BBC unit 3,4

 0    63 fiszki    biceps90cm
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

futrzany/ Włochaty

stubborn
That stubborn man in Prague has finally signed and we have now reached the end of the journey at last
rozpocznij naukę
uparty
Uparty człowiek w Pradze w końcu podpisał traktat i nasza podróż dobiegła wreszcie kresu.

Uprzeć

Attitude (noun)
Is this not too demure an attitude to take in respect of a regime like this?
rozpocznij naukę
Stanowisko
Czy nie jest to zbyt powściągliwe stanowisko wobec takiego reżimu?

beyond
Slovakia will definitely not be a country that goes beyond the agreed framework.
rozpocznij naukę
poza
Słowacja zdecydowanie nie będzie państwem, które wykracza poza uzgodnione ramy.

opis

tolerable
I would describe such a recommendation as the maximum tolerable level of bureaucracy.
rozpocznij naukę
znośny/dopuszczalny
Takie zalecenie opisałbym jako maksymalny dopuszczalny poziom biurokracji.

misleading
Even the title of the resolution is misleading and biased
rozpocznij naukę
mylący/zwodniczy
Nawet sam tytuł rezolucji jest mylący i nieobiektywny

disgrace
It builds very heavily on previous legislation, and the implementation of this legislation has been a disgrace.
rozpocznij naukę
hańba/kompromitacja
Opiera się w znacznym stopniu na dotychczasowym prawodawstwie, a jego wdrożenie okazało się kompromitacją.

okropny

treat (noun)
rozpocznij naukę
pyszność

1) leczyć 2) traktować

to be able to
We must lift protectionist barriers to be able to revitalise the Single Market.
rozpocznij naukę
móc
Musimy znieść bariery protekcjonistyczne, aby móc ożywić jednolity rynek.

milutki

aloof
Mr President, we cannot remain aloof.
rozpocznij naukę
z dala
Panie przewodniczący! Nie możemy trzymać się od tego z daleka.

królewski

affection
Adoption is a value, a genuine display of love which opens the door to a new family for a child who unfortunately can no longer count on the affection of his or her own dear ones.
rozpocznij naukę
czułość
Adopcja to wartość, prawdziwa demonstracja miłości, która otwiera drzwi do nowej rodziny dziecku, które niestety nie może już liczyć na uczucie swoich bliskich

comforting (adj)
rozpocznij naukę
pocieszające (ADJ)

wieś

Quite
In this regard, too, we observed quite clearly where our difficulties lie.
rozpocznij naukę
Bardzo, znacznie
W tym zakresie również bardzo wyraźnie stwierdziliśmy, gdzie pojawiają się trudności.


kolacja

główna ulica

przyjemny/miły

zagmatwany

rodzaj

instead
I believe instead that the common interest of the European people should prevail.
rozpocznij naukę
natomiast
Ja natomiast uważam, że pierwszeństwo powinny mieć wspólne interesy obywateli Europy.

podrapać (skaleczyc)

domestic animal
rozpocznij naukę
zwierz domowy

krajowy

stracić


brutalny


duty
We have a duty to adopt this text which, of course, could be further improved.
rozpocznij naukę
obowiązek/ służba
Mamy obowiązek przyjąć ten tekst, który może oczywiście być dalej poprawiany.

responsibility
rozpocznij naukę
odpowiedzialność

podróż

podróżować

to Commune
At least half a million people commute to Budapest daily for work or study.
rozpocznij naukę
dojeżdzać
Co najmniej pół miliona osób dojeżdża codziennie do Budapesztu do pracy lub na studia.

jeździć rowerem

to fold
Fold a bike
rozpocznij naukę
złożyc/ składać (coś)
Złożyć rower

to do something on an empty stomach
rozpocznij naukę
zrobić coś na pusty żołądek

to take a long time
rozpocznij naukę
zabierać / zajmować coś komuś dużo czasu

a lot of fun
rozpocznij naukę
dużo zabawy

properly
The arguments put forward are serious and we will take them properly into account.
rozpocznij naukę
prawidłowo
Przedstawiane argumenty są poważne i zostaną przez nas odpowiednio uwzględnione.

going to
we’re going to learn some very important and useful language.
rozpocznij naukę
zamierzać

bezkofeinowy

rzadko kiedy

dojeżdzający do pracy

wykończyć (zmeczyc)

biedny / nieszczęśliwy / załamany


przypuszczać,

Dokładna (ADJ)

zasiłek, korzyść

w kierunku / w stronę / do

trwać

cierpieć

śledzić

następujący

lifestyle choice
rozpocznij naukę
wybór stylu życia

dochód

productively
rozpocznij naukę
produktywnie


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.