(2) Describing economic performance

 0    61 fiszek    crajsis
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wyniki gospodarcze
rozpocznij naukę
economic performance
rozwój/wzrost gospodarczy (2)
Wzrost gospodarczy jest okresem, w którym wzrasta ilość wyprodukowanych dóbr.
rozpocznij naukę
economic growth/expansion (2)
Economic growth is a period of the increase in the amount of the goods produced.
rosnąć w tempie
rozpocznij naukę
grow at a rate of
utrzymać rozpęd
rozpocznij naukę
maintain momentum
osiągnąć cel w wysokości
rozpocznij naukę
to meet the target of
poprawa, wzrost czegoś (2)
rozpocznij naukę
upswing/ upturn in sth (2)
wydajność
O jakiej godzinie masz największą wydajność w pracy?
rozpocznij naukę
productivity
At what time do you have the highest productivity at work?
lokomotywa wzrostu
rozpocznij naukę
engine of growth
nadwyżka handlowa
rozpocznij naukę
trade surplus
rozkwit gospodarczy, hossa
rozpocznij naukę
economic boom
poprawić się, wzrosnąć (2)
Ich finansowa sytuacja polepszyła się po tym, jak on dostał awans.
rozpocznij naukę
to pick up
Their financial situation picked up after he got a promotion.
ożywienie gospodarcze
rozpocznij naukę
economic recovery
stopa zwrotu
rozpocznij naukę
rate of return/ return rate
siła napędowa wzrostu gospodarczego
rozpocznij naukę
the driving force of economic growth
prognoza ekonomiczna
Optymistyczna prognoza gospodarcza spowodowała wzrosty na giełdzie.
rozpocznij naukę
economic forecast
Optimistic economic forecast resulted in increases in the stock markets.
wypłacalność
rozpocznij naukę
fiscal solvency
ścisły nadzór, rygorystyczna kontrola
rozpocznij naukę
tight control (2)
zapanować nad, okiełznać np. inflację
rozpocznij naukę
to bring sth (inflation, expenses) under control
kompensować coś czymś
rozpocznij naukę
to offset sth against sth
odliczyć coś od podatku
rozpocznij naukę
to offset sth against tax
udać się (coś zrobić), osiągnąć coś (2)
Nowemu rządowi udało się poprawić wzrost gospodarczy.
rozpocznij naukę
succeed in doing sth
The new government succeeded in accelerating economic growth.
zastój, stagnacja
rozpocznij naukę
a slowdown in (economic growth)
spadek popytu konsumpcyjnego
rozpocznij naukę
declining consumer demand
przytłumić, powstrzymać dochodowość, rentowność
Spadek koniunktury obniżył rentowność wielu przedsiębiorstw.
rozpocznij naukę
to stifle profitability
Downturn in the economy stifled the profitability of many companies.
krach gospodarczy
rozpocznij naukę
economic bust
spadek koniunktury
rozpocznij naukę
downturn in (economy)
stagnacja sprzedaży
rozpocznij naukę
flat sales
gromadzenie zapasów
Narastanie zapasów, które spowodowało, że producenci zwolnili produkcje, było czynnikiem ochładzającymi przegrzaną gospodarkę.
rozpocznij naukę
build-up of stocks
Build-up of stocks which caused entrepreneurs to decrease output, was a factor cooling the overheated economy.
wejść w stan recesji
rozpocznij naukę
to slide into recession (e.g. economy)
osłabić koniunkturę, osłabić tempo wzrostu
rozpocznij naukę
to dampen economy
schłodzić przegrzaną gospodarkę
rozpocznij naukę
to cool the overheated economy
oszczędzać / ciąć koszty (2)
rozpocznij naukę
to economize / cut down on costs
gospodarcza zapaść / być na krawędzi gospodarczej zapaści (2)
rozpocznij naukę
economic collapse / be on the brink of economic collapse (2)
spadek popytu
rozpocznij naukę
a fall in demand
zbankrutować
rozpocznij naukę
to face bankruptcy
bodźce podatkowe (np. ulgi)
rozpocznij naukę
tax incentives
zatrzymać się (np. w rozwoju)
rozpocznij naukę
to come to a halt (e.g. in development)
gruntowna naprawa gospodarki/przedsiębiorstwa (restrukturyzacja)
rozpocznij naukę
overhaul of the economy/company
nakłady, wydatki inwestycyjne
Obniżenie stóp procentowych zachęciło firmy do pożyczania pieniędzy i zwiększania nakładów inwestycyjnych.
rozpocznij naukę
capital spending/expenditure
The interest rate reduction encouraged companies to borrow money and increase capital spending.
wychodzić na zero, prowadzić biznes bez zysków i strat
Przewiduje się, że firma będzie prowadzona 'bez zysków i strat' w pierwszym roku.
rozpocznij naukę
to break even
The company is expected to break even in the first year of operation.
nakłady, czynniki produkcyjne
rozpocznij naukę
an input
produkcja
Spowolnienie gospodarcze skłoniło przedsiębiorców do zmniejszenia produkcji.
rozpocznij naukę
an output
A slowdown in economic growth caused manufacturers to decreas output.
obniżyć (np. ceny, podatki, koszty, wydatki)
Bank Centralny obniżył stopy procentowe, co zachęciło przedsiębiorców do pożyczania pieniędzy na inwestycje i rozwój firmy.
rozpocznij naukę
to slash (e.g. price, taxes, costs, spending)
The Central Bank slashed interests rates, which made entrepreneurs borrow money for investment and expansion.
zlecać zadania na zewnątrz
rozpocznij naukę
to outsource
stanowić część czegoś
rozpocznij naukę
to account for
perspektywa gospodarcza
rozpocznij naukę
economic outlook / prospects
usprawnić
rozpocznij naukę
to streamline (e.g. procedures)
prowadzić firmę
rozpocznij naukę
to run a(n) business/ firm/ company/ outfit
rozpocząć działalność gospodarczą
rozpocznij naukę
to go into business
odchudzić firmę
rozpocznij naukę
to downsize / to slim down a company
zrestrukturyzować
rozpocznij naukę
to restructure
firma jest rentowna
rozpocznij naukę
a business is viable
niedokapitalizowany
rozpocznij naukę
undercapitalized
uzyskać, wytworzyć, osiągnąć np. zysk (2)
rozpocznij naukę
to make / generate a profit
ponieść stratę
rozpocznij naukę
to make / incur a loss
podstawowa działalność firmy
rozpocznij naukę
the core business of a company
rynek produktów droższych/ tańszych
rozpocznij naukę
the higher/ lower end of the market
przejąć firmę
rozpocznij naukę
to take over a company
produkt sztandarowy, flagowy
rozpocznij naukę
a flagship product
wejść na rynek
rozpocznij naukę
to gain access/ enter the market
badanie rynku pokazuje, że
rozpocznij naukę
market research shows that

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.