SŁOWNICTWO 8 (LISTOPAD 2011)

 0    86 fiszek    ZIELINSKAKA
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
communication
Mobile phones and the Internet are both effective means of communication.
rozpocznij naukę
porozumiewanie się, komunikacja
Telefony komórkowe i internet są efektywnymi środkami komunikacji.
policy
The Labour Party supports a liberal policy on abortion.
rozpocznij naukę
polityka (np. społeczna)
Partia Pracy popiera liberalną politykę w kwestii aborcji.
link
There have been no links discovered between Osama bin Laden and Saddam Hussain.
rozpocznij naukę
połączenie, związek
Nie wykryto żadnych związków pomiędzy Osamą Bin Ladenem a Saddamem Hussainem.
Lord
My Lord, have mercy on me, for I have sinned.
rozpocznij naukę
Pan Bóg, Pan
Panie mój, zmiłuj się nade mną, bo zgrzeszyłem.
desirable
It is desirable that you reconsider your decision.
rozpocznij naukę
pożądany
Byłoby pożądane, żebyś jeszcze raz przemyślał swoją decyzję.
coming
In the coming year I will go to America, China and Australia.
rozpocznij naukę
nadchodzący, przyszły
W nadchodzącym roku pojadę do Ameryki, Chin i Australii.
sincerity
His words were very convincing but I doubt his sincerity.
rozpocznij naukę
szczerość
Jego słowa były bardzo przekonywujące, ale wątpię w jego szczerość.
panic
They were running away in panic after the bomb exploded.
rozpocznij naukę
panika
Uciekali w panice po tym, jak wybuchła bomba.
excessive
Due to his excessive sickness we've had to make him redundant.
rozpocznij naukę
nadmierny
Ze względu na jego przedłużającą się chorobę, musieliśmy go zwolnić.
efficient
He was not very efficient at his job and they sacked him.
rozpocznij naukę
wydajny, sprawny
Nie był zbyt wydajny w pracy i zwolnili go.
possession
The possession of arms without a licence is strictly forbidden.
rozpocznij naukę
posiadanie
Posiadanie broni bez zezwolenia jest surowo zabronione.
population
The rabbit population rose by 30% last year.
rozpocznij naukę
populacja
Populacja królików wzrosła o 30% w ostatnim roku.
harsh
Her words were so harsh that her friend started crying.
rozpocznij naukę
szorstki, surowy (np. głos)
Jej słowa były tak ostre, że jej przyjaciółka zaczęła płakać.
rough
Can you write the letter in rough and I'll type it up neatly?
rozpocznij naukę
przybliżony, z grubsza
Czy możesz napisać ten list w zarysie, a ja go przepiszę porządnie na maszynie?
departure
Our departure is scheduled for 6 a.m.
rozpocznij naukę
odjazd (np. pociągu), odlot
Nasz wyjazd jest wyznaczony na szóstą rano.
expectation
I'm afraid she will be very disappointed, because she had great expectations.
rozpocznij naukę
oczekiwanie
Obawiam się, że będzie bardzo zawiedzona, bo miała wielkie oczekiwania.
outstanding
The team gave an outstanding performance at the weekend.
rozpocznij naukę
wybitny
Drużyna miała znakomity występ podczas weekendu.
hostile
If the questioner is hostile do not try to put them down with sarcasm, this will immediately draw the audience's sympathy.
rozpocznij naukę
wrogi
Jeśli osoba, która zadaje ci pytanie, jest nieprzyjazna, nie próbuj jej ośmieszyć - to natychmiast przyciągnie do niej sympatię publiczności.
procedure
Everyone must follow the procedure.
rozpocznij naukę
procedura
Wszyscy muszą postępować zgodnie z procedurą.
pair
I didn't buy anything except a pair of panties.
rozpocznij naukę
para (dwie sztuki)
Nie kupiłam nic, oprócz pary majtek.
systematic
Only systematic studying will enable you to learn the English language properly.
rozpocznij naukę
systematyczny
Tylko systematyczna nauka umożliwi dobre nauczenie się języka angielskiego.
gross
His gross annual income is $50,000.
rozpocznij naukę
brutto
Jego zarobki brutto to 50 tysięcy dolarów rocznie.
right
You don't have the right to dismiss employees.
rozpocznij naukę
prawo (do czegoś)
Nie masz prawa zwalniać pracowników.
level
I passed intermediate level of French in school.
rozpocznij naukę
poziom
W szkole zdałem francuski na poziomie średniozaawansowanym.
convenient
Next Tuesday is the most convenient date for me to organise this meeting.
rozpocznij naukę
dogodny
Następny wtorek jest dla mnie najdogodniejszą datą na zorganizowanie tego spotkania.
leading
She is the leading scientist in the field of genetics.
rozpocznij naukę
wiodący
Jest ona czołowym naukowcem w dziedzinie genetyki.
protection
Some wild animals are under legal protection.
rozpocznij naukę
ochrona, zabezpieczenie
Niektóre dzikie zwierzęta są pod prawną ochroną.
fuel
My car will not go because it has no fuel.
rozpocznij naukę
paliwo
Mój samochód nie chce ruszyć, bo nie ma paliwa.
multiple
There was a multiple accident on the motorway yesterday and thirteen were injured.
rozpocznij naukę
wielokrotny, zbiorowy
Wczoraj na drodze szybkiego ruchu był zbiorowy wypadek i trzynaście osób zostało rannych.
apparent
It soon became apparent that the rain wasn't going to stop.
rozpocznij naukę
widoczny, oczywisty
Wkrótce stało się jasne, że deszcz nie przestanie padać.
exclusive
The fee for membership is a one-time payment of US$ 1000 for perpetual, non-exclusive commercial rights.
rozpocznij naukę
wyłączny
Składka członkowska jest jednorazową wpłatą w wysokości 1000 dolarów za wieczyste członkostwo, nie wyłączając praw handlowych.
splendid
We had a splendid view of the old cathedral from our hotel window.
rozpocznij naukę
wspaniały, świetny
Mieliśmy wspaniały widok na starą katedrę z okien naszego hotelu.
recording
Have you heard the new recording of the Fifth Symphony?
rozpocznij naukę
nagranie
Słyszałeś nowe nagranie Piątej Symfonii?
priority
The security of our nation is our priority.
rozpocznij naukę
priorytet
Bezpieczeństwo naszego narodu jest naszym priorytetem.
favourable
Helen made a favourable first impression on her future parents-in-law.
rozpocznij naukę
korzystny, przychylny
Helen zrobiła korzystne pierwsze wrażenie na jej przyszłych teściach.
lacking
The word you are lacking in your crossword puzzle is migraine.
rozpocznij naukę
brakujący
Brakującym słowem w twojej krzyżówce jest migrena.
preference
Choosing furniture is a matter of personal preference.
rozpocznij naukę
preferencja
Wybór mebli to kwestia osobistych preferencji.
helpful
You should always be helpful to the old and those who are blind.
rozpocznij naukę
pomocny
Powinieneś zawsze być pomocny w stosunku do starszych i niewidomych.
established
We are a well established company providing services throughout Europe.
rozpocznij naukę
o ustalonej renomie, założony
Jesteśmy firmą o ustalonej renomie, świadczącą usługi w całej Europie.
inner
Most people want inner peace.
rozpocznij naukę
wewnętrzny (położony wewnątrz)
Większość ludzi chce wewnętrznego spokoju.
urban
Urban life is too chaotic for me.
rozpocznij naukę
miejski
Miejskie życie jest zbyt chaotyczne dla mnie.
previous
His head ached for the whole day because of how much he'd drunk the previous evening.
rozpocznij naukę
poprzedni
Głowa bolała go przez cały dzień z powodu tego, ile wypił poprzedniego wieczoru.
indirect
We had to take an indirect route because we missed the train.
rozpocznij naukę
pośredni
Musieliśmy znaleźć niebezpośrednie połączenie, bo spóźniliśmy się na pociąg.
marked
The penalty area is marked with white lines.
rozpocznij naukę
znaczony, znakowany
Pole karne zaznaczone jest białymi liniami.
left
The umbrella left on the platform was taken to the Lost and found.
rozpocznij naukę
pozostawiony
Parasol pozostawiony na peronie został odniesiony do Punktu Rzeczy Znalezionych.
likely
His story sounds likely.
rozpocznij naukę
prawdopodobny
Jego historia brzmi prawdopodobnie.
criticise
She always criticises her husband for being sloppy.
rozpocznij naukę
krytykować
Ona zawsze krytykuje swojego męża za to, że jest niechlujny.
rescue
The fireman rescued three people from the burning building.
rozpocznij naukę
ratować
Strażak uratował troje ludzi z płonącego budynku.
real
His love was real.
rozpocznij naukę
prawdziwy, realny
Jego miłość była prawdziwa.
extra
The score was 0 - 0 after extra time.
rozpocznij naukę
dodatkowy
Wynik był 0 - 0, po dogrywce.
hesitate
She wasn't sure what to do, and hesitated before making her final decision.
rozpocznij naukę
wahać się
Nie była pewna, co robić i wahała się przed podjęciem ostatecznej decyzji.
gaze
She gazed into his eyes and told him that she loved him.
rozpocznij naukę
wpatrywać się
Spojrzała mu w oczy i powiedziała, że go kocha.
maximum
The purpose of every business is to make the maximum profit available.
rozpocznij naukę
maksymalny
Celem każdego biznesu jest przyniesienie maksymalnego możliwego zysku.
northern
Do you think it is safe to go to Northern India at the moment?
rozpocznij naukę
północny
Czy myślisz, że bezpiecznie jest jechać w tym momencie do północnych Indii?
issue
He issued a statement about the state of the country.
rozpocznij naukę
wydawać (np. oświadczenie)
Wydał oświadczenie na temat stanu kraju.
deserve
People who try hard deserve to succeed.
rozpocznij naukę
zasługiwać (na coś)
Ludzie, którzy się bardzo starają, zasługują na powodzenie.
left
If you turn left at the lingerie shop, you'll see the pub straight ahead of you.
rozpocznij naukę
lewy
Jeśli skręcisz w lewo przy sklepie z bielizną, zobaczysz pub dokładnie naprzeciwko ciebie.
mild
This mild soap won't irritate your skin.
rozpocznij naukę
łagodny, umiarkowany
To łagodne mydło nie podrażni twojej skóry.
mutter
Don't mutter to yourself, if you have something to say - say it out loud!
rozpocznij naukę
mamrotać
Nie mamrocz do siebie, jeśli masz coś do powiedzenia - powiedz to głośno!
render
The punch rendered him unconscious.
rozpocznij naukę
sprawić
Cios sprawił, że stracił przytomność.
primary
He didn't go to kindergarten before primary school.
rozpocznij naukę
podstawowy (np. szkoła)
Nie poszedł do przedszkola przed szkołą podstawową.
positive
She has a positive influence on the rest of the team.
rozpocznij naukę
pozytywny, dodatni
Ma pozytywny wpływ na resztę zespołu.
struggle
After coming to Africa they had to struggle with high temperatures.
rozpocznij naukę
walczyć, zmagać się
Po przyjeździe to Afryki musieli zmagać się z wysokimi temperaturami.
file
We file documents alphabetically, not according to date.
rozpocznij naukę
włączać do dokumentacji, archiwizować
Archiwizujemy dokumenty alfabetycznie, a nie według daty.
Latin
He concluded his essay with a phrase in Latin.
rozpocznij naukę
łaciński
Na końcu wypracowania umieścił zwrot po łacinie.
long-term
My long-term goal is to become the editor of a successful daily newspaper.
rozpocznij naukę
długoterminowy
Moim celem długoterminowym jest zostanie redaktorem odnoszącego sukcesy dziennika.
slide
He slid the note into the pocket of her coat and left unnoticed.
rozpocznij naukę
wsunąć
Wsunął jej wiadomość do kieszeni płaszcza i wyszedł niezauważony.
overcome
In the end we overcame all difficulties and finished the course.
rozpocznij naukę
przezwyciężać
W końcu przezwyciężyliśmy wszystkie trudności i zakończyliśmy bieg.
icy
Icy roads cause many accidents.
rozpocznij naukę
oblodzony
Oblodzone drogi powodują wiele wypadków.
residential
We bought a house in this residential area.
rozpocznij naukę
mieszkalny
Kupiliśmy dom w tej dzielnicy mieszkalnej.
oblige
He was obliged to resign when he turned 70.
rozpocznij naukę
zobowiązać
Zobowiązali go do odejścia, kiedy skończył 70 lat.
indicate
The position of the body indicates that the murderer attacked from behind.
rozpocznij naukę
wskazywać, wykazywać
Pozycja ciała wskazuje, że morderca zaatakował od tyłu.
sure
I'm sure he'll help you.
rozpocznij naukę
pewny (czegoś)
Jestem pewna, że on ci pomoże.
nasty
I can't get rid of this nasty cold.
rozpocznij naukę
paskudny, nieprzyjemny, złośliwy
Nie mogę pozbyć się tego okropnego przeziębienia.
implement
The new welfare policy will be implemented in 2005.
rozpocznij naukę
zastosować, wprowadzić w życie (np. nową technologię)
Nowa polityka socjalna będzie wprowadzona w 2005 roku.
curse
Don't curse! There're children in the room.
rozpocznij naukę
przeklinać
Nie przeklinaj! W pokoju są dzieci.
radiate
Heat radiated from the fireplace.
rozpocznij naukę
promieniować
Ciepło promieniowało z kominka.
tamper with
Has someone tampered with my locker?
rozpocznij naukę
majstrować przy, grzebać w
Czy ktoś grzebał w mojej szafce?
southern
The secession of 11 southern states started the Civil War in the US.
rozpocznij naukę
południowy
Secesja 11 południowych stanów rozpoczęła w USA wojnę secesyjną.
musical
The violin is my favourite musical instrument.
rozpocznij naukę
muzyczny
Skrzypce to mój ulubiony instrument muzyczny.
devise
He tried to devise a plan to get out of the prison.
rozpocznij naukę
wymyślać, wynaleźć
Próbował wymyślić plan wydostania się z więzienia.
spoil
She spoiled the dinner when she fell asleep and left the duck in the oven.
rozpocznij naukę
zepsuć
Zepsuła obiad, gdy zasnęła i zostawiła kaczkę w piekarniku.
potential
The function of this programme is to help us search for potential customers on the Web.
rozpocznij naukę
potencjalny
Funkcją tego programu jest szukanie nowych potencjalnych klientów w Sieci.
monetary
The EU monetary system is very complex.
rozpocznij naukę
pieniężny (np. system)
System monetarny Unii Europejskiej jest bardzo złożony.
cease
The artillery ceased fire.
rozpocznij naukę
wstrzymać (np. ogień), przestać
Artyleria wstrzymała ogień.
pin
Bob pinned the letter to the noticeboard for all to read.
rozpocznij naukę
przypinać (np. broszkę)
Bob przypiął list do tablicy informacyjnej do przeczytania dla wszystkich.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.