Business English - Career

 0    42 fiszki    truten18
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
widoczny, znaczny
W zarządzaniu spółką nastąpiła znaczna poprawa.
rozpocznij naukę
marked
There has been a marked improvement in the management of the company.
ekonomista
Robert Kaplan to światowej sławy ekonomista i profesor Uniwersytetu Harvarda.
rozpocznij naukę
an economist
Robert Kaplan is a world-famous economist and a Harvard University professor.
praktyka zawodowa
Odbywa praktykę zawodową na hydraulika.
rozpocznij naukę
apprenticeship
He is serving an apprenticeship as a plumber.
rozporządzalny
Nasze rozporządzalne zasoby są bardzo ograniczone.
rozpocznij naukę
disposable
Our disposable resources are very limited.
atrakcyjna pensja
Tylko bardzo atrakcyjna pensja mogłaby sprawić, by mienił pracę.
rozpocznij naukę
attractive salary
Only a very attractive salary could persuade him to change his job.
dojeżdżać do pracy
Codziennie dojeżdżam do pracy do miasta.
rozpocznij naukę
commute
I commute into the city every day.
plan emerytalny
Mam indywidualny plan emerytalny.
rozpocznij naukę
pension plan
I have my own private pension plan.
list motywacyjny
CV i odręcznie napisany list motywacyjny należy wysłać na poniższy adres.
rozpocznij naukę
cover letter
Please post your CV and hand written cover letter to the address above.
zazdrosny o
Wielu było zazdrosnych o jej awans.
rozpocznij naukę
envious of
Many were envious of her promotion.
konsultant, doradca
Ona pracuje jako doradca do spraw PR w dużych koncernach.
rozpocznij naukę
consultant
She works as a PR consultant for big companies.
zaznajomiony z, znający
Nie jestem zaznajomiony z tym nowo zainstalowanym systemem alarmowym.
rozpocznij naukę
familiar with
I'm not familiar with the newly installed security system.
pracowity
Jestem pracowitym i pilnym pracownikiem.
rozpocznij naukę
industrious
I am an industrious and diligent employee.
pracoholik
Wiktoria jest pracoholiczką, nigdy nie przestaje pracować.
rozpocznij naukę
workaholic
Victoria is a workaholic, she never stops working.
pracowity, pilny
Jest pilnym pracownikiem, ale brak mu wyobraźni.
rozpocznij naukę
diligent
He's a diligent employee but he lacks imagination.
wymyślać
Wymyślili sprytny sposób na rozwój działu logistyki.
rozpocznij naukę
devise
They devised a clever way to develop the logistics department.
rozróżniać pomiędzy
Nie powinniśmy rozróżniać pracowników na zdrowych i tych niepełnosprawnych - wszyscy mają równe prawa.
rozpocznij naukę
differentiate between
We shouldn't differentiate between healthly and special needs employees - they all have equal rights.
wskazany, pożądany
To była pożądana zmiana.
rozpocznij naukę
desirable
It was a desirable change.
umowa o pracę
Sprawdziłem moją umowę o pracę i nie widzę powodu, by jej nie podpisać.
rozpocznij naukę
contract of employment
I have checked through my contract of employment, and see no reason not to sign it.
urzędnik służby cywilnej
Urzędnicy służby cywilnej powinni być uczciwi oraz neutralni politycznie.
rozpocznij naukę
civil servant
Civil servants should be honest and politically unbiased.
zwolnienie
Czy może pan wyjaśnić powody zwolnienia z poprzedniej pracy?
rozpocznij naukę
dismissal
Can you please explain the reasons for your dismissal from your previous job?
rozwój
Co dwa lata osiem procent dochodów z działalności w tym okresie jest inwestowane w rozwój nowych technologii.
rozpocznij naukę
development
Eight percent of the biannual profits is invested in the development of new technologies.
skłonny do
Jest skłonny do prowadzenia prywatnych rozmów telefonicznych w pracy.
rozpocznij naukę
inclined to
He is inclined to make and receive personal calls at work.
elastyczny, ruchomy
Ma ruchome godziny pracy na lotnisku.
rozpocznij naukę
flexible
He works flexible hours at the airport.
stażysta
John pracuje jako stażysta, by zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.
rozpocznij naukę
trainee
John is working as a trainee to gain valuable work experience.
wybitny
Miał za sobą długą i wybitną karierę dyplomatyczną.
rozpocznij naukę
distinguished
He has had a long and distinguished career as a diplomat.
rekrutacja personelu
Proces rekrutacji personelu ma u nas cztery etapy.
rozpocznij naukę
personnel recruitment
Our personnel recruitment procedure has four stages.
wykorzystywać
Czasami duże korporacje wykorzystują swoich pracowników.
rozpocznij naukę
exploit
Sometimes large corporations exploit their employees.
wysiłek
Sfinalizowanie tej transakcji wymagało wiele wysiłku, ale w końcu na się udało.
rozpocznij naukę
effort
It took a lot of effort to close the deal, but we finally made it.
wytrzymałość
Aby wspiąć się na Mount Everest potrzeba wiele wytrzymałości.
rozpocznij naukę
stamina
It takes a lot of stamina to climb Mount Everest.
być zaangażowanym w
W przeszłości był zaangażowany w jakieś ciemne interesy.
rozpocznij naukę
to be involved in
He has been involved in some shady business deals in the past.
dossier
Ma imponujące dossier, powinniśmy go zatrudnić.
rozpocznij naukę
dossier
He's got an impressive dossier we should hire him.
dorabiać po godzinach
Znany jest z tego, że dorabia po godzinach jako księgowy.
rozpocznij naukę
moonlight
He has been known to moonlight as an accountant.
należyta staranność
Umowa musi być wprowadzona w życie z należytą starannością.
rozpocznij naukę
due diligence
The agreement must be implemented with due diligence.
wybitny
Czy możemy sobie pozwolić na zatrudnienie tak wybitnego prawnika?
rozpocznij naukę
eminent
Can we afford to hire such an eminent lawyer?
list polecający
Proszę do życiorysu dołączyć list polecający.
rozpocznij naukę
letter of reference
Please provide a letter of reference with your CV.
nocna zmiana
Sam pracuje na nocną zmianę w szpitalu w tym tygodniu.
rozpocznij naukę
night shift
Sam is working the night shift at the hospital this week.
niezdecydowany
Jest zbyt niezdecydowany by kiedykolwiek być dobrym szefem.
rozpocznij naukę
indecisive
He's too indecisive to ever make a good boss.
kwalifikujący się do
W tym roku on kwalifikuje się do nagrody dla "najlepszego sprzedawcy na terenie Polski" w naszej firmie.
rozpocznij naukę
eligible for
He is eligible for the company's "best salesperson in Poland" award this year.
służba cywilna
John wstąpił do służby cywilnej wkrótce po studiach i od tej pory pracuje w administracji.
rozpocznij naukę
civil service
John joined the civil service soon after his graduation and has been working there ever since.
nadgodziny
W tym tygodniu jej nadgodziny wyniosły sześć godzin.
rozpocznij naukę
overtime
She worked six hours of overtime this week.
zdolność, talent
Tom ma ogromny talent do matematyki.
rozpocznij naukę
aptitude
Tom has a great aptitude for maths.
przywileje wynikające ze stażu pracy
Chociaż obydwoje wykonują tę samą pracę, on jest tutaj dłużej, więc ma przywileje wynikające z dłuższego stażu pracy.
rozpocznij naukę
seniority
Although they both do the same job, he has been here longer, so he has the seniority position.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.