rozdział 12 Państwo i społeczeństwo

 0    220 fiszek    opmati13
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
gałęzie władzy
rozpocznij naukę
branches of government
monarchia konstytucyjna
rozpocznij naukę
constitutional monarchy
siedziba główna
rozpocznij naukę
headquarters
system wielopartyjny
rozpocznij naukę
multi-party system
oficjalna rezydencja
rozpocznij naukę
official residence
podział władz
rozpocznij naukę
separation of powers
nadać komuś prawo
rozpocznij naukę
vest a right in sb
poprawka do konstytucji
rozpocznij naukę
amendment to the Constitution
kontrolować budżet
rozpocznij naukę
control the budget
władza ustawodawcza
rozpocznij naukę
legislative power, legislature
członek parlamentu, poseł, posłanka
rozpocznij naukę
Member of Parliament (MP)
parlament
rozpocznij naukę
Parliament
uchwalać nowe ustawy
rozpocznij naukę
pass new laws
ratyfikować
rozpocznij naukę
ratify
senat
rozpocznij naukę
the Senate
Kongres Stanów Zjednoczonych
rozpocznij naukę
United States Congress
rządzić krajem
rozpocznij naukę
administer the country
administracja
rozpocznij naukę
administration
rząd
rozpocznij naukę
cabinet, government
władza wykonawcza
rozpocznij naukę
executive power
wdrażać ustawy
rozpocznij naukę
implement laws
monarcha
rozpocznij naukę
monarch
sekretarz stanu
rozpocznij naukę
Secretary of State
stosować prawo
rozpocznij naukę
apply the law
sąd
rozpocznij naukę
court of law
interpretować prawo
rozpocznij naukę
interpret the law
władza sądownicza
rozpocznij naukę
judiciary power
przestępca
rozpocznij naukę
offender
rozstrzygać spory
rozpocznij naukę
resolve disputes
cenzura
rozpocznij naukę
censorship
swobody obywatelskie
rozpocznij naukę
civil liberties
głosić poglądy
rozpocznij naukę
communicate ideas and opinions
właściwa procedura prawna
rozpocznij naukę
due process of law
sprawiedliwy proces
rozpocznij naukę
fair trial
zakładać organizacje
rozpocznij naukę
form organisations
wstępować do organizacji
rozpocznij naukę
join organization
występować z organizacji
rozpocznij naukę
leave organisations
wolność zgromadzeń
rozpocznij naukę
freedom of assembly
wolność zrzeszania się
rozpocznij naukę
freedom of association
wolność sumienia
rozpocznij naukę
freedom of conscience
wolność religii
rozpocznij naukę
freedom of religion
wolność słowa
rozpocznij naukę
freedom of speech and expression
zbierać się
rozpocznij naukę
gather
mieć poglądy moralne
rozpocznij naukę
hold moral views
mieć poglądy religijne
rozpocznij naukę
hold religious views
uważać kogoś za niewinnego
rozpocznij naukę
presume sb innocent
udowodnić czyjąć winę
rozpocznij naukę
prove sb guilty
reprezentować
rozpocznij naukę
represent
ograniczenia (ze względu na)
rozpocznij naukę
restrictions (based on)
prawo do noszenia broni
rozpocznij naukę
right to bear arms
prawa oskarżonego
rozpocznij naukę
rights of the accused
Karta Praw
rozpocznij naukę
the Bill of Rights
powszechne prawo wyborcze
rozpocznij naukę
universal suffrage
naruszać czyjeś prawa
rozpocznij naukę
violate sb's rights
pomoc humanitarna
rozpocznij naukę
aid
łapówka
rozpocznij naukę
bribe
łapówkarstwo
rozpocznij naukę
bribery
korumpować
rozpocznij naukę
corrupt
skorumpowany
rozpocznij naukę
corrupt
korupcja
rozpocznij naukę
corruption
skandal korupcyjny
rozpocznij naukę
corruption scandal
nędza, ubóstwo
rozpocznij naukę
destitution
dyskryminować kogoś
rozpocznij naukę
discriminate against sb
dyskryminacja
rozpocznij naukę
discrimination
defraudacja
rozpocznij naukę
embezzlement
zdefraudować
rozpocznij naukę
embezzle
równouprawnienie, równe szanse
rozpocznij naukę
equal opportunities
uprzedzenia na tle etnicznym
rozpocznij naukę
ethnic prejudice
kumoterstwo
rozpocznij naukę
favouritism
analfabetyzm
rozpocznij naukę
illiteracy
bezkarność
rozpocznij naukę
impunity
brak przejrzystości
rozpocznij naukę
lack of transparency
schronisko
rozpocznij naukę
shelter
spać pod gołym niebem
rozpocznij naukę
sleep rough
świadczenia socjalne
rozpocznij naukę
social benefits
nierówności społeczne
rozpocznij naukę
social inequality
opieka społeczna, zasiłek
rozpocznij naukę
social security
głód
rozpocznij naukę
starvation
asystentka (polityka)
rozpocznij naukę
aide
poufny
rozpocznij naukę
confidential
spisek
rozpocznij naukę
conspiracy, plot
zatuszować coś
rozpocznij naukę
cover sth up
nadchodzące wybory
rozpocznij naukę
forthcoming elections
zbieranie funduszy
rozpocznij naukę
fundraising
wybory powszechne
rozpocznij naukę
general election
wysłuchać zeznań
rozpocznij naukę
hear evidence
zdrada stanu
rozpocznij naukę
high treason
postawić w stan oskarżenia
rozpocznij naukę
impeach
postawienie w stan oskarżenia
rozpocznij naukę
impeachment
polityka wewnętrzna
rozpocznij naukę
internal politics
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
rozpocznij naukę
landslide election victory
badanie opinii publicznej
rozpocznij naukę
opinion poll
lider opozycji
rozpocznij naukę
opposition leader
wybrać ponownie
rozpocznij naukę
re-elect
reelekcja
rozpocznij naukę
re-election
złożyć rezygnację
rozpocznij naukę
resign
prowadzić kampanię
rozpocznij naukę
run a campaign
boom gospodarczy
rozpocznij naukę
boom
przedsiębiorstwo handlowe
rozpocznij naukę
commercial enterprise
zadowolenie z sytuacji ekonomicznej
rozpocznij naukę
consumer confidence
sektor korporacyjny
rozpocznij naukę
corporate sector
spaść, zmniejszyć się (o 50%)
rozpocznij naukę
decrease/drop/go down/fall (by 50%)
spadek
rozpocznij naukę
decrease/fall
popyt
rozpocznij naukę
demand
handel wewnętrzny
rozpocznij naukę
domestic trade
spadek koniunktury
rozpocznij naukę
downturn
kryzys gospodarczy
rozpocznij naukę
economic crisis
wzrost gospodarczy
rozpocznij naukę
economic growth
uzdrowienie gospodarki
rozpocznij naukę
economic recovery
oszczędny
rozpocznij naukę
economical
ekonomia
rozpocznij naukę
economics
oszczędzać, oszczęgnie gospodarować
rozpocznij naukę
economise
ekonomista
rozpocznij naukę
economist
wydatki
rozpocznij naukę
expenditure
eksport
rozpocznij naukę
export
handel zagraniczny
rozpocznij naukę
foreign trade
finansowanie
rozpocznij naukę
funding
PKB (produkt krajowy brutto)
rozpocznij naukę
GDP (gross domestic product)
import
rozpocznij naukę
import
wzrost
rozpocznij naukę
increase, rise
wzrosnąć, zwiększyć się (o 50%)
rozpocznij naukę
increase/rise/grow/go up (by 50%)
zwiększyć zadłużenie
rozpocznij naukę
increase borrowing
poziom oprocentowania
rozpocznij naukę
interest rate
strata
rozpocznij naukę
loss
sektor prywatny
rozpocznij naukę
private sector
sektor publiczny
rozpocznij naukę
public sector
zysk
rozpocznij naukę
profit
dług publiczny
rozpocznij naukę
public debt
wydatki publiczne
rozpocznij naukę
public spending/government spending
recesja
rozpocznij naukę
recession
krach na giełdzie
rozpocznij naukę
stock market crash
podaż i popyt
rozpocznij naukę
supply and demand
podatek
rozpocznij naukę
tax
Wielki Kryzys
rozpocznij naukę
the Great Depression
konflikt zbrojny
rozpocznij naukę
armed conflict
zamach
rozpocznij naukę
assassination
dokonać zamachu na kogoś
rozpocznij naukę
assassinate sb
cywil
rozpocznij naukę
civilian
wybuch (wojny)
rozpocznij naukę
outbreak (of war)
traktat (pokojowy)
rozpocznij naukę
(peace) treaty
napad z bronią w ręku
rozpocznij naukę
armed robbery
podpalenie
rozpocznij naukę
arson
napaść
rozpocznij naukę
assault
próba zabójstwa
rozpocznij naukę
attempted murder
próba włamania
rozpocznij naukę
attempted burglary
szantaż
rozpocznij naukę
blackmail
szantażować
rozpocznij naukę
blackmail
zakłócenie porządku publicznego
rozpocznij naukę
breach of peace
włamanie
rozpocznij naukę
burglary
popełnić przestępstwo
rozpocznij naukę
commit a crime
prześladowanie w sieci
rozpocznij naukę
cyberbullying
zażądać okupu
rozpocznij naukę
demand ransom
sfałszować
rozpocznij naukę
falsify
wyważyć okno
rozpocznij naukę
force a window
fałszerstwo
rozpocznij naukę
forgery
falsyfikat
rozpocznij naukę
forgery
podrobić
rozpocznij naukę
forge
oszustwo
rozpocznij naukę
fraud
oszust
rozpocznij naukę
fraud
porwanie (samolotu)
rozpocznij naukę
hijacking
porwać (samolot)
rozpocznij naukę
hijack
przetrzymywać kogoś jako zakładnika
rozpocznij naukę
hold sb hostage
kradzież tożsamości
rozpocznij naukę
identity theft
nieumyślne spowodowanie śmierci
rozpocznij naukę
manslaughter
występek
rozpocznij naukę
misdeed
rozbój, napaść uliczna
rozpocznij naukę
mugging
podpalić coś
rozpocznij naukę
set fire to sth
nielegalnie wyprowadzać pieniądze
rozpocznij naukę
siphon (off) money
młodociany przestępca
rozpocznij naukę
teenage delinquent
terrorystyczny
rozpocznij naukę
terrorist
terroryzm
rozpocznij naukę
terrorism
zdewastować
rozpocznij naukę
vandalise
wandal
rozpocznij naukę
vandal
wandalizm
rozpocznij naukę
vandalism
oskarżyć kogoś o coś
rozpocznij naukę
accuse sb of sth, charge sb with sth
alibi
rozpocznij naukę
alibi
odwoływać się od (wyroku skazującego)
rozpocznij naukę
appeal against (the conviction)
aresztować
rozpocznij naukę
arrest
prace społeczne
rozpocznij naukę
community service
teoria spiskowa
rozpocznij naukę
conspiracy theory
skazany
rozpocznij naukę
convict
skazać kogoś za coś
rozpocznij naukę
convict sb of sth
proces karny
rozpocznij naukę
criminal trial
wycofać zarzuty
rozpocznij naukę
drop the charges
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
rozpocznij naukę
eligible for parole
uznać kogoś winnym/niewinnym czegoś
rozpocznij naukę
find sb guilty/innocent of sth
przetrzymywać kogoś w areszcie śledczym
rozpocznij naukę
hold sb in custody
okazanie
rozpocznij naukę
identity parade
uwięzić
rozpocznij naukę
imprison
uwięzienie
rozpocznij naukę
imprisonment
wpływać na świadków
rozpocznij naukę
interfere with witnesses
ława przysięgłych
rozpocznij naukę
jury
wszcząć dochodzenie
rozpocznij naukę
launch an inquiry
przyznać się do winy
rozpocznij naukę
plead guilty
nie przyznać się do winy
rozpocznij naukę
plead innocent/not guilty
pełnomocnictwo
rozpocznij naukę
power of attorney
kara pozbawienia wolności
rozpocznij naukę
prison term
zwolnić kogoś za kaucją
rozpocznij naukę
release sb on bail
przeszukać (dom/mieszkanie/osobę)
rozpocznij naukę
search (a house/a flat/a person)
nakaz rewizji
rozpocznij naukę
search warrant
kamera monitoringu
rozpocznij naukę
security camera
skazać na (karę) za (przestępstwo)
rozpocznij naukę
sentence to... for...
odsiedzieć karę
rozpocznij naukę
serve the prison sentence
stanąć przed sądem
rozpocznij naukę
stand trial
podejrzewać kogoś o coś
rozpocznij naukę
suspect sb of sth
sądzić, rozpatrywać sprawę w sądzie
rozpocznij naukę
try
organizacja charytatywna
rozpocznij naukę
charity organisation
fundacja
rozpocznij naukę
foundation
organizacja pozarządowa
rozpocznij naukę
NGO (non-governmental organisation)
zerwać (rozmowy / negocjacje)
rozpocznij naukę
break off (talks/negotiations)
wyjść z czegoś (kryzysu)
rozpocznij naukę
come out of sth
poddać się, ustąpić
rozpocznij naukę
give in
inwestować w
rozpocznij naukę
invest in
spłacać (długi)
rozpocznij naukę
pay off (debts)
złożyć rezygnację (ze stanowiska)
rozpocznij naukę
step down
wejść w życie
rozpocznij naukę
come into force
osiągnąć punkt krytyczny
rozpocznij naukę
come to a head
wychodzić na jaw
rozpocznij naukę
come to light
splajtować
rozpocznij naukę
go bust
zabierać głos
rozpocznij naukę
take the floor

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.