Promocja 50% na megapacki na komórkach, żeby skorzystać zainstaluj aplikację ( / )

Unit 3 - Business or pleasure?

 0    157 fiszek    KaDe
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
bedsitter
rozpocznij naukę
kawalerka
block of flats
rozpocznij naukę
blok mieszkalny
bungalow
rozpocznij naukę
dom parterowy
castle
rozpocznij naukę
zamek
cottage
rozpocznij naukę
chatka, domek na wsi
detached house
rozpocznij naukę
dom wolnostojący, dom jednorodzinny
flat
You have a nice flat.
rozpocznij naukę
mieszkanie
Masz ładne mieszkanie.
penthouse
rozpocznij naukę
luksusowy apartament na najwyższym piętrze
semi-detached house
rozpocznij naukę
bliźniak
studio flat
rozpocznij naukę
kawalerka, studio
terraced house
rozpocznij naukę
dom szeregowy, szeregowiec
brick
rozpocznij naukę
cegła
chaotic
rozpocznij naukę
chaotyczny
city centre
rozpocznij naukę
centrum miasta
comfortable
We bought some comfortable chairs to the office.
rozpocznij naukę
wygodny
Kupiliśmy kilka wygodnych krzeseł do naszego biura.
countryside
rozpocznij naukę
wieś
convenient
It this date convenient for you?
rozpocznij naukę
dogodny
Czy ta data jest odpowiednia dla ciebie?
estate agent
rozpocznij naukę
pośrednik nieruchomości
furnished
rozpocznij naukę
umeblowany
homely
We rented a small, homely room.
rozpocznij naukę
domowo
Wynajęliśmy mały, przytulny pokój.
huge/large
rozpocznij naukę
wielki
hustle and bustle
rozpocznij naukę
zgiełk
interior
Would you like to see the interior of the building?
rozpocznij naukę
wnętrze
Czy chciałbyś zobaczyć wnętrze budynku?
let
rozpocznij naukę
wynajmować komuś
location
Use your precise address to describe your business location.
rozpocznij naukę
położenie, lokalizacja
Użyj dokładnego adresu aby sprecyzować położenie firmy.
luxury
rozpocznij naukę
luksusowy
move in
rozpocznij naukę
wprowadzać się
move out
rozpocznij naukę
wyprowadzać się
neighbourhood
rozpocznij naukę
sąsiedztwo
noisy
rozpocznij naukę
hałaśliwy
peaceful
rozpocznij naukę
spokojny
picturesque
rozpocznij naukę
malowniczy
property
The buildings and plants are the property of XYZ company.
rozpocznij naukę
nieruchomość, własność
Budynki i zakłady są własnością firmy XYZ.
refurbish
rozpocznij naukę
remontować
rent
rozpocznij naukę
wynajmować od kogoś
shabby
rozpocznij naukę
zapuszczony
spacious
We have a spacious garden - as big as a football pitch!
rozpocznij naukę
przestronny
Mamy przestronny ogród - jest wielki jak boisko piłkarskie!
storey
rozpocznij naukę
piętro
suburbs
rozpocznij naukę
przedmieścia
viewing
rozpocznij naukę
oglądanie
accountant
The accountant prepared financial statement of the company.
rozpocznij naukę
księgowy
Księgowy przygotował sprawozdanie finansowe firmy.
beautician
rozpocznij naukę
kosmetyczka
chef
He finished a chef school in France.
rozpocznij naukę
szef kuchni
Skończył szkołę kucharzy we Francji.
cleaner
rozpocznij naukę
sprzątaczka
electrician
rozpocznij naukę
elektryk
fashion designer
rozpocznij naukę
projektant mody
fireman
rozpocznij naukę
strażak
graphic designer
rozpocznij naukę
grafik
interior designer
He works as an interior designer.
rozpocznij naukę
projektant wnętrz
On pracuje jako projektant wnętrz.
journalist
rozpocznij naukę
dziennikarz
judge
rozpocznij naukę
sędzia
lawyer
rozpocznij naukę
prawnik
musician
John Lennon was a talented musician.
rozpocznij naukę
muzyk
John Lennon był utalentowanym muzykiem.
receptionist
The receptionist will help you.
rozpocznij naukę
recepcjonista
Recepcjonistka panu pomoże.
secretary
My secretary will take care of it.
rozpocznij naukę
sekretarz
Mój sekretarz się tym zajmie.
vet
rozpocznij naukę
weterynarz
waiter
All the waiters at the reception were hired by the agency.
rozpocznij naukę
kelner
Wszyscy kelnerzy na przyjęciu byli zatrudnieni przez agencję.
broken
rozpocznij naukę
złamany, zepsuty
cluttered
rozpocznij naukę
zagracony
cutting edge
rozpocznij naukę
najnowocześniejszy
decorate
rozpocznij naukę
dekorować
dilapidated
rozpocznij naukę
zniszczony, w opłakanym stanie
flatmate/housemate/roommate
rozpocznij naukę
współlokator
freelance
rozpocznij naukę
wolny strzelec
full-time
At the moment I'm only working two days a week but I would like to work full-time.
rozpocznij naukę
na pełen etat
Chwilowo pracuję tylko w 2 dni w tygodniu, ale chciałbym mieć pełen etat.
funky
rozpocznij naukę
fajny
landlady
rozpocznij naukę
właścicielka wynajmująca dom
landlord
rozpocznij naukę
właściciel wynajmujący dom
part-time
rozpocznij naukę
na część etatu
repaint
rozpocznij naukę
przemalować
self-employed
rozpocznij naukę
samozatrudniony
share
rozpocznij naukę
dzielić
state-of-the-art
rozpocznij naukę
najnowocześniejszy, najwyższej klasy
tidy
rozpocznij naukę
uporządkowany
untidy
rozpocznij naukę
nieuporządkowany, niechlujny
balance
rozpocznij naukę
równowaga
cost
How much does the beer cost?
rozpocznij naukę
kosztować
Ile kosztuje piwo?
cover
rozpocznij naukę
pokrywać
deposit
to hand over the deposit
rozpocznij naukę
depozyt, kaucja
przekazać zaliczkę
down payment
rozpocznij naukę
zadatek, zaliczka
expect
rozpocznij naukę
oczekiwać
expenses
We've had some unexpected expenses this month.
rozpocznij naukę
wydatki
W tym miesiącu mieliśmy trochę nieprzewidzianych wydatków
friendly
Everyone is friendly here.
rozpocznij naukę
przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
get by
rozpocznij naukę
przetrwać
make ends meet
rozpocznij naukę
wiązać koniec z końcem
overtime
I think I'll ask if I can work overtime.
rozpocznij naukę
nadgodziny
Chyba zapytam, czy mogę wziąć nadgodziny.
owe
rozpocznij naukę
być dłużnym
pay rise
When can I expect a pay rise?
rozpocznij naukę
podwyżka
Kiedy mogę się spodziewać podwyżki?
promotion
ABC has announced joint promotion with Mullen."
rozpocznij naukę
awans
ABC ogłosiła wspólną promocję z Mullen.
well-paid
rozpocznij naukę
dobrze płatny
tonight
rozpocznij naukę
dziś wieczorem, dziś w nocy
yesterday
What did you do yesterday?
rozpocznij naukę
wczoraj
Co robiłeś wczoraj?
already
She’s already left.
rozpocznij naukę
już
Ona już wyszła.
before
I always run before breakfast.
rozpocznij naukę
przed
Zawsze biegam przed śniadaniem.
earlier
We should get up earlier.
rozpocznij naukę
wcześniej
Powinniśmy wstawać wcześniej.
eventually/finally
rozpocznij naukę
wreszcie, w końcu
first
rozpocznij naukę
najpierw
just
rozpocznij naukę
dopiero co
last
How long did the film last? I'm sorry, I don't understand that last sentence. I'm telling you this for the last time
rozpocznij naukę
zeszły (tydzień, miesiąc)
Jak długo trwał film? Przepraszam, nie rozumiem ostatniego zdania. Mówię ci to po raz ostatni
later
I'll give you the book later, because I haven't finished it yet.
rozpocznij naukę
później
Dam ci tę książkę później, bo jeszcze jej nie skończyłem.
lately/recently
rozpocznij naukę
ostatnio
next
He wasn't in when I rang so I had to call back the next day.
rozpocznij naukę
następnie
Nie było go, kiedy zadzwoniłam, więc musiałam zadzwonić znowu następnego dnia.
previously
rozpocznij naukę
poprzednio
since
rozpocznij naukę
odkąd
soon
Hurry up - she will be back soon. I hope we'll see each other soon.
rozpocznij naukę
wkrótce
Pospiesz się - ona niedługo wróci. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy.
still
there is no wind outside. It's very still.
rozpocznij naukę
nadal
Na dworze nie ma wiatru. Jest całkowicie bezwietrznie.
yet
rozpocznij naukę
jeszcze
now
I'm busy now.
rozpocznij naukę
teraz
Teraz jestem zajęty.
then
I left at seven and then waited in the car for an hour while my girlfriend finished getting ready.
rozpocznij naukę
wtedy
Wyszedłem o siódmej, po czym czekałem przez godzinę w samochodzie, aż moja dziewczyna skończy się szykować.
today
What are your plans for today?
rozpocznij naukę
dziś
Jakie masz plany na dziś?
tomorrow
What are we going to do tomorrow?
rozpocznij naukę
jutro
Co będziemy robić jutro?
always
Peter is always late.
rozpocznij naukę
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
constantly
rozpocznij naukę
ciągle
usually
I usually go to work by bus.
rozpocznij naukę
zazwyczaj
Zazwyczaj jeżdżę do pracy autobusem.
generally
rozpocznij naukę
generalnie
normally
rozpocznij naukę
normalnie
often/requently
rozpocznij naukę
często
sometimes
rozpocznij naukę
czasami
periodically
Airplane parts are checked periodically.
rozpocznij naukę
okresowo
Części samolotów są cyklicznie sprawdzane.
now and then/from time to time
rozpocznij naukę
od czasu do czasu
once in a while
rozpocznij naukę
raz na jakiś czas
rarely/seldom
rozpocznij naukę
rzadko
hardly ever
rozpocznij naukę
prawie nigdy
never
rozpocznij naukę
nigdy
below
rozpocznij naukę
poniżej
down
Are you coming down?
rozpocznij naukę
nisko
Idziesz na dół?
downstairs
rozpocznij naukę
na dole
far
rozpocznij naukę
daleko
here
Let’s stop here.
rozpocznij naukę
tutaj
Zatrzymajmy się tutaj.
in
There are a lot of interesting events in the city centre.
rozpocznij naukę
w
W centrum miasta jest wiele ciekawych wydarzeń.
inside
rozpocznij naukę
w środku
near
rozpocznij naukę
blisko
nearby
rozpocznij naukę
w pobliżu
on
There's a lamp on the table.
rozpocznij naukę
na
Na biurku jest lampa.
out
rozpocznij naukę
poza
over
rozpocznij naukę
powyżej
there
OK, let's meet there.
rozpocznij naukę
tam
OK, spotkajmy się tam.
under
rozpocznij naukę
pod
up
rozpocznij naukę
wysoko
upstairs
She went upstairs to her room.
rozpocznij naukę
na górze
Ona poszła na górę do swojego pokoju.
above
Our office is above the hairdresser’s.
rozpocznij naukę
ponad
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
abroad
rozpocznij naukę
za granicą
anywhere
rozpocznij naukę
gdziekolwiek
back
I have ugly back
rozpocznij naukę
z tyłu
mam brzydkie plecy
behind
The park is behind the museum.
rozpocznij naukę
za
Park znajduje się za muzeum.
around the clock
rozpocznij naukę
24 godziny na dobę
boss
rozpocznij naukę
szef
business
rozpocznij naukę
biznes
career
He had a wonderful career in front of him.
rozpocznij naukę
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
company director
rozpocznij naukę
dyrektor firmy
illustrator
rozpocznij naukę
ilustrator
junior
rozpocznij naukę
młodszy
manager
At the moment all the managers are in a meeting.
rozpocznij naukę
menadżer, kierownik
W tej chwili wszyscy kierownicy są na spotkaniu.
pace
rozpocznij naukę
tempo
pleasure
rozpocznij naukę
przyjemność
priority
rozpocznij naukę
priorytet
whole
rozpocznij naukę
cały

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.