SŁOWNICTWO 11 (LUTY 2012)

 0    82 fiszki    ZIELINSKAKA
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
testimony
Eyewitness testimony proved he was innocent.
rozpocznij naukę
zeznanie
Zeznanie naocznego świadka dowiodło, że był niewinny.
aid
Everybody should know first aid rules just in case an accident happens.
rozpocznij naukę
pomoc (np. pierwsza pomoc)
Każdy powinien znać zasady pierwszej pomocy w razie, gdyby zdarzył się wypadek.
perfection
He has mastered the culinary arts to perfection.
rozpocznij naukę
doskonałość
Opanował sztukę kulinarną do perfekcji.
solitude
After the busyness of the city the solitude of his beach house was a great relief for Frank.
rozpocznij naukę
samotność
Po hałaśliwym mieście osamotnienie w domku na plaży było dla Franka dużą ulgą.
air
I feel dizzy - I need some fresh air.
rozpocznij naukę
powietrze
Kręci mi się w głowie - potrzebuję świeżego powietrza.
athlete
John is a born athlete: he plays football, basketball and does judo training.
rozpocznij naukę
atleta, sportowiec
John to urodzony sportowiec: gra w piłkę, koszykówkę i trenuje judo.
identification
They were able to provide the police with a positive identification.
rozpocznij naukę
rozpoznanie, identyfikacja
Byli w stanie dokonać pozytywnej identyfikacji na potrzeby policji.
sewing
Jane made her living sewing handkerchiefs.
rozpocznij naukę
szycie
Jane zarabiała na życie szyciem chusteczek.
assistance
With the assistance of the nurse he managed to walk to the window.
rozpocznij naukę
pomoc (np. drogowa)
Z pomocą pielęgniarki zdołał przejść do okna.
observation
His casual observations actually helped us to improve our product.
rozpocznij naukę
obserwacja, uwaga, komentarz
Jego luźne uwagi pomogły nam udoskonalić nasz produkt.
philosopher
Aristotle is considered by many to be the greatest philosopher of all time.
rozpocznij naukę
filozof
Arystoteles jest przez wielu uważany za największego filozofa wszechczasów.
subscriber
Are you a subscriber to any newspapers or periodicals?
rozpocznij naukę
abonent
Czy jesteś prenumeratorem jakichś gazet lub czasopism?
dollar
What is the exchange rate for US dollars?
rozpocznij naukę
dolar
Jaki jest kurs dolara?
licence
The possession of arms without a licence is strictly forbidden.
rozpocznij naukę
licencja, pozwolenie
Posiadanie broni bez zezwolenia jest surowo zabronione.
spoilt child
His parents always give him whatever he wants - it's no surprise he's such a spoilt child.
rozpocznij naukę
rozpieszczone dziecko
Rodzice zawsze dają mu cokolwiek zechce - nic dziwnego, że jest takim zepsutym dzieckiem.
stupidity
The stupidity of that boy surpasses anything I've ever seen before.
rozpocznij naukę
głupota
Głupota tego chłopca przekracza wszystko, co widziałam do tej pory.
laboratory
Chemical experiments are conducted in a laboratory.
rozpocznij naukę
laboratorium
Eksperymenty chemiczne są przeprowadzane w laboratorium.
element
Uranium is a radioactive element.
rozpocznij naukę
pierwiastek (chemiczny)
Uran jest pierwiastkiem radioaktywnym.
opposed
The workers are strongly opposed to any changes in their working conditions.
rozpocznij naukę
przeciwny
Pracownicy są zdecydowanie przeciwni jakimkolwiek zmianom ich warunków zatrudnienia.
unripe
Unripe fruit can cause diarrhoea.
rozpocznij naukę
niedojrzały
Niedojrzałe owoce mogą wywołać biegunkę.
beer
When I asked you to buy beer I meant a six-pack, not one bottle!
rozpocznij naukę
piwo
Kiedy prosiłam, żebyś kupił piwo, miałam na myśli sześciopak, a nie jedną butelkę!
scare
The explosion in the shopping centre caused a scare.
rozpocznij naukę
panika
Eksplozja w centrum handlowym spowodowała panikę.
reputable
It is a very reputable firm.
rozpocznij naukę
szacowny
To jest renomowana firma.
obligatory
All subjects on the list are obligatory, you can choose extra subjects to study on top of them.
rozpocznij naukę
konieczny
Wszystkie przedmioty na liście są obowiązkowe, możesz wybrać dodatkowe przedmioty, by uczyć się ich ponadprogramowo.
stimulation
He is a bright child but he needs stimulation.
rozpocznij naukę
stymulacja
Jest bystrym dzieckiem, ale potrzebuje stymulacji.
producer
Who is the producer of this film?
rozpocznij naukę
producent, wytwórca
Kto jest producentem tego filmu?
quarrel
They quarrelled with each other all the time.
rozpocznij naukę
kłócić się
Kłócili się ze sobą cały czas.
taste of
It tastes of lemon.
rozpocznij naukę
mieć smak (czegoś)
Smakuje jak cytryna.
vehicle
Get out of the vehicle and put your hands above your head!
rozpocznij naukę
pojazd
Opuść pojazd z rękami uniesionymi nad głową!
presentation
The presentation of his new film was a success.
rozpocznij naukę
prezentacja
Prezentacja jego nowego filmu była sukcesem.
resemble
You don't resemble your father at all.
rozpocznij naukę
przypominać (być podobnym do)
Zupełnie nie przypominasz swojego ojca.
horrify
The news horrified me.
rozpocznij naukę
przerażać
Ta wiadomość mnie przeraziła.
thought
What an interesting thought!
rozpocznij naukę
myśl
Cóż za interesująca myśl!
port
The ship came into port after months of sailing.
rozpocznij naukę
port
Statek wszedł do portu po miesiącach żeglowania.
undress
It took him ten minutes to undress because he was so drunk.
rozpocznij naukę
rozebrać się
Rozebranie się zajęło mu dziesięć minut, bo był tak pijany.
ripen
The apples are starting to ripen.
rozpocznij naukę
dojrzewać (np. owoc)
Jabłka zaczynają dojrzewać.
communication
Mobile phones and the Internet are both effective means of communication.
rozpocznij naukę
porozumiewanie się, komunikacja
Telefony komórkowe i internet są efektywnymi środkami komunikacji.
policy
The Labour Party supports a liberal policy on abortion.
rozpocznij naukę
polityka (np. społeczna)
Partia Pracy popiera liberalną politykę w kwestii aborcji.
go on
She wrote a few sentences on the blackboard and went on to explain each of them.
rozpocznij naukę
dziać się, trwać, kontynuować, przechodzić do, ciągnąć, no, dalej, daj się skusić (gdy chcemy kogoś do czegoś przekonać)
Napisała kilka zdań na tablicy i przeszła do wyjaśniania każdego z nich.
convert
After years of spiritual searching, he converted to Buddhism.
rozpocznij naukę
nawrócić (religia), zamienić
Po latach poszukiwań duchowych nawrócił się na buddyzm.
link
There have been no links discovered between Osama bin Laden and Saddam Hussain.
rozpocznij naukę
połączenie, związek
Nie wykryto żadnych związków pomiędzy Osamą Bin Ladenem a Saddamem Hussainem.
Lord
My Lord, have mercy on me, for I have sinned.
rozpocznij naukę
Pan Bóg, Pan
Panie mój, zmiłuj się nade mną, bo zgrzeszyłem.
object
If no one objects, I would like to say a few words.
rozpocznij naukę
sprzeciwić się, mieć coś przeciwko
Chciałabym powiedzieć kilka słów, jeśli nikt się nie sprzeciwia.
by accident
He destroyed the fence when he fell on it by accident.
rozpocznij naukę
przypadkiem
Kiedy przypadkiem upadł na płot, zniszczył go.
sincerity
His words were very convincing but I doubt his sincerity.
rozpocznij naukę
szczerość
Jego słowa były bardzo przekonywujące, ale wątpię w jego szczerość.
panic
They were running away in panic after the bomb exploded.
rozpocznij naukę
panika
Uciekali w panice po tym, jak wybuchła bomba.
in general
Do you dislike dogs in general or just the little yappy ones?
rozpocznij naukę
w ogóle (generalnie)
Nie lubisz psów w ogóle, czy tylko tych głośno szczekających?
apparently
Apparently she's not at home.
rozpocznij naukę
najwyraźniej, najwidoczniej
Najwyraźniej nie ma jej w domu.
possession
The possession of arms without a licence is strictly forbidden.
rozpocznij naukę
posesja
Posiadanie broni bez zezwolenia jest surowo zabronione.
population
The rabbit population rose by 30% last year.
rozpocznij naukę
populacja
Populacja królików wzrosła o 30% w ostatnim roku.
probation
Mark is on probation for stealing a car.
rozpocznij naukę
nadzór kuratora
Mark jest pod nadzorem kuratora za kradzież samochodu.
fraud
You must prove your allegations of fraud!
rozpocznij naukę
defraudacja, oszustwo
Musisz udowodnić swoje zarzuty oszustwa!
departure
Our departure is scheduled for 6 a.m.
rozpocznij naukę
odjazd (np. pociągu), odlot
Nasz wyjazd jest wyznaczony na szóstą rano.
expectation
I'm afraid she will be very disappointed, because she had great expectations.
rozpocznij naukę
oczekiwanie
Obawiam się, że będzie bardzo zawiedzona, bo miała wielkie oczekiwania.
break-in
After the break-in last year, we put bars on windows.
rozpocznij naukę
włamanie
Po włamaniu w zeszłym roku założyliśmy kraty w oknach.
corporal punishment
Corporal punishment of children is strictly forbidden in Sweden.
rozpocznij naukę
kara cielesna
Stosowanie kar cielesnych wobec dzieci jest surowo zabronione w Szwecji.
procedure
Everyone must follow the procedure.
rozpocznij naukę
procedura
Wszyscy muszą postępować zgodnie z procedurą.
pair
I didn't buy anything except a pair of panties.
rozpocznij naukę
para (dwie sztuki)
Nie kupiłam nic, oprócz pary majtek.
badge
Before I tell you anything I want to see your badge.
rozpocznij naukę
odznaka, symbol
Zanim cokolwiek panu powiem, chcę zobaczyć pańską odznakę (do policji).
hijacker
The hijackers took hostages and made the pilot fly to Lagos.
rozpocznij naukę
porywacz (np. samolotów)
Porywacze wzięli zakładników i zmusili pilota, żeby poleciał do Lagos.
protection
Some wild animals are under legal protection.
rozpocznij naukę
ochrona, zabezpieczenie
Niektóre dzikie zwierzęta są pod prawną ochroną.
fuel
My car will not go because it has no fuel.
rozpocznij naukę
paliwo
Mój samochód nie chce ruszyć, bo nie ma paliwa.
hostage
The hostage was released after 2 hours of mediation.
rozpocznij naukę
zakładnik
Zakładnik został uwolniony po 2 godzinach mediacji.
pursuit
The criminal was caught after a long pursuit.
rozpocznij naukę
pogoń, pościg
Przestępca został złapany po długim pościgu.
recording
Have you heard the new recording of the Fifth Symphony?
rozpocznij naukę
nagranie
Słyszałeś nowe nagranie Piątej Symfonii?
priority
The security of our nation is our priority.
rozpocznij naukę
priorytet
Bezpieczeństwo naszego narodu jest naszym priorytetem.
killer
I felt lucky to be alive after coming face to face with the killer.
rozpocznij naukę
zabójca
Czułam, że mam szczęście, że żyję po tym, jak spotkałam się twarzą w twarz z zabójcą.
revenge
I will take my revenge on you for all my suffering!
rozpocznij naukę
zemsta
Zemszczę się na tobie za wszystkie moje cierpienia!
preference
Choosing furniture is a matter of personal preference.
rozpocznij naukę
preferencja
Wybór mebli to kwestia osobistych preferencji.
helpful
You should always be helpful to the old and those who are blind.
rozpocznij naukę
pomocny
Powinieneś zawsze być pomocny w stosunku do starszych i niewidomych.
shoplifter
Shoplifters tend to steal small objects like snacks or cosmetics.
rozpocznij naukę
złodziej sklepowy
Złodzieje sklepowi z reguły kradną małe rzeczy, takie jak przekąski lub kosmetyki.
legitimate
For centuries people were ashamed of being illegitimate children.
rozpocznij naukę
ślubny, legalny
Przez wieki ludzie wstydzili się bycia nieślubnymi dziećmi.
urban
Urban life is too chaotic for me.
rozpocznij naukę
miejski
Miejskie życie jest zbyt chaotyczne dla mnie.
previous
His head ached for the whole day because of how much he'd drunk the previous evening.
rozpocznij naukę
poprzedni
Głowa bolała go przez cały dzień z powodu tego, ile wypił poprzedniego wieczoru.
cruel
I despise anyone who is cruel to animals.
rozpocznij naukę
okrutny
Pogardzam każdym, kto jest okrutny dla zwierząt.
legislative
Legislative measures will not eradicate prostitution.
rozpocznij naukę
legislacyjny
Środki legislacyjne nie zlikwidują prostytucji.
left
The umbrella left on the platform was taken to the Lost and found.
rozpocznij naukę
pozostawiony
Parasol pozostawiony na peronie został odniesiony do Punktu Rzeczy Znalezionych.
likely
His story sounds likely.
rozpocznij naukę
prawdopodobny
Jego historia brzmi prawdopodobnie.
deceive
He deceived her when he told her he had lost the money.
rozpocznij naukę
oszukać
Oszukał ją, kiedy powiedział, że zgubił pieniądze.
beware
When you cross the road you should beware of speeding cars.
rozpocznij naukę
wystrzegać się
Przechodząc przez ulicę powinieneś strzec się pędzących samochodów.
real
His love was real.
rozpocznij naukę
prawdziwy, realny
Jego miłość była prawdziwa.
extra
The score was 0 - 0 after extra time.
rozpocznij naukę
dodatkowy
Wynik był 0 - 0, po dogrywce.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.