Civil Procedure

 0    135 fiszek    Skrok
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

właściwość rzeczowa sądu
rozpocznij naukę
subject-matter jurisdiction

właściwość miejscowa sądu
rozpocznij naukę
territorial jurisdiction

właściwość wyłączna
rozpocznij naukę
exclusive jurisdiction

połączenie spraw w celu łącznego rozpoznania
rozpocznij naukę
consolidation (Louisiana cumulation)

strona postępowania
rozpocznij naukę
litigant, party

1. postępowanie 2. pozew
rozpocznij naukę
litigation

skład sędziowski, skład sądu
rozpocznij naukę
panel (in the following panel / seating as)

lay judge

settlement

dopuszczalność
rozpocznij naukę
admissibility

interwenient
rozpocznij naukę
intervener / intervenor

interwencja / przystąpienie do sprawy sądowej
rozpocznij naukę
intervention

wokanda (sprawa jest na wokandzie)
rozpocznij naukę
docket


1. dowód, dowód rzeczowy 2. załącznik
rozpocznij naukę
exibit

karta Pauliańska
rozpocznij naukę
Paulian action / actio Pauliana

dopuścić dowód/ pozwolić na włączenie dowodu do sprawy
rozpocznij naukę
admit the evidence

ogłaszać wyrok
rozpocznij naukę
render/deliver/adjudicate / pronounce / issue/announce / give a verdict or judgement

rozpoznawać sprawę
rozpocznij naukę
hear a case

przedstawiać dowód
rozpocznij naukę
adduce evidence

przytoczenie, powoływanie się na
rozpocznij naukę
adduction

1. rozsądzać, rozstrzygać 2. orzekać, wydawać orzeczenie
rozpocznij naukę
adjudicate

wnieść powództwo, sprawę
rozpocznij naukę
bring an action

w każdym stanie postępowania
rozpocznij naukę
no matter the status of the case

pomoc prawna
rozpocznij naukę
legal assistance / aid

pełnomocnik z urzędu
rozpocznij naukę
state-funded counsel

zeznanie / wyjaśnienie
rozpocznij naukę
testimony

zawieszenie postępowania
rozpocznij naukę
stay of proceedings

umorzenie postępowania / zaniechanie
rozpocznij naukę
discontinuance of proceedings

pełnomocnik strony przeciwnej
rozpocznij naukę
opposing councel

obraza sądu
rozpocznij naukę
contempt of court

expert witness

wyrok zaoczny
rozpocznij naukę
judgment by default / default judgement

podstawa powództwa
rozpocznij naukę
cause of action

wnosić o coś
rozpocznij naukę
pray for sth / move

doręczyć coś komuś
rozpocznij naukę
serve sth on sb

wyłączenie
rozpocznij naukę
recusation/ recusal/ recusement

zapobiegać, uniemożliwiać, przeszkadzać 2. wykluczać wyłaczać
rozpocznij naukę
preclude

pismo procesowe
rozpocznij naukę
pleading

warunek zawieszajacy
rozpocznij naukę
condition precedent

powództwo o własność
rozpocznij naukę
an action for ownership

powództwo o posiadanie nieruchomości
rozpocznij naukę
an action for possession of immovable/property

prawa rzeczowe na nieruchomości
rozpocznij naukę
rights in rem to an immovable

ex officio

nieruchomość obciążona (przy służebności)
rozpocznij naukę
servient estate

defendant

powództwo wytacza się
rozpocznij naukę
the action is/shall be brought

miejsce zamieszkania
rozpocznij naukę
place of residence / domicile

informacje niejawne
rozpocznij naukę
classified information

przekazać sprawę
rozpocznij naukę
remit / refer a case

posiedzenie jawne
rozpocznij naukę
public hearing

posiedzenie niejawne
rozpocznij naukę
closed hearing, in chambers, in camera (at a closed hearing)

wartość przedmiotu sporu
rozpocznij naukę
amount in controversy/ in dispute/ amount of claim

sędzia przewodniczący
rozpocznij naukę
presiding judge / president judge/chief judge

pomoc prawna z urzędu
rozpocznij naukę
state-funded legal aid

obrońca/ adwokat z urzędu
rozpocznij naukę
state-founded counsel

testimony

zawieszenie postepowania
rozpocznij naukę
stay of proceedings

umorzenie postępowania
rozpocznij naukę
discontinuance of proceedings

prawnik strony przeciwnej
rozpocznij naukę
opposing counsel

obraza sądu
rozpocznij naukę
contempt of court

expert witness / expert

wyrok zaoczny
rozpocznij naukę
judgment by default / default judgement

na drodze sądowej
rozpocznij naukę
judicially

powództwo cywilne
rozpocznij naukę
civil action

amicable / conciliatory

egzekwowanie/ egzekucja
rozpocznij naukę
enforcement

pismo porcesowe
rozpocznij naukę
pleading

sąd właściwy
rozpocznij naukę
competent court / court of competent jurisdiction

warunek zawieszający
rozpocznij naukę
/ suspensive condition / condition precedent

warunek rozwiązujący
rozpocznij naukę
resolutory condition / dissolving condition/ condition subsequent

uzasadnienie wyroku
rozpocznij naukę
reasons for judgment / grounds for judgement

wyłaczenie sędziego
rozpocznij naukę
recusation of a judge

pisma przygotowawcze
rozpocznij naukę
pre-trial pleadings

na zgodny wniosek
rozpocznij naukę
upon/ on joint / unanimous application/ motion of

discontinue

środek odwoławczy
rozpocznij naukę
appellate measure

subpoena / summons

advocate

podjąć (na nowo), wznowić
rozpocznij naukę
resume

następca prawny
rozpocznij naukę
legal successor

posiedzenie sądowe
rozpocznij naukę
hearing / trial/ judicial session

minute-clerk

adjourn

zdolność procesowa
rozpocznij naukę
procedural capacity / capacity to sue

bez uszczerbku
rozpocznij naukę
without detriment to

ex officio

assertions

service

powołać dowód
rozpocznij naukę
adduce evidence

exempt

strona przeciwna
rozpocznij naukę
opposing party

doręczenie właściwe
rozpocznij naukę
personal service

doręczenie zastępcze
rozpocznij naukę
domiciliary service

w każdym stanie postepowania
rozpocznij naukę
no matter the status of the case

pokrewieństwo
rozpocznij naukę
consanguinity

relative by consanguinity

relative by affinity

do czwartego stopnia
rozpocznij naukę
to the fourth degree

krewny w linii bocznej
rozpocznij naukę
collateral by consanguinity

powinowaty w linii bocznej
rozpocznij naukę
collateral by affinity

zaskarżone orzeczenie
rozpocznij naukę
ruling appealed against

z mocy ustawy
rozpocznij naukę
by operation of the statue

guardianship

curatorship

obejście prawa
rozpocznij naukę
circumvention of the law

udzielać głosu stronom
rozpocznij naukę
hear the parties / give the floor to the parties

sentencja wyroku
rozpocznij naukę
the operative part of the judgment

uzasadnienie wyroku sporządza się
rozpocznij naukę
a statement of grounds is compiled

skarga kasacyjna
rozpocznij naukę
cassation appeal / a last resort appeal

wnieść pozew
rozpocznij naukę
file a claim

uznać żądanie pozwu
rozpocznij naukę
accept the claim

oddalić pozew
rozpocznij naukę
dismiss a claim

wnieść pozew wzajemny
rozpocznij naukę
file a counterclaim

podjąć czynności procesowe
rozpocznij naukę
take steps in proceedings

uznanie powództwa
rozpocznij naukę
acceptance of the claim

żądanie pozwu
rozpocznij naukę
relief sought

interese prawny w udzieleniu zabezpieczenia
rozpocznij naukę
legally protected interest in having the security granted

beneficiary

bailiff / court enforcement officer / judgement debt collector

tytuł egzekucyjny podlegający natychmiastowemu wykonaniu
rozpocznij naukę
immediately enforceable

ugoda zawarta przed sądem
rozpocznij naukę
court- approved settlement

dowód ze słyszenia
rozpocznij naukę
hearsay evidence

osoba zaufania publicznego
rozpocznij naukę
public trust custodian

dopuszczający zwolnienie za kaucją
rozpocznij naukę
bailable

cudzołóstwo
rozpocznij naukę
adultery

przedstawienie aktu oskarżenia
rozpocznij naukę
araignment

akt oskarżenia
rozpocznij naukę
bill of indictment

ubezwłasnowolniony
rozpocznij naukę
incapacitated person

odszkodowanie retorsyjne
rozpocznij naukę
punitive damages

postępowanie procesowe
rozpocznij naukę
contentious proceedings

postępowanie nieprocesowe
rozpocznij naukę
non-contentious proceedings

postępowanie upominawcze
rozpocznij naukę
proceedings by writ of payment

nakaz zapłaty
rozpocznij naukę
order for payment

tryb postępowania
rozpocznij naukę
procedural track


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.