Most Frequrently used 2

 0    24 fiszki    ironz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
shatter
You've shattered all my illusions about Bob.
rozpocznij naukę
rozbić na kawałki; zniszczyć; rozwiać (czyjeś nadzieje)
faintly
I began to faintly understand myself.
rozpocznij naukę
słabo, trochę, lekko
Zacząłem słabo zrozumieć samego siebie.
commit
He wanna commit suicide
rozpocznij naukę
popełnić
On chce popełnić samobójstwo
committed
I committed the mistake by accusing him
rozpocznij naukę
popełnić
popełniłem błąd oskarżając go
deaf
blind and deaf
rozpocznij naukę
głuchy
ślepy i głuchy
avert
we can avert tragedy
rozpocznij naukę
zapobiec
Możemy zapobiec tragedii
sneak
Do you ever sneak away from people to use your smartphone?
rozpocznij naukę
skradać się, zakradać się, potajemny
Czy kiedykolwiek wymkasz się od ludzi aby użyć telefonu
dispute
The cause of her death is in dispute.
rozpocznij naukę
spór, kwestionować, poddawać wątpliwości
Przyczyna jej śmierci jest kwestionowana.
gotta
I gotta go.
rozpocznij naukę
I have got to
Muszę iść
could have, coulda
I coulda gone to the seaside but I went to the mountains.
rozpocznij naukę
mogłem, mogła, mógł
Mogłem pojechać nad morze, ale pojechałem w góry.
endure
Before reading the article, she had never wanted to pull a sledge over sea ice or endure temperatures of minus 40 degrees Celsius.
rozpocznij naukę
znosić, wytrzymywać (bear, stand)
Przed przeczytaniem artykułu, nigdy nie chciała ciągnąć sanek przez morze lodu albo znosić temperatur minus 40 stopni
pass
A truck passing by roundabout
rozpocznij naukę
przejechać, przechodzić, przekazywać (klucze)
Ciężarówka przejeżdża przez rondo.
pass
We passed the New Hotel.
rozpocznij naukę
minąć, przechodzić (obok czegoś); przejeżdżać (obok czegoś)
Mineliśmy nowy hotel.
pass
I passed my driving test in Holland.
rozpocznij naukę
zdać, zaliczyć
Zdałem egzamin na prawo jazdy w Holandii.
would instead
Cheryl would use her real identity but would instead use an alias
rozpocznij naukę
zamiast tego
Szeryl mogłaby używać jej prawdziwej tożsamości ale zamiast tego używa aliasu
valiant
Father made valiant attempts to save them.
rozpocznij naukę
dzielny, odważny
Ojcieć robił odważne próby by ich urarować
elsewhere
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
rozpocznij naukę
gdzie indziej, w innym miejscu
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu
manage
the parents had managed to get out of the house
rozpocznij naukę
zdołać, podołać, udać się
rodzice zdołali wydostać się z domu
to canoodle
You canoodling up to some French tart, practically slipping her one.
rozpocznij naukę
migdalić się, obściskiwać się
Że obściskujesz jakąś francuską zdzirę, praktycznie pieprzysz ją.
extend
We extend our deepest sympathies to the family and community at this sad time
rozpocznij naukę
wyrazić.
Wyrażamy nasze najgłębsze współczucie dla rodziny i wspólnoty w tym smutnym czasie
extend
The banks agreed to extend credit for the purchase of new equipment.
rozpocznij naukę
udzielać (kredytu)
Banki zgodziły się na udzielenie kredytu na zakup nowego sprzętu.
extend
It will allow 3dfx to extend its business model in a variety of ways.
rozpocznij naukę
rozszerzyć
Pozwoli to 3dfx rozszerzyć swój model biznesowy na wiele sposobów.
resist
Couldn't resist telling the dentist "yeh it makes me feel numb" when he asked me did I have any problems with local anaesthetic.
rozpocznij naukę
oprzeć, opierać się, przeciwstawiać się
Niemogłem oprzeć się mówiąc dentyście" tak to sprawia że czuje się zdrętwiały" kiedy zapytał mnie czy mialem jakies problemy z lokalnym znieczuleniem
keep on
I keep on expecting Peter to walk past me in the shower
rozpocznij naukę
dalej
Dalej oczekuje Petera chodzącego obok mnie pod prysznicem

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.