Podstawy finansów i rachunkowości L4B_UŁ

 0    112 fiszek    maqulina
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

rachunkowość
rozpocznij naukę
accounting

an accountant


adjustments

księgowość
rozpocznij naukę
accounting/ bookkeeping

balance sheet

rachunek bankowy
rozpocznij naukę
bank statement

kapitalizować
rozpocznij naukę
compounding

procent składany
rozpocznij naukę
compound interest

pewna kwota pieniędzy
rozpocznij naukę
certain amount of money

konsolidacja (umacnianie)
rozpocznij naukę
financial statements

usługi na rzecz społeczeństwa
rozpocznij naukę
community services

kapitał, pasywa
rozpocznij naukę
capital

cumuleted amortization

cost, spending

rachunek przepływów pieniężnych
rozpocznij naukę
Cash Flow statement

aktywa obrotowe
rozpocznij naukę
current assets

dividend (decisions)

kapitał obcy
rozpocznij naukę
debt financing

STOPA PROCENTOWA (ROCZNA)
rozpocznij naukę
INTEREST RATE (ANNUAL)

KWOTA, LICZBA, ILOŚĆ
rozpocznij naukę
AMOUNT

ZASTOSOWANIE
rozpocznij naukę
APPLYING

SKORYGOWANIA
rozpocznij naukę
ADJUSTED

PODATEK KORPORACYJNY
rozpocznij naukę
CORPORATE INCOME TAX RATE (CIT)

SKŁADNIK KAPITAŁOWY
rozpocznij naukę
CAPITAL COMPONENT

ZWYKŁE AKCJE
rozpocznij naukę
COMMON ORDINARY STOCK SHARES

W OBU PRZYPADKACH
rozpocznij naukę
IN BOTH CASES

BIEŻĄCY RACHUNEK
rozpocznij naukę
CURRENT ACCOUNT

KONWERTOWAĆ
rozpocznij naukę
CONVERT

ZMIANA PROCENTOWA
rozpocznij naukę
CHANGE INTEREST

COMPUTE

CURRENTLY

KAPITALIZOWANA
rozpocznij naukę
COMPOUNDED

GONIĆ, ŁOWIĆ
rozpocznij naukę
CHASE

COMPARE

DROWN

DETERMINING

kapitał własny
rozpocznij naukę
equity financing (own put money to the company)

wydatki (koszty, które są wydatkiem płacone gotówką)
rozpocznij naukę
expenses (costs which are paid by cash expense)

external

kapitał własny
rozpocznij naukę
equity (shared, profit)- the value of shares issued by a company

nabyty koszt, nabytek
rozpocznij naukę
recruit cost

wynik finansowy
rozpocznij naukę
financial performance

finanacial (external)

aktywa trwała
rozpocznij naukę
fixed assets (long term assets)

przyszła wartość
rozpocznij naukę
future value

towary do sprzedaży
rozpocznij naukę
goods for resale

efekt kapitalizacji
rozpocznij naukę
the effect of compounding

effect of compounding
rozpocznij naukę
depends of frequency with which the interest is being compounded e.g. nominal interests value may be compounded weekly, monthly or daily

RÓWNOWAŻONA STOPA PROCENTOWA
rozpocznij naukę
EQUIVALENT RATE

EQUIVALENT RATE
rozpocznij naukę
It is always calculated as if compounde annually, it is usefull, when comparing different rates with different compounding periods

investors

Urząd Skarbowy
rozpocznij naukę
Internal Revenue Services

wpływy (każdy przyrost)
rozpocznij naukę
inflow (exery increase)

wzrost, przyrost
rozpocznij naukę
increase

wartości niematerialne i prawne
rozpocznij naukę
intangible assets (not touchable but we use it e.g. licence, copy writes, patents)

inventories (stock (GB), inventory (US))

instalment

korzyść, kwota odsetek
rozpocznij naukę
interest

an invoice

konto wynikowe
rozpocznij naukę
income accounts

zobowiązania
rozpocznij naukę
liabilities

loss (cost higher than revenue)

liquility

należności długoterminowe
rozpocznij naukę
long-term receivables (longer than one year)

long-term investments (e.g. shares of company)

CZAS OPROCENTOWANIA (w okresach)
rozpocznij naukę
index key (mk)

NIESKOŃCZONOŚĆ
rozpocznij naukę
INFINITY

INWESTYCJA OKAZJI
rozpocznij naukę
INVESTMENT OF OPPORTUNITY

WYDANIE NOWYCH AKCJI
rozpocznij naukę
ISSUANCE OF NEW SHARES

zarządzanie, administracja
rozpocznij naukę
management (internal)

odroczona rata płatności
rozpocznij naukę
materials were purchased on credit

wielotarczowe
rozpocznij naukę
multiplate

łączna ilość okresów
rozpocznij naukę
number of periods

nominalna stopa procentowa
rozpocznij naukę
nominal interest rate (rk)

wartość nominalna
rozpocznij naukę
wartość dobra, usługi itd. wyrażona najczęściej w pieniądzu bez uwzględnienia inflancji

uzyskany (uzyskać)
rozpocznij naukę
obtained (obtain)

pozyskiwanie funduszy
rozpocznij naukę
obtaining funds- financial acticity

outflow

kapitał własny akcjonariuszy zwykłych
rozpocznij naukę
ordinary shareholders' equity


rachunek zysków i strat
rozpocznij naukę
profit-and-loss statement

provisions

główny, kapitalny
rozpocznij naukę
principal

STOPA OKRESOWA
rozpocznij naukę
PERIODIC RATE (is the amount of interest that is charged for each period)

dług, wierzytelność
rozpocznij naukę
debt

średni ważony koszt kapitału
rozpocznij naukę
weighted average cost of capital (WACC)

revenue

należności
rozpocznij naukę
receivables

zysk niepodzielony
rozpocznij naukę
retained earnings

rewards

surowe materiały
rozpocznij naukę
Raw materials

kapitał z aktualizacji
rozpocznij naukę
Revaluation reserve

zapis powtórzony
rozpocznij naukę
repeated entry

półprodukty
rozpocznij naukę
semi-finish productskrótkoterminowe inwestycje
rozpocznij naukę
Short-term investments

kapitał zapasowy
rozpocznij naukę
supplementary capital

środki trwałe
rozpocznij naukę
tangible fixed assets (e.g. machines, vehicules, grounds, buildings)

two sides (debit, credit)

kredyt handlowy
rozpocznij naukę
trade credit

tarcza podatkowa
rozpocznij naukę
tax shield


należne wpłaty na
rozpocznij naukę
share capital not paid up

sprecyzować
rozpocznij naukę
specify

zwykłe odsetki
rozpocznij naukę
simple interest


taki przypadek
rozpocznij naukę
such case

kapitał własny
rozpocznij naukę
shareholders equity

produkcja w toku
rozpocznij naukę
work in progress

withdrawal


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.