Berezowski sądowe 7 part 2

 0    62 fiszki    anglofil
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

clause / podstawowa jednostka redakcyjna umów i statutów
rozpocznij naukę
paragraf

the lease contains covenant in Clause 9 which states x
rozpocznij naukę
paragraf 9 umowy najmu zawiera oświadczenie, które stwierdza x

as the case may be
rozpocznij naukę
stosownie do sytuacji

kompensata

on the ground of x
rozpocznij naukę
z powodu, ze względu na x

fraudulent misrepresentation
rozpocznij naukę
oszustwo polegające na złożeniu niezgodnego z prawdą oświadczenia

oszustwo polegające na

it is X's case that
rozpocznij naukę
X twierdzi, że

X's fraud in failing to disclose the existence of a serious defect
rozpocznij naukę
oszustwo x, polegające na nieujawnieniu istnienia poważnej usterki

vibrations emanating from adjoining premises
rozpocznij naukę
drgania rozchodzące się z sąsiedniego/ przyległego pomieszczenia

pre-contract
rozpocznij naukę
przed podpisaniem umowy

affirm / affirmation w umowach
rozpocznij naukę
potwierdzenie postanowień umowy

x contends that it is not evidence of affirmation which is not, in any event pleaded
rozpocznij naukę
x utrzymuje, że nie stanowi to dowodu potwierdzenia i nie stwierdzają tego również pisma procesowe

stwierdzić w pismach procesowych

x's continued occupation of premises
rozpocznij naukę
trwające nadal zajmowanie pomieszczeń przez x

to effectively rescind the contract
rozpocznij naukę
skutecznie odstąpić od umowy

twierdzić, utrzymywać

to pay a use and occupation rent
rozpocznij naukę
płacić czynsz za zajmowanie i użytkowanie lokalu

dowodzić

mesne profits
rozpocznij naukę
dochody z bezprawnego użytkowania nieruchomości

trespass/ trespasser
rozpocznij naukę
generalnie: naruszenie prawa własności / bezprawne użytkowanie/ bezprawny użytkownik

establish a claim
rozpocznij naukę
udokumentować roszczenie

under that heading
rozpocznij naukę
z tego tytułu

there is force is sby's contention
rozpocznij naukę
jest dużo racji w twierdzeniu sbys, że

the premises are being occupied by x as a trespasser
rozpocznij naukę
lokal zajmowany jest przez x jako bezprawnego użytkownika

the claim succeeded
rozpocznij naukę
roszczenie uznane zostało za zasadne

leave to defend
rozpocznij naukę
zgoda na skorzystanie z prawa do obrony procesowej

give up possession of x
rozpocznij naukę
wydać x właścicielowi

adwokat jej królewskiej mości

arguable defense
rozpocznij naukę
zasadny zarzut, uzasadniony zarzut

the claim may amount to nothing
rozpocznij naukę
roszczenie może okazać się nieuzasadnione

unquantified claim
rozpocznij naukę
roszczenie nieokreślone co do kwoty

ongoing claim
rozpocznij naukę
obecnie rozpatrywane roszczenie

claim for possession of x
rozpocznij naukę
roszczenie wydania x

withold payment
rozpocznij naukę
zaprzestać dokonywania płatności

assert a claim
rozpocznij naukę
przedstawić, wyartykułować roszczenie

proceeding having been tried
rozpocznij naukę
po rozpatrzeniu sprawy

decree nisi/ decree absolute
rozpocznij naukę
warunkowy wyrok rozwodowy/ ostateczny wyrok rozwodowy

decree nisi - funkcja
rozpocznij naukę
zamyka pierwszą faze postępowania, określa warunki które muszą zostać spełnione aby małżeństwo zostało faktycznie rozwiązane

try (a case, a proceeding)
rozpocznij naukę
przeprowadzić postępowanie dowodowe w sprawie

w dniu dzisiejszym

the parties having agreed and undertaken that
rozpocznij naukę
strony zgodziły się i zobowiązały się, że

to take an appeal from a decree
rozpocznij naukę
wnosić apelację od wyroku

to solemnize marriage
rozpocznij naukę
zawrzeć małżeństwo

ponownie zawrzeć związek małżeński

on application, upon application
rozpocznij naukę
na wniosek

expiration, expiry
rozpocznij naukę
upływ

show cause why
rozpocznij naukę
wskazać powód, ze względu na który

The High Court of Justice, Birmingham registry
rozpocznij naukę
wydział zamiejscowy Sądu Wysokiego Trybunału w Birmingham

matrimonial cause proceeding
rozpocznij naukę
postępowanie w sprawach małżeńskich

Principal Registry
rozpocznij naukę
Siedziba Główna

PRFD - Principal Registry of the Family Division
rozpocznij naukę
Siedziba Główna Sądu Wysokiego Trybunału

inheritance under will
rozpocznij naukę
dziedziczenie testamentowe/ spadkobranie testamentowe

niniejsza sprawa

executor / executrix
rozpocznij naukę
wykonawca testamentu

power of appointment
rozpocznij naukę
upoważnienie do mianowania, ustanowienia

contrary intention
rozpocznij naukę
zamiar przeciwny

wejść w życie

devise (noun, verb)
rozpocznij naukę
zapisać w testamencie nieruchomość, zapis nieruchomości w testamencie

zapisać w testamencie ruchomość

dokument

instrument of appointment
rozpocznij naukę
dokument mianujący


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.