SŁOWNICTWO 1 (STYCZEŃ 2011)

 0    64 fiszki    ZIELINSKAKA
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
handsome
He was a handsome and rich man.
rozpocznij naukę
przystojny
On był przystojnym i bogatym mężczyzną.
digital
The digital sound system in the cinema provides much better sound quality.
rozpocznij naukę
cyfrowy
Cyfrowy system dźwięku w kinie zapewnia dźwięk znacznie lepszej jakości.
appointed
Mr Smith was appointed as headmaster of our new school.
rozpocznij naukę
mianowany
Pan Smith został mianowany dyrektorem naszej nowej szkoły.
superior
She reported the problems to her superior but she was told to keep quiet.
rozpocznij naukę
najwyższy, przełożony (osoba)
Zawiadomiła o problemach swojego zwierzchnika, ale kazano jej siedzieć cicho.
damp
The grass was very damp in the early morning.
rozpocznij naukę
wilgotny
Wcześnie rano trawa była bardzo wilgotna.
civilian
A civilian plane has entered the military zone.
rozpocznij naukę
cywilny
Cywilny samolot wleciał w strefę wojskową.
fancy
That's quite a fancy suit you've got, not your usual style.
rozpocznij naukę
wymyślny, fantazyjny
Masz na sobie dosyć wyszukany garnitur, to nie jest twój codzienny styl.
decent
Don't you have any decent trousers?
rozpocznij naukę
przyzwoity
Czy ty nie masz żadnych przyzwoitych spodni?
coloured
Her hair is coloured.
rozpocznij naukę
kolorowy, farbowany
Ona ma farbowane włosy.
added
Having 2 weeks holiday more is an added bonus of my new job.
rozpocznij naukę
dodany, dodatkowy
2 tygodnie wakacji więcej to dodatkowy plus mojej nowej pracy.
combined
With the combined effort of the whole town the school was rebuilt after the fire.
rozpocznij naukę
połączony, wspólny
Wspólnym wysiłkiem całego miasta odbudowano szkołę po pożarze.
ridiculous
The whole situation is ridiculous.
rozpocznij naukę
śmieszny (absurdalny)
Ta cała sytuacja jest absurdalna.
cosmopolitan
Most members of the European aristocracy have always been cosmopolitans.
rozpocznij naukę
kosmopolityczny
Większość członków europejskiej arystokracji zawsze było kosmopolitami.
unknown
Unknown bandits robbed the bank killing a security guard.
rozpocznij naukę
niewiadomy, nieznany
Nieznani bandyci obrabowali bank i zabili strażnika.
influential
Simon's father is a very influential figure in politics.
rozpocznij naukę
wpływowy
Ojciec Simona jest bardzo wpływową figurą w polityce.
prominent
He is a prominent member of the party.
rozpocznij naukę
wybitny, zauważalny
Jest wybitnym członkiem partii.
artistic
Unfortunately she shows no artistic talents.
rozpocznij naukę
artystyczny
Niestety ona nie wykazuje żadnych zdolności artystycznych.
scandalous
These scandalous pictures will appear in every newspaper in the country tomorrow morning.
rozpocznij naukę
skandaliczny
Te skandaliczne zdjęcia pojawią się w każdej gazecie w kraju jutro rano.
explicit
I gave you explicit instructions and you ignored them!
rozpocznij naukę
wyrazisty
Dałam ci wyraźne instrukcje, a ty je zignorowałeś!
accessible
Mobile phones are easily accessible nowadays compared to 10 years ago.
rozpocznij naukę
dostępny
Telefony komórkowe są dziś łatwo dostępne w porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat.
cosmic
Internet companies were making cosmic profits in the 90's.
rozpocznij naukę
kosmiczny
Firmy internetowe osiągały kosmiczne zyski w latach 90-tych.
jolly
After 3 glasses of wine he felt rather jolly and relaxed.
rozpocznij naukę
wesoły
Po 3 kieliszkach wina czuł się wesoły i rozluźniony.
improved
Our new improved washing powder formula guarantees you cleaner laundry!
rozpocznij naukę
ulepszony (np. o urządzeniu)
Nowa ulepszona formuła naszego proszku gwarantuje ci czystsze pranie!
changing
Teenagers are always self-conscious about their changing bodies.
rozpocznij naukę
zmieniający się
Nastolatki są zawsze zażenowane swoimi zmieniającymi się ciałami.
provincial
Life in this provincial town is not as fast as in London.
rozpocznij naukę
prowincjonalny
Życie w tym prowincjonalnym miasteczku nie jest tak szybkie, jak w Londynie.
diplomatic
He is the Head of Diplomatic Protocol in the Ministry of Foreign Affairs.
rozpocznij naukę
dyplomatyczny
Jest Szefem Protokołu Dyplomatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
subtle
The subtle smile on Mona Lisa's face has fascinated people for centuries.
rozpocznij naukę
subtelny
Subtelny uśmiech na twarzy Mony Lisy fascynuje ludzi od wieków.
occupational
Suffering from asthma is an occupational hazard when you're a miner.
rozpocznij naukę
zawodowy (związany z zawodem)
Kiedy jest się górnikiem, zachorowanie na astmę jest zawodowym ryzykiem.
racial
The law prohibits racial segregation.
rozpocznij naukę
rasowy (np. segregacja)
Prawo zabrania segregacji rasowej.
empirical
Empirical evidence is necessary to prove the theory.
rozpocznij naukę
empiryczny
Potrzebny jest dowód empiryczny, by udowodnić teorię.
overall
What's the overall cost of the therapy?
rozpocznij naukę
całkowity, ogólny (np. ocena ogólna)
Jaki jest całkowity koszt terapii?
successive
Three successive hurricanes have hit Florida this year.
rozpocznij naukę
kolejny, następny
Trzy następujące po sobie huragany uderzyły w tym roku we Florydę.
symbolic
I don't like modern symbolic painting - I prefer landscapes and still-lives.
rozpocznij naukę
symboliczny
Nie lubię współczesnego malarstwa symbolicznego - wolę pejzaże i martwą naturę.
planned
A list of all planned events is on your timetable.
rozpocznij naukę
planowany
Lista wszystkich planowanych imprez (wydarzeń) jest na twoim rozkładzie.
store
The farmers all stored enough hay to last the winter.
rozpocznij naukę
przechowywać (np. w magazynie)
Wszyscy rolnicy zgromadzili wystarczającą ilość siana, żeby przetrwać zimę.
situate
They should situate the shopping centre away from the school.
rozpocznij naukę
umieszczać
Powinni umieścić centrum handlowe z dala od szkoły.
smoky
How can you work in such a smoky office!
rozpocznij naukę
dymny, zadymiony
Jak możesz pracować w takim zadymionym biurze!
shameful
He treats his wife in a shameful way!
rozpocznij naukę
haniebny
On traktuje żonę w haniebny sposób!
entertain
The magician entertained the children with a variety of tricks.
rozpocznij naukę
rozbawiać
Magik zabawiał dzieci rozmaitymi sztuczkami.
merit
The suggestion merits serious consideration.
rozpocznij naukę
zasługiwać
Ta propozycja zasługuje na poważne przemyślenie.
supernatural
He believed that some kind of supernatural forces were involved in his healing.
rozpocznij naukę
nadprzyrodzony
Wierzył, że w proces jego uzdrowienia były zaangażowane jakieś siły nadprzyrodzone.
sealed
Do not use the medicine if the container isn't sealed properly.
rozpocznij naukę
zapieczętowany
Nie używaj leku, jeśli pojemnik nie był właściwie zapieczętowany.
investigate
The police were called in to investigate the woman's disappearance.
rozpocznij naukę
prowadzić dochodzenie
Wezwano policję, żeby zbadała zniknięcie kobiety.
drag
He had to drag the sack of potatoes because it was too heavy to carry.
rozpocznij naukę
wlec, ciągnąć
Musiał ciągnąć ten wór z ziemniakami, gdyż był on za ciężki, żeby go nieść.
mixed
Shouts of fear mixed with the sound of breaking glass.
rozpocznij naukę
mieszany
Okrzyki strachu zmieszały się z dźwiękiem tłuczonego szkła.
colonial
The UK was the biggest colonial power of the 19th century.
rozpocznij naukę
kolonialny
Wielka Brytania była największą potęgą kolonialną XIX wieku.
seize
You should seize this opportunity.
rozpocznij naukę
chwytać (np. okazję)
Powinieneś chwycić tę szansę.
shift
Shift the sofa so that it faces the fireplace.
rozpocznij naukę
przesuwać
Przesuń kanapę tak, żeby stała naprzeciwko kominka.
hypnotic
Some people believe in hypnotic regression to previous lives.
rozpocznij naukę
hipnotyczny
Niektórzy ludzie wierzą w hipnotyczne cofnięcie się do poprzedniego życia.
genetic
Scientists say that cancer may have genetic origins.
rozpocznij naukę
genetyczny
Naukowcy mówią, że rak może mieć podłoże genetyczne.
update
The travel guide is updated every two years, so you won't get any out-of-date information.
rozpocznij naukę
uaktualniać
Przewodnik jest uaktualniany co dwa lata, więc nie otrzymasz żadnych nieaktualnych informacji.
guide
The travellers need someone to guide them through the unfamiliar jungle.
rozpocznij naukę
oprowadzać (np. po zabytkach)
Podróżnicy potrzebują kogoś, kto przeprowadzi ich przez nieznaną dżunglę.
striking
There is a striking resemblance between Jack and his father.
rozpocznij naukę
uderzający
Pomiędzy Jackiem i jego ojcem jest uderzające podobieństwo
immoral
His immoral behaviour shocked everybody.
rozpocznij naukę
niemoralny
Jego niemoralne zachowanie wszystkich szokowało.
fetch
Throw a stick and watch the dog fetch it.
rozpocznij naukę
przynieść, pójść po
Rzuć patyk i patrz jak pies go przynosi.
regard
His work was regarded as outstanding.
rozpocznij naukę
uważać (np. kogoś za coś)
Jego praca była uważana za wybitną.
monotonous
His monotonous voice made me feel sleepy.
rozpocznij naukę
monotonny, jednostajny
Jego monotonny głos sprawił, że poczułem się śpiący.
left
The umbrella left on the platform was taken to the Lost and found.
rozpocznij naukę
pozostawiony
Parasol pozostawiony na peronie został odniesiony do Punktu Rzeczy Znalezionych.
cater
This restaurant caters for various offices in the area.
rozpocznij naukę
zaopatrzyć w żywność
Ta restauracja zaopatruje w żywność różne biura w tej okolicy.
decline
If we decline this offer, a better one may never come.
rozpocznij naukę
upadać (np. o firmie), odrzucić, nie przyjąć, maleć
Jeśli odrzucimy tę ofertę, lepsza może nigdy nie nadejść.
memorial
The memorial ceremony will take place on Sunday.
rozpocznij naukę
pamiątkowy
Ceremonia upamiętniająca odbędzie się w niedzielę.
minimal
His earnings are minimal.
rozpocznij naukę
minimalny
On pracuje za płacę minimalną.
process
The computer is processing the information at the moment.
rozpocznij naukę
przerabiać, przetwarzać
Komputer w tej chwili przetwarza informacje.
reproduce
Some animals don't reproduce in captivity.
rozpocznij naukę
rozmnażać
Niektóre zwierzęta nie rozmnażają się w niewoli.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.