Business English - Meetings and Conferences

 0    43 fiszki    truten18
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
diagram kołowy
Niebieski obszar na diagramie kołowym obrazuje udziały w rynku naszej firmy.
rozpocznij naukę
a pie chart
the blu section of the pie chart represents our company's market share.
wprowadzać w błąd
Kierownictwo zostało wprowadzone w błąd nazbyt optymistycznym raportem.
rozpocznij naukę
to mislead
Management was mislead by the over-optimistic report.
presja
Niektórzy ludzie nie pracuję dobrze pod presją.
rozpocznij naukę
pressure
Some people don't work well under pressure.
wykres
Ten wykres pokazuje, jak rozwija się nasza firma w stosunku do głównych konkurentów.
rozpocznij naukę
a diagram
This diagram shows how our company is developing in comparison to our major competitors.
zgromadzenie
Zwołano zgromadzenie rządowe w celu przedyskutowania problemu.
rozpocznij naukę
an assembly
A government assembly has been called to discuss the problem.
miejsce spotkania
jakie miejsce spotkania wybrali na tegoroczną konferencję?
rozpocznij naukę
a venue
Which venue did they choose for the conference this year?
dokładny
Wygląda na to, że byli bardzo dokładni w swoich badaniach.
rozpocznij naukę
thorough
It would appear that they have been very thorough with their research.
nieujawniony
Za wyciek informacji odpowiada nieujawniona osoba.
rozpocznij naukę
undisclosed
The information was leaked by an undisclosed party.
wycofanie, rezygnacja
Dalsze rezygnacje z udziału w konferencji doprowadzą do jej odwołania.
rozpocznij naukę
a withdrawal
Any further withdrawal from the conference will result in its cancellation.
osiągnąć porozumienie
Po czterach godzinach napiętych negocjacji osiągnęli w końcu porozumienie.
rozpocznij naukę
to reach an agreement
After four hours of tense negotiations they finally reached an agreement.
wstępny, przygotowawczy
O tym, czy zostanie postawiony w stan oskarżenia, zadecyduje wstępne przesłuchanie.
rozpocznij naukę
preliminary
The preliminary hearing will decide whether he will be charged or not.
ukierunkowany na odniesienie sukcesu
John jest bardzo ambitny i ukierunkowany na odniesienie sukcesu.
rozpocznij naukę
success-orientated
John is very ambitious and success-orientated.
cecha charakterystyczna
Chwytliwe hasła to jedna z cech charakterystycznych dobrej reklamy.
rozpocznij naukę
feature
Catchy slogans are one of the features of good advertising.
związek
Związki zawodowe zgodziły się na rozmowy.
rozpocznij naukę
an union
The trade unions have agreed to talks.
nie do zaakceptowania
Odwołanie spotkania na tak późnym etapie jest całkowicie nie do zaakceptowania.
rozpocznij naukę
unacceptable
Cancelling the meeting at this late stage is completely unacceptable.
zrozumiały samo przez się
Sytuacja, której byśmy właśnie świadkami, jest zrozumiała sama przez się.
rozpocznij naukę
self-explanatory
The situation we've just witnessed is self-explanatory.
bieżąca kwestia
Jest kilka kwestii bieżących, które powinny zostać przedyskutowane na dzisiejszym spotkaniu.
rozpocznij naukę
current issue
There are several current issues that need to be discussed at today's meeting.
wstrzymywać, hamować
Płatności dla tego dostawcy zostaną wstrzymane do czasu wymiany zniszczonych towarów.
rozpocznij naukę
to withhold
Payments for this supplier will be withheld until the damaged goods are repleaced.
telekonferencja
Zarząd odbędzie telekonferencje ze swoimi odpowiednikami z San Francisco.
rozpocznij naukę
a teleconference
Management will hold a teleconference with their counterparts from San Francisco.
wizualne pomoce dydaktyczne
W naszych prazentacjach używamy wielu wizualnych pomocy dydaktycznych.
rozpocznij naukę
visual aids
We use plenty of visual aids in our presentations.
jednogłośny, jednomyślny
Decyzja o przyjęciu nowego planu rozwoju byłe jednomyślna.
rozpocznij naukę
unanimous
The decision to adopt the new development plan was unanimous.
jednomyślność
Rada osiągnęła jednomyślność w tej kwestii.
rozpocznij naukę
unanimity
The board reached unanimity on the issue.
drażliwy
Zwolnienia obowiązkowe to zawsze drażliwy temat.
rozpocznij naukę
touchy
Compulsory redundancies are always a touchy subject.
pocztą pantoflową
Chcielibyśmy reklamować nasze produkty pocztą pantoflową.
rozpocznij naukę
by word of mouth
We would like to advertise our products by word of mouth.
rzecznik
Rzecznik grupy potwierdził plotki.
rozpocznij naukę
a spokesperson
A spokesperson fo the group admitted that the rummours were true.
przedstawiciel
Przedstawiciel został wybrany, aby wypowiadać się w imieniu robotników.
rozpocznij naukę
a representative
A representative was chosen to speak on behalf of the workers.
współpraca
Przygotowujemy tę konferencję we współpracy z Instytutem Smithsonian.
rozpocznij naukę
a collaboration
We are preparing this conference in collaboration with the Smithsonian Institute.
obopólny
Doszliśmy do obopólnego porozumienia.
rozpocznij naukę
mutual
We've come to a mutual understanding.
podkreślać
Chciałbym podkreślić wagę dzisiejszego spotkania.
rozpocznij naukę
to highlight
I would like to highlight the importance of today's meeting.
pat, sytuacja patowa
Ktoś będzie musiał ustąpić pierwszy, bo nigdy nie wyjdziemy z tej sytuacji patowej w negocjacjach.
rozpocznij naukę
a deadlock
Someone will have to give ground first or we'll never break this deadlock in our negotiations.
zastanawiać się, rozważać
Proszę dokładnie zastanowić się nad naszą ofertą.
rozpocznij naukę
to consider
Please consider our offer very carefully.
negocjacje
Jesteśmy otwarci na negocjacje.
rozpocznij naukę
negotiation
We are open to negotiations.
znaleźć złoty środek
Musimy znaleźć złoty środek pomiędzy tym, co chce klient a tym, co jest faktycznie możliwe.
rozpocznij naukę
to strike the balance
We need to strike the balance between what the customer wants and what is actually possible.
lewe interesy
Mam wrażenie, że tu odchodzą jakieś lewe interesy.
rozpocznij naukę
monkey business
I get the feeling there is some monkey business going on here.
konsensus, porozumienie
Po dwóch dniach negocjacji osiągnęliśmy porozumienie.
rozpocznij naukę
a consensus
After two days of negotiations we reached a consensus.
przekładać
Czy moglibyśmy przełożyć spotkanie na późniejszy termin w tym tygodniu?
rozpocznij naukę
to postpone
Could we postpone the meeting until later this week?
pomijać
Proszę pominąć punkt drugi plany obrad, nie jest już aktualny.
rozpocznij naukę
to skip over
Please skip over item two on the agenda, as it is no longer revelant.
jednocześnie
Wydarzenie filmowały jednocześnie dwie kamery.
rozpocznij naukę
simultaneously
Two cameras filmed the event simultaneously.
osiągnąć porozumienie wsporze, rozwiązać spór
Jedyny sposób by rozwiązać ten spór to zgodzić się na równy podział majątku.
rozpocznij naukę
to settle a dispute
The only way to settle this dispute is to accept an equal share of the property.
ustalać nowy termin
Z powodu nagłej choroby pana Jonesa musimy ustalić nowy termin negocjacji.
rozpocznij naukę
to reschedule
Due to Mr. Jones' sudden illness we need to reschedule our negotiations.
odzew, reakcja
Generalnie, reakcje są bardzo pozytywne.
rozpocznij naukę
feedback
On the whole, we get a lot of very positive feedback.
szczegółowe dane
Ten formularz zawiera szczegółowe dane osoby, o którą nam chodzi.
rozpocznij naukę
particulars
This form contains the particulars of the preson in question.
kwastia, kwestia sporna, problem
Godzina konferencji nigdy nie stanowiła problemu.
rozpocznij naukę
an issue
The time of the conference was never an issue.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.