Business English - Sales and Customer Service

 0    51 fiszek    truten18
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
ochrona konsumenta
Wszystkich kupujących obejmuje ochrona konsumenta przeciwko monopolom oraz innym nieuczciwym praktykom.
rozpocznij naukę
consumer protection
All the buyers have a right to consumer protection against monopolies and other dishonest prectices.
karta lojalnościowa
Wiele sieci sklepów i supermarketów wydaje karty lojalnościowe dla klientów i oferuje im upusty.
rozpocznij naukę
loyalty card
many chain-stores and supermarkets issue loyalty cards to their clients and offer them discounts.
inwentaryzacja
Jannet w tej chwili dokonuje inwentaryzacji.
rozpocznij naukę
stocktaking
Jannet is stocktaking as we speak.
rozpiętość cen
Rozpiętość cen pomiędzy północą a południem kraju jest bardzo szeroka.
rozpocznij naukę
price differential
The price differential between the South ane the North of the country is very wide.
promocja sprzedaży
W naszej promocji sprzedaży oferujemy dwie czekolady w cenie jednej.
rozpocznij naukę
sales promotion
We are offering two bars of chocolate at a price of one in our sales promotion.
siła nabywcza
Siła nabywcza funta znacznie spadła w ostatnich latach.
rozpocznij naukę
purchasing power
The purchasing power of the pound has dropped significantly in the recent years.
wyprzedaż
U Barrata jest wyprzedaż, wszystko musi być sprzedane.
rozpocznij naukę
clearance sale
Barrat's are having a clearance sale, everything must go.
obniżka ceny
Tesco i Sainsbury wdały się w wojnę na obniżki cen.
rozpocznij naukę
price cutting
Tesco and Sainsbury's are engaged in a price cutting war.
bezcłowy
Chciałbym kupić bezcłowe papierosy na lotnisku, ponieważ są dużo tańsze.
rozpocznij naukę
duty free
I would like to buy duty free cigarettes at the airport as they are much cheaper.
konkurencyjne ceny
Prowadzimy nieustającą ocenę rynku aby zapewnić konkurencyjne ceny.
rozpocznij naukę
competitive prices
We constantly re-evaluate the market in order to ensure competitive prices.
nabytek, zakup
Jego ostatnim nabytkiem jest koń wyścigowy.
rozpocznij naukę
an acquisition
A racing horse is his latest acquisition.
kwit, kupon, bon
Pracownikom zaproponowano bony podróżne jako premię.
rozpocznij naukę
voucher
Employees were offered travel vouchers as a bonus.
sprzedaż hurtowa, hurt
Większość detalistów kupuje towary w hurcie, a potem sprzedaje je po podwyższonych cenach.
rozpocznij naukę
wholesale
Most retailers buy their goods wholesale and sell them at a marked up price.
upust
Z powodu trudnej sytuacji finansowej ubiegał się o upust czynszu.
rozpocznij naukę
abatement
Due to a difficult financial situation he applied for rent abatement.
bezpłatnie
Goście mogą bezpłatnie telefonować z sali konferencyjnej obok hallu.
rozpocznij naukę
without charge
Visitors may make calls from the conference room beside the lobby without charge.
nabywca
Koszty obsługi prawnej ponosi nabywca.
rozpocznij naukę
a purchaser
Legal fees are to be incurred by the purchaser.
handlowiec
Jest handlowcem obracającym produktami rolniczymi.
rozpocznij naukę
a trader
He is an agricultural products trader.
warunki
Nie zgadzam się ze wszystkimi warunkami umowy.
rozpocznij naukę
terms
I don’t agree with all the terms of the agreement.
stały, niezmienny
Stopa inflacji jest niezmienna od kilku miesięcy.
rozpocznij naukę
stationary
The inflation rate has been stationary for several months.
darmowa próbka
Niektóre firmy perfumeryjne oferują darmowe próbki swoich produktów jako chwyt marketingowy.
rozpocznij naukę
free sample
Some perfume companies offer free samples of their products as a marketing ploy.
prowizja
Poza stałym wynagrodzeniem, nasi sprzedawcy otrzymują prowizję w wysokości 10% od każdego zakupu powyżej 200 dolarów.
rozpocznij naukę
a commission
As well as their regular salaries, our sales assistants receive 10% commission on all purchases over $200.
przełom
W naszych negocjacjach nastąpił przełom i wczoraj wieczorem wreszcie osiągnęliśmy porozumienie.
rozpocznij naukę
breakthrough
There was a breakthrough in our negotiations and we finally reached a compromise last night.
odpowiedzialność, wina
Firma odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności za produkty, które nie działają poprawnie po okresie gwarancji.
rozpocznij naukę
liability
The company denies all liability for any products that malfunction after the date of the guarantee.
recesja
Wiele mniejszych firm zbankrutowało w wyniku recesji w latach 90-tych.
rozpocznij naukę
a recession
Many smaller companies went bankrupt as a result of the 1990s recession.
wszystko w cenie
Wolę wakacje, gdzie wszytko jest wliczone w cenę, bo nie muszę martwić się o obiady i inne wydatki.
rozpocznij naukę
all inclusive
I prefer an all inclusive holidays because I don’t have to worry about dinners and others expenditures.
czek bez pokrycia
Uważaj: raz zapłacił mi czekiem bez pokrycia!
rozpocznij naukę
bounced cheque
Be careful: he paid me with a bounced cheque once!
hadel detaliczny
Czy on ma jakieś doświadczenie w handlu detalicznym?
rozpocznij naukę
retail trade
Does He have any experience in the retail trade?
najniższy poziom, rekordowo niski poziom
Ceny ziemniaków osiągnęły najniższy poziom w historii.
rozpocznij naukę
all-time low
Potato prices have reached all-time low.
policzyć za mało
Ten sprzedawca policzył o 10 dolarów za mało za te spodnie.
rozpocznij naukę
to undercharge
The salesman undercharged me by $10 on these trousers.
ulga przy zakupach
Ten regał jest trochę zniszczony, więc mogę być upoważniona do ulgi przy zakupie.
rozpocznij naukę
purchase allowance
This cupboard is sightly damaged so I might be entitled to a purchase allowance.
stały klient
Musimy dbać o naszych stałych klientów, by utrzymać ich lojalność.
rozpocznij naukę
regular customer
We need to take care of our regular customers to retain their loyalty.
martwy (sezon), niemrawy
Sprzedaż w tym miesiącu była raczej niemrawa.
rozpocznij naukę
slack
Sales figures for this month have been rather slack.
przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży wzrosły trzeci rok z rzędu.
rozpocznij naukę
sales revenue
Sales revenue has grown for the third year in row.
rabat iloścowy
W przypadku zakupu ponad 30 sztuk oferujemy 10-procentowy rabat ilościowy.
rozpocznij naukę
quantity discount
We offer a 10% quantity discount on sales over 30 items.
punkt wyprzedażowy/ centrum wyprzedażowe
W centrum miasta jest duży punkt wyprzedażowy.
rozpocznij naukę
an outlet
There is a large retail outlet in the town centre.
opcja kupna
Opcja kupna to umowa, która pozwala nabywcy kupować akcje po stałej cenie.
rozpocznij naukę
a call option
A call option is a contract that gives a buyer the right to buy shares at a fixed price.
sprzedaż hurtowa za gotówkę, bez dostawy
Muszę pojechać do punktu sprzedaży hurtowej, żeby uzupełnić nasze zapasy.
rozpocznij naukę
cash-and-carry
I need to go to the cash-and-carry to stock up on supplies.
zadowolenie klientów
Zadowolenie klientów to zawsze nasz największy priorytet.
rozpocznij naukę
customer satisfaction
Customer satisfaction is always our top priority.
kod kreskowy
Mam trudności z zeskanowaniem kodu kreskowego.
rozpocznij naukę
a bar code
I am having difficulty scanning the bar code.
wachlarz produktów
Planujemy rozszerzyć nasz wachlarz produktów.
rozpocznij naukę
product range
We are planning on expanding our product range.
nieuczciwe obniżanie cen, zaniżanie cen
Supermarket obniżył ceny podstawowych produktów spożywczych tak bardzo, że został oskarżony o zaniżanie cen.
rozpocznij naukę
predatory pricing
The supermarket reduced the price of staple goods so sharply that it was accused of predatory pricing.
obrót bezgotówkowy
Ze wzrostem liczby posiadaczy kart kredytowych, sklepy odnotowują coraz większy obrót bezgotówkowy.
rozpocznij naukę
non-cash turnover
With the growing number of credit card holders, shops are registering larger non-cash turnover.
osoba kupująca pod wpływem impulsu
Chcemy przyciągnąć tak wielu kupujących po wpływem impulsu jak tylko się da.
rozpocznij naukę
an impulse buyer
We are keen to attract as many impulse buyers as we can.
sprzedawca przez telefon
Nigdy niczego nie kupuję od sprzedawców przez telefon.
rozpocznij naukę
cold caller
I never buy anything from cold callers.
obrót dzienny
Tylko w tym jednym sklepie obrót dzienny wynosi około 3000 dolarów.
rozpocznij naukę
daily turnover
In this store alone, we make a daily turnover of about $3000.
w sprzedaży, na składzie
Sprzwdzę, czy mamy ten konkretny produkt w sprzedaży.
rozpocznij naukę
in stock
Let me just see if we have that particular item in stock.
użyteczność, przydatność
Wątpię w użyteczność latarki zasilanej energią słoneczną.
rozpocznij naukę
a utility
I would question the utility of a sun-powered torch.
reklamacja pisemna, list z reklamacją
Otrzyma pan odpowiedź na pański list z reklamacją w przeciągu 14 dni.
rozpocznij naukę
a letter of complaint
Your letter of complaint will be answered within 14 days.
sprzedawca
Kupiłam ten naszyjnik od ulicznego sprzedawcy.
rozpocznij naukę
a vendor
I bought this nacklace from a street vendor.
wystawa sklepowa
Chcielibyśmy zmieniać wystawę sklepową co dwa tygodnie.
rozpocznij naukę
window display
We would like to change the window display once every two weeks.
oferta, oferta kupna, stawka
Na tę działkę budowlaną złożono ofertę kupna w wysokości 20000 funtów.
rozpocznij naukę
a bid
A bid of 20000 pounds was placed for this building plot.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.