naukę
wynik
wynik dowolnej transakcji (porozumienia)
emphasis
Emphasis on the importance of relationship building
rozpocznij naukę
nacisk
nacisk na znaczenie budowania relacji (związków)
market
rozpocznij naukę
sprzedawać, wprowadzać na rynek (new product)
happen
Those stranger happen to be foreigners
rozpocznij naukę
zdarzyć się, wydarzyć się
Ci obcy przypadkiem okazali się obcokrajowcami
psychotherapy
rozpocznij naukę
psychoterapia
belongings
rozpocznij naukę
rzeczy, dobytek
turn up
I help anyone who turns up
rozpocznij naukę
pojawić się (person), znajdować (lost object)
pomogę każdemu, kto się zjawi
in return for
She can use a computer in return for cooking for the young people
rozpocznij naukę
w zamian za
Ona może używać komputera w zamian za gotowanie dla młodych ludzi
wealthy
very wealthy people
rozpocznij naukę
bogaty, zamożny
bardzo bogaci ludzie
threat
I threated very wealthy people
rozpocznij naukę
traktować, leczyć, impregnować
Leczyłam bardzo bogatych ludzi
swap
People swap services without using money
rozpocznij naukę
zamiana, wymiana, wymienić się, zamienić
Ludzie wymieniają się usługami bez używania pieniędzy
set up
She set up a swapping circle
rozpocznij naukę
zakładać
założyła cykl wymienny
give up
She decided to give up using money for a year
rozpocznij naukę
rezygnować, poddawać się
Zrezygnowała z używania pieniędzy przez rok
give away
She gave away all her money
rozpocznij naukę
rozdać (money)
Oddała wszystkie swoje pieniądze
throw away
She threw away her credit cards
rozpocznij naukę
wyrzucać
Wyrzuciła wszystkie swoje karty kredytowe
bribery
in order to avoid being suspected of bribery
rozpocznij naukę
przekupstwo
żeby uniknąć bycia podejrzanym o przekupstwo
inferior
rozpocznij naukę
podwładny

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.