The Family and Guardianship Code - kodeks rodzinny i opiekuńczy

 0    87 fiszek    egryglewicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
entering into marriage
rozpocznij naukę
zawarcie małżeństwa
rights and obligations of spouses
rozpocznij naukę
prawa i obowiązki małżonków
matrimonial property regimes
rozpocznij naukę
małżeńskie ustroje majątkowe
statutory
rozpocznij naukę
ustawowy
contractual
rozpocznij naukę
umowny
general provisions
rozpocznij naukę
przepisy ogólne
community of property
rozpocznij naukę
wspólność majątkowa
separate property regime
rozpocznij naukę
rozdzielność majątkowa
separate property with compensation for gained possessions
rozpocznij naukę
rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków
compulsory
rozpocznij naukę
przymusowy
termination of marriage
rozpocznij naukę
ustanie małżeństwa
separation
rozpocznij naukę
separacja
consanguinity
rozpocznij naukę
pokrewieństwo
affinity
rozpocznij naukę
powinowactwo
affiliation of the child
rozpocznij naukę
pochodzenie dziecka
maternity
rozpocznij naukę
macierzyństwo
paternity
rozpocznij naukę
ojcostwo
parental authority
rozpocznij naukę
władza rodzicielska
adoption
rozpocznij naukę
przysposobienie
maintenance obligation
rozpocznij naukę
obowiązek alimentacyjny
guardianship
rozpocznij naukę
kuratela
minor
rozpocznij naukę
małoletni
establishing care
rozpocznij naukę
ustanowienie opieki
exercising care
rozpocznij naukę
sprawowwanie opieki
supervision over the exercise of care
rozpocznij naukę
nadzór nad sprawowaniem opieki
dismissal of the guardian
rozpocznij naukę
zwolnienie opiekuna
cessation of care
rozpocznij naukę
ustanie opieki
completely legally incapacitated person
rozpocznij naukę
ubezwłasnowolniony całkowicie
is concluded
rozpocznij naukę
jest zawarte
conditions
rozpocznij naukę
przesłanki
head of a registry office
rozpocznij naukę
kierownik urzędu stanu cywilnego
marital union
rozpocznij naukę
związek małżeński
canon law
rozpocznij naukę
prawo kanoniczne
religious order
rozpocznij naukę
związek wyznaniowy
draw up a marriage certificate
rozpocznij naukę
sporzadzać akt małżeństwa
statement of intent
rozpocznij naukę
oświadczenie woli
cleric
rozpocznij naukę
duchowny
applies
rozpocznij naukę
stosuje się
ratified
rozpocznij naukę
ratyfikowana
annulling a marriage
rozpocznij naukę
ustalenie nieistnienia małżeństwa
non-compliance of the provisions
rozpocznij naukę
niezachowanie przepisów
pre-wedding
rozpocznij naukę
przedślubne
set out
rozpocznij naukę
określone
waive the person's obligation
rozpocznij naukę
zwolnić od obowiązku
waiting period
rozpocznij naukę
okres oczekiwania
written statement
rozpocznij naukę
pisemne zapewnienie
considerations
rozpocznij naukę
względy
lose validity
rozpocznij naukę
tracić moc
issue date
rozpocznij naukę
dzień wydania
refusal
rozpocznij naukę
odmowa
proxy
rozpocznij naukę
pełnomocnictwo, pełnomocnik
power of attorney
rozpocznij naukę
pełnomocnictwo
witnesses of full legal age
rozpocznij naukę
pełnoletni świadkowie
call upon
rozpocznij naukę
wzywać
duties of the clergy
rozpocznij naukę
obowiązki duchownego
internal law of the church
rozpocznij naukę
prawo wewnętrzne kościoła
registered letter
rozpocznij naukę
przesyłka polecona
uncontrollable circumstances
rozpocznij naukę
siła wyższa
guardianship court
rozpocznij naukę
sąd opiekuńczy
marriageable age
rozpocznij naukę
przepisany wiek
complete legal incapacitation
rozpocznij naukę
ubezwłasnowolnienie całkowite
overcome
rozpocznij naukę
uchylać
psychological illness
rozpocznij naukę
choroba psychiczna
mental retardation
rozpocznij naukę
niedorozwój umysłowy
offspring
rozpocznij naukę
potomstwo
authorise the marriage
rozpocznij naukę
zezwalać na zawarcie małżeństwa
bigamy
rozpocznij naukę
bigamia
marriage has dissolved
rozpocznij naukę
małżeństwo ustało
direct blood relatives
rozpocznij naukę
krewni w linii prostej
immediate family-in-law
rozpocznij naukę
powinowaci w linii prostej
adopter
rozpocznij naukę
przysposabiający
adoptee
rozpocznij naukę
przysposobiony
on the grounds of
rozpocznij naukę
z powodu
defective declaration
rozpocznij naukę
wady oświadczenia
unlawful threats
rozpocznij naukę
bezprawne groźby
inability to consciously express intent
rozpocznij naukę
stan włączający świadome wyrażenie woli
defect in the power of attorney
rozpocznij naukę
wadliwe pełnomocnictwo
principal
rozpocznij naukę
mocodawca
effectively revoked
rozpocznij naukę
skutecznie odwołane
bring an action for
rozpocznij naukę
wytoczyć powództwo o
custodian
rozpocznij naukę
kurator
descendants
rozpocznij naukę
zstępnymi
bad faith of the spouse
rozpocznij naukę
zła wiara małżonka
guilty of the breakdown of the life together
rozpocznij naukę
winny rozkładu pożycia małżeńskiego
locus standi of the prosecutor
rozpocznij naukę
legitymacja prokuratora
unanimous
rozpocznij naukę
zgodne
assurances
rozpocznij naukę
zapewnienie

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.