Business English - Office and Documents

5  1    52 fiszki    truten18
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
przepisy bezpieczeństwa
Wszystkie kaski spełniają państwowe przepisy bezpieczeństwa.
rozpocznij naukę
safety regulations
All hard hats comply with government safety regulations.
omówienie prasowe
Wszystkie media zapewniły obszerne sprawozdanie ze spotkania.
rozpocznij naukę
coverage
All media provided extensive coverage of the meeting.
łączyć, integrować
Działalność obu departamentów została zintegrowana.
rozpocznij naukę
to integrate
The activities of both departments have been integrated.
poufny
Te akta są ściśle poufne.
rozpocznij naukę
confidential
These files are strictly confidential.
niespójny
Jego prezentacja była niespójna i brakowało w niej myśli przewodniej.
rozpocznij naukę
incoherent
His presentation was incoherent and lacked a main point.
międzywydziałowy
Jest plan wzmocnienia współpracy międzywydziałowej w naszej firmie.
rozpocznij naukę
interdepartmental
There is a plan to boost the interdepartmental cooperation in the company.
zastępować, wypierać
W XXI wieku e-mail zastąpił tradycyjną pocztę.
rozpocznij naukę
to supersede
E-mail has superseded traditional post in the twenty-first century.
centrala telefoniczna
Mamy problemy techniczne z naszą automatyczną centralą telefoniczną.
rozpocznij naukę
a switchboard
We are experiencing technical problems with our automated switchboard.
nieobsadzony
Posada redaktora naczelnego jest nieobsadzona od ostatniego miesiąca.
rozpocznij naukę
unoccupied
The post of editor in chief has been unoccupied since last month.
artykuły biurowe
kończą nam się ołówki, spinacze i inne artykuły biurowe.
rozpocznij naukę
stationery
We are runnig out of pencils, paper clips and other stationery.
dogodny, odpowiedni
Przełożymy nasze spotkanie na inny, dogodny dla państwa termin.
rozpocznij naukę
convenient
We will postpone the meeting for any later date convenient to you.
załączony, w załączeniu
W załączeniu przesyłamy dwa darmowe bilety do opery.
rozpocznij naukę
enclosed
Please find enclosed two complimentary opera tickets.
portfolio
Ta agencja reklamowa ma imponujące portfolio.
rozpocznij naukę
portfolio
This advertisement agency has a really impressive portfolio.
w użyciu
Cały nasz sprzęt jest obecnie w użyciu i nie mamy nic do wypożyczenia.
rozpocznij naukę
in operation
All our equipment is in operation, we have nothing to rent at the moment.
zwoływać, zbierać się
Rada Nadzorcza zebrała się na nadzwyczajnym posiedzeniu.
rozpocznij naukę
to convene
The Supervisory Board convened for an emergency meeting.
insynuować, dawać do zrozumienia
Dał do zrozumienia, że dzisiejsze spotkanie może potrwać dłużej niż pierwotnie zaplanowano.
rozpocznij naukę
to imply
He imply that today's meeting may run later than originally scheduled.
odpowiedni, towarzyszący
Embargo i towarzyszący mu spadek zasobów doprowadziły do głodu w Iraku.
rozpocznij naukę
corresponding
The embargo and the corresponding fall of in supplies led to famine in Iraq.
do pewnego stopnia
Do pewnego stopnia udało nam się rozwiązać problem, ale wciąż jeszcze musimy dokonać pewnych ustaleń.
rozpocznij naukę
to some extent
We've solved the problem to some extent, but we still have a lot of arrangements to make.
stenotypistka, stenograf
Szukamy nowej stenotypistki.
rozpocznij naukę
a shorthand typist
We are looking for a new shorthand typist.
najszybciej jak to możliwe
Proszę, odezwij się do mnie najszybciej jak możesz.
rozpocznij naukę
ASAP (as soon as possible)
Please, get to me as soon as possible.
zwięzły
Sprawozdanie powinno być zwięzłe i oparte na faktach.
rozpocznij naukę
concise
A report should be concise and factual.
sprzęt, urządzenia, wyposażenie
Urządzenia sanitarne w tym hotelu wymagają pilnego remontu.
rozpocznij naukę
facilities
The toilet facilities in this hotel need urgent renovation.
notatka, sprawozdanie
Muszę przygotować na dzisiejsze spotkanie notatkę o wzroście sprzedaży.
rozpocznij naukę
a memorandum
I need to prapare a memorandum on sales growth for today's meeting.
we właściwym czasie
Sprawa zostanie rozwiązana we właściwym czasie.
rozpocznij naukę
in due course
The matter will be settled in due course.
data faktury, data na fakturze
Na zapłatę jest czternaście dni, licząc od daty na fakturze.
rozpocznij naukę
date of invoice
You have fourteen days to pay, from the date on the invoice.
numer kierunkowy
Numer kierunkowy do Londynu to 020.
rozpocznij naukę
dialling code
The dialling code for London is 020.
uzupełniać
Dobry przywódca uzupełnia dobry zespół.
rozpocznij naukę
to complement
A good leader complements a good team.
etat
Ubiegam się o etat nauczyciela języka angielskiego.
rozpocznij naukę
regular post
I am applying for the regular post of English teacher.
obszerny, kompletny
To kompletne sprawozdanie z wydarzeń, które doprowadziły do złej sytuacji finansowej naszej firmy.
rozpocznij naukę
comprehensive
It is a comprehensive account of the events that led to the current poor financial situation of the company.
wynajmować
Ponieważ nie korzystamy obecnie z tego budynku, wynajmiemy go innej firmie.
rozpocznij naukę
to lease
As we currently aren't using this building, we will lease it to another company.
pilny
Jest do ciebie pilny telefon.
rozpocznij naukę
urgent
There's an urgent phone call for you.
wizytówka
Prześlę ci smsem wizytówkę mojego księgowego.
rozpocznij naukę
business card
I'll text my accountant's business card to your phone.
wypytywać się o, dowiadywać się o
Chciałbym dowiedzieć się o posadę sekretarki ogłoszoną w gazecie.
rozpocznij naukę
to inquire about
I would like to inquire about the secretarial position advertised in the paper.
opóźniony
Płatności Langa są znowu opóźnione.
rozpocznij naukę
behind schedule
Lang's payments are behind schedule again
przelew bankowy
Chce dokonać przelewu bankowego do Australii
rozpocznij naukę
a bank transfer
I want to make a bank transfer to Australia.
personel biurowy
Personel biurowy odpowiada głównie za przychodzącą pocztę oraz za archiwizowanie dokumentów.
rozpocznij naukę
clerical staff
The clerical staff are mainly responsible for the incoming mail and the filing of documents.
faktura
Ta faktura ma termin płatności 25 czerwca.
rozpocznij naukę
an invoice
This invoice is due twenty-fifth June.
kanały komunikacji
System Intranet otworzy nowe kanały komunikacji w naszym biurze.
rozpocznij naukę
lines of communication
The intranet system will open new lines of communication in our office.
przekazywać
To memo przekazuje wszystkie podstawowe informacje o zagadnieniu.
rozpocznij naukę
to convey
This memo conveys all basic information on the issue.
być na czas
Dotychczas wszystkie nasze dostawy były na czas.
rozpocznij naukę
to be on schedule
So far our deliveries have been on schedule.
kontrolować, badać
Agenci ubezpieczeniowi przyjdą zbadać zniszczenia.
rozpocznij naukę
to inspect
Insurance agents will come to inspect the damage.
rzutnik
Czy na sali konferencyjnej jest rzutnik?
rozpocznij naukę
an overhead projector
Is there an overhead projector in the conference room?
kwestionować, pytać o
Chciałbym zakwestionować część danych ze sprzedaży.
rozpocznij naukę
to query
I would like to query some of these sales figures.
z małym wyprzedzeniem, w ostatniej chwili
Odwołali spotkanie w ostatniej chwili.
rozpocznij naukę
at short notice
They cancelled their appointment at short notice.
materiały, kserówki
Poproszę przeczytać materiały przed jutrzejszym spotkaniem.
rozpocznij naukę
a handouts
Please read the handouts before tomorrow's meeting.
segregować, archiwizować
Te statystyki powinny być starannie zarchiwizowane.
rozpocznij naukę
to file
These statistics should be carefully filed.
prowadzić księgowość
To jest Amy, ona prowadzi naszą księgowość.
rozpocznij naukę
to keep the books
This is Amy, she keeps the books for us.
list obiegowy, obiegówka
czy czytałeś już dzisiejszą obiegówkę?
rozpocznij naukę
a circular
Have you already read today's circular?
urzędnik
Obecnie w naszym biurze pracuje dwunastu urzędników.
rozpocznij naukę
a clerk
There are twelve clerks working in our office at the moment.
ostateczny termin
Ostateczny termin upływa jutro o 14:00.
rozpocznij naukę
a deadline
Two o'clock tomorrow afternoon is our deadline?
wartości, dane
W tym kwartale wartości sprzedaży wzrosły.
rozpocznij naukę
figures
Sales fiugres are up this quarter.
pokonać problem
Tylko pracując wspólnie możemy pokonać ten problem.
rozpocznij naukę
to overcome a problem
Only by working together can we overcome this problem.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.