The Family and Guardianship Code - kodeks rodzinny i opiekuńczy

 0    87 fiszek    egryglewicz
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

entering into marriage
rozpocznij naukę
zawarcie małżeństwa

rights and obligations of spouses
rozpocznij naukę
prawa i obowiązki małżonków

matrimonial property regimes
rozpocznij naukę
małżeńskie ustroje majątkowe

ustawowy

umowny

general provisions
rozpocznij naukę
przepisy ogólne

community of property
rozpocznij naukę
wspólność majątkowa

separate property regime
rozpocznij naukę
rozdzielność majątkowa

separate property with compensation for gained possessions
rozpocznij naukę
rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

przymusowy

termination of marriage
rozpocznij naukę
ustanie małżeństwa

separacja

consanguinity
rozpocznij naukę
pokrewieństwo

powinowactwo

affiliation of the child
rozpocznij naukę
pochodzenie dziecka

macierzyństwo

ojcostwo

parental authority
rozpocznij naukę
władza rodzicielska

przysposobienie

maintenance obligation
rozpocznij naukę
obowiązek alimentacyjny

guardianship
rozpocznij naukę
kuratela

małoletni

establishing care
rozpocznij naukę
ustanowienie opieki

exercising care
rozpocznij naukę
sprawowwanie opieki

supervision over the exercise of care
rozpocznij naukę
nadzór nad sprawowaniem opieki

dismissal of the guardian
rozpocznij naukę
zwolnienie opiekuna

cessation of care
rozpocznij naukę
ustanie opieki

completely legally incapacitated person
rozpocznij naukę
ubezwłasnowolniony całkowicie

is concluded
rozpocznij naukę
jest zawarte

przesłanki

head of a registry office
rozpocznij naukę
kierownik urzędu stanu cywilnego

marital union
rozpocznij naukę
związek małżeński

prawo kanoniczne

religious order
rozpocznij naukę
związek wyznaniowy

draw up a marriage certificate
rozpocznij naukę
sporzadzać akt małżeństwa

statement of intent
rozpocznij naukę
oświadczenie woli

duchowny

stosuje się

ratyfikowana

annulling a marriage
rozpocznij naukę
ustalenie nieistnienia małżeństwa

non-compliance of the provisions
rozpocznij naukę
niezachowanie przepisów

przedślubne

określone

waive the person's obligation
rozpocznij naukę
zwolnić od obowiązku

waiting period
rozpocznij naukę
okres oczekiwania

written statement
rozpocznij naukę
pisemne zapewnienie

considerations
rozpocznij naukę
względy

lose validity
rozpocznij naukę
tracić moc

dzień wydania

odmowa

pełnomocnictwo, pełnomocnik

power of attorney
rozpocznij naukę
pełnomocnictwo

witnesses of full legal age
rozpocznij naukę
pełnoletni świadkowie

wzywać

duties of the clergy
rozpocznij naukę
obowiązki duchownego

internal law of the church
rozpocznij naukę
prawo wewnętrzne kościoła

registered letter
rozpocznij naukę
przesyłka polecona

uncontrollable circumstances
rozpocznij naukę
siła wyższa

guardianship court
rozpocznij naukę
sąd opiekuńczy

marriageable age
rozpocznij naukę
przepisany wiek

complete legal incapacitation
rozpocznij naukę
ubezwłasnowolnienie całkowite

uchylać

psychological illness
rozpocznij naukę
choroba psychiczna

mental retardation
rozpocznij naukę
niedorozwój umysłowy

potomstwo

authorise the marriage
rozpocznij naukę
zezwalać na zawarcie małżeństwa

bigamia

marriage has dissolved
rozpocznij naukę
małżeństwo ustało

direct blood relatives
rozpocznij naukę
krewni w linii prostej

immediate family-in-law
rozpocznij naukę
powinowaci w linii prostej

przysposabiający

przysposobiony

on the grounds of
rozpocznij naukę
z powodu

defective declaration
rozpocznij naukę
wady oświadczenia

unlawful threats
rozpocznij naukę
bezprawne groźby

inability to consciously express intent
rozpocznij naukę
stan włączający świadome wyrażenie woli

defect in the power of attorney
rozpocznij naukę
wadliwe pełnomocnictwo

mocodawca

effectively revoked
rozpocznij naukę
skutecznie odwołane

bring an action for
rozpocznij naukę
wytoczyć powództwo o

kurator

zstępnymi

bad faith of the spouse
rozpocznij naukę
zła wiara małżonka

guilty of the breakdown of the life together
rozpocznij naukę
winny rozkładu pożycia małżeńskiego

locus standi of the prosecutor
rozpocznij naukę
legitymacja prokuratora

zgodne

zapewnienie


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.