Business English - Finance and Accounting

 0    159 fiszek    truten18
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
przekaz (bankowy)
Akceptujemy płatności przekazem bankowym.
rozpocznij naukę
draft
We accept payments by bank draft.
kapitał własny
Kapitał własny spółki wzrósł o 39 milionów dolarów.
rozpocznij naukę
equity
The company's equity rose by $39 million.
wartość nominalna
To głupota przyjąć akcje po ich wartości nominalnej, powinieneś sprawdzić rynek.
rozpocznij naukę
face value
It is foolhardy to accept the shares at face value, you should really do some market research.
parkiet, giełda
Parkiet zaczyna się o 9 rano.
rozpocznij naukę
floor trading
Floor trading will start at 9.00 CET.
inwestor
Jako bank jesteśmy odpowiedzialni przed inwestorami.
rozpocznij naukę
investor
As a bank we are responsible to our investors.
transakcje terminowe
Jest znaczącym handlowcem na rynku transakcji terminowych soku pomarańczowego.
rozpocznij naukę
futures
He is a major trader in the orange juice futures market.
rezerwy walutowe
Wiele krajów zmieniło rezerwy walutowe z dolarów na euro.
rozpocznij naukę
currency reserves
Many countries converted their currency reserves from dollars into euros.
okres zwolnienia od podatków
Przyznano im trzymiesięczny okres zwolnienia od podatków, by spróbowali uregulować swoje należności.
rozpocznij naukę
grace period
They have been granted a three month grace period in which to try to clear their debts.
infrastruktura
Tylko regiony z dobrą lokalną infrastrukturą będą miały szansę przyciągnąć zagranicznych inwestorów.
rozpocznij naukę
infrastructure
Only regions with good local infrastructure will have a chance at attracting foreign investors.
polityka finansowa
Głównym celem polityki finansowej rządu jest zmniejszenie inflacji.
rozpocznij naukę
finance policy
The main aim of the government's finance policy is to lower inflation.
stopa dyskontowa
Jaka jest obecnie stopa dyskontowa na zakupy powyżej 10 000 dolarów?
rozpocznij naukę
discount rate
What's the current discount rate on all purchases over $10000?
wkład, depozyt
Wpłaciłem już depozyt na ten dom.
rozpocznij naukę
deposit
I already put down a deposit on this house.
dług
Jeśli nie zapłaci pan do końca tygodnia, nie będziemy mieli innego wyboru jak wezwać agencję windykacji długów.
rozpocznij naukę
debt
If you don't pay by the end of the week, we will have no choice but to call in a debt collection agency.
spójny
Aby ta fuzja okazała się sukcesem, potrzebujemy spójnej strategii.
rozpocznij naukę
cohesive
We need a cohesive strategy if this merger is to succeed.
wycena
Wycena szkód zostanie dokonana przez rzeczoznawcę ubezpieczeniowego.
rozpocznij naukę
appraisal
The appraisal of the damage will be carried out by an insurance expert.
wahanie kursu
W wyniku wahań kursu straciliśmy pieniądze.
rozpocznij naukę
currency fluctuation
We lost money due to currency fluctuations.
saldo kredytowe
Pierwszą rzeczą jaką zrobi bank, jeśli zwrócisz się o ponowną hipotekę będzie sprawdzenie twojego salda kredytowego.
rozpocznij naukę
credit balance
The first thing the bank will do if you apply for re-mortgage is check your credit balance.
koszt utrzymania
Koszty utrzymania w stolicy są zawsze najwyższe.
rozpocznij naukę
cost of living
The costs of living in the capital city have always been the highest.
makler
Pracował jako makler na nowojorskiej giełdzie, ale ta praca była dla niego zbyt stresująca.
rozpocznij naukę
jobber
He worked as a jobber at New York Stock exchange but this job was too stressful for him.
fundusz emerytalny
Wstąpiłem do funduszu emerytalnego, aby zabezpieczyć swoją przyszłość.
rozpocznij naukę
pension fund
I joined a pension fund to secure my future.
kwit kasowy, voucher, kupon
Pracownicy otrzymują kupony na zakup ubezpieczenia na wolnym rynku.
rozpocznij naukę
cash voucher
Emplyees receive cash vouchers to buy insurance on the free market.
przepływ gotówki
Wydaje się, że ta firma ma jakieś problemy z przepływem gotówki.
rozpocznij naukę
cash flow
The company seems to be experiencing something of a cash flow problem.
nota debetowa
Nota debetowa pełni taką samą funkcję jak faktura.
rozpocznij naukę
debit note
A debit note serves the same function as an invoice.
płatność częściowa
W chwili zakupu wymagamy tylko płatności częściowej, reszta będzie spłacana w miesięcznych ratach.
rozpocznij naukę
part payment
Only part payment is required upon purchase, the rest will be paid in monthly installments.
towarzystwo finansowe
Powinniśmy zwrócić się do towarzystwa finansowego o kredyt, aby rozwinąć nasz interes.
rozpocznij naukę
finance company
To expand our business we should turn to a finance company for credit.
bankomat
Zatrzymaj się to na chwilę, muszę wyjąć pieniądze z bankomatu.
rozpocznij naukę
cash dispenser
Stop here for a moment, I need to take out some money from the cash dispenser.
prężny, wzrastający
Prężny rynek Australii stworzył 10000 nowych miejsc pracy.
rozpocznij naukę
buoyant
The buoyant market in Australia generated 10000 new jobs.
przybliżony
jaki jest przybliżony koszt tej usługi?
rozpocznij naukę
approximate
What is the approximate cost of this service?
coroczny, doroczny
Doroczny raport o stanie spółki zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu.
rozpocznij naukę
annual
The annual report on the condition of the company will be published next week.
dochody państwowe
Większość dochodów państwa pochodzi z podatków.
rozpocznij naukę
public revenue
Most of the public revenue comes from taxes.
finanse publiczne
Dystrybucja finansów publicznych wewnątrz kraju zależy od rządu.
rozpocznij naukę
public finance
The distribution of public finance within the country is largely up to the government.
spłacać, rozliczać
W zeszłym roku wreszcie spłaciłem wszystkie moje długi.
rozpocznij naukę
to pay off
Last year I finally paid of all my debts.
szacować
Zniszczenia spowodowane powodzią są szacowane na 10 milionów dolarów.
rozpocznij naukę
to estimate
The flood damage is estimated at 10 milion dollars.
płatonści, pasywa
Pasywa spółki powinny równać się aktywom.
rozpocznij naukę
liabilities
The company's liabilities should equal its assets.
ubezpieczać
Ubezpieczyłem do zaraz po zakupie.
rozpocznij naukę
to insure
I insured the house just after I bought it.
obciążać (kosztami)
Czy ta posiadłość jest obciążona hipoteką?
rozpocznij naukę
to encumber
Is this property encumbered with a mortgage?
wstrzymać opłatę
Wstrzymamy opłaty dopóki nie otrzymamy wszystkich uprzednio zamówionych i opłaconych towarów.
rozpocznij naukę
to cease payment
We will cease payments until we have received all good previously ordered and paid for.
wykupywać
Lang zdecydował się wykupić mniejsze szkoły języka angielskiego w celu ekspansji na rynku.
rozpocznij naukę
to buy out
Lang decided to buy out smaller English schools in order to expand.
gromadzić
Przez lata spółka zgromadziła znaczne portfolio inwestycyjne.
rozpocznij naukę
to accumulate
The company has accumulated a large investment portfolio over the years.
giełda (papierów wartościowych)
Spółka ma w przyszłym tygodniu wypuścić swoje udziały na giełdę.
rozpocznij naukę
stock market
The company is set to float their shares on the stock market next week.
hipoteka
Aby zebrać kapitał na zakup interesu musieli wziąć ponowną hipotekę na dom.
rozpocznij naukę
a mortgage
They had to re-mortgage their house in order to raise enough capital to buy the business.
pranie brudnych pieniędzy
Ta chińska restauracja była jedynie przykrywką dla prania brudnych pieniędzy.
rozpocznij naukę
money laundering
The chinese retaurant was just a front for money laundering.
program emerytalny
W tej pracy oferują zindywidualizowany program emerytalny jako jeden z dodatków.
rozpocznij naukę
pension scheme
This job offers a private pension scheme as one of its perks.
hossa, zwyżka kursów papierów wartościowych
na rynku panuje hossa, sprzedajemy teraz aktywa, a osiągniemy znaczny zysk.
rozpocznij naukę
bull market
It's a bull market right now, lets sell securities now and we will make good profit.
agent ubezpieczeniowy
O trzeciej po południu mam spotkanie z moim agentem ubezpieczeniowym.
rozpocznij naukę
insurance broker
I have an appointment with my insurance broker at three this afternoon.
inwestor instytucjonalny
największym inwestorem instytucjonalnym na świecie jest system emerytalny poczty japońskiej.
rozpocznij naukę
institutional investor
The biggest institutional investor in the world is the Japanaese Post Office pension system.
malwersacja
Został uznany winnym malwersacji.
rozpocznij naukę
an embezzlement
He has been found guilty of embezzlement.
działanie oszczędnościowe
Drastyczne działania oszczędnościowe są konieczne, jeśli chcemy ratować nasz interes.
rozpocznij naukę
economy measure
Drestic economy measure are required if we want to save our business.
należności
Wszyscy musimy płacić rządowi nalezności.
rozpocznij naukę
dues
We all have to pay our dues to the government.
nie docenić, zaniżyć
Nie doceniłem jego umiejętności jako kontrolera finansowego.
rozpocznij naukę
to underestimate
I underestimated his abilities as a financial controller.
bessa, spadek kursów papierów wartościowych
Na rynku panuje bessa, sugeruję kupno akcji, ponieważ ceny są teraz wyjątkowo niskie.
rozpocznij naukę
bear market
It's bear market, I'd suggest buying shares now because the prices are extremely low.
podstawowa stopa procentowa
Bank of England ogłosił obniżkę podstawowych stóp procentowych.
rozpocznij naukę
base rate
The Bank of England has announced base rate cuts.
wyciąg z konta bankowego
Proszę sprawdzić miesięczne wyciągi z konta, aby upewnić się, czy wpłynęły wszystkie dochody.
rozpocznij naukę
bank statement
Please check all monthly bank statements to ensure that all revenues have been received.
poręczenie finansowe
Bez wielkiego poręczenia finansowego te firma nie dostanie kredytu.
rozpocznij naukę
a bailout
Without a huge bailout this company not get a loan.
wspólny rachunek
Wiele par małżeńskich otwiera w banku wspólny rachunek.
rozpocznij naukę
joint account
many married couples open a joint account in a bank.
łapówka
W ostatniej firmie został oskarżony o przyjmowanie łapówek.
rozpocznij naukę
a backhander
He was accused of receiving backhanders at his last company.
aktywa i pasywa
Nowy księgowy firmy dokonuje obecnie oceny naszych aktywów i pasywów.
rozpocznij naukę
assets and liabilities
Our new company accountant is currently assessing our assets and liabilities.
wychodzić na czysto, wychodzić na swoje
Jeśli będziemy mieli szczęście, w tym roku wyjdziemy na swoje.
rozpocznij naukę
to break even
If we are lucky we will break even this year.
zasiłek
Ona obecnie otrzymuje zasiłek.
rozpocznij naukę
a benefit
She is currently receiving government benefit.
rynek o tendencji zniżkowej
To źle, że weszli na giełdę przy rynku o tendencji zniżkowej.
rozpocznij naukę
bearish
It's bad that they went public on such a bearish market.
sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe ukazuje aktywa i długi firmy.
rozpocznij naukę
a balance sheet
A balance sheet shows the value of a company's assets and debits.
rachunek bilansowy
Do końca roku powinniśmy uregulować rachunek bilansowy.
rozpocznij naukę
balance account
We should settle the balance account by the end of this year.
kontrola
Z powodu pewnych zarzutów, firma zostanie poddana kontroli finansowej.
rozpocznij naukę
audit
The company is being audited after certain allegations were made.
dział księgowości
W naszym dziale księgowości odbywa się kontrola finansowa.
rozpocznij naukę
accounts department
Our accounts department is being audited.
środki trwałe
Budynki, sprzęt i ziemia należące do spółki to jej środki trwałe.
rozpocznij naukę
fixed assets
The buildings, equipment and land owned by a company are its fixed assets.
instytucja finansowa
Instytucje finansowe na całym świecie czakają na nowe oświadczenie Amerykańskiej Rezerwy Federalnej.
rozpocznij naukę
financial institution
Financial institutions all over the world are waiting for a new release by the American Federal Reserve.
bank komercyjny
UBL jest najbardziej popularnym bankiem komercyjnym w Pakistanie.
rozpocznij naukę
commercial bank
UBL is the most popular commercial bank in Pakistan.
podatkowy
Ponieważ zbliża się koniec roku podatkowego, musimy skalkulować jakie osiągnęliśmy zyski i ile jesteśmy winni fiskusowi.
rozpocznij naukę
fiscal
As the and of the fiscal year approaches, we need to calculate how much profit we have made, and how much tax we owe.
podpisać, indosować
Ten weksel jest indosowany na mnie.
rozpocznij naukę
to endorse
This bill is endorsed to me.
unieważnić, rozwiązać
Sędzia unieważnił ich małżeństwo.
rozpocznij naukę
to dissolve
The judge dissolved their marriage.
dewaluować
Dolar znacznie zdewaluował się w stosunku do euro w ciągu ostatnich 4 lat.
rozpocznij naukę
to devalue
The dollar has significantly devalued in comparison to the euro in the last 4 years.
ciąć (koszty)
Musimy ciąć koszty i spróbować być bardziej oszczędni.
rozpocznij naukę
to cut back
We need to cut back on our expenditures and try to be more economical.
narastać z (o dochodach)
Zyski narosłe ze sprzedaży tego produktu będą przekazane na cele charytatywne.
rozpocznij naukę
accrue from
Profits accrue from the sales of this product will be donated to charity.
pikowanie, spadek
Akcje tej spółki zaczęły pikować w dół po ostatnim notowaniu.
rozpocznij naukę
nose dive
The shares of this company took a nose dive after the last quotation.
gospodarka rynkowa
Chiny powoli zmieniają się w kierunku gospodarki rynkowej.
rozpocznij naukę
market economy
China is slowly shifting towards a market economy.
zamożność
Lata 60-te były w USA okresem dobrobytu.
rozpocznij naukę
prosperity
the 1960s were a time of prosperity in the US.
dochodowy
Te akcje powinny okazać się bardzo dochodową inwestycją.
rozpocznij naukę
profitable
These shares should prove to be a really profitable investment.
dodatek do wynagrodzenia, bonus
Służbowy samochód jest jednym z dodatków w tej pracy.
rozpocznij naukę
a perk
A company car is one of the perks in this job.
wahać się
Cena ropy waha się.
rozpocznij naukę
to fluctuate
The price of oil has been fluctuating.
majątek własny
Zyskowność majątku własnego sięgała 27%.
rozpocznij naukę
owner's equity
The profitability of the owner's equity reached 27%.
akcja niema
Obecnie na rynku dostępne są tylko akcje nieme tej spółki.
rozpocznij naukę
non-voting share
Currently, there are only non-voting shares of this company available on the market.
zaległy
Za zaległe płatności będą naliczane odsetki.
rozpocznij naukę
overdue
Interest will be calculated from overdue payments.
przekroczenie stanu konta
Obawiam się, że przekroczyłeś stan konta o 100 funtów.
rozpocznij naukę
overdraft
I'm afraid you have made an overdraft of 100 pounds.
przelicytować
Muszę ich przelicytować, koniecznie chcę mieć ten samochód!
rozpocznij naukę
outbid
I have to outbid them, I desperately want this car!
stopa procentowa
Obecnie stopa procentowa kredytów w walutach obcych jest niższa.
rozpocznij naukę
interest rate
Currently, the interest rate od credits denominated in foreign currencies tends to be lower.
koszt jednostkowy
Kiedy kupuje się w hurcie, koszt jednostkowy obniża się.
rozpocznij naukę
unit cost
When you buy wholesale, the unit cost is lowered.
dobra kapitałowe
Najbardziej wartościowym dobrem kapitałowym spółki jest jej sprzęt budowlany.
rozpocznij naukę
capital items
The most valuable capital items of the company is its construction machinery.
dotacje budżetowe
Ten uniwersytet utrzymuje się tylko z dotacji budżetowych.
rozpocznij naukę
budget grants
This university subsists on budget grants only.
weksel
Bank akceptuje płatność wekslami przez ich zapadalnością.
rozpocznij naukę
bill of exchange
The bank accepts payment with bills of exchange before their maturity.
oszczędność
Jeśli nie będziemy działać w sposób oszczędny i rozsądny, nasza firma będzie w niebezpieczeństwie.
rozpocznij naukę
thrift
Unless we act with thrift and prudence our business is in danger.
warunki płatności
Warunki płatności określone są w umowie i nie mogą zostać zmienione.
rozpocznij naukę
terms of payment
The terms of payment are specified in the contract and cannot be altered.
wolny od podatku
Na lotnisku w Dubaju kupił wiele rzeczy wolnych od podatku.
rozpocznij naukę
tax-free
He bought a lot of tax-free goods at the airport in Dubai.
ulga podatkowa
W tym kraju starsi obywatele mogą ubiegać się o ulgę podatkową.
rozpocznij naukę
tax relief
Senior citizens may apply for tax relief in this country.
dochód brutto
Jego dochód brutto to 100000 rocznie, ale podatki w Szwecji są bardzo wysokie.
rozpocznij naukę
gross income
His gross income is 100000 per annum, but taxes in Sweden are very high.
szara strefa
Szara strefa kwitnie w czasach politycznych niepokojów.
rozpocznij naukę
grey area
The grey area blooms in times of political disturbance.
potrącenie, odliczenie
Sprawdź czy kwalifikujesz się do odliczenia od podatku pożyczek studenckich.
rozpocznij naukę
deduction
Check if you are eligible for tax deductions for student loans.
rezerwy walutowe
Najbardziej popularnymi nośnikami rezerw walutowych są euro, dolar i frank szwajcarski.
rozpocznij naukę
foreign exchange reserves
The most popular currencies od the foreign exchange reserves are the euro, the dollar and the Swiss franc.
rynek walutowy
W Londynie jest największy na świecie rynek walutowy o dziennych obrotach przekraczających 700 miliardów dolarów.
rozpocznij naukę
foreign exchange market
London has the biggest foreign exchange market in the world, with a daily turnover of over $ 700 billion.
kapitał obrotowy
Ich polityka inwestycyjna musi kuleć, biorąc pod uwagę kapitał obrotowy spółki.
rozpocznij naukę
floating capital
Their investment policy must be limping, taking into account the company's floating capital.
syndyk masy upadłościowej
Od bankructwa majątek jest zarządzany przez syndyka masy upadłościowej.
rozpocznij naukę
official receiver
After being declared bancrupt, the business passed into the hands of an official receiver.
stopa procentowa przy pożyczce
Bank chce podnieść stopę procentową pożyczek o 1%.
rozpocznij naukę
lending rate
The bank is to raise its lending rate by 1%.
stopa rentowności
Pakiet akcji, który kupiłem, ma stopę rentowności w wysokości 12%.
rozpocznij naukę
rate of refund
the stock I bought has a rate of refund of 12%.
rata
Można zapłacić w 12 miesięcznych ratach.
rozpocznij naukę
installment
You can pay in 12 monthly installements.
wolny handel
Spółka Clipper utrzymuje politykę wolnego handlu.
rozpocznij naukę
free trade
The Clipper company maintains a free trade policy.
mocna pozycja
Walczą o utrzymanie mocnej pozycji na rynku.
rozpocznij naukę
foothold
They are struggling to maintain their foothold on the market.
kurs wymiany
Kupiłem franki szwajcarskie po kursie wymiany 1,21 do dolara amerykańskiego.
rozpocznij naukę
exchange rate
I bought Swiss francs at the exchange rate of 1.21 to 1 US dollar.
dywidenda
Te akcje przynoszą regularne dywidendy.
rozpocznij naukę
dividend
These shares carry a regular dividend.
zaliczka
Zwykle nie żądamy zaliczki.
rozpocznij naukę
advance
Usually we don't require an advance.
wspólny, zbiorowy
Strajk zakończył się podpisaniem umowy zbiorczej.
rozpocznij naukę
collective
The strike ended with the signing a collective contract.
oferujący najwyższą cenę
Sprzedano panu w głębi sali, oferującemu najwyższą stawkę!
rozpocznij naukę
highest bidder
Sold to the highest bidder, the gentleman at the back of the room.
marża zysku
Staramy się utrzymać stałą marżę zysku.
rozpocznij naukę
profit margin
We are trying to maintain a steady profit margin.
zaległe odsetki
Suma zaległych odsetek przekroczyła już sumę pożyczki.
rozpocznij naukę
back interest
The back interest on the loan itself has already exceeded the sum total of the loan itself!
wypłacalny
Bank zapewnił swoich klientów że jest wypłacalny i nie ma powodów do paniki.
rozpocznij naukę
financially sound
The bank assured its clients that it's financially sound and there is no reason to panic.
weksel handlowy
Weksle handlowe używane są najczęściej przy transakcjach bieżących, jako że ich zapadalność nie przekracza 9 miesięcy.
rozpocznij naukę
commercial paper
Commercial paper are typically used for current transactions as their maturity doesn't exceed 9 months.
zwracać koszty
Zostaną panu zwrócone koszty za poniesione szkody.
rozpocznij naukę
reimburse
You will be reimbursed for your losses.
bieżące wydatki
Nie jestem upoważniony do powiększania funduszu wydatków bieżących.
rozpocznij naukę
running expenses
I am not authorised to enlarge the running expenses fund.
spekulować
George Solozs spekuluje na giełdzie.
rozpocznij naukę
speculate
George Solozs speculates on stock market.
spłacać
Po 10 latach moi rodzice spłacili hipotekę zaciągniętą na sfinansowanie moich studiów na Oksfordzie.
rozpocznij naukę
redeem
After 10 years my parents redeemed a mortgage they took out to pay for my studies at Oxsord.
nie do odzyskania
Wszystkie dane, które były przechowywane na skradzionym komputerze są nie do odzyskania.
rozpocznij naukę
irretrievable
All data which was stored on the stolen computer is irretrievable.
heterogeniczny, różnorodny
Ta agencja reklamowa oferuje marketing dla różnorodnych produktów.
rozpocznij naukę
heterogeneous
This sdvertising agency offers marketing for heterogenous products.
gwałtownie spadać
Po aresztowaniu dyrektora spółki, jej akcje gwałtownie spadły.
rozpocznij naukę
to plummet
After the arrest of its CEO, the company's shares plummeted.
kurtaż
Należy być przygotowanym na płacenie kurtażu, jeśli chce się mieć profesjonalnie zainwestowane pieniądze.
rozpocznij naukę
brokerage
You must be prepared to pay the brokerage fees if you want to have your money professionally invested.
obligacja
Amerykańskie obligacje rządowe są popularnym papierem wartościowym niskiego ryzyka.
rozpocznij naukę
bond
US Government bonds are a popular low-risk security.
dodatek do pensji
Otrzymują miesięczny dodatek na sześcioro dzieci.
rozpocznij naukę
allowance
They receive a monthly allowance for their six children.
depozyt terminowy
Data wykupienia depozytu terminowego upływa w piątek.
rozpocznij naukę
term deposit
The term deposit is due this Friday.
próg podatkowy
Z rocznym dochodem w wysokości 500000 dolarów musi mieścić się w najwyższym progu podatkowym!
rozpocznij naukę
tax bracket
With an annual income of $500000 she must be in the highest tax brackets!
ksiąga główna
Księga główna to podstawowy zapis transakcji firmy.
rozpocznij naukę
ledger
A ledger is the core record of the company's transactions.
rok finansowy
Musimy przedyskutować z naszym księgowym plany na przyszły rok finansowy.
rozpocznij naukę
financial year
We need to discuss our plans for the next financial year with our accountant.
sprzedaż krajowa
Sprzedaż krajowa to 15% ogólnej sprzedaży spółki.
rozpocznij naukę
domestic sales
Domestic sales constitute 15% of total sales of our company.
procent składany
Procent składany jest naliczany od pożyczonej sumy i narosłych od niej odsetek.
rozpocznij naukę
compound interest
Compound interest is calculated from both the amount borrowed and its interests.
rozłożenie ryzyka
Rozłożenie ryzyka to podstawowa zasada firm ubezpieczeniowych, chroniąca przed nagłym napływem nadmiaru roszczeń.
rozpocznij naukę
spread of risk
The spread of risk is the basic principle for insurance companies, protecting them from sudden flow of excess claims.
gospodarka narodowa
Premier powiedział, że gospodarka narodowa jest mocna i wzrostowa.
rozpocznij naukę
national economy
The Prime Minister said the national economy is strong and growing.
szara strefa (zatrudnienie)
Wysokie koszty pracy sprzyjają zatrudnianiu w szarej strefie.
rozpocznij naukę
black economy
High labour costs are encouraging a black economy employment.
opodatkowanie świadczeń
Opodatkowanie dodatkowych świadczeń ma zostać rozszerzone.
rozpocznij naukę
benefit taxation
The taxation of benefits is going to be extended.
wymiar podatku
Całkowity wymiar podatków płaconych przez firmy zarejestrowane w Nowym Jorku przekracza miliard dolarów rocznie.
rozpocznij naukę
volume of tax
The total volume of tax payments from companies registered in New York exceeds one billion dollars per annum.
nierentowny
Według rad księgowego, ich planowane przedsięwzięcie byłoby nierentowne.
rozpocznij naukę
unprofitable
Their accountant advised them that their proposed venture would be unprofitable
stała stawka
Pobierana jest prowizja o stałej stawce 3,5% ceny.
rozpocznij naukę
flat rate
Commission is charged to the flat rate of 3.5% of the price.
wydatki
Obawiam się, że w tym miesiącu mamy więcej wydatków niż zysków.
rozpocznij naukę
outgoings
I'm afraid that we have more outgoings than incomings this month.
unieważnienie, rozwiazanie
Wniosła sprawę o unieważnienie kontraktu już tydzień po jego podpisaniu.
rozpocznij naukę
dissolution
She filed for the dissolution of her contract only one week after singning it.
taryfa
Nowa taryfa opłat za usługi świadczone przez nasz bank wchodzi w życie 1 kwietnia.
rozpocznij naukę
tariff
The new charges tariff for services provided by our bank will come into effect on the first of April.
podatek od dochodów
Twój księgowy wypełni formularze podatkowe i obliczy, ile podatku dochodowego powinieneś płacić rocznie.
rozpocznij naukę
revenue tax
Your accountant will fill out your tax return and calculate how much revenue tax you must pay each year.
godny zaufania, mający zdolność kredytową
Niestety bank uznał, że ta spółka nie ma zdolności kredytowej.
rozpocznij naukę
creditworthy
Unfortunately this company was not thought to be creditworthy by the bank.
mieć debet
Kupując ten nowy komputer nie zdawałem sobie sprawy, że miałem debet!
rozpocznij naukę
be in the red
I didn'r realise I was in the red when I was buying this new computer!
popaść w długi
Spółka od zbyt dawna przynosiła straty i zaczynamy teraz popadać w poważne długi.
rozpocznij naukę
run into debt
The company has been operating at a loss for too now, and we are beginning to run into serious debt.
kontrola finansowa
Dziś ma zostać ogłoszone sprawozdanie z kontroli finansowej.
rozpocznij naukę
financial audit
The financial audit report is be issued today.
kwitnąca gospodarka
Stany Zjednoczone cieszyły się kwitnącą gospodarką w latach 90-tych.
rozpocznij naukę
buoyant economy
The US enjoyed a buoyant economy in the 1990s.
narosłe odsetki
Wszystkie raty muszą zostać spłacone wraz z narosłymi odsetkami do końca miesiąca.
rozpocznij naukę
accrued interests
All installments must be paid together with accrued interests by the end of the month.
siła nabywcza
Zawsze doceniaj siłę nabywczą klienta.
rozpocznij naukę
spending power
Never underestimate consumer spending power.
trudności finansowe
Po okresie trudności finansowych nasza firma jest znowu silna.
rozpocznij naukę
financial difficulties
After a period of financial difficulties our company is strong again.
sprzedaż bez pokrycia
Sprzedaż bez pokrycia przynosi zysk sprzedającemu, jeśli ceny akcji idą w dół.
rozpocznij naukę
short selling
Short selling brings profit to the seller if the stock goes down in price.
taryfa ochronna
Światowa Organizacja Handlu domaga się zniesienia taryf ochronnych na produkcję żelaza.
rozpocznij naukę
protective tariff
The World Trade Organization demands the protective tariffs on iron production to be lufted.
handel zagraniczny
Izba Handlowa popiera działania swoich członków w dziedzinie handlu zagranicznego.
rozpocznij naukę
foreign trade
The Chamber of Commerce supports foreign trade activities of its members.
transakcje po zamknięciu giełdy
Poprzez transakcje po zamknięciu giełdy rozumiemy transakcje wykonane po zamknięciu sesji, co wyklucza prywatnych inwestorów.
rozpocznij naukę
after-hours dealing
By after-hours dealing we understand transactions executed after the close of the exchange, which excludes private investors.
dotować
UE zdecydowała się dotować polskie rolnictwo.
rozpocznij naukę
subsidise
The European Union chose to subsidise Poland's agriculture.
depozyt a visa
Depozyt a visa przynosi raczej niski zysk, jako że jest to inwestycja o dużym stopniu płynności.
rozpocznij naukę
sight deposit
A sights deposit brings rather a low return as is a liquid investment.
zobowiązania bieżące
Zobowiązania bieżące spółki to te zapadalne w bieżącym roku.
rozpocznij naukę
current liabilities
The company's current liabilities only include those that are due within the year.
gospodarka mieszana
Chiny są krajem o gospodarce mieszanej, jako że zarówno sektor publiczny jak i prywatny są tam aktywne na rynku.
rozpocznij naukę
mixed economy
China has a mixed economy as both public and private sectors are sctive on the market there.
prawny środek płatniczy
Dolar amerykański jest prawnym środkiem płatniczym na Wyspach Dziewiczych.
rozpocznij naukę
legal tender
The US dollar is legal tender in the Virgin Islands.
oferta wstępna
Oferta wstępna musi wynosić przynajmniej połowę szacowanej wartości.
rozpocznij naukę
opening bid
A minimum opening bid must be at least half of the estimated value.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.